Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kantlijn’ Category

Het college van B&W en de Hoogeveense gemeenteraad staan voor een moeilijke afweging. Max Jacobsen de voormalige eigenaar van Maxx Sports & Events heeft namelijk een deal aan de gemeente voorgesteld waarbij Hoogeveen € 600.000 schadevergoeding aan Jacobsen zal betalen. In ruil daarvoor zal Jacobsen geen claim van een miljoen euro bij de rechtbank indienen.


Als Hoogeveen deze deal sluit geeft men daarmee aan onvoldoende vertrouwen in de gang naar de rechter te hebben. Bovendien zal het lijken dat voormalig wethouder Jan Steenbergen indertijd mogelijk toch vuil spel heeft gespeeld bij de verkoop van Maxx Sports & Events aan de gemeente.

Zou dat niet het geval zijn dan kan Hoogeveen immers met vertrouwen de aangekondigde gang naar de rechter tegemoet zien. Wie eerlijk handelt heeft immers niets te vrezen.

Uit berichtgeving door RTV Drenthe valt af te leiden dat Jacobsen via zijn advocaat ook de goede (persoonlijke) relatie met burgemeester Loohuis een argument vindt om de aangeboden deal te accepteren.

De advocaat van Jacobsen haalt die goede (persoonlijke) relatie met de heer Loohuis er op een vreemde manier bij. Het functioneren van Loohuis in deze zaak wordt daardoor onderwerp van speculatie.

Redenen te over dus voor de gemeente om de gang naar de rechter af te wachten. Tenzij er echt sprake is van vuil spel natuurlijk, want dan valt er niks te winnen in deze zaak die de burgers van Hoogeveen dus minimaal 2,3 miljoen gaat kosten.

.


Read Full Post »

Ik zie mezelf als een mondig en kritisch mens. Daarnaast beschik ik over een grote mond, een meermalen uitgesproken mening en laat ik me de mond niet snel snoeren. Eigenlijk heb ik wel wat weg van Be Okken, gewezen voorzitter en inmiddels ook vertrokken lid van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.


Onlangs deed Okken een boekje open voor de camera van Met Koopman op pad. Aanleiding was zijn opzienbarende stap om het lidmaatschap van Gemeentebelangen op te zeggen na jarenlang (ere wie ere toekomt) met ziel en zaligheid voor de lokale partij actief geweest te zijn.

In dat interview deed hij een opmerkelijke uitspraak over Jan Steenbergen, de onlangs afgetreden wethouder van Gemeentebelangen. Ook al zo’n man die vol overtuiging voor GB actief was. Be zei het niet met zoveel woorden, maar een goed toehoorder heeft genoeg aan een half woord. Wat was er nou aan de hand? Volgens Okken stond Steenbergen als wethouder op het punt door de raad weggestuurd te worden met een motie van wantrouwen. Vreemd, want de oppositie heeft geen meerderheid, maar goed GB had reden om toch bevreesd te zijn dat zulks zou gebeuren. Liever dan dat te laten gebeuren hield de fractie daarom de eer aan zichzelf en liet Steenbergen geen andere mogelijkheid dan af te treden.

Tot zover niks aan de hand. Een partij kan het vertrouwen in een “eigen” wethouder verliezen en de betreffende bestuurder rest dan slechts het vertrek. Steenbergen kreeg een chique afscheid, waar naar verluidt nog tranen zijn gevloeid en verliet de politieke arena, waarin hij zoveel jaren in verschillende rollen had deelgenomen aan het lokale bestuurlijke bedrijf.

Slechts voor korte tijd, want kortgeleden liet Gemeentebelangen de wereld weten dat Jan Steenbergen in de raad ging terugkeren als fractielid. Een positie die hem rechtens toekomt omdat hij de eerste opvolgkandidaat voor de nieuwe wethouder Jacob van der Heide was, gezien zijn positie op de GB-kieslijst.

Maar er bestond toch geen vertrouwen meer in Jan? En nu is er opeens zoveel vertrouwen dat hij als adviseur in de fractie de nieuwe fractievoorzitter mag steunen?

En dan komt het: Be Okken vertelt in Met Koopman op pad dat Jan intern liet weten dat er voor hem drie opties waren: Zijn lidmaatschap opzeggen (1), in de fractie terugkeren (2) of een eigen partij beginnen (3). Die 3e optie, daar gaat het nou wat mij betreft om.

Als Be Okken de waarheid spreekt heeft Jan Steenbergen chantage gepleegd. Zo niet dan probeert Okken Steenbergen ernstig te beschadigen, hetgeen mij onwaarschijnlijk voorkomt. Een deel van de gemeenteraad van Hoogeveen is niet gelukkig met deze gang van zaken en het heeft nogal wat GB-stemmers ook de wenkbrauwen doen fronsen. Het beste wat men bij Gemeentebelangen nu kan doen is transparant zijn en open kaart spelen, maar gezien reacties die ik kreeg op een paar tweets hoeven we daar niet op te rekenen. Steenbergen liet weten dat hij niet in het openbaar zal reageren, omdat hij niet iemand wil beschadigen, maar benadrukte dat het verhaal van Okken niet waar is. Een van beide heeft dus onwaarheid verkondigd. Dit soort conflicten is slecht voor partijen.

De suggestie die een GB lid via twitter deed is wel de slechtst mogelijke reactie: Gooi een steen in het water en je krijgt rimpels; als de rimpels weg zijn is het probleem weer klein. Kortom, doe of je neus bloedt en dan waait deze storm vanzelf weer over.

Een dergelijke gang van zaken stuit veel kiezers tegen de borst. En dat kost zetels. Binnen de grootste coalitiepartij – die de helft van het college bemant – heerst interne onrust. Twee kopstukken lijken ernstig in de clinch gelegen te hebben. Kiezers straffen dit doorgaans genadeloos af. Kom tot bezinning is daarom het devies en kies voor opening van zaken.

.


Read Full Post »

Toen wethouder Slomp de begroting presenteerde moet hij geweten hebben dat de ijsbaan niet door zou gaan. Desondanks staat volgens PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting de investering voor de ijsbaan als post op de begroting 2020-2023 opgenomen. Het college vertoont hiermee op zijn minst slordigheid, wat ik als medefinancier (want belastingbetaler) van onze gemeente niet kan accepteren.


Een mij bekende lezer (M/V), die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven en die ik daarom met Q zal aanduiden, schreef mij hierover en vroeg of ik als een soort ghost-writer aandacht wilde schenken aan de recentste column van CDA fractievoorzitter Kreuze, getiteld balans-politiek: Christelijke aanpakkers. Omdat ik in mijn jeugd heb ervaren hoe het is om in de hoek te zitten waar de klappen het hardst aankomen heb ik besloten op het verzoek van Q in te gaan.

Het onderstaande is dus een bewerking van wat Q mij schreef, waarbij ik er zorgvuldig naar heb gestreefd om enerzijds identificatie van Q onmogelijk te maken en anderzijds de boodschap van Q onverminderd duidelijk te laten zijn.

Q vraagt zich af hoe Kreuze met droge ogen zelfs maar kan denken te kunnen werken vanuit doctrines uit de tijd van Abraham Kuyper. Het is verbijsterend dat hij niet lijkt te beseffen dat de huidige samenleving in de verste verte geen gelijkenis meer vertoont met die van Kuyper.

Het verhaal van Kreuze gaat volgens Q uit van Mammon, of beter, de god van de marktwerking. Daarmee transformeert hij de “christelijke” politiek die hij zegt voor te staan qua taal en uitwerking tot iets wat nauwelijks nog van liberale politiek te onderscheiden valt. Iedere vorm van maatschappijkritiek ontbreekt en dat terwijl steeds meer mensen een beroep moeten doen op schuldhulpverlening en voedselbanken. Q wijst op het feit dat bij een snel groeiend aantal mensen de vaste lasten te hoog en de inkomens te laag zijn.

In die context komen meer en meer mensen in de knel te zitten. En dat is volgens Q het gevolg van politieke keuzes. De armoede die aan de onderkant gemaakt wordt, is niet iets wat zomaar gebeurt. Het is een keuze om meer en meer subsidies toe te schuiven aan bedrijven. Ook lastenverlichting komt daar structureel terecht. Drie keer raden waar de rekening van deze keuzes wordt neergelegd. Maar daarover heeft de christelijke voorman het niet. Kreuze heeft het (als echte marktdenker) over eigen kracht, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en (natuurlijk) schuld.

Q maakt een bitter verwijt aan de CDA-voorman omdat hij totale onverschilligheid aan de dag legt met betrekking tot het leed wat de zwaksten in onze samenleving opzettelijk (!) wordt aangedaan. Hij gaat aan hen voorbij. Wil de andere kant opkijken. Hij is geen Kreuzeman maar een blindeman.

Woedend is Q over het feit dat Erik-Jan Kreuze in een eerder blog van zijn hand, als hij aanbiedt om mensen te helpen, hen toch nog wegzet als mogelijke fraudeurs. En wil het CDA hen echt helpen of zegt ze: Tja, helaas, we leven met u mee maar we kunnen niet anders. Dan had u ook maar niet ziek moeten zijn, kwetsbaar of oud. De kans dat het CDA terugkeert van haar hardvochtige beleid is nihil. Ze roept zelfs de landelijke overheid niet tot orde. En dat is een teken aan de wand. Een zeer veeg teken.

In een tweet van mijn (FK) hand heb ik het CDA gevraagd hoe zij de bezuinigingen in Hoogeveen in overeenstemming kunnen brengen met hetgeen is geschreven in Mattheüs 25 vers 45. Prompt werd er op gereageerd dat ik als belijdend atheïst andere argumenten moest gebruiken. Blijkbaar worden sommige christenen niet graag aangesproken op hun beginselen door andersdenkenden. Q is een overtuigd christen en gaat in op de kern van het geloof: God liefhebben en de naaste als jezelf.

In dat naaste zit iets onvoorwaardelijks: radicaal er voor anderen willen zijn. Zonder oordeel (opdat gij niet geoordeeld zult worden). Dat houdt dus een erkenning in van kwetsbaarheid. Ook de eigen kwetsbaarheid. Morgen kan jou ook iets overkomen. Het gaat om de vraag hoe je dan zelf behandeld zou willen worden.

Q (en ik) gaan er van uit dat Kreuze dan niet behandeld wil worden als een mogelijke crimineel die op water en brood gezet wordt omdat hij misschien wel iets misdaan heeft. Maar met oog voor menselijke behoeftes. Het hoeft niet om veel te gaan, maar wel om genoeg.

Mensen hebben behoefte aan meer dan eten, drinken en een dak boven hun hoofd. Ze willen zich kunnen ontplooien, meedoen in en aan de samenleving. In staat zijn hun naasten te bezoeken. Het gaat om dat soort dingen. Uiteindelijk kost het steeds armer maken van de armsten niet alleen veel menselijk leed. Het kost de samenleving ook veel geld aan gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, schuldhulpverlening etc. De grens lijkt nu wel bereikt. Ook in Hoogeveen.

De kwetsbaarsten in de samenleving willen helpen en beschermen heeft alles te maken met het willen doen van gerechtigheid. De hele Bijbel is ervan doordesemd. De Bijbel staat bol van maatschappijkritiek. Woorden als eigen kracht zul je er niet in vinden.

Q sloot het verzoek af met de woorden: Gerechtigheid doen is de toetssteen. Het gaat om niks anders dan het doen van gerechtigheid. Niet als een Farizeer of priester voorbij willen lopen aan de mens in nood. En dat mis ik dus bij Kreuze. Doe ermee wat je wilt.

Naschrift (FK)

Ziek en arm horen tegenwoordig bij elkaar. Wie arm is wordt ziek, wie ziek is wordt arm. Juist bij deze mensen komen de voorgenomen bezuinigingen onevenredig hard aan. Het gaat om opstapeling van ellende en zorgen. Er zijn weinig mensen die maar door slechts een van de bezuinigingen getroffen zullen worden. En dan gaat het al snel om ruim meer dan 1500 euro.

Kreuze maakt niet duidelijk dat hij Hoogeveen wil zien als een solidaire gemeente, waar de lokale overheid zich rekenschap geeft van het feit dat iedere inwoner getroffen kan worden door pech, een ongeluk, ziekte of welke ellende dan ook. Met als gevolg dat een beroep moet worden gedaan op een sociaal vangnet. We mogen niet passief aan de kant toekijken, we moeten verzachting van het leed van de kwetsbaarsten zien als een morele plicht. En als een maatschappelijke plicht omdat een samenleving die uit balans raakt een vruchtbare voedingsbodem is voor onvrede en wantrouwen ten aanzien van de overheid, en daarmee ten aanzien van de democratie.

Wie de geschiedenis van de 20e eeuw ook maar een beetje kent, herkent de signalen die alle alarmbellen moeten doen rinkelen.

Read Full Post »

Wie een kuil graaft voor een ander, moet hem zelf weer dicht gooien. Deze aangepaste versie van het spreekwoord is meer dan ooit eerder van toepassing op Forum voor Democratie.


De Kuil van Minerva werd gegraven om het partijkartel te torpederen en te begraven. Baudet op weg naar het Torentje. Hij zal er natte dromen van hebben gehad. De zelfoverschatting van de bekendste narcist in ons land kent geen grenzen. De glazen bel om zijn zintuigen lijkt gemaakt van ondoordringbaar gepantserd glas. Zelfs neutrino’s komen er niet door.

Alle tekenen van ineenstorting worden genegeerd, ontkend, weersproken of beantwoord met loze laster en dreigementen. Mede-oprichter Henk Otten vertrok en meerdere Forumleden volgden hem. Waar in een democratie de dialoog het instrument is om bruggen te bouwen, gebruikt forum kwaadsprekerij en laster. Zware woorden maar zolang het bewijs voor de beschuldigingen aan het adres van Otten niet wordt geleverd zijn deze kwalificaties van toepassing.

Advocaat en Tweede Kamerlid Theo Hiddema heeft inmiddels in een poging om de brandhaard te blussen gesproken over persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren. Er is geen sprake van inhoud, het gaat om testosteron. De hanen vechten elkaar het hok uit. Forum wankelt op de rand van de Kuil van Minerva en staat op het punt er in te vallen.

Lijkt mij een goede zaak.

.


Read Full Post »

Een topteam dat op het toppunt van het eigen kunnen wil presteren besteedt veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Zo’n team bestaat uit sporters die elkaar tijdens de wedstrijden continu coachen. Daardoor maak je de kans op onverwachte en onaangename verrassingen heel klein. Misschien moet het gemeentebestuur van Hoogeveen maar eens in de leer bij mensen als Joop Albeda, Max Caldas of Erik ten Hag. Topcoaches bij wie communicatie een basisvoorwaarde voor presteren is.


Burgemeester Loohuis zag “geen enkele aanleiding” om wethouder Slomp te benaderen over de voor het college rampzalige uitkomst van de aanbesteding van project IJZ. Loohuis diskwalificeert zichzelf daarmee als bestuurder. Dat hij de volgende dag op vakantie ging toont een gebrek aan teamgeest.

De burgemeester maakt daarmee pijnlijk duidelijk hoe de onderlinge samenhang in het college is. Wist Loohuis dat Slomp er van wist? Wilde hij niet weten wat Slomp van plan was er mee te doen? Wethouder Vos was ook op de hoogte? Over wethouder Giethoorn wordt niet geschreven. Wist hij er nou wel of niet van? Pas deze week kregen ze te horen dat Slomp de plannen in de ijskast had gezet. Natuurlijk proberen de heren nu het beeld van gebrek aan samenhang en teamspirit te corrigeren, maar daar is het te laat voor.

Het CDA laat op haar website weten dat Bert Otten het “jammer vindt dat de raad, maar vooral ook vele andere betrokkenen deze ingrijpende ontwikkeling via de media moesten vernemen.” Koekje van eigen deeg. De minima moesten ook via de media en op het allerlaatste moment vernemen dat de regeling die een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk maakte, per direct was stopgezet.

Binnen het CDA bestaat overigens geen eenstemmigheid over de vraag wat stopzetten van project IJZ betekent. Fractievoorzitter Kreuze had niet in de gaten dat een stem in de poll van de Hoogeveensche Courant niet geheim was. Kreuze vindt de stopzetting een gemiste kans. Zijn partij daarentegen noemt de stopzetting een logische stap.
Niet alleen het college bestaat uit los zand.

In mijn Kantlijn over het drinkwater in Hoogeveen beschreef ik aan het eind de  pijnlijke hoeveelheid onvermogen van het college om onze gemeente naar behoren te besturen. Dat het college zo snel de juistheid van die bewering zou laten zien had ik in mijn stoutste dromen niet durven voorspellen.

.


 

Read Full Post »

Project IJZ gaat niet door, als klopt wat bronnen aan Dagblad van het Noorden hebben gelekt. Daarmee krijgen zowel de raad als het college van B&W een gevoelige tik over de vingers. En dient de vraag zich nadrukkelijk aan of dit college wel in staat zal zijn om Hoogeveen door de financieel moeilijke toekomst te leiden.


Gemeentebelangen levert twee wethouders, waarvan er inmiddels een door de partij zelf onderuit is gehaald. Gemeentebelangen was altijd uiterst kritisch als het ging om de begroting omdat men vond dat de hand niet voldoende op de knip werd gehouden. Gemeentebelangen stemde zelfs tegen begrotingen om die reden.

Nog geen week nadat Anno Wietze Hiemstra (die Hoogeveen financieel gezond achterliet) bij zijn afscheid waarschuwde Pas goed op de centen sloeg de raad onder groot enthousiasme van de toenmalige GB wethouder Steenbergen op hol om vijf miljoen euro provinciale subsidie binnen te harken. Alleen de Partij van de Arbeid en twee leden van de CDA fractie stemden tegen. De SGP zat nog niet in de raad, maar zou zeker ook tegen gestemd hebben.

Ondertussen probeerde het college on-Hoogeveens daadkrachtig te zijn. Maxx werd aangekocht, op een manier die toenmalig eigenaar Max Jacobsen in grote woede deed ontsteken. De raad besloot in december tot geheimhouding over de gang van zaken. Het transparante LooHuis van Thorbecke kreeg daarmee een daverende klap in het gelaat. Villa de Terp werd aangekocht, Maxx werd gesloopt, er is voor vier ton aan voorbereidingskosten gemaakt en vooruitlopend op een gunstige aanbesteding heeft Wethouder Slomp adviesbureau Antea opgedragen de plannen alvast uit te werken, zodat na de aanbesteding geen verdere vertraging zou optreden. Zal vast wel een factuur van een tonnetje worden. Het zal mij niet verbazen als door project IJZ meer dan een miljoen euro is verkwanseld.

Het voert te ver om alleen Gemeentebelangen verantwoordelijk te maken, maar de rol van de lokalen (uw geluid onze stem) is te belangrijk om zonder gevolgen te blijven. De koers werd uitgezet door de gemeenteraad, die hunkerde naar een aansprekende faciliteit in Hoogeveen. Maar goede schippers (naast God), weten op tijd een koers te wijzigen teneinde niet aan lager wal te raken. De vorige wethouder hield vol dat aan de ijsbaan verdiend zou gaan worden en de huidige was kennelijk dusdanig optimistisch over de aanbesteding dat een opdracht aan bureau Antea niet als voorbarig werd gezien. De aanbesteding valt bijna 60% hoger uit dan het maximale budget dat het college door de raad was toegestaan. Dan spreek je niet van een vergissing, maar van een grove en naïeve inschattingsfout. Niet alleen van de bestuurders, ook van de ambtenaren die de bestuurders voortdurend souffleren.

Los van dit alles staat het – nog steeds onvolledige – college voor een ingewikkelde opdracht – zowel financieel als moreel en ethisch – nu er fors moet worden bezuinigd, nadat Hoogeveen in korte tijd de hele spaarpot leeg heeft zien raken. Het college heeft laten zien geen goede antennes te bezitten toen het rapport van de Rekenkamercommissie een vernietigend beeld gaf van de procedures en de aannames met betrekking tot project IJZ. Aanvankelijk dacht men zelfs de aanbesteding onderhands met Bam te kunnen regelen (klaarblijkelijk had men nog nooit van Europese aanbestedingsregels gehoord) en toen dat (inclusief een schimmige gronddeal met BAM) niet lukte, werd ineens de combi met het zwembad uit de hoge hoed getoverd.

Ad hoc beleid, dat ons burgers slechts geld heeft gekost en nog veel meer gaat kosten als de raad niet ingrijpt en dit college naar huis stuurt. Zonder de juiste antennes raakt het schip de Hoogeveen nog verder aan lager wal.


Read Full Post »

Geachte heer Loohuis, beste Karel,

Op 2 januari 2017 sprak u in uw Nieuwjaarstoespraak over een transparante overheid: Het Huis van Thorbecke is te oud en te gammel geworden. Een opknapbeurt voldoet niet meer. Het is tijd voor een grondige renovatie of zelfs voor sloop en nieuwbouw. Om te voorkomen dat het vertrouwen van de mensen in haar bewoners en gebruikers (de lokale overheid en het ambtenarenapparaat, FK) nog verder daalt en omslaat in aversie, of nog erger: de tegenwoordig zo vaak aangehaalde revolte.
U sprak over een huis met veel glas, heerlijk transparant en zonder drempels. U zei ook dat u niet het gevoel had dat iedereen het gepaste gevoel van urgentie heeft.
Zelfgenoegzaamheid is in deze een historische vergissing.

Voor het geval u het niet meer zo precies weet kunt u hier de volledige tekst van deze toespraak terugvinden.

Nu uw college de raad een, inmiddels al zeer omstreden, begroting heeft gepresenteerd, wordt het tijd om uw huis te openen. Wat mij betreft mag de naam Het Glazen LooHuis worden. Onder één voorwaarde. Volwaardige en volledige transparantie. En geen geheimhouding, wanneer u dat zo uitkomt.

Geheimhouding is de belangrijkste voedingsbodem voor het wantrouwen waar u zich op 2 januari 2017 zo bevreesd voor toonde. Toch vroeg uw college op 18 oktober tijdens een besloten raadsvergadering (in het voor de gelegenheid volledig geblindeerde glazen huis) aan de raad om de komst van een niet met name genoemd grootwinkelbedrijf op het voormalige NHC terrein aan de Griendtsveenweg te blokkeren, omdat het volgens u niet in de toekomstige gebiedsvisie paste. Hoe lang zal dit gebied nog aan elke treinreiziger de droefgeestigheid van Hoogeveen laten zien? Er is een grote kans verloren gegaan om vanaf de A28 een dynamische ondernemende zichtlijn te scheppen. Waarom? Omdat het niet in de toekomstige gebiedsvisie past! Het lijkt er op dat uw college hier de historische vergissing maakt waarvoor u waarschuwde, zelfgenoegzaamheid.

Binnenkort (27-8) vindt opnieuw een besloten bijeenkomst plaats. Over de aanbesteding van Project IJZ, dit keer. Alle inschrijvers weten dat ze kansloos zijn als ze de bovengrens van 32 miljoen euro overschrijden. Ik voorspel dan ook dat velen daar binnen zijn gebleven. Dat betekent, zo weten wij sinds de bijna-ramp in het stadion van AZ, een enorme kans op risicovol bouwen. De toezichthouder (Vereniging Bouw- & Woningtoezicht) is heel duidelijk: Opdrachtgevers gaan voor de goedkoopste partij. Die partij zal nooit extra kwaliteit in het ontwerp opnemen, want dan wordt die duurder dan de concurrent.

Ik vrees dat u de leden van de raad opnieuw geheimhouding zult vragen, misschien zelfs zult opleggen. Daarom roep ik u hier in alle openheid toe Karel DOE DAT NIET. Project IJZ is omstreden in Hoogeveen. Het draagvlak er voor is klein. Geheimhouding nu betekent dat u uw Glazen LooHuis wel kunt vergeten. De bevolking moet er op kunnen vertrouwen dat een besluit een verstandig en een veilig besluit is. Los van de vraag of het moreel verantwoord is zo’n omstreden project te gaan uitvoeren in een tijd waarin u van de zwakste burgers vraagt de broekriem aan te trekken.

.


Read Full Post »

Older Posts »