Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘menzis’

ScreenHunter_20 May. 11 16.47Via de sociale media opperde Winterswijker Jan van der Lende dat het een krachtig wapen tegen de groeiplannen van het Slingelandziekenhuis zou zijn, als de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre, Bronkhorst, Aalten en Winterswijk zouden besluiten tot een coalitie van de “echte Achterhookers” in de strijd tegen de overheersing door de zelfbenoemde hoofdstad, Doetinchem. Misschien zelfs te komen tot een nieuwe gemeente Oost-Achterhoek.

 


Van der Lende heeft daar zeker een punt. Eendracht maakt macht. De gezamenlijke vuist is sterker dan de som der individuele vuisten. Mogelijk zou die coalitie zelfs via de Autoriteit Consument en Markt de reeds aangegane fusie kunnen laten ontbinden. De ACM heeft zich immers bij het toestaan van de fusie gebaseerd op de toen voorliggende plannen om twee volwaardige, gelijkwaardige ziekenhuizen te behouden. Het is maar helemaal de vraag of de ACM had toegestemd in een plan om van twee volwaardige gelijkwaardige ziekenhuizen één ziekenhuis te maken, waarbij in de uiterste hoek van het verzorgingsgebied een ziekenhuis wordt opgeofferd. In zo’n plan kun je een vijandige overname zien en dat kan in het kader van de taak van de ACM, om de concurrentie (een basisvoorwaarde voor vrije marktwerking) te bewaken, een zwaarwegende reden zijn om toestemming voor de fusie te weigeren.

Het feit dat alle belanghebbenden in Winterswijk gezamenlijk hebben opgeroepen om de fusie te ontbinden en SKB als zelfstandig ziekenhuis verder te laten gaan is een mooie stap op weg naar die coalitie, waarin de Winterswijkse Eendracht kan uitgroeien tot Oost-Achterhoekse Eendracht (OAE). Of de vorming van een nieuwe gemeente daarvoor nodig is daar durf ik mij niet over uit te laten. Voor intensieve samenwerking is fusie niet nodig. Dat is in de achter ons liggende jaren bij vele ziekenhuisfusies meer dan duidelijk geworden. De meeste fusies leveren stijgende kosten op en een dalend zorgaanbod. En dan te bedenken dat bij de invoering van marktwerking in de zorg de belofte werd gedaan van meer en betere zorg voor een lagere prijs.

De ontvlechting van de ziekenhuizen van de Reinier Haga groep (RHG) in Den Haag, Delft en Zoetermeer bewijst dat ten halve keren goed mogelijk is. De drie ziekenhuizen werkten bestuurlijk al jaren samen in de RHG en onderzochten of ze een stap verder wilden gaan, met een juridische fusie. Een gevolg van zo’n complete fusie zou zijn dat de werknemers samen onder een nieuwe werkgever zouden vallen. Dat leverde verzet op van de medici. Ook de cliëntenraad en de verpleegkundige raad van het Delftse ziekenhuis waren tegen. Eind december werd duidelijk dat de raad van bestuur en raad van toezicht van de RHG afzagen van die volledige fusie. De bestuurlijke fusie wordt derhalve teruggedraaid (bron: AD 18-02-20).

Dit soort besluiten wordt niet afgedwongen door tweespalt. Om dit soort kwesties een bepaalde richting uit te duwen is grote eendracht nodig, in combinatie met daadkracht en vastberadenheid. Alleen dan heb je kans op succes. Hieronder als afschrikwekkend voorbeeld de wijze waarop het in Hoogeveen volkomen fout is gelopen. Ik hoop vurig dat een jonge, ambitieuze burgemeester, die ook nog eens kind van het dorp is, niet op zo’n manier de geschiedenis in wil gaan. Eendracht maakt macht. Die macht is nodig om de fusie tussen SKB en SZ te ontvlechten, maar er is ook wijsheid nodig, om na de ontvlechting als goede vrienden verder samen te kunnen werken.

Het nachtmerriescenario in Hoogeveen
Het gemeentebestuur had geen rechte rug en enorm slappe knieën. Ook de gemeenteraad verschool zich voortdurend achter “daar gaan wij niet over” en de wethouder die zorg in de portefeuille had kon “zich niet voorstellen dat Treant verloskunde en kinderafdeling zou sluiten”. In de lokale media riep hij zelfs op om vertrouwen te hebben in het beleid dat de raad van bestuur van de zorggroep voerde. Met zulke schippers vaar je recht op lager wal af en lijdt je onherroepelijk schipbreuk. Met zulke soldaten win je geen enkele oorlog.

De gemeenteraad was vanaf het begin ronduit negatief over het Comité Actie voor Bethesda en wilde in de praktijk niets met het comité van doen hebben, ook al zat er een gynaecoloog in, twee huisartsen en een voormalig lid van de Raad van Toezicht. Het gaf Treant alle gelegenheid om tweedracht te zaaien op de rode loper die door college en raad voor de zorggroep werd uitgelegd. De dankbare stafvoorzitter deed vervolgens alles om de leden van het actiecomité zwart te maken.

Toen twee specialisten zich een plaats in de Raad van Bestuur elleboogden wilde de ondernemingsraad van het Hoogeveense ziekenhuis naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam stappen om de benoeming van beide heren te voorkomen. Op intimiderende manier heeft de Raad van Toezicht de OR op andere gedachten weten te brengen. In Drenthe zijn de mensen van nature nogal timide en makkelijk te manipuleren.

Het actiecomité stelde vervolgens de gemeenteraad voor om bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg een toetsingsverzoek in te dienen in verband met ongeoorloofde belangenverstrengeling. De kans dat de raad ontvankelijk zou zijn met zo’n verzoek was namelijk vele malen groter dan de kans dat een actiecomité ontvankelijk zou zijn. De gemeenteraad durfde niet en er bleef geen andere mogelijkheid dan dat wij als comité een bijna onmogelijke missie zouden proberen te volbrengen. Hoewel wij zeer welwillend door de leden van de Governance commissie van het Scheidsgerecht werden bevraagd, achtten zij ons uiteindelijk toch niet ontvankelijk en deden geen uitspraak. Een moedigere gemeenteraad had mogelijk meer bereikt.

Daarom spreek ik opnieuw de hoop en de verwachting uit dat de Winterswijkse raad wel standvastig, daadkrachtig en vastberaden zal zijn en in grote eendracht met alle groeperingen zal blijven knokken voor SKB.

Hou de rug recht, de poot stijf en de hakken in het zand mensen. SKB is het meer dan waard!

🕸

.

Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)Menzis doet inzake de uitgelekte plannen van Santiz over de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de A18 bij Varsseveld verhullende uitspraken waar iedereen alle kanten mee op kan. Maar ondertussen weten ze bij Menzis heel goed welke kant ze op willen. Alleen moeten de geesten daar nog rijp voor worden gemaakt. En dat gebeurt allemaal in “samenspraak” met de stakeholders. In regionaal verband nog wel. Want het belang van de regio dat dient voorop te staan.


Ik kan Menzis een hoop tijd en geld besparen door ze te melden dat het belang van “de regio” in de Achterhoek bestaat uit twee gelijkwaardige en volwaardige basisziekenhuizen, waar mensen dichtbij de zorg wonen en waar korte lijnen bestaan tussen de huisartsen en de specialisten. Die twee ziekenhuizen moeten intensief samenwerken, maar een fusie is de slechtst mogelijke manier. Voor beide ziekenhuizen.

Huisarts Joke Dijkema sprak op 13 februari 2017 een stampvol theater de Tamboer in Hoogeveen toe over de korte lijnen tussen huisartsen en specialisten in Hoogeveen. Over spoedeisende hulp, waarin elke seconde telt. Over niet nagekomen beloftes met betrekking tot de SEH in Hoogeveen. Niemand kan het beter verwoorden dan zij op dat moment deed. Weliswaar over de Hoogeveense situatie van toen, maar die is evenzeer van toepassing op de situatie in de Achterhoek nu.

(tekst gaat verder onder de video)Het scenario en de riedels van zorgverzekeraars zijn steeds hetzelfde. Erg creatief zijn ze niet. Omroep Gelderland meldde op 9 mei: “Op inhoudelijke vragen over het concept wil Menzis niet ingaan. Een woordvoerder bestrijdt dat het document hét concept is en beweert in een reactie dat er meerdere concepten zijn die telkens (met ‘voortschrijdend inzicht’) worden aangepast.”

Voortschrijdend inzicht suggereert groeiende wijsheid, maar is in werkelijkheid niets anders dan We doen het straks gewoon op onze manier en we zorgen ervoor dat we dat kunnen brengen als de uitkomst van veel overleg met alle stakeholders. Dat voortschrijdende inzicht is alleen bedoeld om helemaal nergens aan gebonden te zijn.

Het zogenaamd voortschrijdende inzicht van Menzis zal gericht zijn op onweerlegbaar duidelijk maken dat de enige manier om de zorg in de Achterhoek op peil te houden de bouw van een nieuw ziekenhuis is. Aan de A18 bij Varsseveld wel te verstaan. Let wel: in de ogen van Menzis. Er is voldoende tegen in te brengen. En dat doen ze in Winterswijk: voortvarend, standvastig en steekhoudend.

Met de uitspraken van Menzis kan iedereen elk moment alle kanten op. “Menzis sluit in de toekomst één nieuw groot ziekenhuis in Varsseveld niet uit. Een andere mogelijkheid is het behoud van de bestaande ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, maar dan wel met een onderscheidend aanbod.”

Zelden werden zoveel woorden gebruikt om helemaal niks te zeggen. Alles in dienst van nergens aan gebonden zijn en gewoon de eigen agenda met list, leugen, bedrog en sluwe manipulatie doordrukken. Want wat is dat onderscheidend aanbod? Daarover kun je slechts speculeren. Menzis doet alsof er wordt gewikt en gewogen, en misbruikt straks de deelnemers aan de regiogroep om de eigen agenda te legitimeren.

Het is aan Winterswijk om eendrachtig te blijven. Vol overtuiging dat SKB zelfstandig en volwaardig de toekomst in moet gaan. De eendracht die ik proef in mijn geboorteplaats is groot. Ik zal dat voortaan Winterswijkse Eendracht noemen.

Menzis moet op andere gedachten gebracht worden. Dan volgt Santiz vanzelf, want maak je geen illusies. Het zijn de grote zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, Menzis en CZ) die – met instemming van de landelijke overheid – de dienst uitmaken. Zij zijn de baas. En zij dulden geen tegenspraak. Dat hebben ze meer dan eens laten blijken als voormalig DSW-baas Chris Oomen uitermate kritische kanttekeningen bij de handel en wandel van het verzekeraarskartel plaatste. Een overstapactie zou geen slechte optie zijn voor de bevolking van Winterswijk.

Daarom roep ik alle betrokken partijen in de Winterswijkse Eendracht opnieuw op om de rug recht en de poot stijf te houden en de hakken in het zand te houden. Blijf u verzetten. SKB is dat meer dan waard!

🕸

 

 

Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)

Na zeven jaar in een (helaas verloren) oorlog om ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen het woordvoerderschap van het actiecomité voor mijn rekening genomen te hebben, volg ik nu op afstand de ontwikkelingen rond het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk op de voet. Het lijkt er op dat het Drentse scenario in een bewerkte versie in de anders altijd zo vredige Achterhoek tot een nieuwe ziekenhuisoorlog gaat leiden.


Oorlogen worden gewonnen ten koste van onnoemelijk veel slachtoffers. De hoogst verantwoordelijken krijgen medailles of worden zwaar gestraft. Afhankelijk van aan welke kant zij in de strijd stonden.

In Winterswijk lijkt voorlopig een machtige coalitie te ontstaan, die grote strijdlust en eendracht aan de dag legt. Dat geeft hoop. Sterke knieën, rechte ruggen en een stel poten dat met de hakken in het zand gezet wordt, dat is de basis voor succesvol verzet. En dat alles in grote eendracht.

In Hoogeveen was die eendracht ver te zoeken. Met name de gemeenteraad en het college van B&W vertoonden slappe knieën en lieten zich meermaals verleiden tot het uitspreken van vertrouwen door de listig formulerende stafvoorzitter van het lokale ziekenhuis Bethesda. Het enige wapenfeit van de gemeente was (na informatie die via het Actiecomité was uitgelekt) een forumavond in Theater de Tamboer op 13 februari 2017. Bestuursvoorzitter Carla van der Wiel heeft later nog menigmaal nachtmerries gehad van die avond.

Een tot de nok toe gevulde theaterzaal liet helemaal niets heel van het beleid van de Treant Zorggroep. Het dak ging van het theater, zo heftig ging het publiek tekeer. Alle lof ging uit naar het medisch, verpleegkundig en verzorgend personeel, maar de top? Die kreeg windkracht 13 om de oren. En wat zei mevrouw van der Wiel daar later over tegen de media? “Ik wil nooit meer zo’n vreselijke avond meemaken. Zoveel mooie mensen in de zaal, die zulke vreselijke dingen zeiden over mijn personeel.”

Winterswijk, ik waarschuw jullie daarom: vertrouw geen bestuursvoorzitter, geen Raad van Toezicht, voor zij hun handtekening hebben gezet onder een akte van ontvlechting. List, leugen en bedrog, daarmee worden oorlogen gewonnen. Bestuurders en toezichthouders zijn daar veel beter in dan burgers die op een fatsoenlijke manier verzet willen plegen. Ik zeg hiermee niet dat u in Winterswijk nu ook met list leugen en bedrog aan de gang moet, maar wel dat u alleen op juridisch geldige handtekeningen moet vertrouwen.

Juridisch geldige handtekeningen onder documenten die maar voor één uitleg vatbaar zijn. Bij de fusie tussen het Slingelandziekenhuis en SKB werd een verklaring ondertekend door de beide medische staven. Daarin werd de intentie uitgesproken om [citaat] “twee volwaardige en gelijkwaardige ziekenhuizen te behouden.”

Ik heb naar aanleiding van die intentieverklaring een middag gesproken met toenmalig bestuursvoorzitter en goede bekende uit mijn jeugd Chrit van Ewijk. Hij vertelde hoe moeilijk het zou zijn om die ambitie waar te maken, maar dat Santiz er vol voor zou gaan. Ik vertrok die middag met een gevoel van jaloezie. Geen afgunst, wel pijnlijke jaloezie. Omdat bij ons in Drenthe in de praktijk geen moment sprake is geweest van gelijkwaardigheid en volwaardigheid. In Emmen zat een hongerig zwart gat, dat alle smakelijke zaken uit Hoogeveen wegzoog. In de Achterhoek lijkt Doetinchem nu plotseling echter ook een hongerig zwart gat te herbergen.

Ik heb mij verbaasd over de wijze waarop van Ewijk eind 2019 naar buiten trad met het nieuws over de verplaatsing van specialismen van SKB naar het nieuw te bouwen ziekenhuis aan de A18. Soms denk ik dat het een blunder van hem was, maar ik heb ook al wel eens gedacht dat het een soort van kamikaze actie van hem was, waarvoor hij misschien wel een erepenning van Winterswijk zou mogen krijgen. Zonder hem was dit allemaal mogelijk in het geniep voortgegaan, tot er een onomkeerbare situatie was ontstaan en Winterswijk te laat in verzet zou komen.

Wat nou precies de aanleiding is geweest voor wat het ik Verraad door Slingeland noem zullen we misschien nooit te weten komen. De zeven bestuursvoorzitters, die ik in zeven jaar in Drenthe heb meegemaakt, hadden één ding met elkaar gemeen. Ze dachten alleen in het groot. En dat betrof niet alleen hun salaris. In hun ogen tel je kennelijk niet mee als je voorzitter bent van een streekziekenhuis. Topklinisch, dat is pas echte gastronomie voor de hongerige bestuurders. Of voor een aantal over-ambitieuze specialisten die er naar hunkeren hun dagen te vullen met hoog complexe ingrepen in een topklinisch ziekenhuis. Een derde mogelijkheid is dat zorgverzekeraar Menzis toe wil naar een Achterhoek met maar één echt ziekenhuis. Dat zij vervolgens helemaal in hun macht zullen hebben.

De regiogroep met de naam Zorg voor de regio die in Drenthe werd samengesteld (gek genoeg zonder verloskundigen in de groep uit te nodigen) werd op instigatie van Zilveren Kruis Achmea gestart. De groep kreeg als doelstelling mee: er moeten twee ziekenhuizen verdwijnen. En zo geschiedde. In Stadskanaal en Hoogeveen verdwenen: alle complexe ingrepen, de IC, verloskunde, kinderafdeling en de spoedeisende hulp. Wie buiten kantooruren in levensgevaar komt te verkeren is in Hoogeveen minstens 35 km van het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwijderd. Bij ons verdwenen ook nog eens honderden fte’s omdat de ziekenhuispoot van Treant diep in de rode cijfers zit. En dan moet u weten dat bij de start van de fusie het Hoogeveense ziekenhuis een mooi eigen vermogen had en een winstgevende bedrijfsvoering.

Mocht in de Achterhoek alsnog een regiogroep worden geïnstalleerd, stap daar dan niet in. U zult uiteindelijk in een hoek worden geduwd waar u zal worden verweten alleen aan het belang van Winterswijk te denken en het belang van de regio aan uw laars te lappen, maar het belang van de regio is twee streekziekenhuizen die basisziekenhuiszorg (= 90% van alle ziekenhuiszorg) leveren. Blijf ontvlechting eisen, voor de zorg met de korte lijnen. Voor levensreddende topklinische zorg zal iedereen bereid zijn te reizen. Die zorg hoeft niet per se dichtbij te zijn. En al helemaal niet in de handen van woordbrekers.

De stoelendans in de Achterhoek lijkt begonnen. De Raad van Toezicht is beslist niet meer in control. Terecht is in Winterswijk de oproep gedaan om de RvT te doen aftreden. Tegelijkertijd wordt in Doetinchem aan de poten van bestuurder Altalabani gezaagd. De man heeft naar verluidt zijn hoofd zelf op het hakblok gelegd door, in de gesprekken die hebben geleid tot het vertrek van interimbestuurder Rolf de Folter, te melden dat hij voorstander was van ontvlechting van de fusie. Een daad waar Winterswijk hem dank voor is verschuldigd.

Tot slot: In Hoogeveen hebben zowel de gemeenteraad als de wethouders slappe knieën en een gebrekkige ruggengraat getoond. Ook de bevolking heeft het in meerderheid af laten weten toen het er op aankwam. Een demonstratie tegen de sluiting van verloskunde en kinderafdeling, waar zeker een paar duizend mensen hadden moeten verschijnen, werd slechts bezocht door een kleine vierhonderd deelnemers.
De raad en het college van Winterswijk lijken uit ander hout gesneden te zijn. Hopelijk is de bevolking dat ook. Als u ooit wordt opgeroepen om te komen demonstreren voor behoud van SKB, zorg dan dat u in duizendtallen door de straten van mijn prachtige geboortedorp trekt. Zorg dat uw strijdkreet tot in Doetinchem te horen zal zijn. Ik kom zeker over om mee te lopen, dat beloof ik plechtig.

Houd moed, rechte ruggen, de poot stijf en de hakken in het zand en blijf opkomen voor het BEHOUD VAN SKB!

ScreenHunter_10 Mar. 25 10.03


Read Full Post »

De nieuwste nagel aan de doodskist voor veel ziekenhuizen in Nederland is het verzoek van zorgverzekeraar VGZ aan de huisartsen in het verzorgingsgebied van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis groeit te snel. In de ogen van overheid en zorgverzekeraar VGZ wel te verstaan. Daarom roept VGZ de huisartsen op om patiënten niet meer naar het Ikazia ziekenhuis te verwijzen.


De vier grote zorgverzekeraars, VGZ, Menzis, CZ en Achmea hebben met de overheid een afspraak dat ziekenhuizen niet meer dan 0,8% meer behandelingen mogen uitvoeren dan in het voorgaande jaar. Daarmee omzeilen de zorgverzekeraars en de overheid de vrijheid van specialistenkeuze. Je zult als verzekerde maar een verzekering bij VGZ hebben afgesloten en om jou moverende redenen voor het Ikazia willen kiezen, dan ben je dus mooi de sjaak bij VGZ.

Een overheid en een zorgverzekeraar die met een ziekenhuis een behandelplafond afspreekt, waarbij afspraak een eufemisme is voor dictaat, gaat op de stoel van de arts zitten en dient in geen geval het belang van de patiënt, voor wie daarmee de vrijheid van specialistenkeuze in het gedrang komt.

In reactie op tweets bericht Jaap de Bruijn van VGZ dat Ikazia een afspraak over die doorleverplicht niet wilde aangaan. Hij vergat er alleen bij te vertellen, dat Ikazia het jaar daarvoor uit eigen middelen drie miljoen euro heeft bijgepast om patiënten de zorg te geven die zij nodig hadden. Dat heeft VGZ kennelijk niet willen bijpassen.

Jaren geleden is er door de overheid in samenspraak met de zorgverzekeraars besloten dat het aantal ziekenhuizen in Nederland drastisch terug gebracht moet worden. Onder het mom “Betere zorg voor een lagere prijs” heeft het paarse kabinet Kok met steun van het CDA de zorg uitgeleverd aan de vrije markt. En je weet dat je in die markt slechts een object bent waar een verdienmodel op wordt losgelaten.

Coöperatie VGZ (waar onder meer Univé deel van uitmaakt) maakt met deze rigide ingreep halverwege het jaar duidelijk dat zeker ouderen helemaal niets bij VGZ te zoeken hebben, noch er iets goeds te verwachten hebben.

Marktwerking is de doodskist voor de ziekenhuiszorg en VGZ is een van de nagels aan deze kist.

.


 

Read Full Post »

Informatie vooraf:
Download hier het advies locatieprofilering en vergelijk het met deze samenvatting van het Guptarapport.
.


.

Gisteravond werd in de raadszaal in Hoogeveen het Guptarapport gepresenteerd aan de gemeenteraad van Hoogeveen. Er was om onduidelijke redenen niet gecommuniceerd dat dit een openbare bijeenkomst was, dus er was weinig publiek naar de bijeenkomst gekomen.


Als iets duidelijk is geworden bij deze presentatie is het wel dat er volstrekt onvoldoende is nagedacht binnen het kernteam, dat bestaat uit

  • de Treant Zorggroep;
  • het Ommelander Ziekenhuis Groningen;
  • het Wilhelminaziekenhuis Assen;
  • de huisartsengroep Drenthe;
  • Achmea zorgverzekeraar;
  • Menzis zorgverzekeraar.

Niet alleen is er onvoldoende nagedacht, de kwaliteit van het rapport zou een middelbare scholier een dikke onvoldoende opleveren.

Huisarts Ron Wissink hield een korte inleiding voor de raad van Hoogeveen en maakte daarbij niet de indruk erg enthousiast te zijn over de plannen die in het rapport worden onthuld. Vlak en aarzelend kwamen zijn woorden over het voetlicht. Het was de eerste keer dat ik Wissink zag en hoorde, maar als dit de manier is waarop hij altijd spreekt voor publiek, dan was een andere inleider een betere keuze geweest. Mogelijk speelde de spanning die hoort bij een spreekbeurt in het hol van de leeuw een grote rol.

Nauwkeurige bestudering van het rapport vereist dat je niet alleen goed kijkt naar wat er in het rapport gezegd wordt. Het is ook belangrijk te kijken HOE het wordt geformuleerd en nog belangrijker is wat er NIET wordt gezegd.

De komende dagen zal ik hier een aantal malen over publiceren. Op dit moment heb ik nog geen idee hoeveel Kantlijnen het rapport nodig zal blijken te hebben, dus ik ga maar gewoon van start met wat mij het meest opviel.

Fundament vertoont nu al betonrot

De rol van de huisartsen wordt steeds belangrijker. Het is de bedoeling dat zorg steeds meer in huisartsenpraktijken aangeboden zal worden. Dat is dan meteen een gigantisch probleem voor Oost Drenthe en Zuidoost Groningen. Het tekort aan huisartsen is daar al nijpend en wordt in razend tempo groter. Veel praktijken bestaan uit één huisarts en een groot deel daarvan zal op korte termijn met pensioen (willen) gaan. Wissink zegt daarover “We hebben ons nu eerst gebogen over de ziekenhuizen. De huisartsenzorg komt later.” (Bron: DvhN)

Hiermee heeft het kernteam zich feitelijk al gediskwalificeerd. De bouw van een nieuw zorgmodel voor Zuidoost Groningen en Drenthe valt hierdoor te vergelijken met de bouw van de parkeergarage in Hoogeveen. Daar bleek de fundering ondermaats te zijn. Alle palen moesten opnieuw bekeken worden en er moesten heel wat palen bijkomen aleer men op verantwoorde wijze met de werkelijke bouw van de garage kon beginnen. Over de meerkosten wordt nog steeds gesteggeld.

Gelukkig is dit gebrek in het Guptarapport nu naar buiten gekomen. Welke weldenkende bouwmeester gaat er immers bouwen op een fundament waarin de betonrot vooraf al zichtbaar is? Welke bestuurder wil verantwoordelijk zijn voor een gebouw waarvan zomaar de vloeren in kunnen storten? Het wordt hoog tijd dat er nagedacht wordt over het instellen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders in dit soort situaties. Ook voor ziekenhuisbestuurders.

Geboortecentra

De term geboortecentra valt in het rapport als het ware uit de lucht. Nergens in het rapport wordt ingegaan op wat een geboortecentrum is. Op vragen van de gemeenteraad hierover hield Wissink een betoog over een vrouw “driehoog achter in Hoogeveen, die beslist thuis wil bevallen”. Hij vroeg zich af hoe je die in vredesnaam naar beneden moest krijgen als er bij de bevalling acute noodzaak van specialistische hulp zou ontstaan. Dan was het beter als in Hoogeveen een centrum kwam waar vrouwen onder begeleiding van verloskundigen konden bevallen terwijl er buiten een ambulance startklaar staat om naar Assen of Emmen te gaan mocht dat nodig zijn. Wissink zei nog net niet dat de ambulance met draaiende motoren klaar zou staan. Dat het aantal ambulances absoluut veel te klein is voor zo’n peperdure oplossing hield hij wijselijk voor zich.

Interim bestuursvoorzitter Rolf de Folter vulde Wissink aan en maakte duidelijk dat het hier om een idee ging, waar men nog over na zou gaan denken. Hij gaf nog een paar voorbeelden die blijk gaven van dagdromerij en wensdenkerij. Ronkende ambities vlogen door de raadzaal, plannen voor de toekomst die van Drenthe een Walhalla voor specialisten moeten maken. Hopelijk hebben de aanwezige raadsleden dat ook door. Ik heb veel meegemaakt met bestuursvoorzitters in de afgelopen zeven jaar, maar de Folter overtreft ze – schijnbaar moeiteloos – allemaal op het gebied van ronkende voornemens en mooie woorden. Hij blijft ook maar een jaar, dus wie zal hem wat maken?

Dat de term geboortecentra zomaar uit het niets wordt geïntroduceerd laat zien dat de denkwijze van Treant leidend is geweest. David Post bedacht in 2014 de term Special Care toen de IC’s in Hoogeveen en Stadskanaal vermoord moesten worden. Een term die niet bestond en dus geen lading dekte. Post kon daar dus alle kanten mee op. Door de term geboortecentra plompverloren te laten vallen worden verwachtingen gewekt. Resultaten uit het verleden mogen dan geen garantie zijn voor de toekomst, maar de verwachtingen van Treant zijn tot nu toe steeds op een miskraam uitgelopen.

Vragen van de publieke tribune

Aan het eind van de bijeenkomst kreeg het publiek de gelegenheid tot het stellen van vragen. Petitionaris Ruben Kleine meldde dat er een verzoek tot toetsing van de SEH-sluiting bij het college voor de rechten van de mens is ingediend, omdat in een VN verdrag staat dat spoedeisende zorg slechts gesloten mag worden indien een land in oorlog verkeert. Voorzitter de Folter repliceerde dat hij zich niet kon voorstellen dat de Verenigde Naties het sluiten van SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal verbieden. Het wachten is dus op een uitspraak van dat college.

Voormalig kinderarts in Bethesda, Gerrit van Leeuwen, vroeg waarom er geen verloskundigen in het kernteam waren opgenomen. De kern van het antwoord was, dat men zonder verloskundigen al een team vol geweldige mensen bij elkaar had. Van Leeuwen nam hier geen genoegen mee en vroeg door (zonder meer antwoord te krijgen) tot de technisch voorzitter van de avond de discussie afbrak.

Vervolgens heb ik mijn beurt besteed aan de verwachting van Treant dat er een adherentieverlies (= soort van omzetdaling) van 25% op zal treden. Ik vind dat rijkelijk optimistisch aangezien alleen al op verloskunde in Hoogeveen een daling van 90% is opgetreden. Een daling van 40% lijkt me realistischer. Dit zal voor de zorgverzekeraars aanleiding zijn Treant fors te gaan korten op het budget. Waardoor de financiële problemen van Treant nog verder zullen groeien.

Op de vraag of daar in het kernteam over is nagedacht en zo ja wat de conclusies waren, kreeg ik met veel omhaal van woorden als antwoord (van zowel bestuursvoorzitter de Folter als Leonora de Bakker van Achmea) dat er was “afgesproken om daar nog afspraken over te maken.” Zelden heb ik mensen zoveel woorden horen gebruiken om helemaal niets te zeggen.

Tot besluit sloeg de voorzitter van Denktank Bethesda, Geert Metselaar, de spijker op zijn kop met de mededeling dat dit rapport vrijwel een op een de locatieprofilering verwoordt die Treant eind 2016 voor ogen stond. Het discussiestuk daarover lekte indertijd via het Comité Actie voor Bethesda uit en was aanleiding voor de bijeenkomst in de Tamboer waar Hoogeveen op niet mis te verstane wijze liet horen hoe men over Treant dacht.

Metselaar vroeg waarom Gupta slechts vijf scenario’s heeft onderzocht en niet heeft onderzocht wat de gevolgen zouden zijn als de hoofdvestiging van Treant van Emmen naar Hoogeveen zou worden verplaatst. “Dan bent u in ieder geval dat enorme adherentieverlies kwijt, want voor Emmen bestaat er geen alternatief, voor ons in Hoogeveen wel.” Cardioloog Rob de Vries antwoordde dat er dan te veel mensen te ver zouden moeten reizen. Hij sprak verder de hoop uit dat met de presentatie van het rapport in Hoogeveen de onrust zou afnemen. Uit zijn intonatie werd duidelijk dat hij daar zelf niet in geloofde. Terecht, want niet de onrust is afgenomen in Hoogeveen maar het vertrouwen.

Het kernteam zei graag met de bevolking van Hoogeveen in gesprek te willen gaan. Ik zeg: “Gemeenteraad grijp uw kans en nodig de bevolking opnieuw uit in de Tamboer. Eens kijken of het kernteam die uitdaging aanneemt.”
.


Read Full Post »

Het lijkt bijna een episode uit de serie rond Asterix en Obelix, de dappere strijders uit het kleine dorpje die moedig strijden tegen de almachtige Romeinen, die heel Gallië in hun greep hebben. De dappere strijders bieden hevige tegenstand dankzij Panoramix, de druïde die een krachtige toverdrank kan bereiden. Het zou mooi zijn als die zijn brouwerskunst eens in het zorglandschap in Nederland zou vertonen. Daar vindt momenteel een gevecht plaats tussen de Achmeaten, herkenbaar aan het zilveren kruis op hun schild, en de Esculapen, huisartsen die steeds meer taken toebedeeld krijgen in hun medische praktijken. De Achmeaten willen een vredesovereenkomst voor een jaar sluiten met de Esculapen, maar de voorwaarden van die overeenkomst staan de Esculapen totaal niet aan. Zij weigeren dan ook de overeenkomst te accepteren en te ondertekenen.


Als het niet de bittere werkelijkheid in ons land was zou ik er met plezier een hilarisch verhaal van maken, waarbij de Achmeaten in de pan worden gehakt en de Esculapen zich likkebaardend te goed doen aan het afsluitende diner . “Rare jongens die Achmeaten” zou de slotzin dan worden.

Maar de werkelijkheid is dat honderden huisartsen (in met name de regio Haarlem) weigeren om de door het almachtige Zilveren Kruis “voorgestelde” contractvoorwaarden te accepteren. Dit omdat die haaks zouden staan op afspraken die de artsen deze zomer hebben gemaakt met de zorgverzekeraars en de politiek. Daar komt nog bij dat de NMA, de Nederlandse mededingingsautoriteit, de huisartsen verbiedt om als één front met de verzekeraars te onderhandelen.

Waar werkgevers en werknemers hun krachten bundelen in organisaties die namens hen de CAO-onderhandelingen voeren, worden huisartsen gedwongen om individueel een contract met de zorgverzekeraars te sluiten. Dat is een David en Goliath verhouding, maar dan in de absoluut overtreffende trap.

Achmea heeft eerder al eens laten weten waarom zij zo doen. Zij willen winsten kunnen uitkeren aan investeerders. Toen de politiek daar een (tijdelijk?) stokje voor stak liet Achmea weten dat ze nooit aan de zorgverzekeringen waren begonnen, als ze dit van tevoren hadden geweten. De patiënt daarmee tot melkkoe degraderend, onderwijl in dure reclames het zorgevangelie verspreidend. Daarin wordt verkondigd hoe goed die melkkoe het zal hebben als die zich maar aansluit bij VGZ, CZ, Menzis of Achmea.

Kartelvorming is verboden en juridisch zal het allemaal ook wel kloppen, dus is het riskant om deze vier verzekeringsreuzen als een kartel aan te merken, maar het is een feit, dat in elke regio een van de vier leidend is bij de onderhandelingen. In Hoogeveen is dat Zilveren Kruis in Stadskanaal Menzis en in Emmen heeft Univé (VGZ) die rol. De overige reuzen volgen de leider en zo staan de zorgverleners individueel tegenover een reusachtige overmacht. Komt een zorgverlener er met die leidende onderhandelaar niet uit, dan is er een reusachtig probleem.

Dit perverse spel is voor mij een aantal jaren geleden reden geweest om over te stappen naar DSW, de zorgverzekeraar, die maar één product in de aanbieding heeft in plaats van honderden. En ook nog eens niet doet aan het ondermijnen van de solidariteitsgedachte, door geen jongeren- of groepskortingen toe te passen.

Een verzekeraar, die echt niet de filantroop uithangt, maar moreel een hoger doel nastreeft.

Ik zou zeggen, denk er eens goed over na, de komende weken. En lees even dit artikel uit de NRC van afgelopen vrijdag over de strijd tussen de Achmeaten en de Esculapen.

Read Full Post »

Mensen vragen mij wel eens of ik geloof in een “goede afloop” voor Bethesda. Als ik dan wat schouderophalend probeer uit te leggen dat ik niet denk in termen van goede afloop, zie ik ze denken (en soms zeggen ze het ook) “Waar maak je je dan zo druk om?”


Die vraag – waar ik me zo druk om maak – stoort mij steeds meer. Ik moet de neiging onderdrukken om te antwoorden: “Om het feit dat veel te weinig mensen zich daadwerkelijk druk maken om Bethesda.” Als je de reacties op de sociale media leest zou je denken dat heel Hoogeveen zich druk maakt. Bij de aanloop naar de lawaaidemonstratie in mei barstte het van de steunbetuigingen, maar toen de opkomst teleurstellend klein was veranderden die steunbetuigingen in smoesjes, verontschuldigingen en zelfs was er kritiek omdat het te kort dag was en op een tijdstip dat niet uitkwam. De een moest beslist dit, de ander moest beslist dat. Dat was al zo toen ik mijn petitie ging aanbieden. Dat was opnieuw zo in 2013 bij de omarming van Bethesda. En dat was zo in mei 2018.

Drie keer is scheepsrecht. Ik spreek mij er daarom nu maar eens over uit.

De problemen bij Bethesda zijn het rechtstreekse gevolg van eenzelfde mentaliteit bij onze overheid. Men wil zich over steeds minder zaken druk maken. De VVD noemt dat vrijheid geven aan de individuele mens, ik noem het gemakzucht. De paarse kabinetten van Wim Kok hebben die mentaliteit gevoed, met hun naïeve geloof in de heilzame marktwerking. De minister van financiën was een verwoed flipperaar, die maar wat graag in daverende lachbuien uitbarstte, broer van een marktkoopman en daarom dus waarschijnlijk gecharmeerd van de markt, die ons altijd wijs wilde maken dat onze gulden daar een daalder waard was. Voor de generatie die de gulden niet meer kent: dat wilde zeggen dat je op de markt 50% meer voor je euro zou kunnen krijgen dan in de winkel.

Als de overheid zich veel minder met allerlei zaken zou bemoeien, dan zou de markt – door de concurrentie – wel zorgen voor betere kwaliteit voor minder geld. Dat was het idee. Wij weten inmiddels hoe anders de werkelijkheid is. De markt is een vrijplaats geworden waar graaiers zich op allerlei manieren verrijken ten koste van de samenleving. Hoogtepunt de Vestia zaak, waar huurders in de sociale sector de rekening voor betalen. De tsunami aan ziekenhuisfusies werd voor een deel veroorzaakt doordat de bestuurders een salaris kregen dat was gerelateerd aan de grootte van de organisatie. Toen Bethesda en Scheper fuseerden gingen de toenmalige voorzitters Rutgers en Donkervoort er tientallen duizenden euro’s per jaar op vooruit. Toen ik Donkervoort daarop aansprak erkende hij dat het hoge bedragen waren: “Maar dit is nou eenmaal de CAO.”
Dus… waar maak je je druk om?

Vroeger namen mensen plaats in een bestuur uit betrokkenheid, maatschappelijk besef of roeping. Tegenwoordig ben je lid van een Raad van Toezicht als broodwinning. Een kwalijke en onwelriekende ontwikkeling. Vroeger was lang niet alles beter, maar ook lang niet alles was slechter dan nu.

screenhunter_123-jul-23-13-57.jpg

Het gebrek aan interesse wordt schrijnend duidelijk in deze passage uit een artikel in de Hoogeveensche Courant van 23 juli 2018. Een poging van de Hoogeveense wethouder Erwin Slomp om met de Raad van Toezicht in gesprek te komen strandde op desinteresse van de toezichthouders.

De solidaire samenleving is een jaar of dertig geleden begonnen te veranderen. Ik heb het zien gebeuren. De bestuurders van nu passeerden als de pubers van toen in de klassen waar ik les aan gaf. Toen al zei ik tegen collega’s en vrienden dat als wij daar op onze oude dag afhankelijk van zouden worden het er slecht voor ons zou uitzien. Egocentrisme en egoïsme begonnen het sociale bewustzijn te ondermijnen. En met de opkomst van de virtuele samenleving in het digitale universum versnelde die ontwikkeling zich enorm.

Als wij als samenleving accepteren dat de markt het voor het zeggen heeft op het gebied van zorg, sociale woningbouw, energie en openbaar vervoer moeten we niet zeuren als we voor een bevalling naar ziekenhuizen moeten die tientallen kilometers van ons verwijderd zijn.

Ik accepteer dat niet. Ik blijf mij druk maken om wat ik het leegroven van Bethesda noem. Daar is Treant niet alleen verantwoordelijk voor, daar zijn ook de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor en politiek Den Haag, maar ook iedereen die aan mij vraagt “Waarom maak jij je daar toch zo druk over?”

.


Read Full Post »

Het overstapcircus van de zorgverzekeraars heeft in Hoogeveen een spannende finale gekregen. Pas op 15 december sloten Treant Zorggroep en de Achmea merken een contract voor 2016. Dat  gebeurde nadat dagenlang onzekerheid bestond over de ziekenhuiszorg voor Achmea verzekerden.

Achmea had zich dan wel gehaast om te melden dat ook zonder contract behandelingen in de ziekenhuizen van Treant zouden worden vergoed, maar tegelijk was niet duidelijk op welke wijze die vergoeding zou plaatsvinden. Het was onduidelijk of verzekerden de rekening eerst zouden moeten voorschieten om daarna bij de verzekeraar de vergoeding te declareren.

Het Martini ziekenhuis in Groningen kreeg met eenzelfde conflict te maken. Verzekeraar VGZ ging zelfs nog een stapje verder dan de andere grote verzekeraars en meldde nadrukkelijk zonder contract geen 100% vergoeding voor behandeling in het Martini ziekenhuis te zullen geven.

Een onbegrijpelijke houding, aangezien patiënten daarmee ernstig gedupeerd worden en een beroep zouden kunnen doen op schending van de zorgplicht door VGZ. Men kan voor een simpele operatie immers niet in het UMCG terecht en de afstanden naar de ziekenhuizen van de Ommelander Zorggroep lijken te groot om VGZ te vrijwaren van een schending van die zorgplicht.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was nog steeds niet bekend of er voor 31 december een contract zal komen tussen VGZ en Martini en dus wordt de noodzaak om zich op overstap te bezinnen voor veel Groningers met de dag groter. De enige echte garantie voor zorgeloze zorg is een contract van je zorgverzekeraar met het ziekenhuis dat je wilt bezoeken. Alle andere toezeggingen bieden ruimte voor verschillende interpretaties en dus geschillen. Dat wil je als consument niet en al helemaal niet als het je gezondheid betreft.

De conflicten met Treant en Martini zijn slechts het topje van de ijsberg. Nog steeds zijn lang niet alle ziekenhuizen in Nederland gecontracteerd. Bij de invoering van marktwerking werd ons beloofd dat we betere zorg tegen lagere prijzen zouden krijgen. Het tegendeel is waar. Het kind blijkt een monster te zijn, dat beter niet geboren had kunnen worden.
De marktwerking is ernstig ziek en ik hoop vurig dat de patiënt in dit specifieke geval terminaal is en zal verdwijnen in een naamloos graf.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

.

 

 

Read Full Post »

Opgepast mensen! Het overstapcircus is weer in de stad. De tenten worden opgebouwd. De verzekeraars zullen hun wervende salvo’s weer via radio en tv op u afsturen. De vergelijkingssites komen met een keurmerk om de indruk te wekken dat ze werkelijk onafhankelijk zijn. Minister Schippers noemt de vergelijkers “onontbeerlijk voor de werking van de markt.”

ScreenHunter_01 Nov. 20 09.58

In de eerst acht regels van dit bericht in de Volkskrant zit gelijk al een bekentenis: In het verleden kwamen alleen betalende verzekeraars in de top drie; en een leugen: Wij weten wat de beste verzekering voor u is.
(Bron: Volkskrant)

 

 

Door de bomen het bos niet meer zien
Vorig jaar meldde de Consumentenbond dat er zoveel verschillende polissen kunnen worden afgesloten dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Een probleem waar premier Rutte zich ook al eens over heeft uitgelaten. Zij het in een andere context. Rutte vond dat een toekomstvisie een olifant was die het uitzicht op de werkelijkheid belemmerde. Dus deed hij niet aan toekomstvisie. Daar kwam het in het kort op neer. Kap het bos als dat het zicht belemmert. Weg met al die verschillende mogelijkheden dus.

Onafhankelijk?
De vergelijkingssites pretenderen onafhankelijk te opereren. Kunnen we daar op vertrouwen? Ik vrees van niet. Independer is eigendom van Achmea, hoe onafhankelijk zijn ze dan nog? Moet we dat maar op basis van de mooie blauwe ogen van een PR mevrouw geloven? Weten we zeker dat ze geen gekleurde contactlenzen in heeft?
Nog steeds krijgen de vergelijkingssites provisie voor hun werk. Van de zorgverzekeraars wel te verstaan. Hoe dat precies in zijn werk gaat is mij niet duidelijk en of daar openheid over zal worden geboden betwijfel ik ten zeerste. Zal wel als concurrentiegevoelige informatie worden beschouwd.
Minister Schippers ging niet in op de roep om een verbod op provisie, want dan zou de consument voor de vergelijking moeten betalen. En dan zouden er veel minder mensen overstappen.

Verschillen in basisverzekering
De basisverzekering is er voor iedereen. Een zorgverzekeraar mag er niemand voor weigeren. Maar is die basisverzekering ook voor iedereen gelijk? Vergeet het maar!
Zilveren Kruis biedt de Basis budget polis (96,95), de Basis Zeker polis (€109,45) en de Basis Exclusief polis (€113,25).

Basis Budget: Zilveren Kruis selecteert een aantal ziekenhuizen voor u. Omdat de kostenfactor een rol speelt zullen dit ongetwijfeld de goedkopere ziekenhuizen zijn.

Basis Zeker: U kunt terecht bij alle door Zilveren Kruis gecontracteerde ziekenhuizen. Mits niet voor het eind van het jaar het behandelingsplafond is bereikt.

Basis Exclusief: U kunt terecht in elk ziekenhuis van uw keuze. Maar ten aanzien van de zorgverleners maakt Zilveren Kruis toch het voorbehoud dat u 100% vergoed krijgt bij de door ZK gecontracteerde zorgverleners. De vraag dient zich dan aan of in een ziekenhuis geen zorgverleners werken.

Elk van bovenstaande basisverzekeringen is weer te combineren met de Basis Plus Module (€3,95 p.m.) omdat de basisverzekering “soms minder dekt dan u denkt”.

Behandelingsplafond
Vrijwel alle zorgverzekeraars maken ‘afspraken’ over een behandelingsplafond. Dat kan bestaan uit een budget per soort behandeling, het kan ook zijn dat er ‘afspraken’ worden gemaakt over het maximale aantal behandelingen. Daardoor is het helemaal niet zeker dat we in een door de verzekeraar gecontracteerd ziekenhuis wel geholpen kunnen worden. Als bij het verstrijken van de tijd het plafond in het zicht komt gaan ziekenhuizen in toenemende mate behandelingen uitstellen. De wachtlijsten keren daardoor terug. En nieuwe patiënten worden steeds vaker zelfs helemaal geweigerd.

Zorgverzekeraars verlangen namelijk dat de zorgaanbieder doorgaat met behandelen als het plafond is bereikt. Zij zeggen dan zelf dat ze gaan “overleggen over de vergoeding voor die extra zorg”, maar bieden geen enkele garantie dat die zorg daadwerkelijk wordt vergoed. Dat risico nemen steeds meer ziekenhuizen gewoon niet.

Een woud van mogelijkheden.
Alleen al op het gebied van de basisverzekering biedt Zilveren Kruis al vier mogelijkheden. Die elk op hun beurt weer kunnen worden gecombineerd met een van de vier aanvullende verzekeringen. We zijn dan al op zestien mogelijkheden terecht gekomen.

Die kunnen dan elk nog weer worden gecombineerd met een van de vier tandartsverzekeringen, zodat we uit vierenzestig mogelijke poliscombinaties kunnen kiezen.

En dan hebben we het nog maar over één van de merken van Achmea! In werkelijkheid hebben een tiental grote verzekeraarskapstokken bijna vijftig merken in het overstapcircus zitten. Als die allemaal net zoveel keuzemogelijkheden aanbieden als Zilveren Kruis dan kan de consument kiezen uit meer dan 3000 mogelijkheden.

ScreenHunter_13 Nov. 20 14.04

Bron: zorgkiezer.nl 2014

Vergelijkingssites
Dit woud van mogelijkheden vormde een gat in de markt, waar de vergelijkingssites gretig in zijn gesprongen. Zij pretenderen nu te weten wat het best voor u is. Maar zolang de vergelijkingssites hun provisie van de zorgverzekeraars krijgen is het verstandig om vooral te vertrouwen op wat u zelf nodig hebt en niet op wat de vergelijker het beste voor u vindt.

Gedragscodes daar hebben we er heel wat van in het Nederland, maar te vaak staan die  gelijk aan de slager die zijn eigen vlees keurt. Let dus goed op de komende weken en vertrouw alleen op u zelf. Het is een vervelende klus, die lang niet iedereen ziet zitten en daarom zou het veel beter zijn als de marktwerking gelijk de olifant van onze premier zou verdwijnen.

(wordt vervolgd)

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

 

Read Full Post »

In de Tweede Kamer klinkt sinds kort harde en massale kritiek op de praktijken van de zorgverzekeraars. Verheugend weliswaar, maar ook voorzien van een hoog krokodillentranensausje. Vanaf de invoering van de marktwerking in de zorg is gewaarschuwd voor de veel te grote macht die zorgverzekeraars door ‘Den Haag’ in de schoot is geworpen. Vanaf de invoering van de marktwerking heeft men daar niet naar willen luisteren. Als reactie bestookten politici als Edith Schippers en Lea Bouwmeester (en niet te vergeten de woordvoersters van de zorgverzekeraars zelf) ons met mantra’s waarin op bijna Sowjet Chinese wijze de (te verwachten) verworvenheden van de marktwerking werden bezongen.

Inmiddels begint het tij enigszins te keren. Mede onder invloed van allerlei actiegroepen die (vaak lokaal) strijden voor het behoud van goede zorg in de directe omgeving gaan de zorgverzekeraars meer en meer in het defensief. De actiegroep Het roer moet om bereikte dit jaar een fraai resultaat. De massaal achter de actie opgestelde huisartsen wisten de bureaucratie die hen is opgelegd door de zorgverzekeraars voor een zeer groot deel te elimineren.

Hollandse Zaken, de MAX versie van Rondom Tien, besteedde in augustus uitgebreid aandacht aan de macht van de zorgverzekeraars. Ben Crul, voormalig huisarts, verweerde zich, als woordvoerder van Achmea met cliché’s als “wij zijn een lerende organisatie” en “zorgverzekeraars hebben geen macht, maar invloed”.

Het feit dat ruim de helft van de Nederlanders de zorgverzekeraars wantrouwt zei hem niet zoveel, aangezien de klanten Achmea nog steeds een 7,4 gaven. Nu weet ik van een kennis van mij (installatiemonteur bij Ziggo) dat daar alleen een 9 en een 10 als voldoende worden beschouwd. Als hij bij een klanttevredenheidsonderzoek te vaak een 8 scoort moet hij al op het matje komen. Zwaktebod van de woordvoerder van Achmea dus.

Pas op als bestuurders dan wel hun slippendragers het hebben over “het trekken van lessen” of “de lerende organisatie”. In de praktijk proberen ze dan vooral zo min mogelijk van hun bijeengegraaide macht prijs te geven. Alleen onder grote druk zullen ze terrein prijsgeven. De bevolking van Dokkum gaf in december 2014 een massaal signaal aan De Friesland/Achmea. Een paar duizend inwoners van het van hun ziekenhuis beroofde dorp stapte over naar DSW.

Zorgverzekeraars zijn een keiharde steen (aan ons been). Maar u weet het: de gestage druppel doet zijn heilzame werk. Versaag niet en blijf u verzetten tegen de marktwerking in de zorg. Vertrouw niet op de oprispingen uit ‘Den Haag’, blijf zelf uw ongenoegen uiten.

ScreenHunter_03 Nov. 04 10.10

Bron: nog onbekend (van twitter geplukt)

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

.

Read Full Post »

Vervolg op de Kantlijn van gisteren

De uitzending van Nieuwsuur over de problemen met terminale thuiszorg in Zeeland, West-Brabant de Zuid-Hollandse eilanden laat weer eens zien dat marktwerking van zorgverzekeraars aankoopmakelaars heeft gemaakt. Thuiszorgleverancier Allerzorg is uit haar schulp gekropen en heeft openbaar gemaakt wat veertig (!) andere thuiszorgorganisaties niet aan hebben gedurfd: zorgverzekeraars die met woekerplafonds werken, veroorzaken dat je aan het eind van het jaar geen vrije keus meer hebt. Wat voor polis je ook hebt afgesloten.

De woordvoerster van Zorgverzekeraar CZ reageert in Nieuwsuur als een echte bureaumatroos. Ze begint met te vertellen dat Nieuwsuur de eerste is die het probleem meldt, maar even later blundert ze als ze zegt dat er al onderhandeld werd met Allerzorg over extra budget. Dus CZ was op de hoogte. Beide uitspraken zijn onverenigbaar, hoewel we van een goede bureaumatroos mogen verwachten dat die het tegendeel daarvan zal proberen aan te tonen.

De matroos stelt verder dat er in de regio nog zes andere aanbieders zijn van terminale thuiszorg, dus het probleem is geen probleem. Dat hierbij de vrije keus van zorgaanbieder in het gedrang komt, is voor CZ geen probleem. Dat veertig andere thuiszorgorganisaties vergelijkbare problemen vanwege bedrijfstechnische redenen niet naar buiten brengen geeft aan hoe groot de macht is die de zorgverzekeraars hebben. Ook al zei Ben Crul van Achmea in Hollandse Zaken van 5 augustus dat zorgverzekeraars “geen macht maar invloed” hebben.

Zorgverzekeraar CZ gedraagt zich als kille technocraat en speelt met verve de rol van aankoopmakelaar. Maar CZ is niet de enige. VGZ (onder andere Univé) kwam onlangs ook al op deze kwalijke manier in het nieuws.
Bedenk goed wat u in december doet tijdens het jaarlijkse overstapcircus.

Uiteraard heb ik hierover getwitterd en heeft CZ gereageerd. Hieronder treft u de dialoog aan.

.

ScreenHunter_02 Oct. 30 10.12

ScreenHunter_04 Oct. 30 10.13 ScreenHunter_05 Oct. 30 10.13 ScreenHunter_06 Oct. 30 10.14 ScreenHunter_07 Oct. 30 10.14 ScreenHunter_08 Oct. 30 10.14 ScreenHunter_09 Oct. 30 10.14

ScreenHunter_10 Oct. 30 10.19

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

.

Read Full Post »

ScreenHunter_01 Oct. 29 20.19

U leest het goed. En wat nog erger is: de landelijk opererende zorgorganisatie Allerzorg heeft op 1 oktober een patiëntenstop voor terminale patiënten ingevoerd in Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Tenminste 23 terminale patiënten die thuis wilden sterven is zorg aan huis geweigerd.

En wederom is Zorgverzekeraar CZ hierbij betrokken. Volgens CZ zijn er genoeg andere zorgaanbieders in die regio’s die 24-uurszorg kunnen leveren. En het budget dat Allerzorg is toegekend heeft het plafond bereikt. (Bron: Nieuwsuur)

Wij leven in een land waar vele miljarden euro’s belastinggeld door de overheid worden verkwanseld in mislukte projecten of projecten die nog gaan mislukken. Denk aan de Betuwelijn, de Fyra en straks gebeurt met de JSF hetzelfde. Maar wij leven ook in een land waar zieken en zorgbehoeftigen aan de wetten van de markt zijn uitgeleverd. Door diezelfde overheid.

De overheid heeft monsters gebaard toen zij in 2006 de zorgverzekeraars de vrije teugel gaf. Vleesetende monsters, die wat mij betreft niet hard genoeg kunnen worden tegengewerkt. Maar de overheid zelf is de hoofdschuldige. Zij heeft de monsters verwekt en gebaard. CZ is één van die monsters. Zij vinden dat een stervende rustig ineens een wildvreemde aan het sterfbed mag krijgen. Alles is goed, behalve de vertrouwde verzorgende van die organisatie die de pech heeft dat het behandelingsplafond is bereikt.

Elk jaar hebt u de kans om uw afkeer van de monsters uit te spreken, door onmaatschappelijk opererende zorgverzekeraars de rug toe te keren. Eens in de vier jaar hebt u de kans om de overheid een lesje te leren.

Grijp uw kans de komende maanden. Zorg hoort niet gebaseerd te zijn op concurrentie en winstbejag. Zorg hoort gebaseerd te zijn op samenwerking en solidariteit. Begrippen die bij CZ blijkbaar niet in de woordenlijst voorkomen.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »