Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘CDA’

De vraag wat de Hoogeveense gemeenteraad heeft geleerd van de ijsbaansof kan kort en krachtig worden beantwoord. Helemaal niets. Men is inmiddels op dezelfde verblinde toer gegaan met het CultuurHuis, wat ik voortaan project CH zal noemen. Niet te verwarren met Concours Hippique, hoewel daar soms ook heel rare sprongen te zien zijn.


Hoogeveen moet – financieel gezien – momenteel alle zeilen bijzetten. De zwaksten in de samenleving wordt een maand voedsel door de neus geboord (ja zoveel gaan de minima er financieel op achteruit!), maar de dames en heren in de gemeenteraad geven – met uitzondering van Groenlinks en SGP – gewoon weer ruim baan aan wensdenkerij van de beleidsmakers. Met opnieuw ronkende woorden als Veel gemeenten willen een evenementenstad zijn, maar Hoogeveen is het omdat we een gemeente van makers zijn. Hoogmoed komt straks opnieuw voor de val, en de zwaksten worden dan weer het kind van de rekening.

Als het plan voor het cultuurhuis wordt uitgevoerd, zal de Tamboer (op het hoge gedeelte na) worden gesloopt, inclusief de winkeltjes rechts naast de Tamboer. Op de vrijgekomen plek moet dan een multicultureel gebouw verrijzen. Aan dit plan zitten nogal wat positieve kanten, want de gemeente is jaarlijks tonnen kwijt omdat Scala en Het Podium hun activiteiten elders hebben en o.a. de Historische Kring Hoogeveen ruimte nodig heeft om waardevolle historische attributen onder te brengen. Op zich dus geen verkeerd plan, maar de route er naar toe lijkt angstwekkend veel op de bij project IJZ betreden paden. Zo is er al een architect ingeschakeld om het project uit te werken, zonder dat de gemeenteraad ook maar enig benul heeft van wat dit zal gaan kosten, of het financieel haalbaar is zowel in de bouw als in de exploitatie. Ook de juridische structuur is nog onduidelijk.

Met project IJZ heeft de raad (achter het College van B&W aan lopend) al voor 2,5 miljoen euro voorbereidingskosten verspeeld, wat nog verder kan oplopen tot boven de drie miljoen, door budget beschikbaar te stellen waarbij men slechts wist dat dat voor een ijsbaan en het zwembad was. Een motie van de SGP, riep om met de voorbereiding en de daarmee gepaard gaande kosten te stoppen, werd slecht gesteund door Groenlinks.

De motie riep de raad op om de Rekenkamer Commissie te vragen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van project CH en in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn in de exploitatielasten. Tot heden worden de kosten geschat op een bedrag tussen acht en veertien miljoen euro. In een tijd waarin de gemeente – om niet onder provinciaal toezicht gesteld te worden – met botte messen snijdt in het vlees van de minima is deze houding zeer verwijtbaar.

Als schipper op mijn zeiljachtje heb ik altijd gezorgd niet in de buurt van lager wal te geraken. Bij forse wind zocht ik altijd de zekerheid van de hoge wal, om manoeuvreerbaar te blijven. De gemeenteraad begrijpt niet dat dit ook geldt voor landrotten. Zorg voor maximale duidelijkheid over de toekomstige situatie en zet daarna pas een (veilige!) koers uit.

Ik was dan ook voorstander van het (voor zover juridisch mogelijk) opschorten van investeringen. Daarmee kan tijd worden gekocht om goed uit te zoeken welke maatregelen noodzakelijk en onontkoombaar zijn (waarna weloverwogen een besluit kan worden genomen) en schort in de tussentijd de rigide bezuinigingen op het sociale domein op.

Onbegrijpelijk dat CDA en ChristenUnie de zwaksten in onze samenleving genadeloos treffen en zich tegelijkertijd verblind laten verleiden tot het herhalen van gemaakte fouten. Eens zullen niet de zwaksten maar de daders daarvoor de rekening betalen.
.


Read Full Post »

Het is wat met het bestuur in Hoogeveen. Zo gauw er een of meer wethouders met vakantie zijn vooral. En weer is er verband met het rampzalig verlopen project IJZ. Was enige tijd geleden wethouder Slomp de enig aanwezige wethouder toen duidelijk werd hoe de aanbesteding voor dit project er uit zag, nu is diezelfde wethouder op vakantie en werd dus nog niet gesproken over de dreigende rechtszaak die de gemeente door voormalig eigenaar Max Jacobsen van Maxx Sports & Events boven het hoofd is gehangen.


Kort samengevat: Jacobsen wil een schadevergoeding van € 600.000 vanwege een niet correct verlopen en min of meer afgedwongen verkoop van diens sport- en evenementencentrum. Gaat de gemeente hier niet akkoord dan stapt Jacobsen naar de rechter en eist een vergoeding van € 1.000.000.

Uit berichtgeving van het Dagblad van het Noorden bleek vorige week dat het college van B&W hier nog niet over heeft gesproken. Wethouder Erwin Slomp is namelijk met vakantie en dus wordt er officieel niet over gepraat. Het zal misschien een gebruikelijke manier van doen zijn ten gemeentehuize in Hoogeveen, maar het wil er bij mij niet in, dat je hierover geen contact met elkaar hebt, ook al is iemand op vakantie.

Toen de huidige burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, Anno Wietze Hiemstra, wethouder in Hoogeveen was, heeft hij mij wel eens laten weten dat hij de baan van wethouder ziet als een 24/7/365 baan. Altijd bereikbaar dus. Lijkt me de juiste houding voor een bestuurder van een gemeente als Hoogeveen. Zo niet in de ogen van het huidige college van CDA, Christenunie en Gemeentebelangen.

Men laat een deadline rustig verlopen en heeft klaarblijkelijk niet eens het fatsoen om degene die de deadline heeft gesteld hier ook maar over te informeren. Op die manier maak je geen vrienden, zeker niet als je die al eerder stevig te grazen genomen lijkt te hebben. En dat zou toch wel verstandig zijn, als je straks als kemphanen tegenover elkaar in de rechtszaal dreigt te staan.

Jacobsen beweert dat hij door de handelwijze van voormalig wethouder Jan Steenbergen zo’n € 800.000 heeft zien verdampen. De WOZ waarde van zijn bedrijf was volgens Jacobsen 1,6 miljoen, hetgeen mij door ingewijden is bevestigd, dus dat zal vast wel kloppen. De gemeente heeft (achter de rug van Jacobsen om) met de bank onderhandeld en het pand op een of andere mistige manier voor € 725.000 aangekocht.

Het is dus maar de vraag of de gemeente correct gehandeld heeft en die vraag wordt waarschijnlijk door de rechter beantwoord. De houding van de gemeente als onneembaar bolwerk, met een niet met elkaar of met de wederpartijen communicerend college van B&W, is niet bepaald een geruststellend gegeven mocht het op die rechtszaak aankomen. En dat die rechtszaak er komt is hoogstwaarschijnlijk, want de gemeente erkent vast niet dat ze verwijtbaar heeft gehandeld bij de aankoop van Maxx S&E. En dus zal de gemeente niet op de voorgestelde deal van Jacobsen ingaan.

De motie van wantrouwen van de oppositie van enige weken geleden lijkt volledig terecht geweest te zijn. Dit college toont niet de kwaliteit die van een college verwacht mag worden. Men speelt met gemeenschapsgeld en gokt op de goede afloop. Misschien gokt men er op dat Jacobsen niet naar de rechter zal stappen. En de raadsleden van de coalitiepartijen vinden het wel best. Hen valt dan ook collaboratie met onkundig bestuur te verwijten. Het is harde taal, maar de 1,7 miljoen, die inmiddels al is verspild, kan ook 2,7 miljoen worden en wie weet wat voor lijken de vroede vaderen nog meer in de kast zullen hebben gestopt.
.


Read Full Post »

Natuurlijk is de intensieve veeteelt enorm belastend voor het milieu, en natuurlijk is dierenwelzijn in megabedrijven gereduceerd tot zo goed mogelijk voor het product zorgen. Natuurlijk is vleesconsumptie een onverstandige en in toenemende mate onverantwoorde voedingswijze, omdat voor 1 kg dierlijk eiwit veel meer voedingsstoffen aan moeder aarde moeten worden onttrokken dan voor 1 kg gelijkwaardig plantaardig eiwit.


Maar ook is een maximumsnelheid van 130 km/u een onverantwoorde limiet. Max 110 levert met gemak 2 km extra per liter euro95 op. Op een rit van 400 km van Drenthe naar Den Haag en terug is dat een besparing van 4 á 5 liter benzine. Goed voor het milieu, goed voor de verkeersveiligheid en goed voor de portemonnee van de eigenaar van de auto.

En ook is de ongelimiteerde groei van het luchtvaartverkeer onverantwoord. Voor mij is het onbegrijpelijk dat een pleitbezorger voor het “boerenwelzijn” vrolijk op facebook meldt lekker met het vliegtuig een weekje naar Spanje geweest te zijn. En er nog bij vermeldt geen last van vliegschaamte te hebben.

Die 130 km/u was een walgelijk goedkoop cadeau uit de koker van Mark Rutte, het enige overigens want Pinokkio houdt niet van uitdelen. Net zo walgelijk goedkoop is Bruno Bruins die zeker niet namens mij heeft gezegd dat iedereen op 3 mei 2020 vroem vroem wil horen.

Ik ben tegen megastallen, bio industrie en intensieve vleesproductie, maar ik ben niet tegen de boeren en daarom vind ik dat we pas naar de boeren mogen wijzen als

  • de maximumsnelheid op snelwegen is teruggebracht tot max 110 km/u (liever nog 100)
  • er forse vliegticketbelasting is ingevoerd
  • er accijns op vliegtuigbrandstof is ingevoerd
  • de formule 1 in Zandvoort wordt verboden
  • er een acceptabele regeling komt voor bedrijfsbeëindiging
  • en draagt u zelf ook even wat maatregelen aan zou ik zeggen het is ook in uw belang dat de boerenstand in Nederland op een gezonde manier overeind blijft

De boeren hebben als geen andere sector in Nederland te maken met belachelijke wijzigingen in de spelregels tijdens de wedstrijd. Wat te denken van het loslaten van de melkquota, bedrijfsuitbreidingen toestaan en vervolgens de groter geworden veestapel weer laten inkrimpen. Nu zelfs halveren als het aan D66 ligt. Rob Jetten heeft vast nog nooit ook maar één koe gemolken, maar met zijn arrogante grijns durft hij de grootst mogelijke idioterie de wereld in te sturen.

Natuurlijk produceert ook de veeteelt teveel stikstofverbindingen – het gaat niet om zuivere stikstof (N2) maar om verbindingen zoals nitraten, nitrieten en ammoniak – maar laten we wel zijn, dat valt niet de boer te verwijten, het is de markt waar de voedselconsument koning is, die hier iets te verwijten valt.

.


Read Full Post »

Toen wethouder Slomp de begroting presenteerde moet hij geweten hebben dat de ijsbaan niet door zou gaan. Desondanks staat volgens PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting de investering voor de ijsbaan als post op de begroting 2020-2023 opgenomen. Het college vertoont hiermee op zijn minst slordigheid, wat ik als medefinancier (want belastingbetaler) van onze gemeente niet kan accepteren.


Een mij bekende lezer (M/V), die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven en die ik daarom met Q zal aanduiden, schreef mij hierover en vroeg of ik als een soort ghost-writer aandacht wilde schenken aan de recentste column van CDA fractievoorzitter Kreuze, getiteld balans-politiek: Christelijke aanpakkers. Omdat ik in mijn jeugd heb ervaren hoe het is om in de hoek te zitten waar de klappen het hardst aankomen heb ik besloten op het verzoek van Q in te gaan.

Het onderstaande is dus een bewerking van wat Q mij schreef, waarbij ik er zorgvuldig naar heb gestreefd om enerzijds identificatie van Q onmogelijk te maken en anderzijds de boodschap van Q onverminderd duidelijk te laten zijn.

Q vraagt zich af hoe Kreuze met droge ogen zelfs maar kan denken te kunnen werken vanuit doctrines uit de tijd van Abraham Kuyper. Het is verbijsterend dat hij niet lijkt te beseffen dat de huidige samenleving in de verste verte geen gelijkenis meer vertoont met die van Kuyper.

Het verhaal van Kreuze gaat volgens Q uit van Mammon, of beter, de god van de marktwerking. Daarmee transformeert hij de “christelijke” politiek die hij zegt voor te staan qua taal en uitwerking tot iets wat nauwelijks nog van liberale politiek te onderscheiden valt. Iedere vorm van maatschappijkritiek ontbreekt en dat terwijl steeds meer mensen een beroep moeten doen op schuldhulpverlening en voedselbanken. Q wijst op het feit dat bij een snel groeiend aantal mensen de vaste lasten te hoog en de inkomens te laag zijn.

In die context komen meer en meer mensen in de knel te zitten. En dat is volgens Q het gevolg van politieke keuzes. De armoede die aan de onderkant gemaakt wordt, is niet iets wat zomaar gebeurt. Het is een keuze om meer en meer subsidies toe te schuiven aan bedrijven. Ook lastenverlichting komt daar structureel terecht. Drie keer raden waar de rekening van deze keuzes wordt neergelegd. Maar daarover heeft de christelijke voorman het niet. Kreuze heeft het (als echte marktdenker) over eigen kracht, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en (natuurlijk) schuld.

Q maakt een bitter verwijt aan de CDA-voorman omdat hij totale onverschilligheid aan de dag legt met betrekking tot het leed wat de zwaksten in onze samenleving opzettelijk (!) wordt aangedaan. Hij gaat aan hen voorbij. Wil de andere kant opkijken. Hij is geen Kreuzeman maar een blindeman.

Woedend is Q over het feit dat Erik-Jan Kreuze in een eerder blog van zijn hand, als hij aanbiedt om mensen te helpen, hen toch nog wegzet als mogelijke fraudeurs. En wil het CDA hen echt helpen of zegt ze: Tja, helaas, we leven met u mee maar we kunnen niet anders. Dan had u ook maar niet ziek moeten zijn, kwetsbaar of oud. De kans dat het CDA terugkeert van haar hardvochtige beleid is nihil. Ze roept zelfs de landelijke overheid niet tot orde. En dat is een teken aan de wand. Een zeer veeg teken.

In een tweet van mijn (FK) hand heb ik het CDA gevraagd hoe zij de bezuinigingen in Hoogeveen in overeenstemming kunnen brengen met hetgeen is geschreven in Mattheüs 25 vers 45. Prompt werd er op gereageerd dat ik als belijdend atheïst andere argumenten moest gebruiken. Blijkbaar worden sommige christenen niet graag aangesproken op hun beginselen door andersdenkenden. Q is een overtuigd christen en gaat in op de kern van het geloof: God liefhebben en de naaste als jezelf.

In dat naaste zit iets onvoorwaardelijks: radicaal er voor anderen willen zijn. Zonder oordeel (opdat gij niet geoordeeld zult worden). Dat houdt dus een erkenning in van kwetsbaarheid. Ook de eigen kwetsbaarheid. Morgen kan jou ook iets overkomen. Het gaat om de vraag hoe je dan zelf behandeld zou willen worden.

Q (en ik) gaan er van uit dat Kreuze dan niet behandeld wil worden als een mogelijke crimineel die op water en brood gezet wordt omdat hij misschien wel iets misdaan heeft. Maar met oog voor menselijke behoeftes. Het hoeft niet om veel te gaan, maar wel om genoeg.

Mensen hebben behoefte aan meer dan eten, drinken en een dak boven hun hoofd. Ze willen zich kunnen ontplooien, meedoen in en aan de samenleving. In staat zijn hun naasten te bezoeken. Het gaat om dat soort dingen. Uiteindelijk kost het steeds armer maken van de armsten niet alleen veel menselijk leed. Het kost de samenleving ook veel geld aan gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, schuldhulpverlening etc. De grens lijkt nu wel bereikt. Ook in Hoogeveen.

De kwetsbaarsten in de samenleving willen helpen en beschermen heeft alles te maken met het willen doen van gerechtigheid. De hele Bijbel is ervan doordesemd. De Bijbel staat bol van maatschappijkritiek. Woorden als eigen kracht zul je er niet in vinden.

Q sloot het verzoek af met de woorden: Gerechtigheid doen is de toetssteen. Het gaat om niks anders dan het doen van gerechtigheid. Niet als een Farizeer of priester voorbij willen lopen aan de mens in nood. En dat mis ik dus bij Kreuze. Doe ermee wat je wilt.

Naschrift (FK)

Ziek en arm horen tegenwoordig bij elkaar. Wie arm is wordt ziek, wie ziek is wordt arm. Juist bij deze mensen komen de voorgenomen bezuinigingen onevenredig hard aan. Het gaat om opstapeling van ellende en zorgen. Er zijn weinig mensen die maar door slechts een van de bezuinigingen getroffen zullen worden. En dan gaat het al snel om ruim meer dan 1500 euro.

Kreuze maakt niet duidelijk dat hij Hoogeveen wil zien als een solidaire gemeente, waar de lokale overheid zich rekenschap geeft van het feit dat iedere inwoner getroffen kan worden door pech, een ongeluk, ziekte of welke ellende dan ook. Met als gevolg dat een beroep moet worden gedaan op een sociaal vangnet. We mogen niet passief aan de kant toekijken, we moeten verzachting van het leed van de kwetsbaarsten zien als een morele plicht. En als een maatschappelijke plicht omdat een samenleving die uit balans raakt een vruchtbare voedingsbodem is voor onvrede en wantrouwen ten aanzien van de overheid, en daarmee ten aanzien van de democratie.

Wie de geschiedenis van de 20e eeuw ook maar een beetje kent, herkent de signalen die alle alarmbellen moeten doen rinkelen.

Read Full Post »

Een topteam dat op het toppunt van het eigen kunnen wil presteren besteedt veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Zo’n team bestaat uit sporters die elkaar tijdens de wedstrijden continu coachen. Daardoor maak je de kans op onverwachte en onaangename verrassingen heel klein. Misschien moet het gemeentebestuur van Hoogeveen maar eens in de leer bij mensen als Joop Albeda, Max Caldas of Erik ten Hag. Topcoaches bij wie communicatie een basisvoorwaarde voor presteren is.


Burgemeester Loohuis zag “geen enkele aanleiding” om wethouder Slomp te benaderen over de voor het college rampzalige uitkomst van de aanbesteding van project IJZ. Loohuis diskwalificeert zichzelf daarmee als bestuurder. Dat hij de volgende dag op vakantie ging toont een gebrek aan teamgeest.

De burgemeester maakt daarmee pijnlijk duidelijk hoe de onderlinge samenhang in het college is. Wist Loohuis dat Slomp er van wist? Wilde hij niet weten wat Slomp van plan was er mee te doen? Wethouder Vos was ook op de hoogte? Over wethouder Giethoorn wordt niet geschreven. Wist hij er nou wel of niet van? Pas deze week kregen ze te horen dat Slomp de plannen in de ijskast had gezet. Natuurlijk proberen de heren nu het beeld van gebrek aan samenhang en teamspirit te corrigeren, maar daar is het te laat voor.

Het CDA laat op haar website weten dat Bert Otten het “jammer vindt dat de raad, maar vooral ook vele andere betrokkenen deze ingrijpende ontwikkeling via de media moesten vernemen.” Koekje van eigen deeg. De minima moesten ook via de media en op het allerlaatste moment vernemen dat de regeling die een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk maakte, per direct was stopgezet.

Binnen het CDA bestaat overigens geen eenstemmigheid over de vraag wat stopzetten van project IJZ betekent. Fractievoorzitter Kreuze had niet in de gaten dat een stem in de poll van de Hoogeveensche Courant niet geheim was. Kreuze vindt de stopzetting een gemiste kans. Zijn partij daarentegen noemt de stopzetting een logische stap.
Niet alleen het college bestaat uit los zand.

In mijn Kantlijn over het drinkwater in Hoogeveen beschreef ik aan het eind de  pijnlijke hoeveelheid onvermogen van het college om onze gemeente naar behoren te besturen. Dat het college zo snel de juistheid van die bewering zou laten zien had ik in mijn stoutste dromen niet durven voorspellen.

.


 

Read Full Post »

Project IJZ gaat niet door, als klopt wat bronnen aan Dagblad van het Noorden hebben gelekt. Daarmee krijgen zowel de raad als het college van B&W een gevoelige tik over de vingers. En dient de vraag zich nadrukkelijk aan of dit college wel in staat zal zijn om Hoogeveen door de financieel moeilijke toekomst te leiden.


Gemeentebelangen levert twee wethouders, waarvan er inmiddels een door de partij zelf onderuit is gehaald. Gemeentebelangen was altijd uiterst kritisch als het ging om de begroting omdat men vond dat de hand niet voldoende op de knip werd gehouden. Gemeentebelangen stemde zelfs tegen begrotingen om die reden.

Nog geen week nadat Anno Wietze Hiemstra (die Hoogeveen financieel gezond achterliet) bij zijn afscheid waarschuwde Pas goed op de centen sloeg de raad onder groot enthousiasme van de toenmalige GB wethouder Steenbergen op hol om vijf miljoen euro provinciale subsidie binnen te harken. Alleen de Partij van de Arbeid en twee leden van de CDA fractie stemden tegen. De SGP zat nog niet in de raad, maar zou zeker ook tegen gestemd hebben.

Ondertussen probeerde het college on-Hoogeveens daadkrachtig te zijn. Maxx werd aangekocht, op een manier die toenmalig eigenaar Max Jacobsen in grote woede deed ontsteken. De raad besloot in december tot geheimhouding over de gang van zaken. Het transparante LooHuis van Thorbecke kreeg daarmee een daverende klap in het gelaat. Villa de Terp werd aangekocht, Maxx werd gesloopt, er is voor vier ton aan voorbereidingskosten gemaakt en vooruitlopend op een gunstige aanbesteding heeft Wethouder Slomp adviesbureau Antea opgedragen de plannen alvast uit te werken, zodat na de aanbesteding geen verdere vertraging zou optreden. Zal vast wel een factuur van een tonnetje worden. Het zal mij niet verbazen als door project IJZ meer dan een miljoen euro is verkwanseld.

Het voert te ver om alleen Gemeentebelangen verantwoordelijk te maken, maar de rol van de lokalen (uw geluid onze stem) is te belangrijk om zonder gevolgen te blijven. De koers werd uitgezet door de gemeenteraad, die hunkerde naar een aansprekende faciliteit in Hoogeveen. Maar goede schippers (naast God), weten op tijd een koers te wijzigen teneinde niet aan lager wal te raken. De vorige wethouder hield vol dat aan de ijsbaan verdiend zou gaan worden en de huidige was kennelijk dusdanig optimistisch over de aanbesteding dat een opdracht aan bureau Antea niet als voorbarig werd gezien. De aanbesteding valt bijna 60% hoger uit dan het maximale budget dat het college door de raad was toegestaan. Dan spreek je niet van een vergissing, maar van een grove en naïeve inschattingsfout. Niet alleen van de bestuurders, ook van de ambtenaren die de bestuurders voortdurend souffleren.

Los van dit alles staat het – nog steeds onvolledige – college voor een ingewikkelde opdracht – zowel financieel als moreel en ethisch – nu er fors moet worden bezuinigd, nadat Hoogeveen in korte tijd de hele spaarpot leeg heeft zien raken. Het college heeft laten zien geen goede antennes te bezitten toen het rapport van de Rekenkamercommissie een vernietigend beeld gaf van de procedures en de aannames met betrekking tot project IJZ. Aanvankelijk dacht men zelfs de aanbesteding onderhands met Bam te kunnen regelen (klaarblijkelijk had men nog nooit van Europese aanbestedingsregels gehoord) en toen dat (inclusief een schimmige gronddeal met BAM) niet lukte, werd ineens de combi met het zwembad uit de hoge hoed getoverd.

Ad hoc beleid, dat ons burgers slechts geld heeft gekost en nog veel meer gaat kosten als de raad niet ingrijpt en dit college naar huis stuurt. Zonder de juiste antennes raakt het schip de Hoogeveen nog verder aan lager wal.


Read Full Post »

Als een paard dat doping toegediend heeft gekregen sloeg een groot deel van de Hoogeveense gemeenteraad op 31 maart 2017 op hol, nadat gedeputeerde Henk Jumelet Hoogeveen en Assen de kluif van vijf miljoen euro provinciale subsidie voor hield. Ik geef het toe ook ik raakte in de ban. Een overdekte kunstijsbaan op loopafstand van mijn huis. Mijn vrienden in de Randstad werden prompt jaloers en boekten alvast voor de winter van 2019-2020 vele logeerpartijen bij mij thuis.


Nu kijk ik heel anders tegen de plannen aan. De spaarpot van Hoogeveen is leeg, maar het college is ondanks groeiende weerstand vastbesloten om door te zetten en Hoogeveen op te zadelen met een hypotheek die een flinke claim op de jaarlijkse begroting zal betekenen.

Gistermiddag sprak ik daarover met Erik-Jan Kreuze de fractievoorzitter van het CDA in de Hoogeveense raad. Hoewel EJK ontkent al een keuze te hebben gemaakt, zou ik er een fles wijn onder durven verwedden dat hij de plannen goed voor Hoogeveen vindt. Dat is zijn motto in deze: “Wat is goed voor Hoogeveen?” En volgens mij hoopt hij dat hij de sceptici binnen het CDA en de fractie (want die zijn er) over kan halen om de plannen te steunen.

Op zijn weblog reageert EJK op een eerder blog van mij en op een opiniestuk van Jan Mastwijk. Hij somt de voor- en de nadelen op van het afblazen van project IJZ.

Voordelen zijn dan: betere solvabiliteit, beter risicoprofiel, rust terug in Hoogeveen, minder garantieverplichtingen, grond van voorheen Maxx en Huize de Terp verkopen, HHC en Thrianta hoeven niet te verhuizen, geen extra risico dat exploitatiebijdragen nodig zijn. Met deze voordelen ben ik het eens. Allemaal redenen om project IJ van IJZ te amputeren.

Over de nadelen valt het nodige te zeggen:

Dat er nog jaren met het oude zwembad moet worden doorgegaan is geen argument om nu met een plan door te gaan dat een uiterst ongunstige invloed op de financiën van de gemeente kan hebben;
De bewering dat de IJZ-combi net zo zwaar op de jaarlijkse begroting zal drukken als het oude zwembad alleen is koffiedik kijken en zeer waarschijnlijk wensdenken;
Het nieuwe zwembad wordt volgens EJK 21% duurder door de BTW; hoeft die niet betaald te worden voor de IJZ-combi, of reken je dan de BTW volledig aan de ijsbaan toe?
Zonder IJZ geen verduurzaming zwembad; een nieuw zwembad of een gerenoveerd zwembad wordt sowieso duurzamer, als je dat maar in de plannen opneemt.
Geen extra sportvoorziening in Hoogeveen; voor wie dan? Hoeveel schaatsers zijn er in Hoogeveen voor wie de bouw van een ijsbaan wenselijk is? Ik heb nog nooit lokale getallen gehoord, alleen regionale schattingen. Dat is een veel te wankele basis.
Geen 5M van de provincie; alsof je daar zoveel mee kunt. Het is een aalmoes als je bedenkt dat het om een regionaal belangrijk project gaat, waar zelfs in Assen inmiddels geen enthousiasme meer voor te vinden is.
Geen impuls voor Hoogeveen als regionale sportstad; jammer dan. Je moet niet een te grote broek aantrekken om de mooie jongen uit te hangen. Daar word je om uitgelachen.
Geen 5,5M obligatielening. Nou dat is eerder een voordeel dan een nadeel, want die lening moet terugbetaald worden met rente. Die kosten zijn gewoon voor rekening van de gemeente. Op mijn vraag hoeveel geld er nu al in dat fonds zit, antwoordde EJK dat “Ewout Klok garandeert dat het helemaal goed komt”.

Over één ding zijn EJK en ik het wel eens. Hoogeveen heeft een ander zwembad nodig dan er nu is. Ofwel nieuw ofwel zwaar gerenoveerd. Dat is een investering waar zeer veel Hoogeveners baat bij hebben. Zeker als de scholen weer aan zwemlessen zouden kunnen doen. Maar ik zie de meeste nadelen die EJK opsomt niet als echte nadelen. Van mij hoeft Hoogeveen niet nog meer op de trom te slaan. We zijn geen grote stad waar het geld tegen de muren klotst. We zijn een dorp in financiële problemen en moeten zwaar bezuinigen. Daar is geen plaats voor grote ronkende ambities, in elk geval niet met mijn belastingcenten.
.


Read Full Post »

Older Posts »