Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘democratie’

Mijn foto voor blogs (Aangepast)Ik waag mij, in tegenstelling tot veel van onze politici en bestuurders, geregeld aan discussies in – wat ik noem – het rechtse riool. TB levert mij daar genoeg “gesprekspartners” die in tegenstelling tot hun Leider over bijzonder weinig gespreksstof beschikken, dat dan weer wel. Zij roepen door die houding bij mij vooral de vraag op hoe lang Nederland de parlementaire democratie nog kan behouden.


Op de website van Forum voor Democratie staat te lezen (ik vat het samen) dat in het debat alles, hoe hard dan ook, gezegd moet kunnen worden, behalve oproepen tot geweld. Als niet alles gezegd kan worden dan worden we gemuilkorfd. Aldus FvD.

Dus als Nathalie Righton vindt dat wat TB in de kamer zei, over in het leven roepen van veerdiensten om immigranten naar Europa te halen teneinde de nationale staten te verzwakken en te doen verdwijnen, kan worden samengevat als het vervangen van de bevolking, dan moet zij dat mogen zeggen. Hoezeer dat ook tegen het zere been en op de lange tenen van de Leider aller democraten is.

Maar niets is minder waar. Op hoge toon, (want de tenen zijn pijnlijk getroffen) roept TB dat hij naar de rechter zal stappen. Daarmee laat hij zien niet te leveren wat op de website van zijn partij wordt beleden. Ook laat hij zien dat hij een dwingeland is, die niet over de inhoud beschikt om zichzelf te redden. De rechters, die in de rechtse kringen worden geacht bevooroordeeld te zijn, kunnen hem derhalve slechts in de kaart spelen. Anders zou hij hen ook niet te hulp roepen.

Als hij gelijk krijgt zal hij triomfantelijk Zie je nou wel! roepen. Wordt hij in het ongelijk gesteld dan was de rechter waarschijnlijk een D66-er die met onmiddellijke ingang ontslagen moet worden, zoals de blonde vrijheidsstrijders uit Venlo al eens heeft gesuggereerd. Alles wat de heren onwelgevallig is, moet immers uit de weg geruimd worden.

Zoals in de jaren 30 de nazi’s in Duitsland langs legale weg aan de macht zijn gekomen, zo kunnen ook deze nieuwe democraten en vrijheidsstrijders langs legale weg aan de macht komen. Waarna het met democratie en vrijheid is gedaan. Het is te hopen dat over een jaar het democratisch bewustzijn in Nederland op niveau is en de kiezer zal begrijpen dat er wederom een bruin gevaar op de loer ligt. Anders kon het wel eens snel gedaan zijn met de parlementaire democratie zoals wij die kennen.

🕸


 

Read Full Post »

De Leider heeft opnieuw gesproken. Weliswaar met een aperte leugen, maar wie daarover valt is een zuurpruim in de ogen van de horden achter de Leider.


Ik mag dan een lieve naïeve Nederlander zijn in de door machtsbegeerte getroebleerde ogen van de Leider, ik ken mijn geschiedenis en ik herken de leugenachtige geest van Anton Mussert en zijn NSB-retoriek. Alleen is de Leider sluwer. Waar Musserts retoriek agressief was, heeft de Leider gekozen voor het gefluister van de Satan die mijn oma mij schilderde. “Hij lispelt en fluistert, belooft je de mooiste dingen en als je ziel zich aan hem heeft uitgeleverd stort hij je in het eeuwig vuur.”

De Leider is met afstand de grootste vijand van onze democratie. Hij respecteert de scheiding der machten niet, de Trias Politica die ons onafhankelijke rechtspraak garandeert, hij wil net als de blonde Duce uit het zuiden des lands de alleenheerschappij, omdat hij, de Leider des Vaderlands vurig terug verlangt naar de tijd van de VOC en de WIC, de tijd van wereldmacht, Prinsenvlag en slavernij. Hij verlekkert zich aan beelden van onze “zeehelden” en droomt van zijn troon in het land waar hij als de Donkere Leider zijn volgelingen in duisternis zal knevelen zoals beschreven in dit gedicht.

De zittende macht is hier mede schuldig aan. Verschanst in hun ivoren toren in ’s Gravengard. Doof en blind hebben zij geen antwoord op de duistere krachten die hen bedreigen. Verlamd van angst om straks horden overlopers te zien vertrekken naar de Donkere Landen van Baudor. Om daar één arm gestrekt te heffen en in koor HOUZEE LEIDER te schreeuwen.

🕸


 

Read Full Post »

Wie een kuil graaft voor een ander, moet hem zelf weer dicht gooien. Deze aangepaste versie van het spreekwoord is meer dan ooit eerder van toepassing op Forum voor Democratie.


De Kuil van Minerva werd gegraven om het partijkartel te torpederen en te begraven. Baudet op weg naar het Torentje. Hij zal er natte dromen van hebben gehad. De zelfoverschatting van de bekendste narcist in ons land kent geen grenzen. De glazen bel om zijn zintuigen lijkt gemaakt van ondoordringbaar gepantserd glas. Zelfs neutrino’s komen er niet door.

Alle tekenen van ineenstorting worden genegeerd, ontkend, weersproken of beantwoord met loze laster en dreigementen. Mede-oprichter Henk Otten vertrok en meerdere Forumleden volgden hem. Waar in een democratie de dialoog het instrument is om bruggen te bouwen, gebruikt forum kwaadsprekerij en laster. Zware woorden maar zolang het bewijs voor de beschuldigingen aan het adres van Otten niet wordt geleverd zijn deze kwalificaties van toepassing.

Advocaat en Tweede Kamerlid Theo Hiddema heeft inmiddels in een poging om de brandhaard te blussen gesproken over persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren. Er is geen sprake van inhoud, het gaat om testosteron. De hanen vechten elkaar het hok uit. Forum wankelt op de rand van de Kuil van Minerva en staat op het punt er in te vallen.

Lijkt mij een goede zaak.

.


Read Full Post »

Eerlijk gezegd heb ik er een beetje spijt van dat ik destijds na (toen al) lang wikken en wegen mijn handtekening heb gezet om het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne van de grond te krijgen. Sinds gisteren weet ik ook waarom. Van een voorstander van directe democratie ben ik via de status van twijfelaar veranderd in een tegenstander. Als met pijn en moeite 30% van de kiesgerechtigden opkomt moeten zelfs voorstanders van een referendum erkennen dat er sprake is van een faliekante mislukking.

Ik ga niet speculeren over de beweegredenen voor de overgrote meerderheid (ruim 65%) die niet ging stemmen. Dat is energieverspilling. Zoals ook de interpretatie dat Nederland ‘massaal nee’ heeft gezegd tegen het associatieverdrag (Wilders en Roemer) volslagen van de pot gerukte onzin is. De democratie heeft gisteren verloren. Op alle fronten.

Er zijn twee redenen om nu te besluiten nooit meer een landelijk referendum te houden. Ten eerste regeert bij een referendum in Nederland vooral de waan van de dag. We zijn nu eenmaal een handelsnatie, kruideniers zogezegd, en wie handelt concurreert, en wie concurreert denkt vooral aan eigen gewin. Niet aan het landsbelang. Ten tweede zal de landelijke overheid, als een soort politieke plastische chirurg hersteloperaties uitvoeren. In 2005 stemde Nederland in het referendum echt massaal tegen de Europese grondwet. Met 65% opkomst en 61,5% tegenstemmen verslikte de overheid zich in het door haar zelf uitgeschreven referendum. Geen nood, de plastische chirurgen in kabinet en kamer wisten het akkoord van Maastricht tot stand te brengen.

En zo zal dat nu ook gaan. Mark Rutte, je weet allang wat je gaat doen, want je snapte al een tijdje hoe dit referendum zou aflopen. Je enige hoop was dat de opkomst te laag zou zijn. Je plastische chirurgen hebben allang een behandelplan. Er zal hier en daar een zinnetje worden vervangen, waardoor je opnieuw kunt zeggen dat Oekraïne niet toetreedt tot de EU, en dat de plofkippen niet naar Nederland mogen worden vervoerd, maar dan houdt het ook op. Simpelweg omdat je geen zak te vertellen hebt in Europa!

We zijn een handelsnatie, dus maken we ons daar niet eens druk om. Het enige wat voor ons telt is onze afzet. Maakt niet uit wat we verkopen of aan wie. We zijn toch ook bevriend met Saoedi Arabië, waar vrouwen volstrekt rechteloos zijn, en waar meer hoofden van rompen worden gescheiden dan in het kalifaat van IS.

Doe maar nooit meer een referendum dan kunnen we tenminste gewoon met de vinger blijven wijzen, of de duim omhoog steken naar Den Haag. Net wat onze politieke voorkeur ons influistert.

.

 

 

Read Full Post »

Het is de hoogste tijd om het maar eens gewoon nadrukkelijk te stellen. Geert Wilders is geen democraat. En zijn aanhangers hebben niet in de gaten dat wie achter de kudde aanloopt uiteindelijk door de stront moet lopen. 


Het zal me wel de nodige onaangename tweets opleveren, maar dat moet dan maar. Ik maak gebruik van de vrijheid van meningsuiting die voor Geert Wilders vrijwel geen grenzen kent en noem hem zoals ik hem zie: een nepdemocraat.

In onze parlementaire democratie zijn een aantal uitgangspunten van groot belang. Eén van die uitgangspunten is de scheiding van machten. De Trias Politica, waarvoor het fundament werd geschapen door de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu. Het door hem beschreven systeem heeft bij ons geresulteerd in de wetgevende macht (vooral het parlement), de uitvoerende macht (vooral de regering) en de rechterlijke macht (de rechters).

Heel simpel gezegd komt het er op neer, dat het parlement (de wetgevende macht) wetsvoorstellen van de regering bespreekt, al dan niet aanpast en uiteindelijk (al dan niet) instemt met het voorstel. Na verkregen instemming moet de uitvoerende macht (minister en zijn ministerie) er voor zorgen dat de wet wordt in- en uitgevoerd. Wanneer de wet wordt overtreden kunnen inwoners van dit land daarvan aangifte doen en zal uiteindelijk de rechterlijke macht een oordeel uitspreken en een vonnis vellen.

Voor een goede werking van de democratie is het van belang dat de drie machten onafhankelijk van elkaar hun werk kunnen doen. En daar ligt de kern van mijn stelling dat Geert Wilders een nepdemocraat is. In één enkele tweet heeft de blonde leider duidelijk laten merken dat de rechterlijke macht wat hem betreft de pot op kan. De tweet is een reactie op hetgeen het Openbaar Ministerie hem ten laste legt.

ScreenHunter_108 Mar. 09 20.34

In een goed werkende democratie heeft de rechterlijke macht uiteindelijk het laatste woord. In Nederland moet je daarvoor tot de Hoge Raad procederen en als je niet al te veel van Europa walgt kun je daarna nog naar het Europese Hof. Maar dat zal een stap zijn die Geert Wilders vermoedelijk nooit zal nemen.

Gesteld dat de Hoge Raad nadrukkelijk aangeeft waar de grenzen van meningsuiting liggen dan geldt dat ook voor Wilders, die vermoedelijk zijn zitvlak zal afvegen aan het papier waarop het vonnis geprint is. Daarmee geeft hij aan de grondbeginselen van de Nederlandse democratie niet te onderschrijven. En dus is hij als lid van het democratisch gekozen parlement een nepdemocraat.

Wie kritiek op hem uit via twitter wordt onmiddellijk geblokkeerd. Die eer is mij ook te beurt gevallen. Je moet er niet aan denken wat Premier Wilders met kritiek zal gaan doen. Mocht Nederland ooit met deze anti-democraat als premier opgezadeld worden dan staat de democratie in Nederland aan de rand van de afgrond.

Read Full Post »

Wie zich in Nederland er aan waagt om de PVV uit te maken voor een fascistische partij loopt het risico bedolven te worden onder levensbedreigingen. Daarom zal ik mij er niet aan wagen om de PVV daar voor uit te maken, maar de vraag of er fascisme in Nederland is durf ik wel te stellen. Ik zal hem niet beantwoorden, dat moet ieder voor zich maar doen. Ik beperk mij er toe te beschrijven wat de kenmerken van fascisme zijn. 

Een fascistoïde beweging kenmerkt zich onder meer doordat hij
– aan één persoon binnen de beweging alle macht geeft
– de traditionele partijen als tegenstander beschouwt
– een autoritaire structuur heeft met een leider aan wie men charismatische eigenschappen toeschrijft
– extreem nationalistisch is
– groepsbelang altijd stelt boven individueel belang
– pleit voor een continue strijd om de eigen natie te doen overleven te midden van andere staten
– in eerste instantie wordt gedreven door irrationele motieven, waarbij intuïtie lijnrecht tegenover logische analyse staat
– pretendeert een spirituele revolutie te zijn, die ten doel heeft de mensheid wakker te schudden
– zich fel keert tegen liberale en democratische stromingen, zoals die na de Franse Revolutie zijn ontstaan
– de waarheid in bezit heeft en tegenspraak niet duldt

De oorsprong van het fascisme ligt in Italië bij de beweging van Benito Mussolini, die van zichzelf vond dat niemand Italië beter kon leiden dan hijzelf. Fascistische knokploegen namen tijdens de grote sociale onrust in het Italië direct na de Eerste Wereldoorlog deel aan het ‘herstel van de orde’. Toen men eenmaal de macht had werden antifascisten gevangen gezet en soms vermoord. Democratie leidde er volgens hen toe dat de natuurlijke banden van ras, volk en familie verloren gingen.

Het is onzinnig om hedendaagse politici te vergelijken met de fascisten uit het verleden. Een vergelijking met Hitler slaat nergens op. Hitler was uit op verovering en een Groot-Duits Rijk onder zijn heerschappij. Hij inspireerde zijn discipelen tot een van de grootste genocides die de menselijke geschiedenis kent. Zoals bijvoorbeeld Stalin en Pol Pot ook genocides op hun naam hebben staan. Het is bovendien niet relevant op welke politicus uit het verleden een moderne politicus lijkt. Het is relevant om te kijken wat de ideeën en doelen van de beweging zijn.

In een fascistische staat wordt individuele tegenspraak niet geduld. De staat wordt gezien als een autonome persoonlijkheid met eigen waarde en eigen doel, waarin elk individu en alle particuliere belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan de normen en die de staat stelt.
In een fascistische staat is geen plaats voor de scheiding der machten (trias politica). Van de scheiding der wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht blijft niets over. Elke vorm van controle tussen de machten onderling verdwijnt. Alle macht wordt geconcentreerd bij de uitvoerende macht. Van de fascistoïde beweging wel te verstaan.

Zie ook: Europese ultranationalisten bijeen

.


Bronnen:

Wikipedia over fascisme
Verzetsmuseum over fascisme
De scheiding der machten (trias politica)

makkeschapen (Small)


Beeld: Pixabay

Read Full Post »

Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem ging gisteravond bij Jeroen Pauw de confrontatie aan met de voorzitter van de Nederlandse Volksunie. Die vindt dat Schneiders de “democratie op slot doet” als hij leden/sympathisanten van de Nederlandse Volksunie niet toe laat op bijeenkomsten over het al dan niet tot stand brengen van een opvangcentrum voor vluchtelingen in zijn gemeente.

Welke democratie vraag ik mij sindsdien af?
De democratie waarin een kleine groep de discussie op slot gooit door zo’n bijeenkomst luidkeels te overstemmen en onder meer te roepen dat een dame met een andere opvatting vanwege die opvatting (ongetwijfeld zeer tegen haar zin) geneukt moet worden?
De democratie waarin wethouders met de dood worden bedreigd als zij het lef hebben om voor vluchtelingenopvang te zijn?
De democratie waarin stenen door ruiten als argumenten worden beschouwd?

Op het moment dat ik tegen mijn teerbeminde wilde zeggen dat wat mij betreft de democratie (zoals die mij voor ogen staat, dat dan weer wel) inderdaad op slot mag, herinnerde ik mij ineens mijn oude schoolgenoot Hartog de Groot. Zijn vader overleefde Auschwitz. En heeft in tegenstelling tot veel andere holocaustslachtoffers zijn zoon daar veel over verteld.

Het heeft Hartog getekend. Hoe overleeft een mens de hel? Hoe verwerkt een kind het ooggetuigenverslag van een reis door de hel? Het is Hartog gelukt. Hij is principieel tegen een verbod op organisaties als de NVU. Zijn levensmotto is door de verhalen van zijn vader onwrikbaar vastgelegd. “Ken uw vijand. Als de rede niet in staat is die te verslaan, verdient ze ten onder te gaan. En pas dan mag een mens vergeten wat het is om mens te zijn.”

Ik bewonder Hartog om zijn standvastigheid, maar ik zou toch graag een krachtdadiger overheid zien. Overigens met een andere krachtdadigheid dan die welke de NVU van de overheid wil zien.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Laat ik beginnen met te stellen dat ik atheïst ben, dan krijgen we daar geen misverstanden over. Verder ben ik voor vrijheid van levensovertuiging, wat die ook maar zijn mag; anarchistisch, islamitisch, humanistisch, christelijk, joods, of wat dies meer zij. Tenslotte ben ik ook voor democratie. Basiskenmerk daarvan is dat er wetten van kracht zijn voor iedereen in die democratie. Of je het nou met die wetten eens bent of niet, ze zijn langs democratische weg van kracht geworden en dan heb je ze te respecteren en je er aan te houden.

Een kantonrechter in Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een orthodox-joodse man die vorig jaar in Rijswijk een boete kreeg voor het niet bij zich dragen van identiteitspapieren, de boete hiervoor niet hoeft te betalen. De man mag op sabbat buiten de deur niets bij zich dragen, schrijft zijn geloof voor. De kantonrechter vindt dat de religieuze plicht zwaarder weegt dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland. De man had voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs een boete van 150 euro gekregen. (Bron: de Volkskrant)

Arnon Grünberg schrijft vandaag in zijn voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant “Het lijkt me dat een fatsoenlijke staat zijn burgers niet vernedert; de kantonrechter had de boete van een principiële anarchist die zonder identiteitskaart rondwandelt ook moeten kwijtschelden.”
De heer Grünberg vergist zich hier ernstig, hoewel ik het met het begin van het citaat wel eens ben. Echter, als langs democratische weg een wet tot stand is gekomen, ook al is dat de (ook door mij verfoeide identificatieplichtwet) dan moet je democratische middelen in stelling brengen om de wet ongedaante maken, of accepteren dat je een offer voor je principes moet brengen. Anders is het principe nietszeggend.
Helaas is er in de uitspraak van de Haagse kantonrechter sprake van overwaardering van religieuze principes. Over de principiële anarchist, waar de heer Grünberg op doelt, zou niet hetzelfde oordeel zijn geveld, daar ben ik van overtuigd.

Ooit kwam er iemand met tien geboden van een berg gewandeld. Niemand was er bij toen hij ze kreeg. Het is bovendien bekend dat je op grote hoogte door zuurstofgebrek hallucinaties kunt krijgen. Desdondanks zijn op de langs deze weg verkregen geboden vele eeuwen wetten gebaseerd. Om over oorlogen nog maar te zwijgen. In een aantal delen van de islamitische wereld staan zeer strenge straffen op het overtreden van religieuze wetten. Mogelijk zou ik voor het schrijven van dit artikel daar zelfs het leven moeten geven.

Ik gun ieder zijn/haar levensovertuiging en zolang zij mij ook mijn levensovertuiging gunnen, zullen ze mij niet op hun pad treffen. Met orthodoxe religieuzen (of het nu moslims, joden of christenen zijn maakt niets uit) heb ik echter grote problemen. Zij baseren hun overtuiging op iets wat niet aantoonbaar is en neigen er toe dit anderen op te dringen. In mijn ogen zijn zij een gevaar voor de vrede. Door hen op basis van hun overtuiging vrij te stellen van voor alle burgers geldende wetten heeft de kantonrechter in Den Haag laten zien geen idee te hebben van basale democratische beginselen.

Dat het hier niet om een orthodoxe moslim gaat, maar om een orthodoxe jood zal waarschijnlijk de reden zijn dat de heer Wilders nog steeds niets van zich heeft laten horen. Diens vrijheid is een uiterst dubieus soort vrijheid.

Read Full Post »

In de regelmatig terugkerende columndiscussie tussen Bert Brussen en Thomas von der Dunk staan vandaag (26-09-11) twee zaken die ik aan u voor wil leggen. Brussen beschrijft waarom Haye van der Heyden op de PVV heeft gestemd en wat er gebeurt als hij op een feestje te kennen geeft op de PVV te stemmen. Von der Dunk schrijft dat van der Heyden juist om deze motivatie “een onbenul is zoals zoveel kiezers van ondemocratische partijen in het politieke interbellum“: de tijd tussen de beide Wereldoorlogen in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Van der Heyden heeft PVV gestemd,  (naar eigen zeggen in de Volkskrant) niet omdat hij het zo met de PVV eens is, maar omdat hij vindt dat “Wilders en de PVV-stemmers worden gediscrimineerd.” Hij heeft dus op Wilders gestemd, aldus Bert Brussen, “omdat het kan in deze democratie.” Brussen vertelt verder dat van der Heyden ooit tussen een groep mensen zat waarbij iedereen vertelde wat hij of zij stemde. Toen vdH ‘PVV’ zei viel de groep stil en was de sfeer de rest van de avond verdwenen. (Ik neem aan dat Brussen bedoelt te zeggen ‘verpest’ want sfeer kan niet verdwijnen, hooguit veranderen, maar dit terzijde.)

Thomas von der Dunk stelt dat de moreel cruciale vraag niet is of de stem van vdH ‘democratisch’ is, maar of hij de partij waarop hij heeft gestemd een democratische partij is. Een vraag die von der Dunk onmiddellijk met ‘Nee’ beantwoordt. “Wilders is enig lid en daarmee oppermachtig eigenaar van drieëntwintig lijfeigenen waarmee hij zijn fractie heeft gevuld. Bij democratie hoort verantwoording en controle.” Von der Dunk beeindigt zijn betoog met de vraag of vdH de volgende keer op een moslimpartij gaat stemmen. “Dat kan namelijk ook in deze democratie.”

Tot zover de discussie Brussen vs von der Dunk.

In een democratie heeft het volk het voor het zeggen, althans één keer in de vier jaar bij ons. In feite een vorm van crowdsourcing. De massa weet als geheel beter wat goed voor haar is, dan welke groep van deskundigen dan ook. De vraag is, of iets dergelijks geldt voor het besturen van een land. Een vraag waar je lang en breed over kunt discussiëren; waar je blijkbaar de sfeer in gespreksgroepen mee kunt verpesten. Een vraag die een mens dwingt tot diepgaand ethisch zelfonderzoek. Wat te denken bijvoorbeeld van het lijstje dat Wilders tijdens de algemene beschouwingen 2011 opsomde over de termen die voor hem gebruikt worden?
De ingestudeerde sketch waarin Wilders Cohen de ‘bedrijfspoedel van het kabinet Rutte’ noemde was van een niveau waar het amateurtoneel zich nog voor zou schamen. Zijn ‘Doe eens normaal man’ daarentegen was geloofwaardig en echt. De ‘kopvoddentaks’ was volgens mij  ingestudeerd en uitgesproken met de kennelijke bedoeling om te kwetsen; de ‘haatpaleizen’ bedacht om angst aan te jagen. Als dit allemaal niet mag, is het dan wèl toegestaan om hem een fascist te noemen of hem voor rascist uit te maken, de PVV te vergelijken met de NSB?

In eerdere artikelen op dit blog heb ik mij uitgelaten over mijn opvattingen, het mag dus bekend verondersteld worden dat ik niet op de PVV stem, dat ik de PVV zelfs niet democratisch vind. Daar gaat het hier nu niet om. Waar het om gaat is de vraag of de democratie nog het minste van alle kwaden is. Uiteraard zullen PVV stemmers de democratie omarmen. Immers in een democratie hebben mensen het recht op welke partij dan ook te stemmen. Interessanter is het om de vraag voor te leggen aan de tegenstanders van de PVV. Vindt u de democratie zelfs als deze ondemocratische partijen aan de macht helpt, nog steeds het beste model om een land te besturen?

Hieronder kunt u in een eenvoudige, korte poll uw mening (100% anoniem) kenbaar maken.

Read Full Post »