Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kantlijn’ Category

Met stijgende onthutsing las ik afgelopen vrijdag het artikel over ruilverkaveling in oorlogstijd van de hand van Albert Metselaar. De onthutsing werd veroorzaakt door de in het artikel beschreven rol die Burgemeester Tjalma van Hoogeveen aan het begin van de oorlog speelde. Dat er een park naar hem is genoemd en dat hij het ereburgerschap van Hoogeveen kreeg toegekend komt daarmee – voor mij als donderslag bij heldere hemel – ineens in een heel ander daglicht te staan.


Wie het artikel leest ontdekt dat Tjalma al op 16 mei 1940 op papier alle joodse inwoners van Hoogeveen overgaf aan de bezetters. Het anti-semitisme van de Duitsers kan hem onmogelijk onbekend zijn geweest. Voorts smeedde hij plannen die (had de bezetting langer geduurd) geleid zouden hebben tot deportatie van 250 tot 300 gezinnen. Tenslotte vernemen we uit het artikel ook nog dat Tjalma zich actief beijverde voor het werven van mannen om voor de Duitsers te werken.

Tjalma was geen lid van de NSB, maar door het uitleveren van de gegevens van alle joodse inwoners van Hoogeveen lijkt hij medeverantwoordelijk voor de latere deportatie van deze Hoogeveense bevolkingsgroep, die het veelal niet heeft overleefd. Stolpersteinen in Hoogeveen herinneren tegenwoordig aan deze zwarte tijd.

Er is natuurlijk verschil tussen landverraad, collaboratie, lijdzaam meewerken en actief verzet plegen. Uiteraard ga ik met de weinige kennis die ik op dit moment heb geen oordeel uitspreken, maar ik durf hier wel te zeggen dat Hoogeveen met het toekennen van het ereburgerschap aan Tjalma en het naar hem vernoemen van het park achter het raadhuis mogelijk historisch ernstig geblunderd heeft.

Hoe kan het dat geen joodse organisatie – bij mijn weten – hiertegen bezwaar heeft gemaakt? Stolpersteinen in Hoogeveen en het Burgemeester Tjalmapark? Verdraagt dat elkaar? Kan dat zomaar? Of is dit iets dat nog nooit serieus is onderzocht?

In dat laatste geval wordt het hoog tijd dat hier werk van gemaakt wordt door middel van een diepgaand onderzoek.

.


Read Full Post »

Dagblad van het Noorden meldt dat ondernemer Max Jacobsen een verzoek heeft ingediend bij de rechtbank om Burgemeester Loohuis, wethouder Erwin Slomp en voormalig wethouders Steenbergen en Otten, alsmede enige ambtenaren, onder ede te verhoren over de gang van zaken rond de aankoop door de gemeente Hoogeveen van het pand en de grond van Maxx Sports & Events. Bovendien heeft Jacobsen de aangekondigde schadeclaim verhoogd naar € 1.500.000.


Dat wordt dus een nieuw seizoen #IJZ, waarbij de gemeente Hoogeveen hoe dan ook opnieuw schade oploopt. Overhaast en veel te optimistisch heeft de raad zich destijds laten meeslepen door de geboden vijf miljoen euro van de provincie. Het zal ongetwijfeld kicken zijn geweest om Assen eindelijk eens een keer de loef af te steken, maar (om in zeiltermen te blijven spreken) daarbij heeft men te weinig gelet op de lage wal, die de gemeente deze zomer dwong om bakzeil te halen. Men besloot pas om ten halve te keren toen de ondieptes zich aandienden. Een beetje schipper brengt zelfs bij windkracht 12 het zeiljacht veilig binnen. Goede schippers komen niet willens en wetens in windkracht 12 terecht. Onlangs heb ik in een andere Kantlijn (over het Cultuurhuis) betoogd dat Hoogeveen van deze blamage weinig tot niets heeft geleerd, thans doet zich de vraag voor hoe ver de te ondervragen heren zullen gaan, nu Jacobsen de gang naar de rechter lijkt door te zetten.

Wethouder Erwin Slomp, de schipper die het besluit tot bakzeil eigenstandig (en terecht) nam, lichtte de weigering om een deal met Jacobsen te sluiten toe. Hoogeveen negeert de voorgestelde schikking omdat de gemeente volgens hem “juridisch heel sterk staat”. Of dat zo is zal moeten blijken. Het college beweerde eerder ook dat “we aan de ijsbaan gaan verdienen”.

De rechter zal nog moeten beslissen over het verzoek van Jacobsen. Het is te hopen dat het antwoord een volmondig JA zal zijn, al was het alleen maar voor de waarheidsvinding. De enige manier waarop Hoogeveen niet nog meer imagoschade zal leiden vergt een verhoor onder ede. In alle andere gevallen zal de smet van de troebele gang van zaken de gemeente blijven achtervolgen. Denk daarbij aan de schimmige BAM-deal, de bejegening van de Rekenkamercommissie, de Zwarte Piet, die Erwin Slomp van zijn collegae schriftelijk kreeg toebedeeld en de hypocriete hand die Loohuis tijdens een recente raadsvergadering op de schouder van Slomp legde. Alle reden dus om te hopen dat het verhoorverzoek wordt ingewilligd.

Ondertussen wacht ik met grote belangstelling af waar Hoogeveen voor kiest. Wordt het de Waarheid, Tegenwerking of Meineed?

.


Read Full Post »

Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier is niet van plan stappen te ondernemen tegen boeren die maandagavond het politiebureau van Zuidhorn enkele uren “op slot deden”, meldt het Dagblad van het Noorden vanmorgen.


Ik heb het idee, dat angst voor de toorn der boeren hier de leidende raadgever is geweest. Maar daarmee geeft Ard van der Tuuk een verkeerd signaal af. Hoezeer hij ook probeert om zich daaruit te kletsen.

Dat er geen sprake was van een oncontroleerbare situatie, zoals de burgemeester beweert, is faliekant onzin. Het simpele feit dat de politie zat opgesloten was al een oncontroleerbare situatie. Ik vrees zelfs dat de politie niet in staat was geweest de boeren met dwang te verwijderen. Wat als er plots ergens een ernstig probleem was ontstaan waar onmiddellijk politie assistentie nodig was geweest? Hoeveel vertraging was er dan opgetreden?

Laat ik duidelijk zijn, de overheid heeft de boeren regelmatig genaaid en van die overheid maakte het CDA (op de paarse periode na) altijd deel uit. De meeste verantwoordelijkheid ligt derhalve bij de Christen Democraten. Waarvoor dan vraagt u? Voor hap snap beleid, nu eens dit, dan weer dat. Wek bijvoorbeeld de indruk dat een veestapel mag worden vergroot en stuur het een paar jaar later weer helemaal de andere kant op. Dat is geen consistent beleid. Op die manier is het onderwijs ook op de rand van de afgrond gebracht.

MAAAAAR….. het feit dat boeren ongestraft de snelwegen in bezit kunnen nemen, politiebureaus op slot mogen gooien en heethoofden onder die boeren met dranghekken fietsers bijna omver kegelen is een brug te ver. Daarmee zagen de boeren aan de wortels van onze democratie, waar – als het goed is – nog altijd de bevolking het (eens in de vier jaar maar, dat dan weer wel) voor het zeggen heeft….. het recht van de sterkste brengt ons terug naar de tijd van Lucky Luke en de Daltons, toen rechter Roy Bean de wet ten westen van de Pecos bepaalde.

De reactie van van der Tuuk kan door klimaatstakende scholieren worden beschouwd als een uitdagende uitnodiging. Zij vrezen net als de boeren voor hun toekomst. Als zij de politie in Zuidhorn opsluiten zal burgemeester van der Tuuk dat dan ook beschouwen als recht van demonstratie?

UPDATE

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de blokkeerfriezen. Waarom mogen zij een snelweg niet blokkeren en de boeren wel? Hier is m.i. sprake van rechtsongelijkheid.

.


Read Full Post »

De vraag wat de Hoogeveense gemeenteraad heeft geleerd van de ijsbaansof kan kort en krachtig worden beantwoord. Helemaal niets. Men is inmiddels op dezelfde verblinde toer gegaan met het CultuurHuis, wat ik voortaan project CH zal noemen. Niet te verwarren met Concours Hippique, hoewel daar soms ook heel rare sprongen te zien zijn.


Hoogeveen moet – financieel gezien – momenteel alle zeilen bijzetten. De zwaksten in de samenleving wordt een maand voedsel door de neus geboord (ja zoveel gaan de minima er financieel op achteruit!), maar de dames en heren in de gemeenteraad geven – met uitzondering van Groenlinks en SGP – gewoon weer ruim baan aan wensdenkerij van de beleidsmakers. Met opnieuw ronkende woorden als Veel gemeenten willen een evenementenstad zijn, maar Hoogeveen is het omdat we een gemeente van makers zijn. Hoogmoed komt straks opnieuw voor de val, en de zwaksten worden dan weer het kind van de rekening.

Als het plan voor het cultuurhuis wordt uitgevoerd, zal de Tamboer (op het hoge gedeelte na) worden gesloopt, inclusief de winkeltjes rechts naast de Tamboer. Op de vrijgekomen plek moet dan een multicultureel gebouw verrijzen. Aan dit plan zitten nogal wat positieve kanten, want de gemeente is jaarlijks tonnen kwijt omdat Scala en Het Podium hun activiteiten elders hebben en o.a. de Historische Kring Hoogeveen ruimte nodig heeft om waardevolle historische attributen onder te brengen. Op zich dus geen verkeerd plan, maar de route er naar toe lijkt angstwekkend veel op de bij project IJZ betreden paden. Zo is er al een architect ingeschakeld om het project uit te werken, zonder dat de gemeenteraad ook maar enig benul heeft van wat dit zal gaan kosten, of het financieel haalbaar is zowel in de bouw als in de exploitatie. Ook de juridische structuur is nog onduidelijk.

Met project IJZ heeft de raad (achter het College van B&W aan lopend) al voor 2,5 miljoen euro voorbereidingskosten verspeeld, wat nog verder kan oplopen tot boven de drie miljoen, door budget beschikbaar te stellen waarbij men slechts wist dat dat voor een ijsbaan en het zwembad was. Een motie van de SGP, riep om met de voorbereiding en de daarmee gepaard gaande kosten te stoppen, werd slecht gesteund door Groenlinks.

De motie riep de raad op om de Rekenkamer Commissie te vragen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van project CH en in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn in de exploitatielasten. Tot heden worden de kosten geschat op een bedrag tussen acht en veertien miljoen euro. In een tijd waarin de gemeente – om niet onder provinciaal toezicht gesteld te worden – met botte messen snijdt in het vlees van de minima is deze houding zeer verwijtbaar.

Als schipper op mijn zeiljachtje heb ik altijd gezorgd niet in de buurt van lager wal te geraken. Bij forse wind zocht ik altijd de zekerheid van de hoge wal, om manoeuvreerbaar te blijven. De gemeenteraad begrijpt niet dat dit ook geldt voor landrotten. Zorg voor maximale duidelijkheid over de toekomstige situatie en zet daarna pas een (veilige!) koers uit.

Ik was dan ook voorstander van het (voor zover juridisch mogelijk) opschorten van investeringen. Daarmee kan tijd worden gekocht om goed uit te zoeken welke maatregelen noodzakelijk en onontkoombaar zijn (waarna weloverwogen een besluit kan worden genomen) en schort in de tussentijd de rigide bezuinigingen op het sociale domein op.

Onbegrijpelijk dat CDA en ChristenUnie de zwaksten in onze samenleving genadeloos treffen en zich tegelijkertijd verblind laten verleiden tot het herhalen van gemaakte fouten. Eens zullen niet de zwaksten maar de daders daarvoor de rekening betalen.
.


Read Full Post »

De afdeling spoedeisende zorg in Bethesda kan niet gesloten worden. Dat blijkt uit berichten van huisartsen op de sociale media. Alleen moet je die uitlatingen kunnen plaatsen in de context van uitlatingen van minister Bruno Bruins, de veel bekritiseerde minister voor Medische Zorg en Sport.


Op 2 oktober 2019, schreef Bruins een brief aan de commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. Daarin vermeldt de minister onder meer het volgende:

  • Voor levensbedreigende situaties kunnen patiënten in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen terecht bij de afdelingen spoedeisende hulp in Assen, Emmen, Scheemda en Meppel.
  • In Assen, Emmen, Scheemda en Meppel zal er 24/7 een SEH zijn.

Hiermee suggereert Bruno Bruins dat in Meppel 24/7 spoedeisende hulp wordt geboden. Leidraad voor deze zorg is het “Kwaliteitskader Spoedzorgketen”.

Uit reacties op de sociale media geplaatst door huisartsen uit het verzorgingsgebied van Isala Diaconessenhuis in Meppel blijkt dat helemaal niet aan dit kwaliteitskader wordt voldaan.

ScreenHunter_194 Nov. 02 11.14

ScreenHunter_193 Nov. 02 10.41

Aangezien door Treant de SEH in Bethesda Hoogeveen wordt gesloten zijn zorgvragers dus aangewezen op de (snelst bereikbare) SEH van Isala Diaconessenhuis Meppel. Als huisartsen uit het verzorgingsgebied van deze SEH aangeven dat de afdeling niet voldoet aan de eisen in het eerder genoemde Kwaliteitskader Spoedzorgketen, betekent sluiting van de SEH door Treant een levensgevaarlijke beslissing voor iedereen in Hoogeveen e.o. die in levensbedreigende omstandigheden verkeert.

Deze feiten, gesignaleerd en via de sociale media gedeeld door Hoogevener Gerard Booij, vormden voor hem aanleiding voor brieven aan de gemeente Hoogeveen en aan de Kamercommissie VWS, waarin hij vraagt er bij de minister van Medische Zorg op aan te dringen te garanderen dat er in Isala Diaconessenhuis Meppel 24/7 SEH wordt geboden conform het eerder genoemde Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Ik ondersteun dit verzoek van harte en zou er nog aan toe willen voegen: of nog beter, zorg dat de SEH in het Bethesda ziekenhuis open blijft.

 


 

Read Full Post »

Peter Cruijff, klimaatonderzoeker, deed 50 jaar onderzoek naar verschuiving van de zonsopkomsten. Hij bracht voor het eerst de schommeling van de aardas visueel in beeld met dit onderzoek. Ook kwam hij met een alternatieve stormvoorspellingsmethode en heeft hij een afwijkende, maar niet minder verontrustende, kijk op klimaatverandering.


Net als bij Tjerk Vermaning destijds dient zich ook bij Cruijff een dillemma aan: Is hij een ziener die we serieus moeten nemen? Eerlijk gezegd neigde ik er naar die vraag met nee te beantwoorden, maar na het zien van onderstaande video bekroop mij het “Wat als?-gevoel”. Wat als hij gelijk heeft? We worden reusachtig op kosten gejaagd met het klimaatakkoord van Parijs en dat gebeurt door dezelfde overheid die de boeren in het nauw drijft, het onderwijs vernielde, de zorg afbreekt, niet voldoende oog heeft voor sociale woningbouw en steeds meer ziekenhuizen laat verdwijnen.

Waarom zou ik die overheid niet aan dezelfde vraag onderwerpen als waar ik Peter Cruijff aan onderwerp. Zijn kijk op klimaatverandering is geen totale onzin, net zo min als de invloed van de mens vanaf de industriële revolutie onzin is. Wij maken ons milieu steeds onleefbaarder, maar zijn wij in staat om de klimaatverandering af te wenden? Zijn de broeikasgassen wel de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering? Kunnen wij het ons permitteren niet naar een afwijkend onderzoeksgebied te luisteren? Galileï kon er over meepraten had hij nog geleefd.

Bekijk de video en oordeel zelf. Ik stel het op prijs als u na afloop uw reactie onder deze Kantlijn met mij wilt delen.


.


Read Full Post »

Hoewel ik het lang niet altijd met “de boeren” eens was – en ben – stond ik wel achter hun acties van de afgelopen weken. Tot Geert Wilders en Thierry Baudet op het podium verschenen en hun leugenachtige populisme de vrije teugel lieten. Toch neem ik het nog een keer voor de boerenstand op.


Wilders en Baudet willen ons laten geloven dat de simpelste oplossing de beste is. Gewoon de norm aanpassen. Doen zoals de Duitsers, die er een veel soepelere stikstofnorm op nahouden. Voor het gemak vergeten de beide leugenaars dat Duitsland veel meer echte natuur heeft dan wij. En ook veel minder dicht bevolkt is dan wij.

Gemakkelijke oplossingen bestaan niet in ons kleine landje. Of we moeten de biodiversiteit verder laten afnemen, zodat behalve de eikenprocessierups ook de dennenprocessierups en andere ongewenste immigranten uit het dierenrijk ons milieu gaan bevolken.

De boeren hebben de afgelopen twintig jaar de veestapel al behoorlijk gedecimeerd. De uitstoot van schadelijke stoffen is al reusachtig teruggebracht. Maar het is nog niet genoeg, nog lang niet. Er is meer nodig. Intensieve veehouderij, de uitstoot van automobielen en vliegtuigen en de hele keten van voedselproducent tot consument moeten radicaal worden aangepakt.

Vooral in die keten van de boeren tot en met u, waarde lezer, valt winst te behalen. Besef om te beginnen dat de melkveehouderij de melk onder de kostprijs moet verkopen aan de tussenhandel. Daar zit een belangrijk knelpunt. Lees onderstaand artikel van Mannus van der Laan uit Dagblad van het Noorden), waarin alleen de slotconclusie naar uw aandeel verwijst. Besef dat wat daar staat een enorme steun in de rug zal zijn van de boeren waar zeer velen van u de afgelopen weken achter gingen staan.

Nu komt het voor u aan op Geen woorden maar daden! Hoeveel bent u bereid om meer te betalen voor uw voedsel?

.


Read Full Post »

Older Posts »