Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘CDA’

De drietrapsbom waarmee CDA-voorman Erik-Jan Kreuze het bestuurlijke college van Hoogeveen wegvaagde dreunt stevig na en de stofwolken zullen – ondanks de harde wind van dit moment – nog lang niet weg zijn.

Aan mogelijk gekissebis over wie nou schuldig is aan de collegecrisis kan heel simpel een eind gemaakt worden, door vast te stellen dat wie het vertrouwen opzegt, degene is die gebroken heeft. Het CDA dus. Hoeveel moeite Kreuze ook doet om het anders voor te stellen.

De christen-democratische politiek wordt sinds de kabinetten Balkenende gekenmerkt door een opmerkelijk fenomeen. Het is nooit wat beweerd wordt dat het is. Het is altijd anders dan het lijkt. En daarover kun je dan oeverloos gaan redetwisten. Over de vraag bijvoorbeeld wat de onderliggende bedoeling van het voorstel voor een externe adviseur nou was.

Zo’n adviseur moet in één zomer de verziekte sfeer in de raad veranderen en ook nog eens een breedgedragen akkoord over een oplossing voor het financiële probleem tot stand brengen. Dat is een missie die zowel financiële, als politieke, als relatie-therapeutische superdeskundigheid vergt. Daar wil geen mens met gezond verstand de vingers aan branden.

Laat de feiten spreken. Het CDA stelt in een persbericht klip en klaar er geen vertrouwen in te hebben dat het college de financiële problemen in Hoogeveen kan oplossen. Er is binnen de coalitie geen overleg geweest over deze vertrouwensbreuk. Het persbericht waarin het voorstel naar buiten werd gebracht kwam als donderslag bij heldere hemel.

Kreuze weigert uit te leggen waarom er geen motie van wantrouwen is ingediend. Hij verschuilt zich achter verantwoordelijk willen zijn en de voortgang van het bestuur in Hoogeveen willen garanderen. Man kan prachtig formuleren en een simpel raadslid, die voor een veel te lage beloning een veel te zware taak moet vervullen is na twee alinea’s van de christen-democratische accountant het spoor al volledig bijster.

Daarmee ligt meteen het tweede probleem glashelder op tafel. Een gemeenteraadslid kan niet in het levensonderhoud voorzien door de beloning die het raadslidmaatschap oplevert. Maar als je het raadswerk op een niveau van gelijkwaardigheid in de relatie met het door een ambtenarenapparaat ondersteunde college uit wilt kunnen voeren is het absoluut onmogelijk om daarnaast nog een baan te hebben. Met andere woorden gemeenteraden worden zo onderhand wassen neuzen.

Willen wij als burgers dat burgemeester en wethouders op niveau gecontroleerd worden, dan zullen we daar ook een prijs voor moeten betalen. En als we dat niet willen dan betalen we een nog veel hogere prijs.


Read Full Post »

Met scherpe blik schreef Harald Buit in het Dagblad van het Noorden een analyse van de poltieke status quo in Hoogeveen. Wie de optelsom van de laatste twee jaar tot zich door laat dringen zal moeten erkennen, dat het huidige bestuur van de gemeente Hoogeveen weinig successen op zijn palmares kan schrijven.

Op zich moet dat geen probleem hoeven zijn. De coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie weet zich verzekerd van een comfortabele 18-13 meerderheid en zolang die drie partijen de rijen gesloten houden zal het college niet in de problemen raken. En toch is er keer op keer rumoer in de tent.

Buit besluit zijn analyse met de conclusie dat Hoogeveen geen baat heeft bij een politieke crisis. Dat ben ik met hem eens. Het college moet volgens Buit op zoek naar een politieke antenne en vaardigheden om effectief te communiceren. Volgens hem is dat te leren, en dat durf ik te betwijfelen. Ik vrees dat het hier gaat om een mission impossible. Gelet op de woorden van burgemeester Loohuis dat de gemeente de communicatie en informatievoorziening anders gaat inrichten. Met als uitgangspunten: inwonerparticipatie en het delen van onze drijfveren.

Het klinkt als de middelbare scholier die voor de zoveelste keer belooft dat hij nu zijn huiswerk anders gaat aanpakken, dat hij een planning gaat maken en daar geregeld met de mentor over zal praten. Gaat de gemeente nu een dure communicatieadviseur inhuren? Van de mensen die tot heden de communicatie voor hun verantwoording hebben gehad, kun je niet zeggen dat er veel resultaat is geboekt. En dat biedt dus geen hoop voor de toekomst.

Wat bedoelt Loohuis verder met het delen van onze drijfveren? En waarom moet daar burgerparticipatie aan te pas komen? De burgers hebben de raadsleden juist gekozen om het bestuur te controleren en waar nodig bij te sturen. Daar moet het college vertrouwen winnen. Bij de oppositie. De coalitiepartijen hebben het volste vertrouwen in de kundigheid van dit college.
En de burgers? Die zitten volgens mij echt niet te wachten op een college dat gaat uitleggen waarom zij te werk gaan zoals zij te werk gaan.

Maar waarom zou het college daar überhaupt energie in steken vraag ik mij al schrijvend ineens af. Er is toch geen enkel probleem? De steun van de drie collegefracties is bijkans onvoorwaardelijk. Waarom maakt men zich zo druk om het gemopper van de oppositie? Zou het dan toch zijn, wat wethouder Jacob van der Heide onlangs liet doorschemeren, dat men bang is voor 2022. De gemeenteraadsverkiezingen. Van der Heide gaf aan dat men niet de artikel 12 status wil aanvragen, omdat dit voor de burgers een lastenverzwaring zou betekenen van misschien wel € 200,00 per jaar. Daarmee maakt een college zich niet geliefd.

Ruiken we daar dan toch angst voor verkiezingen? De coalitie is democratisch tot stand gekomen en heeft een comfortabele meerderheid. Het enige probleem voor mij is dat die meerderheid niet op mijn sympathie kan rekenen, maar dat is nou eenmaal democratie. Daarin word je soms bestuurd door mensen die je nooit zou kiezen.

En toch belooft Loohuis beterschap. Niet voor het eerst. En naar mijn bescheiden mening ook niet voor het laatst. Het ontbreekt de heren namelijk gewoon aan het politieke gevoel, en dan met name de intuïtie waardoor bruggenbouwers op het juiste moment de juiste keuzes maken. Over twee weken komt er een onaangename motie op tafel. Als de oppositie verstandig is trekken ze samen op en blijft het bij één motie, maar die zal de wethouders niet aan het wankelen brengen. Ik voorspel u dat de motie met 18 stemmen tegen zal worden verworpen.

Of ook de kiezers van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie tevreden zijn met wat de partijen van hun keuze er van hebben gebakken? Ik weet het niet. Dat zal voorjaar 2022 duidelijk worden.

Lees ook:

Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?
Met wat voor H handelt Hoogeveen?

Read Full Post »

Gisteravond uitgebreid de digitale raadsvergadering gevolgd die handelde over de aankoop van drie winkelunits in de Tamboerpassage. Azijnpisser en stemmingmaker, zoals ik door sommigen genoemd wordt, begint dan natuurlijk meteen met op te merken dat het presidium met de kleine p dit onderwerp aan het eind van de vergadering had gepland. Op verzoek van de oppositie werd het echter naar voren geplaatst.

Alleen dit gegeven al laat zien dat veel antennes voor gevoeligheden in de Hoogeveense samenleving niet goed zijn afgestemd aan het Raadhuisplein. De burgemeester ging zelfs over tot een herhaling van de reactie die hij en de wethouder gaven bij de presentatie van het vernietigende rapport van de Rekenkamercommissie inzake het IJZ-project. Opnieuw dient zich de vergelijking met een licht verongelijkte puber aan: “Ja maar, we doen ook heel veel wel goed en daar hoor je dan niemand over.”

Loohuis had deze woorden beter niet kunnen uitspreken want nadat CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze had laten weten dat het CDA er van baalt dat wethouder Giethoorn de gevoeligheid van de winkelaankoop had onderschat, liet de wethouder al meteen zien dat zijn antennes nog steeds niet goed zijn afgestemd. Het feit dat de gemeente geen informatie aan de raad heeft gegeven, komt volgens hem omdat de eigenaresse van Taska vreesde dat haar collega-winkeliers haar het ondernemen onmogelijk zouden maken, als bekend werd dat zij haar units aan de gemeente heeft verkocht.

Mevrouw was kennelijk bang dat de ondernemers haar als een verraadster van het totale Tamboerpassagebelang zouden zien en op maatschappelijk onaanvaardbare wijze hun ongenoegen daarover zouden laten blijken. Een goede kennis van mij, ondernemer en met hart en ziel aan de passage vergroeid liet mij desgevraagd weten: “Zij heeft altijd in alle vergaderingen gezeten om de gemeente tegen te houden en ogenschijnlijk vormde zij samen met de andere ondernemers een front. Ze zat nota bene in het bestuur van de winkeliersvereniging en vertegenwoordigde ons! Persoonlijk vind ik het echt een luizenstreek van haar.”

Dat de gemeente dit verzoek heeft gehonoreerd in plaats van de raad te informeren is voor de oppositie onverteerbaar. Giethoorn werd er stevig op aangesproken en liet zich verleiden tot de opmerking dat dit ook wat zegt over de ‘sfeer binnen de ondernemers’. En daarmee liet hij zien hoe zijn antennes staan afgesteld. Want of dit nou klopt of niet maakt niet uit; de gemeente moet – op liefst goede voet – verder aan tafel met de ondernemers en door hen te betichten van mogelijk maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag heeft hij de goede verstandhoudingen, waar recent nog over in de Hoogeveensche Courant werd gepocht, geen dienst bewezen.

Dit lijkt niet op Handelen met de grote H.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: 
Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?

Read Full Post »

Het zal mij ongetwijfeld weer zure en bittere reacties opleveren. Het zij zo. We leven in een gemeente die door de christelijk-rechtse coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie in zes jaar tijd aan de rand van de financiële afgrond is gebracht en waar de raad slecht of niet wordt ge-informeerd. Een houding die duidt op minachting.


Het nieuws dat de gemeente, kort voor de uitgavenstop begin dit jaar werd afgekondigd, nog even snel een winkelpand in de Tamboerpassage heeft aangekocht is, blijkens een brief van het college aan de raad willens en wetens stil gehouden. De firma stiekem laat dit als volgt aan de raad weten: “Wij waren voornemens u binnen enkele weken te informeren over deze aankoop, op het moment van het passeren van de akte bij de notaris, begin juni. Echter, nu er vandaag persvragen zijn gesteld, lijkt het ons gepast u hierover eerder te informeren zodat u het niet uit de krant hoeft te vernemen.” Omdat de pers met vragen kwam is men gauw nog even met een korte brief aan de raad uit de kast gekomen.

Recent werd mij verweten dat ik bezig ben het CDA in Hoogeveen te bashen en te framen. Het is geen geheim dat ik momenteel weinig tot geen respect kan en wil opbrengen voor de christen democratische wijze van besturen en politiek bedrijven in Hoogeveen. En ik ben ook niet verbaasd dat men zich verdedigt door de vermoorde onschuld uit te hangen en te klagen dat men wordt gebashd. Men toont al jaren namelijk weinig tot geen bereidheid tot zelfreflectie.

Toen het CDA onlangs de bevolking opriep om toch vooral geld uit te gaan geven bij lokale ondernemers, omdat die het momenteel zo moeilijk hebben, schoot dit mij in het verkeerde keelgat en heb ik met een giftige tweet naar ze uitgehaald. Zo maak ik geen vrienden, maar dit soort vrienden hoef ik ook niet. Groots werd de oproep via de media gedeeld. Het was koketteren. “Kijk eens hoe goed wij van het CDA zijn.” Het was netter geweest als het CDA hier alle andere partijen bij had betrokken in plaats van zich opportunistisch te gedragen. Toen een trits insprekers – waaronder Dominee Wietze van den Hoek met een vlammend betoog – de raad eind 2019 vroeg om vooral niet zo rigide te bezuinigen gaf het CDA niet thuis. Omzien naar de zwaksten is in het huidige politieke klimaat in Hoogeveen geen vaardigheid die men goed beheerst.

Het was ook het CDA dat bij monde van haar lijsttrekker en huidig wethouder de kop in het zand stak waar het ging om het behoud van verloskunde en kinderafdeling in Ziekenhuis Bethesda. De lijsttrekker en huidig wethouder verklaarde tijdens de verkiezingscampagne in de CDA-winkel met luide stem en begeleid door een aantal instemmende ja-knikkers dat “hij het zich niet kon voorstellen dat Treant verloskunde zou sluiten”, want daar had hij recent nog “met Carla (van der Wiel – fk) over gebeld”.
Kort daarna riep hij zelfs in de Hoogeveensche Courant op om vertrouwen in Treant te hebben want er waren volgens de lijsttrekker en huidig wethouder “veel goede ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda”. We weten hoe dit is afgelopen.

Met de aankoop van vastgoed heeft het college de afgelopen jaren een zeer ongelukkig beleid gevoerd. De aankoop van Maxx Sports en Events moest onder de € 750.000-grens blijven omdat boven dat bedrag het college de raad moet informeren. Over die aankoop loopt nog een rechtszaak waarin een miljoenenclaim door de voormalig eigenaar van Maxx is neergelegd
Ook de aankoop van Villa de Terp past in dit kader. Allemaal om het project IJZ te realiseren. Een project waartegen van diverse kanten fel is geprotesteerd en geargumenteerd, maar het college bleef doof, gesteund door de voltallige raad (op de PvdA en – in de huidige raadsperiode – de SGP na). Op zijn minst twee miljoen euro verspeeld.

Vlak voor de uitgavenstop gaf het college nog opdracht aan een duur architectenbureau in Amsterdam om plannen te maken voor het Cultuurhuis dat er nog lang niet zal komen. Men moet geweten hebben hoe slecht men er voor stond. En zo niet dan is alleen dat gegeven al een brevet van onvermogen van het viertal heren dat het college vormt.

Nu blijkt dat het college in diezelfde periode een winkelpand heeft aangekocht, terwijl winkelnering bij mijn weten niet een van de inkomstenbronnen van de gemeente is en men geen ambities heeft om als vastgoedondernemer de financiële tekorten van Hoogeveen te doen verdwijnen. Allemaal binnen de regels van het Binnenstadsfonds maar het moest geheim blijven. Anders valt niet te concluderen uit de haast waarmee men na vragen van de pers plotseling met een verklaring richting raad kwam. Reden voor de aankoop: men wil er invloed – lees macht – mee kopen om in de vereniging van eigenaren als deelnemer te kunnen praten. Men heeft zichzelf tot gesprekspartner van zichzelf gemaakt dat zal een boeiende dialoog worden.

Dat Gemeentebelangen zich heeft laten verleiden om mee te gaan in een politiek van achterkamertjes en verspilling en heeft verzuimd zuinig om te springen met gemeenschapsgelden is verbijsterend. De partij heeft zich kennelijk bekeerd tot het politieke establishment waar men in het verleden tegen is opgericht. Leg dat in 2022 maar eens aan je kiezers uit.

De Christenunie is kennelijk te klein om principieel te zijn en is gevallen voor de verzoekingen van de macht en het CDA voelt zich klaarblijkelijk in Hoogeveen nog steeds onaantastbaar. Hoogmoed komt een keer voor de val. Men werkt er hard aan om dat in 2022 te realiseren. Waarschijnlijk hunkert het CDA naar de oppositiebanken, want repareren wat men al vernietigd heeft wordt een heidense klus.

🕸


Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)Je kunt van Thomas von der Dunk veel zeggen, maar niet dat hij een verwrongen wereldbeeld heeft. Tenzij je zelf door hem in de schijnwerper wordt geplaatst, want dan ontkom je er niet aan om je in onmogelijk veel bochten te wringen teneinde uit die schijnwerper te verdwijnen. Zo ook het elitaire tuig, dat hij in deze column walgelijk zelfzuchtig noemt. 


Ik hoor het minister Wiebes nog zeggen over de ZZP-ers die in de problemen zouden komen door de intelligente lockdown. Ondernemersrisico noemde hij het zonder enige empathie. Dat hij een paar dagen later zich daar voor verontschuldigde was voor de bühne. De eerste keer zei hij wat hij werkelijk dacht.

Dat moet dus ook gelden voor bedrijven die miljoenen en vaak miljarden winst maakten en vette dividenden uitkeerden aan hun aandeelhouders, zonder voor een fatsoenlijke buffer in slechte tijden te zorgen.

Die vette dividenden werden mogelijk gemaakt door de werknemers die nu massaal op straat terecht dreigen te komen. Miljarden staatssteun naar KLM-Air France? Omdat er anders massaontslagen gaan vallen? Let maar op, die ontslagen gaan evengoed vallen. Al die miljarden staatssteun aan elitaire graaiers zonder geweten kunnen beter gereserveerd worden voor een degelijk vangnet voor de slachtoffers die op straat komen te staan.

Maar dat zal de inmiddels, dankzij de coronacrisis, oh zo populaire Mark Rutte en zijn VVD worst zijn. U en ik zullen straks gewoon de rekening moeten betalen. Met dank aan VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Onthou dat als u volgend jaar weer naar de stembus gaat.

.


 

Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)Soms vraag ik mij af wat er toch met de bestuurders in Hoogeveen aan de hand is. Het zijn geen Groningers die de kettingen waarmee ze uit de klei zijn getrokken nog aan hun polsen hebben zitten. Het moeten dus planken zijn. Die voor hoofden zitten. In zes jaar christelijk-rechts bestuur is de gemeente aan de rand van de afgrond gekomen.


Een volslagen mislukt plan voor een ijsbaan- zwembad combinatie heeft miljoenen gekost, waar vrijwel niets tegenover staat. De gemeente is nu eigenaar van een desolaat stuk kale grond aan de Hoogeveense Vaart nabij de Edisonbrug, maar daarover loopt nog een rechtszaak met een miljoenenclaim.

Terwijl wethouder van der Heide eind 2019 bekend maakte dat Hoogeveen de grenzen van de wet gaat opzoeken als het gaat om zaken als jeugdzorg, WMO en thuiszorg, werd wel opdracht gegeven aan een architectenbureau uit Amsterdam om alvast een plan te maken voor het Cultuurpaleis. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ook dat weggegooid geld.

De wethouders hebben de afgelopen zes jaar laten zien niet over veel realiteitszin te beschikken. Koppig en halsstarrig hielden zij vol dat we aan  het ijsbad zouden gaan verdienen. Of dat Hoogeveen een meer dan sociale gemeente was. Protesten tegen bezuinigingen, die vooral de armste en kwetsbaarste inwoners van onze gemeente raken, werden genegeerd.  Een vlammend protest vanuit de gezamenlijke kerken werd eveneens door het christen-rechtse college en de coalitiepartijen aan de kant geschoven.

Daar kwam vervolgens begin 2020 een financiële tijdbom overheen. De schatkist van Hoogeveen is leeg, de reserves zijn op. En er dreigt een tekort van zes miljoen euro. De broek die de gemeente op wil houden is duidelijk te groot gebleken. Mede door toedoen van een uiterst onfatsoenlijke landelijke overheid bij het over de schutting gooien van verantwoordelijkheden zonder daar een passend budget bij te sluiten. Terwijl in Den Haag het geld tegen de muren klotste werden de gemeentes uitgeknepen.

Onze toch al niet zo talentvolle bestuurders houden zich doof voor de enig juiste reactie. Men wil hoe dan ook niet de artikel 12 status aanvragen. Door dit samen met andere gemeentes te doen en tegelijk in gezamenlijkheid tegen de overheid te zeggen: “Legt u ons nou maar eens uit hoe wij de taken waar u ons mee opzadelt naar behoren moeten uitvoeren als u ons een aalmoes biedt om dat mee te betalen.”

De koppigheid en de halsstarrigheid van de Hoogeveense bestuurselite is schrijnend en maakt van onze gemeente een lachertje. Men wil eigen baas blijven. Op een zinkend schip, waarop mede zo’n 55.000 passagiers ten onder dreigen te gaan. Men wil als het ware het lek van de Titanic dichten terwijl het schip al zwaar slagzij maakt.

De VVD kondigde afgelopen donderdag in de online raadsvergadering aan met plannen te komen waardoor zes miljoen euro bezuinigd kan worden op het samenwerkingsverband met de Wolden. Terwijl het college maar al te vaak beantwoordingstermijnen niet haalt, lag nu vrijdagavond al een niet mis te verstane brief van het college bij de partijen, waarin stevig naar de VVD wordt uitgehaald. Alsof men door een slang is gebeten.

En opnieuw haalt Hoogeveen hiermee de landelijke pers. Maar niet op een manier waar wij als burgers blij mee moeten zijn.

Lees in de Hoogeveensche Courant
VVD: zes miljoen bezuiniging mogelijk op samenwerking met de Wolden
De Wolden vreest vechtscheiding met Hoogeveen (HC)

Lees in het Algemeen Dagblad: VVD Hoogeveen wil zes miljoen op samenwerking met de Wolden bezuinigen

Lees: Brief van college aan de raad 

Read Full Post »

ScreenHunter_04 Feb. 09 11.59

Terwijl buiten storm Ciara steeds krachtiger van zich laat horen, woedt binnen de politieke storm die afgelopen donderdag boven Hoogeveen losbarstte, toen het college van B&W bekend maakte dat tot een onmiddellijke uitgavenstop is besloten vanwege de precaire financiële toestand van de gemeente.


Ik bekijk het leven graag door de ogen van de schippers in de recreatievaart met een klein kajuitzeiljacht. Wil je weten wat voor bemanning zo’n scheepje heeft dan moet je kijken hoe er bij harde wind wordt gevaren. Dan leert men de schipper en de bemanning pas echt goed kennen. Vuistregel hierbij is dat goede schippers hun schip zelfs bij windkracht 11 veilig thuis weten te brengen, maar dat de beste schippers niet in windkracht 11 terechtkomen.

Natuurlijk valt hier het nodige bij aan te tekenen. Dat is bij vuistregels altijd het geval. En natuurlijk kunnen ook de beste schippers in windkracht 11 verzeild raken. Waar het om gaat is dat schippers doorgaans ver vooruit kijken om te voorkomen dat ze in ongewenste omstandigheden terechtkomen. De weersvoorspellingen worden nauwlettend gevolgd, er wordt veel naar de lucht gekeken en soms wordt besloten om niet uit te varen, maar beter weer af te wachten. In de jachthavens houden de recreatieschippers doorgaans veel contact met elkaar over de omstandigheden op de te varen routes.

In de politiek regeren andere vuistregels en wetten, omdat politici elke vier jaar afgerekend worden op hun al dan niet goed functioneren. Ik heb de stellige indruk dat de collegepartijen in Hoogeveen het niet aandurven om op dit moment de rekening van hun onzalige beleid bij de burgers te leggen. In 2019 werd al duidelijk dat er een forse verhoging van de OZB (onroerende zaak belasting) aan zat te komen. Men wil met alle geweld verdere maatregelen die invloed hebben op de inkomenskant van de burgers voorkomen. Dat ligt politiek veel te gevoelig, liet het college donderdag op een persconferentie weten.

Daaruit blijkt klip en klaar dat men bevreesd is voor de politieke gevolgen. Als burgers nu meteen in de portemonnee gaan voelen welke schade deze coalitie aan Hoogeveen heeft toegebracht, dan is dat over twee jaar bij de volgende verkiezingen niet uit hun geheugen verdwenen. Daarom gaat de wethouder nu zoeken in de diverse begrotingen waar hij uitgaven kan schrappen. Althans dat gaan de ambtenaren doen, want het wil er bij mij niet in dat een onervaren bestuurder als wethouder van der Heide in no time zo’n financiële expert is geworden dat hij dat zelf kan doen. Onze bestuurders zijn dan ook vaak niet veel meer dan de stembanden van hun ambtenaren.

CDA fractievoorzitter Kreuze noemt de maatregelen op zijn weblog kreuzeman.nl een lapmiddel. Waar hij wel begrip voor heeft. Maar wat is een lapmiddel nou eigenlijk? Als we kijken naar de definities die voor lapmiddel worden gebruikt dan komt het er telkens op neer dat het een middel is dat niet werkt.

Lapmiddel wordt gedefinieerd in termen als

 • geknoei
 • noodoplossing
 • onvoldoende hulpmiddel
 • provisorische oplossing
 • slechte remedie

Kreuze vervolgt met de bekentenis dat bij ingewijden de precaire financiële toestand al veel langer bekend was: “er is iets goed mis met de financiën van Hoogeveen.” Dat dit vooral de schuld van Den Haag is, betekent ook dat het voor het CDA van Kreuze vooral eigen schuld betreft. Immers het kabinet en ook de CDA-TK-fractie wijst (volgens Kreuze zelfs terecht) op de “eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten”.

“Er is iets goed mis met de begrotingen in Hoogeveen,” schrijft hij vervolgens. En hij probeert opzichtig de indruk te weken dat het CDA dat al veel langer doorhad en er voor waarschuwde. Dit is natuurlijk een poging om de verantwoordelijkheid vooral neer te leggen bij coalitiegenoot Gemeentebelangen. Maar Kreuze gaat daarmee voorbij aan de verantwoordelijkheid van zijn fractie voor de instandhouding van dit college, waar zolang als ik de lokale politiek intensief volg het CDA veelal zelfs de dominante rol in vervulde. Bij de laatste verkiezingen verloor men weliswaar een wethouder aan Gemeentebelangen, maar men heeft het college niet gehinderd bij het opstellen van de begrotingen. Laat staan de stekker uit de onverantwoorde samenwerking te trekken. Men gaf ondanks de wetenschap over de beroerde financiën het college gewoon de ruimte om een gerenommeerd architectenbureau een plan voor het Cultuurpaleis te ontwikkelen.

De CDA-fractievoorzitter vervolgt de bijna onverholen beschuldigingen aan het adres van Gemeentebelangen als hij schrijft: “Bij begroting 2020 ging CDA mokkend akkoord met halfzachte bezuinigingsberekeningen op thuiszorg.” Mokkend akkoord gaan met halfzachte berekeningen? Wat is dat nou voor gezwets? Zo ga je niet om met gemeenschapsgelden, Erik-Jan. Als je echt verantwoordelijkheid neemt laat je het college dan op de rotsen lopen, maar daar ontbreekt het CDA de moed voor. En wat zal het CDA gaan doen nu het college kiest voor een korte termijn oplossing? Ik voorspel dat de halfslachtige houding van de christen democraten overeind blijft. Bang als men is voor de electorale rekening die men ongetwijfeld zal moeten gaan betalen.

Mijn oproep aan het college om samen met alle gemeentes die in de problemen zitten de artikel 12 status aan te vragen en zo met gestrekt been in de aanval tegen Den Haag te gaan werd door Kreuze afgewezen. Hij liet mij weten er alles aan te zullen doen die status tegen te houden en adviseerde om eens in Loppersum en Almelo te gaan informeren naar de gevolgen van die status, “ook voor de sociale voorzieningen”.

De oplossing die Kreuze aandraagt voor de Hoogeveense problemen noemt hij De positieve spiraal. “Het lijkt makkelijk, maar we moeten Hoogeveense zorg in een positieve spiraal brengen. Daarop mag dus niet bezuinigd worden. Van mij mag er heel veel uitgesteld en gesloten worden, maar de zorgkosten moeten omlaag door een methode waarop zorgverleners niet meer nodig zijn omdat de Hoogeveense ouders, kinderen, gezinnen zichzelf weer kunnen redden! Dat vraagt nu veel lef, lobby en doorzettingsvermogen. Hoogeveen moet zich ontworstelen uit de Bermuda Driehoek van onmogelijke oplossingen. Het is een mooie tijd om ambtenaar van Hoogeveen te zijn, je mag laten zien hoe creatief en vindingrijk men is. Onder (financiele) druk worden de mensen het meest creatief. We houden ons daar aan vast. Er moet meer gebeuren dan een uitgavenstop. Dat is na donderdag 6 febrauri 2020 wel duidelijk geworden.” (inclusief verschrijvingen gekopieerd van het weblog kreuzeman.nl)

Ik heb er totaal geen vertrouwen in dat deze coalitie de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt zal oplossen. Mooie praatjes als hierboven vullen geen gaatjes. Er is geen zachte uitweg uit deze problemen. Daarom pleit ik opnieuw voor de harde heelmeesters die in elk geval geen stinkende wonden achterlaten. En die heelmeesters doen het volgende:

 1. zij sturen het huidige college naar huis;
 2. zij zoeken contact met alle gemeentes die in vergelijkbare woelige wateren zijn verzeild geraakt en vormen een coalitie die overgaat tot hetgeen hieronder bij punt 3 staat;
 3. zij vragen gezamelijk de artikel 12 status aan en krijgen in ruil voor die (curatele)status extra geld uit het gemeentefonds.

Mocht die gezamenlijkheid niet gerealiseerd worden dan nog is de artikel 12 status het meest wenselijke voor de bevolking. De positieve spiraal van Erik-Jan Kreuze is wensdenkerij die ons alleen maar verder in het moeras zal doen zinken. Voor het CDA, Gemeentebelangen én Christenunie ziet de politieke toekomst er beroerd uit. Geween en knersing der tanden dreigt alom.

🕸


Read Full Post »

Het Supèrbia-virus dat hoogmoed veroorzaakt, waart rond in het Hoogeveense Raadhuis. Het college van B&W is in ieder geval besmet en moet feitelijk twee jaar in quarantaine. Supèrbia of hoogmoed is gelukkig niet makkelijk overdraagbaar, maar wie er desondanks mee besmet wordt, komt er moeilijk weer vanaf. Het virus maakt deel uit van de zeven hoofdvirussen, die in religieuze kringen vaak worden opgevat als hoofdzonden.


Afgelopen donderdagavond werd tijdens het debat over de zeer precaire financiële toestand van Hoogeveen duidelijk dat in ieder geval wethouder Jacob van der Heide een van de slachtoffers van het virus is. Die duidelijkheid ontstond toen Catharina van Hien (Groenlinks) wilde weten of was overwogen de artikel 12 status aan te vragen. Dit is een regeling waarbij gemeentes, die over langere tijd grote financiële tekorten op de begroting hebben, extra geld uit het gemeentefonds kunnen vragen. Daarvoor moet de gemeente haar financiële zelfstandigheid voor een deel inleveren. Een voorstadium van deze status is provinciale ondertoezichtstelling zoals in Assen onlangs gebeurde. Voor elke uitgave moet dan toestemming van de provincie komen.

Wethouder van der Heide reageerde geprikkeld op de vraag van de fractievoorzitter van GL. Daar wil het college namelijk niet aan, want dat betekent dan meteen een forse verhoging van de onroerend-zaak-belasting (OZB). Volgens de wethouder dan. En of dat waar is? Bovendien wil het college de regie niet uit handen geven. “Passiviteit past ons niet”, reageerde de wethouder en verraadde daarmee dat hij is besmet met het Superbia virus. Arme wethouder, zo kort nog maar in het college als opvolger van Jan Steenbergen en dan al deze vreselijke kwaal.

De veroorzakers van de financiële afgrond waar Hoogeveen voor staat, willen het roer niet uit handen geven. Zij willen de problemen, die zij voor een groot deel zelf hebben veroorzaakt op hun eigen manier oplossen. Te vrezen valt dat dit uiteindelijk betekent dat de gemeente blindelings de afgrond in gaat.

Het college heeft zich bij het aantreden gepresenteerd als een daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg. Toen al moet het virus in het Raadhuis hebben rondgewaard. Men droomde van een energieneutrale ijsbaan met bijbehorend zwembad, behandelde ondernemer Max Jacobsen dusdanig dat hij nu een miljoenenclaim tegen de gemeente bij de rechtbank heeft ingediend en toen duidelijk werd dat het project een faliekante misrekening was, kwamen de daadkrachtige, innovatieve mannen niet eens bij elkaar, ze informeerden elkaar zelfs niet en gingen op vakantie, een onervaren nieuweling achterlatend. Die overigens wel zo verstandig was om de juiste keus te maken en eigenhandig de stekker uit project IJZ te trekken.

Diezelfde daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg kondigde rigide bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg af, omdat de begroting voor 2020 opnieuw de verkeerde kleur dreigde te krijgen onder de streep. Breed maatschappelijk verzet mocht niet baten, de heren deden de oogkleppen voor en de oordoppen in en gaven doodleuk eind 2019 architectenbureau Common Affairs uit Amsterdam opdracht om een plan te maken voor het Cultuurpaleis dat men in gedachten heeft. Klaarblijkelijk zonder het besef dat ze boven hun stand leefden. Met gemeenschapsgeld, ook dat nog eens. De opdracht annuleren gaat zeker € 50.000 kosten maar zal volgens een goed ingevoerd raadslid zeker € 200.000,00 besparen.

Een daadkrachtig innovatief netwerkend college zou samen met andere gemeentes in vergelijkbare problemen de artikel 12 status moeten aanvragen. Dan maken ze een vuist richting de landelijke overheid die op een schaamteloze wijze de gemeentes heeft opgezadeld met taken waar ze niet voldoende budget voor krijgen. Niet wijzen naar den Haag om je te verschuilen. Met gestrekt been in de tegenaanval. Samen sta je sterk. Dat is innovatief, daadkrachtig en wordt al netwerkend bereikt.

Terugtrekken op je eilandje en de regie niet uit handen willen geven is het domste dat je maar kunt doen. Het college heeft met die houding dan ook een daverend brevet van onvermogen afgegeven en dient naar huis gestuurd te worden, maar de rechts confessionele coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie is al te diep met Supèrbia besmet om dat in te zien. Ze sluiten de rijen en hopen maar dat ze niet al te zeer zullen worden afgerekend bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, als iedere burger inmiddels in de beurs heeft gevoeld hoeveel schade door deze ploeg is aangericht.

Ik roep de heren daarom op: Vraag die artikel 12 status aan en stel dan orde op zaken. De raad roep ik op om een raadsenquête te organiseren. Daarin moet duidelijk worden wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze rampzalige ontwikkeling. Daarbij zal ook de rol van de raad niet onbesproken mogen blijven. Instemmen met rampzalig beleid, maakt medeplichtig. De verantwoordelijken dienen verantwoording af te leggen tegenover de hele bevolking van Hoogeveen! En zo niet, wegwezen dan!

Lees het verslag van de 1e debatronde in de gemeenteraad over deze problemen

🕸


Read Full Post »

Desastreus nieuws gisteren in Hoogeveen. De solvabiliteit van onze gemeente is nul. Is dat erg? Jazeker is dat erg, want solvabiliteit heeft te maken met het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn: hoe groter de solvabiliteit, hoe groter in het algemeen het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen (Meer weten? Kijk op deze pagina op Wikipedia)


In verband met de gevoeligheid van dit onderwerp wilde het college aanvankelijk de raad in een besloten vergadering informeren, maar de fracties wilden dit unaniem alleen in een openbare vergadering bespreken. Daarom werd het onderwerp aan de agenda van de raadsvergadering van gisteravond toegevoegd.

Een voorstel van orde van Inge Oosting (PvdA) om dit punt als eerste te behandelen werd afgewezen. De coalitiepartijen vonden dat het ook wel aan het eind van de vergadering kon. Daardoor ontstond de merkwaardige situatie, dat er eerst werd gepraat over de fietsnota, die naar alle waarschijnlijkheid voorlopig niet uitgevoerd zal kunnen worden omdat nieuwe investeringen ten gevolge van de afgekondigde uitgavenstop onmogelijk zijn. Plannen als tweerichtingenfietspaden en veranderde voorrangsregels op rotondes kosten nogal wat.

Het was al ruim na tien uur toen de hete aardappel aan de raad werd geserveerd door wethouder Jacob van der Heide, die in een kort betoog vertelde wat hij eerder die dag al aan de media had verteld. Hoogeveen staat er financieel hondsberoerd voor. De solvabiliteit is nul. Het weerstandsfonds, waarmee tegenvallers opgevangen moeten worden, is leeg. Hoogeveen kan zich dus geen enkele tegenvaller meer permitteren. En dat terwijl er nog een miljoenenclaim van ondernemen Max Jacobsen tegen Hoogeveen bij de rechter ligt.

Bij het nemen van maatregelen is vooral gekeken naar de gemeente Coevorden die een aantal jaren geleden in enigszins vergelijkbare omstandigheden verkeerde. Van der Heide vergat erbij te vertellen dat Coevorden geld achter de hand had, waar Hoogeveen niet over beschikt. Om de ontstane problemen het hoofd te bieden is met onmiddellijke ingang een uitgavenstop opgelegd aan alle geledingen van de gemeente die over uitgaven kunnen beslissen. Dit alles onder het motto, als je niks uitgeeft hou je uiteindelijk geld over.

Daarnaast moeten er extra bezuinigingen gevonden worden op de in november vastgestelde begroting voor 2020. Van der Heide rekende het de raad diverse malen voor: er was al een tekort van vijf miljoen over 2019. Voor 2020 wordt een tekort van € 888.000 verwacht. Daar bovenop wil het college nog eens twee miljoen euro bezuinigen om onverwachte tegenvallers op te vangen.
De miljoenenclaim die ondernemer Max Jacobsen tegen de gemeente bij de rechter heeft gedeponeerd hangt het college daarbij als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Desondanks werd daar met geen woord over gerept.

Het werd een lastige avond voor van der Heide, die geregeld moest zeggen dat het allemaal echt niet anders kon, maar dat we als we doen wat het college voorstelt hopelijk spoedig weer dertien miljoen euro in het weerstandsfonds hebben zitten. Over hoever we nog van spoedig verwijderd zijn liet hij zich overigens niet uit.

Ida Gerda Emmens (PvdA) vroeg tijdens het debat of er een vacaturestop komt. Daarnaast wilde zij weten of de gemeente zich gaat houden aan haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ten slotte wilde zij weten hoe het kon gebeuren dat we zo plotseling door het ijs zijn gezakt.

In zijn antwoord liet de wethouder weten, dat een vacaturestop een van de opties voor Hoogeveen is. Nadrukkelijk meldde hij hierbij dat dit niet geldt voor de Wolden, waar Hoogeveen een samenwerkingsverband mee heeft. Over de sociale en maarschappelijke verantwoordelijkheid verwees hij naar de eerdere (en nog vaak herhaalde) uitspraak dat de gemeente zich houdt aan de wettelijke en contractueel vastgelegde financiële verplichtingen, maar ook geen cent meer dan dat. Dat Hoogeveen zo plotseling door het ijs is gezakt komt doordat “de maatregelen die wij in 2019 hebben bedacht onvoldoende zijn.”

Debbie Bruijn (VVD) verweet het college in cynische bewoordingen veel te makkelijk naar de regering te wijzen met betrekking tot de oorzaak van het tekort, “Wijzen naar Den Haag is een zwaktebod voor dit daadkrachtige, innovatieve, netwerkende college.” Zij wilde vooral weten hoe het komt dat het college nu ineens wakker is geworden en tot voor zeer kort investeringen deed zoals de architect voor het Cultuurhuis. Daarnaast vroeg zij hoe het college tot een besparing van acht miljoen euro is gekomen. Ook vroeg zij of er naar de ambtelijke organisatie gekeken gaat worden. Zij verwees hierbij naar twee moties van de VVD over een bezuiniging van 2% op de Samenwerkingsorganisatie met de gemeente de Wolden

In zijn antwoord legde de wethouder maar weer eens uit dat er een tekort van 5 miljoen was over 2019, voor 2020 bijna een miljoen tekort wordt verwacht en dat 2 miljoen gereserveerd moet worden als een soort buffer voor onverwachte tegenvallers. De 2% motie SWO van de VVD wordt “meegenomen” voor zover het betrekking heeft op Hoogeveen. De opdracht aan de architect voor het Cultuurhuis was bedoeld om de voorbereiding van dit project af te ronden, zodat we over een aantal jaren, als de financiële situatie van Hoogeveen weer gezond is, verder kunnen gaan waar we gebleven waren.

“Vindt u het zelf ook niet schokkend dat u in deze situatie bent beland?” wilde Philip Oosterlaak (SP) weten. “Onze regering reageert niet eerlijk op gerechtvaardigde verzoeken van gemeentes. Wat gaat u daaraan doen?” Tenslotte wilde Oosterlaak nog weten wat de consequenties van de uitgavenstop zijn.

Van der Heide vond schokkend “een groot woord”. “We zijn al een tijd bezig met pijnlijke discussies en ja het doet pijn. Wij zitten ook liever met een bak vol geld. Maar wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid en u kunt als raad helpen door via uw lijnen naar Den Haag invloed uit te oefenen.” Over consequenties van de uitgavenstop durfde de wethouder nog geen uitspraken te doen. “We hopen u 25 februari de eerste consequenties te kunnen melden.”

Hettie Pullen (Christenunie) wilde weten of het college ook naar andere gemeentes dan alleen Coevorden kijkt en wat het college gaat doen aan de relatie met de Wolden. Dit zowel op niveau van de raad als van de organisatie. Ten slotte wilde zij weten of er een nieuwe verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) zit aan te komen.

De wethouder liet weten er alles aan te willen doen om een situatie zoals in Assen te voorkomen. “Daarom treden we pro-actief op.” Aan de Wolden is duidelijk gemaakt dat het voorlopig slechts een Hoogeveense zaak is en de dienstverlening aan de Wolden blijft zoals die is.
Verhoging van de OZB is een politieke keus die meegenomen kan worden in het begrotingsplan 2021-2024. “Daar zullen we keuzes in moeten maken en die liggen dan ook voor. Verhoging van de OZB kan daarbij een keuze zijn, zoals ook verhoging van de gemeentelijke leges een optie is.”

Brand van Rijn (SGP) verweet het college onder meer niet geluisterd te hebben naar waarschuwingen uit de raad. “Ons uitgavenpatroon ging ver over onze inkomsten heen. Wij hebben dit al lang aan zien komen en er vele malen voor gewaarschuwd, maar daar is nooit iets mee gedaan.” Van Rijn vroeg het college hoe realistisch een bedrag van acht miljoen is en wat het college gaat doen bij onverwachte tegenvallers. Ook wilde hij weten of de gemeente stille reserves gaat inzetten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld grondverkoop.

Van der Heide rekende vervolgens nogmaals voor hoe men tot acht miljoen was gekomen, meldde dat de twee miljoen extra voor het opvangen van onverwachte tegenvallers zijn bedoeld en nee, “de stille reserves gaan we niet inzetten”.

Catharina van Hien (Groenlinks) wilde voorbeelden van verplichtingen horen en vroeg wat het college over de rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dacht. Tenslotte wilde zij weten of men heeft overwogen zelf de artikel 12 regeling (soort van onder curatelestelling) aan te vragen.

Voorbeelden van verplichtingen wilde van der Heide niet geven. “Dan moet ik gaan vooruitlopen op de lijst van 25 februari en dat doe ik liever niet.” Over de VNG was hij kort: “Wethouder Vos heeft op harde klompen meegelopen in een VNG demonstratie in Den Haag.” Over de artikel 12 procedure meldde hij: “Dat zou een fikse OZB verhoging betekenen van ca. € 200,00 per jaar. Dat willen we (nu nog) niet. En we willen zelf de regie in handen houden. Passiviteit past ons niet.”

“Het college luistert nooit naar de raad,” verweet Peter Scheffers (D66). Hij wilde weten wat voor verantwoordelijkheid de raad heeft om sturing te geven, of alle belanghebbenden (stakeholders) meegenomen worden in het proces en in hoeverre de onderwijshuisvesting betrokken zal raken.

Van der Heide hoopte in zijn antwoord dat de lijst van 25-2 “hopelijk groot genoeg zal zijn om keuzes uit te maken en dan komt u aan bod.” Of het anders slikken of stikken wordt vermeldde hij er niet bij. Er zal een taskforce worden samengesteld waarin naast van der Heide ook wethouder Giethoorn zal plaatsnemen, aangevuld met interne ambtenaren en een of twee financieel deskundigen. Omdat de onderwijshuisvesting nog niet op de begroting voor 2020 staat, zal die pas bij 2022-2025 aan de orde komen.

Arno Sieders (Gemeentebelangen) informeerde of het college straks voor acht miljoen euro bezuinigingen gaat voorstellen. “Of kunnen we nog ergens uit kiezen?”

“Alle portefeuilles zullen moeten bloeden. Vandaag is het proces Waar halen we acht miljoen vandaan? gestart”, aldus van der Heide, “Dat kan leiden tot een begrotingswijziging voor 2020 en die zal de raad dan moeten goedkeuren. Hopelijk valt er dan ook nog iets te kiezen.”

Erik-Jan Kreuze (CDA) vroeg hoe het college terugkijkt op de totstandkoming van de begroting voor 2020. Hij wilde ook weten of er sprake is van een kerntakendiscussie en hoe het college het begrip uitgavenstop definieert.

Van der Heide: “Richting begroting 2021-2024 kan een kerntakendiscussie een mogelijkheid zijn.” Eerder kennelijk niet. Over de vaststelling van de begroting voor 2020, die in november 2019 plaatsvond: “De ambities van toen zouden realiseerbaar moeten zijn, maar we willen voorblijven dat we niet meer kunnen sturen. Elke dag dat je langer wacht zal betekenen dat het moeilijker wordt.” Over de uitgavenstop was van der Heide kort en herhaalde zichzelf: “Alles wat niet wettelijk of contractueel verplicht is wordt gestopt.”

Het is duidelijk dat er inktzwarte wolken boven Hoogeveen hangen. Misschien moet men eens aankloppen bij Talpabaas John de Mol. Zou het geen goed idee zijn om een duur betaalde real life soap te starten, waarbij het college en ambtenaren op de voet worden gevolgd bij het pareren van de ontstane problemen? Hoogst actueel. Een bescheiden acht miljoen is dat format vast wel waard. Titel van de soap: FAILLIET OF NIET?

🕸


Read Full Post »

In een zeer lezenswaardige column fileert Rosanne Hertzberger op adequate wijze de term Voltooid leven. Haar conclusie dat het hier om een geniale marketingkreet gaat onderschrijf ik. Of het ook een frame mag heten durf ik niet te bevestigen noch te bestrijden, die term klinkt mij per definitie als een valse toon in de oren. Het is onnodig Engels en het was beter geweest als daar een eenduidige Nederlandse term voor was gebruikt. Je kunt er gewoon te veel kanten mee op.


Voltooid leven suggereert iets als “het is mooi geweest”. Letterlijk. Een mooi leven, mooie finale en het is wel goed zo. Ik wil er uit. Die versie is voor mij niet van toepassing. Ik hou van het leven, hoe ouder ik werd hoe mooier ik het ging vinden. De start was vals en mijn traumatische jeugd heb ik pas rond mijn veertigste volledig verwerkt achter me kunnen laten. Ik ken de wens om dood te zijn maar al te goed en weet dat mijn levensdrift – in ieder geval toen – het won van mijn doodswens.

Maar… in de samenleving die door de generatie van o.a. mevrouw Hertzberger wordt opgebouwd oud worden? Als het alleen om oud worden gaat is er niks aan de hand, maar als er ook gebreken ontstaan die mij afhankelijk maken van ouderenzorg (waarvan deze week nog weer werd gezegd, dat de kwaliteit daarvan omlaag moet) weet ik het zo net nog niet. Ik zie bij een familielid en bij een vriend die lijden aan Alzheimer het lijden met een hoofdletter L. De vriend zit in een verpleeghuis letterlijk in de wachtkamer van de dood, maar is fysiek zo sterk, dat zijn lijden nog wel eens vele jaren zou kunnen duren. Het familielid lijdt aan bijna ondraaglijke angsten en paniekaanvallen.

Voor die situatie en nog wel een aantal andere, die ik in mijn wilsbeschikking heb vastgelegd en met mijn huisarts heb besproken, geldt hetzelfde als voor een zomervakantie, waarbij mijn lief en ik drie weken in stralend weer hebben gekampeerd en de laatste week regenachtig en winderig wordt. Ik ga dan niet de tijd treurend onder de luifel uitzitten, maar pak in en maak de caravan reisklaar. Als de koek op is, dan is die ook op.

Voor een dergelijke situatie in mijn leven wil ik de pil die mevrouw Hertzberger een uit-knop noemt graag ter beschikking hebben. Er over beschikken vergroot de kans dat ik het langer zal uitstellen. Zonder die pil ben ik aangewezen op een onmenselijke wrede dood, die zowel voor nabestaanden als hulpverleners traumatisch zal (kunnen) zijn. Wie mij een zachtaardig, menswaardig sterven (om wat voor reden dan ook) misgunt, maakt het mij moeilijk om hen niet een lang, pijnlijk, ondraaglijk en uitzichtloos lijden toe te wensen.

Ooit hoorde ik SGP voorman Kees van der Staaij zeggen dat mensen met een doodswens een kreet om hulp slaken. Hij wilde bij hen komen, hun hand vasthouden en woorden van troost spreken. Als er iets is dat mijn twijfel of ik wel of niet wil sterven zou wegnemen is het wel het beeld dat van der Staaij mijn hand komt vasthouden. Als hij werkelijk troost wil bieden, laat hij dan beseffen dat de beschikking over een zachte uit-knop voor mij de grootste troost zal zijn. En of ik hem dan ook zal gebruiken, daar doe ik nu geen enkele belofte over, dat zie ik dan wel. Met knop heb ik tenminste een keus.

🕸


Read Full Post »

Mijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen in Bethesda begon in september 2012 met het artikel waarin toenmalig hoofdredacteur van de Hoogeveensche Courant, Berend Henk Huizing, de lakse houding van de gemeenteraad hekelde en mondige burgers van Hoogeveen opriep om op te staan en van zich te doen horen. Achteraf heb ik weleens betreurd dat ik toen, impulsief als ik kan zijn, gehoor heb gegeven aan die oproep, want veel van wat ik daarna leerde was ontluisterend.

Mijn petitie was gericht aan de gemeenteraad, omdat ik die beschouw als de frontsoldaten van ons dorp. Zij behoren actief te zijn en zo nodig de strijd aan te gaan als de belangen van ons dorp worden bedreigd, hetgeen aan het begin van de jaren 10 het geval was, en niet zo’n klein beetje ook.

De gemeenteraad had besloten om met één stem te spreken en voor die stem de stembanden van CDA fractievoorzitter Henk Reinders te gebruiken. Direct na het uitlekken van de houtskoolschets waaruit bleek dat men Bethesda wilde uitkleden en slechts een dagziekenhuis in Hoogeveen wilde achterlaten liet Reinders er geen gras over groeien. Op RTV Drenthe riep hij de bevolking die bij Achmea (Zilveren Kruis) verzekerd was op, om zich maar eens af te vragen of men wel bij de goede verzekeraar zat. Ook liet hij op Radio Hoogeveen in het programma Ontbijt met Politiek Geruis horen dat als ZLM Bethesda zou uitkleden er oorlog van zou komen. Holle vaten klinken hard, want van die oorlog kwam niks en de gemeente bleef gewoon haar behoeftigen bij Achmea verzekerd houden. Ik kreeg o.a. van Hendrikus Loof (PvdA) te horen dat ik mijn pijlen richtte op de verkeerde schietschijf. De woorden van Loof bleken leidend. De gemeenteraad verschool zich achter de machteloosheid van “Daar gaan wij niet over.” Men leek mij de petitie meer kwalijk te nemen dan dat men ZLM de houtskoolplannen kwalijk nam.

Op de website van de Hoogeveense afdeling van het CDA viel plotseling te lezen dat “we in overleg met petitionaris Frits Kappers zijn getreden om samen te werken.” Dat was een leugen, want toen dat werd geschreven was er nog nooit met mij gesproken. Ik sprak Reinders daarop aan nadat ik met hem aan tafel had gezeten bij Margriet Benak in het programma Cassata, maar de man was onvermurwbaar. Het was geen leugen, want hij zag dat anders. Het bleek erg moeilijk om de gewraakte leugen van de CDA website te laten verdwijnen. Meerdere mailtjes in steeds bozere bewoordingen van mijn kant leidden er toe dat Reinders mij (’s avonds laat) belde om te vragen wat er toch aan de hand was dat ik de webmaster van het CDA zo lastig viel.

Over en weer moesten wij leren. De raad moest leren dat er openlijke en luide kritiek op haar functioneren kwam en ik moest leren om diplomatiek te doen. Reinders beriep zich immers steeds op de stille diplomatie die de raad hanteerde om te zorgen dat de Raad van Bestuur af zou zien van de snode plannen.

Intussen had Bianca Behr in opdracht van de afdeling Hoogeveen van de SP mij uitgenodigd om in een actiecomité plaats te nemen, dat los van de SP zonder last en ruggespraak zou functioneren. Dit werd haar door de overige fractievoorzitters niet in dank afgenomen. Omdat het gezien werd als een politieke zet met als doel zetelwinst. De uitnodiging om ook een lid beschikbaar te stellen voor het comité werd door alle partijen van de hand gewezen. Men bleef volharden in de lijn van de stille diplomatie onder aanvoering van Henk Reinders.

Het actiecomité ging van start met een ansichtkaartenactie richting Achmea. Met deze actie konden Achmea-verzekerden de verzekeraar laten weten dat hun houding inzake de toekomst van Bethesda leidend zou zijn bij de keuze van een nieuwe zorgverzekeraar in december. De actie lag in het verlengde van de woorden van Reinders op RTV Drenthe. In mijn naïviteit verwachtte ik dat de raad deze actie met graagte zou ondersteunen. De uitnodiging aan de fractievoorzitters om samen met het comité in de Hoofdstraat ansichtkaarten uit te delen aan het winkelende publiek werd echter van de hand gewezen onder verwijzing naar de stille diplomatie en verwoord als “het volgen van onze eigen weg om voor Bethesda op te komen.” Gefrustreerd heb ik toen op 4 oktober 2012 via mijn weblog in een open brief aan de fractievoorzitters de raad de maat genomen en het bij hen voorgoed verpest.

Op 4 januari 2013 werd ik uitgeroepen tot Hoogevener van het Jaar 2012 en als dankwoord hield ik een toespraak onder de titel Wij mogen niet zwijgen. Een toespraak die mij via Twitter door CU raadslid Wim Warrink nogal kwalijk genomen werd, gezien de woorden Helaas ging Frits Kappers door met actievoeren. Wat wil je dan? Dat ik niet dankbaar gebruik maakte van het podium dat mij onverwacht in de schoot geworpen was? De relatie met politiek Hoogeveen is moeizaam gebleven. Groenlinks besloot tot mijn grote vreugde na een jaar om toch een lid voor het comité ter beschikking te stellen en Ben Buskes trad toe. Hij was met zijn politieke kennis een waardevolle aanwinst, naast Bianca Behr. Eind 2013 kwamen ook voormalig gynaecoloog Marnix Koppe en gepensioneerd huisarts Klaas Reenders het comité versterken en zij wisten de huisartsen Geert Rubingh en Douwe van der Werff te motiveren om ook toe te treden.

Van de zijde van de gemeenteraad kwam desondanks weinig medewerking. Dieptepunt hierin was zonder meer een bijeenkomst waarop Reenders en Koppe informatie over de gevolgen van het discussiestuk Locatieprofilering Treant aan de fractievoorzitters (of hun vertegenwoordigers) zouden geven. Op deze bijeenkomsten ontbraken, zonder afbericht (!) de vertegenwoordigers van CDA en Christenunie. Desgevraagd verklaarde het CDA achteraf “de bijeenkomst vergeten te zijn” en liet de Christenunie weten niet geïnteresseerd te zijn “omdat wij anders tegen de onderhavige problematiek aankijken dan het actiecomité.”

Het actiecomité had vele bronnen in het Bethesda ziekenhuis, zowel onder de artsen in de medische staf als onder het verplegend personeel. Zij bewezen keer op keer ons goed te informeren en wij namen hun waarschuwingen dan ook heel serieus.
Toen duidelijk werd dat Hoogeveen de afdeling Intensive Care zou gaan verliezen heb ik op donderdagochtend om inspreektijd gevraagd, om de voltallige raad die avond van de dreiging op de hoogte te stellen. Die spreektijd werd mij geweigerd omdat het niet ging om een een punt dat op de agenda stond. Er restte niets anders dan de burgemeester te melden dat ik dan genoodzaakt was die avond de raadsvergadering te onderbreken en net zolang het woord te nemen tot ik de raad voldoende op de gevaren had gewezen. Of tot ik uit de zaal verwijderd zou worden.

Er werd een middenweg gekozen. Ik mocht mijn verhaal houden tijdens de 1e schorsing van de vergadering. Met name GB raadslid Be Okken fulmineerde in mailverkeer richting het presidium zeer tegen deze toezegging en hij verliet samen met Mevrouw Top van de Christenunie de vergadering voor ik het woord kreeg. Helaas heb ik nagelaten om mijn spreekbeurt op te nemen, omdat ik er van uitging dat ie via Radio Hoogeveen zou worden uitgezonden, maar meteen aan het begin van de schorsing werd de stekker er uit getrokken. Tot op de dag van vandaag weet ik niet met zekerheid wie daar opdracht toe heeft gegeven.

Mij is verweten dat ik chantage pleegde en dat ik de heer Loohuis onder druk had gezet, maar ik kon niet anders. Ik heb bij mijn huldiging als HvhJ 2012 beloofd dat ik nooit zou zwijgen als het om Bethesda ging. En het ging hier om Bethesda en niet zo zuinig ook. Ik heb de heer Loohuis niet onder druk gezet, hoewel hij dat wel zo noemde, maar ik heb hem rustig verteld dat als ik geen spreektijd kreeg ik die zou nemen, omdat ik dat nou eenmaal had beloofd. Zodoende kon mij niet verweten worden dat ik de raad onverhoeds overviel.

Is er dan helemaal niets goed gedaan door het gemeentebestuur en de raad? Jawel. De Tamboerbijeenkomst liet ondubbelzinnig duidelijk zien en horen hoe Hoogeveen over Treant dacht. Die bijeenkomst was door de gemeente georganiseerd. En daarna organiseerde de gemeenteraad nog een dialoogbijeenkomst met de bevolking in het raadhuis, waarbij Treant – tot grote ergernis van Mevrouw Carla van de Wiel – geen spreektijd kreeg. Het resultaat van die bijeenkomst, waar eenzelfde harde kritiek op Treant klonk als in de Tamboer was een brief aan de Raad van Bestuur en daar bleef het bij. Spoedig daarna liet de gemeente weten, dat een goed gesprek met Treant de lucht had opgeklaard.

In 2017 spraken Klaas Reenders en ik namens het actiecomité geregeld met wethouder Giethoorn en zijn ambtenaar. Wij waarschuwden hem regelmatig voor nieuwe afbraak. Toen ik Giethoorn tijdens de verkiezingscampagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de CDA verkiezingswinkel in de Hoofdstraat waarschuwde dat Treant inmiddels vergevorderde plannen had om verloskunde over te hevelen naar Emmen, hoonde hij die waarschuwing op hoge toon weg. Hij wist zeker dat Treant zulks nooit zou doen. Dat konden ze gewoonweg niet maken. En op 5 december 2017 verscheen in de Hoogeveensche Courant een artikel onder de titel Wethouder breekt lans voor Treant waarin Giethoorn onder meer meldt dat er veel goede ontwikkelingen zijn rond ziekenhuis Bethesda. Letterlijk zei hij: “We zijn absoluut op de goede weg.” Giethoorn deed deze uitspraak bij de presentatie van de Hoogeveense aanpak voor ouderenzorg.

Toen de artsen Post en Dam zich (o.a. met ellebogenwerk als beschreven in het vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg inzake het ontslag van bestuurder Guus Bruins) een plaats in de medische staf hadden verworven, durfde de raad het niet aan om een toetsingsverzoek bij de Governancecommissie van het Scheidsgerecht neer te leggen, omdat sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Het actiecomité heeft toen besloten verantwoordelijkheid en financieel risico te nemen door naar de commissie te stappen en een uitspraak te vragen. De vrees dat wij niet ontvankelijk verklaard zouden worden werd bewaarheid en dat was reden om het comité op te heffen. Maar wij hebben tot de laatste snik gestreden en niet passief toegezien hoe ons ziekenhuis werd leeggeroofd met instemming van overheid en zorgverzekeraars.

Tot slot: mij is in de loop der jaren vanuit kringen in en om de raad verweten dat ik wel kritiek heb, maar geen verantwoordelijkheid wil dragen. Meermalen is mij gevraagd, recent nog door Erik-Jan Kreuze van het CDA, wanneer ik als raadslid beschikbaar ben. Omdat ik er van overtuigd ben daar totaal niet geschikt voor te zijn (zoals het merendeel van de leden van de raad) zal ik mij (na lang nadenken) niet laten verleiden tot doen van een domme zet uit zelfoverschatting. Ik ben niet de bruggenbouwer die Hoogeveen nodig heeft. Dus dat laat ik met liefde over aan hen die van zichzelf menen daar wel geschikt voor te zijn. Uiteindelijk zal de kiezer het finale oordeel vellen.

Meer over de ondergang van Bethesda leest u in

Deel 1: Petitie en Actiecomité
Deel 2: Jacht op klokkenluiders en fusie met Refaja
Deel 4: Dolk in de rug van het bestuur

.zal


 

Read Full Post »

Het Hoogeveense Huishoudboekje laat zien dat de beurs bijna leeg is. Althans volgens wethouder Jacob van der Heide. Zijn waarschuwing klinkt dreigend: Als er niet snel iets verandert, wachten nog veel meer en ingrijpender bezuinigingsmaatregelen.


Toch durft van der Heide de inschatting aan dat preventief toezicht door de provincie ‘niet op de zeer korte termijn in Hoogeveen de situatie wordt.’ Over het inschattingsvermogen van de wethouders (zeker die van Gemeentebelangen) kunnen we lang van gedachten wisselen, maar het is een feit dat ze de afgelopen anderhalve raadstermijn naïef optimistisch waren. We zouden toch aan de zwembad ijsbaan combinatie gaan verdienen? Het project zou toch winstgevend worden? Twee miljoen euro gemeenschapsgeld naar de gallemiezen geholpen en er ligt nog een miljoenenclaim van Max Jacobsen bij de rechter.

Ondertussen is het nieuwste miljoenenproject, het Cultuurpaleis, opgestart met een opdracht voor een voorlopig plan aan architectenbureau Common Affairs gevestigd aan het IJ in Amsterdam. Dure locatie, dus het plan zal prijzig zijn met een hoofdletter P. Dat is míjn inschatting. En in de kwestie rond het eerbetoon aan oud burgemeester Tjalma durven de heren, die nota bene een historicus als voorzitter hebben, het niet aan om een mening te vormen op basis van onderzoek dat wetenschappelijk verantwoord jaren geleden al heeft plaatsgevonden. Men huurt een wetenschapper in – Prof. Dr. Peter Romijn, die het allemaal al heeft uitgezocht en beschreven in zijn boek Burgemeesters in oorlogstijd – om advies te krijgen over een mening, die men nog niet heeft. En van een integere wetenschapper ook niet aangereikt zal krijgen. Wetenschappers baseren zich nu eenmaal op feiten. En de feiten zijn allang bekend, mede dankzij prof. Romijn.

Als je zo met je geld om gaat dan komt de bodem van de schatkist snel in zicht. En de raad accepteert het gedwee.

Het is duidelijk: het financiële fundament van Hoogeveen heeft last van enorme betonrot. En de makkelijkste manier is om steeds maar naar Den Haag te wijzen. Maar we zullen het moeten doen met de middelen die er nu (niet) zijn. Ik vrees dat als we over twee jaar naar de stembus gaan twee colleges de erfenis van Anno Wietze Hiemstra er helemaal doorheen hebben gejaagd. CDA, Christenunie en Gemeentebelangen dienen dan de rekening te betalen voor hun onverantwoorde financiële beleid. Men wil de grenzen van de wet opzoeken. De grenzen van de moraal heeft men al lang overschreden.

Het is makkelijk om aan de zijlijn kritiek te lopen uitoefenen. Inderdaad. En het is net zo makkelijk om je in de raad gewoon overal maar bij neer te leggen en alles voor zoete koek aan te nemen. Een criticaster aan de zijlijn moet gezien worden als de stuurraketjes aan een vrachtschip dat op weg is naar het Internationale Ruimtestation. Zonder die raketjes komt het vrachtschip er niet.

🕸


Read Full Post »

Toen ik mij nog actief inzette in de strijd tegen de onzalige plannen van Treant zat ik geregeld met Klaas Reenders aan tafel bij wethouder Erik Giethoorn. In een heftige bui heb ik daar eens gezegd dat de gemeente veel te slap optrad. Er aan toevoegend dat ik, als het moment daar was, de rekening in het openbaar zou presenteren. Thans is het moment gekomen voor die rekening, maar die rekening is niet alleen voor Erik Giethoorn.


Wim Kan zei ooit in een van zijn ongeëvenaarde oudejaarsconferences (nog op de radio): “Het CDA is net iemand die ’s ochtends wakker wordt. Ze draaien naar rechts, ze draaien naar links, maar ze komen er niet uit.” Beter kan het nog steeds niet gezegd worden. Het is immer nog hetzelfde liedje. Niet alleen bij de Christen-Democraten overigens, maar omdat zij bij vrijwel alle belangrijke wetgeving in ons land een belangrijke bepalende rol speelden staat de schijnwerper wel het vaakst op hen gericht.

Ik kreeg er in 2012 voor het eerst mee te maken in de persoon van toenmalig fractievoorzitter Henk Reinders. Direct na mijn aan de gemeenteraad gerichte petitie liet Reinders opde website van de lokale CDA-afdeling optekenen dat met mij was gesproken over samenwerking. Het was gelogen en het heeft mij de grootst mogelijke moeite gekost deze annexatie van mijn petitie van de lokale CDA website verwijderd te krijgen.

Het CDA van Reinders bedreef stille diplomatie. Een mooie benaming voor machteloos achterover leunen en zo nu en dan slijmen met de vijand in de hoop op een paar kruimels. Om de bevolking van het tegendeel te overtuigen zag Reinders zich genoodzaakt om via Radio Hoogeveen stoere praat de wereld in te helpen. Zo beloofde hij Achmea en (het toen nog ZLM geheten) Treant oorlog als ze Bethesda wilden leeghalen. De woorden van Reinders bleken het meest weg te hebben van niet ontploft vuurwerk, waarvan na een regenachtige nieuwjaarsnacht zelfs de lont niet meer in de fik te krijgen is.

Tijdens het lijsttrekkersdebat voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen stelde gespreksleider Serge Vinkenvleugel in de Tamboer de lijsttrekkers onder meer de vraag of zij voor of tegen een nieuw centraal ziekenhuis aan de A28 bij Beilen waren. CDA lijsttrekker Erik Giethoorn reageerde met veel (gespeelde?) boosheid: “Nooit!” Bethesda moest volwaardig blijven. Wat dachten ze wel niet? Niks daarvan. Niet als het aan hem zou liggen.

Maar wat lag er nou werkelijk aan Giethoorn? Toen ik hem voorafgaand aan de verkiezingen in de tijdelijke CDA winkel in de Hoofdstraat waarschuwde dat Treant verloskunde en kinderafdeling zou sluiten, betoogde hij dat ik onzin uitkraamde. Hij had nog recent met Carla van de Wiel gebeld en dat zou Treant nooit doen. De verbale anesthesie van David Post had klaarblijkelijk zijn werk gedaan. En niet zo zuinig ook, want niet lang na dit gesprek hield Giethoorn in de HC een pleidooi voor Treant. We moesten Treant ons vertrouwen schenken. Dan zou alles goed komen.

Huidig fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze liet afgelopen zomer op zijn weblog kreuzeman.nl in tegenspraak met het “Dat nooit” van Giethoorn juist voorstander van één centraal ziekenhuis in Drenthe te zijn. Zoals het actiecomité al voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen had bepleit. Je zou kunnen denken beter laat dan nooit, maar laat is in dit geval te laat.

Het CDA keek de koe in de kont en  liep achter de kudde aan. Wie dat doet gaat altijd door de stront. Als Hoogeveen zich sterk had gemaakt voor dat centrale ziekenhuis in Beilen, zou Bethesda er nu aan toe zijn, zoals het (samen met Refaja) er nu aan toe is. Maar ook het Scheperziekenhuis zou die status hebben. Spoedeisende hulp echter zou aan de snelweg bij Beilen een stuk sneller kunnen worden bereikt dan nu in Emmen het geval is. Voor spoedbevallingen zou ook veel minder reistijd nodig zijn en voor zo’n gloednieuw ziekenhuis zou ook nog eens makkelijker personeel te vinden zijn, dan voor de huidige slecht georganiseerde janboel bij Treant.

Gelukkig heeft de medische zorg – dankzij ongelooflijke inzet van het medische en verzorgende personeel – nog steeds niet te lijden, maar organisatorisch? De vele wisselingen in de Raad van Bestuur zijn enorm slecht voor de Zorggroep, en dus slecht voor de zorg. Niet voor niets loopt personeel, zowel medisch als verplegend weg. En dat valt met mooie praat over zorg voor de regio niet weg te poetsen. De hoogmoed van de bestuurders is schier oneindig en maakt meer kapot dan de regio lief zou moeten zijn.

Tot slot vraag ik u: Wat kiest u als u ziekenhuiszorg nodig heeft? Een ziekenhuis dat inmiddels structureel onderaan de ranglijsten bungelt of een ziekenhuis dat (net zo dicht bij) de laatste jaren elk jaar in de top daarvan meedraait? Het CDA doet er goed aan op te houden met draaien en eindelijk eens uit bed te komen. Met gelul val je niet te genezen, zou Jan Schaefer gezegd hebben.

Tot slot: bij Giethoorn en Kreuze kan ik met heel veel goede wil nog geloven dat ze het allemaal echt meenden en menen, maar dat ze te amateuristisch zijn om het echte gevecht om de macht te voeren. Bij Agnes Mulder lukt me dat beslist niet meer. De leugens die zij op het bordes van het Raadhuis aan ons probeerde te verkopen hebben dat voorgoed onmogelijk gemaakt. Zij heeft Hoogeveen daar verraden.

.


 

 

Read Full Post »

De vraag wat de Hoogeveense gemeenteraad heeft geleerd van de ijsbaansof kan kort en krachtig worden beantwoord. Helemaal niets. Men is inmiddels op dezelfde verblinde toer gegaan met het CultuurHuis, wat ik voortaan project CH zal noemen. Niet te verwarren met Concours Hippique, hoewel daar soms ook heel rare sprongen te zien zijn.


Hoogeveen moet – financieel gezien – momenteel alle zeilen bijzetten. De zwaksten in de samenleving wordt een maand voedsel door de neus geboord (ja zoveel gaan de minima er financieel op achteruit!), maar de dames en heren in de gemeenteraad geven – met uitzondering van Groenlinks en SGP – gewoon weer ruim baan aan wensdenkerij van de beleidsmakers. Met opnieuw ronkende woorden als Veel gemeenten willen een evenementenstad zijn, maar Hoogeveen is het omdat we een gemeente van makers zijn. Hoogmoed komt straks opnieuw voor de val, en de zwaksten worden dan weer het kind van de rekening.

Als het plan voor het cultuurhuis wordt uitgevoerd, zal de Tamboer (op het hoge gedeelte na) worden gesloopt, inclusief de winkeltjes rechts naast de Tamboer. Op de vrijgekomen plek moet dan een multicultureel gebouw verrijzen. Aan dit plan zitten nogal wat positieve kanten, want de gemeente is jaarlijks tonnen kwijt omdat Scala en Het Podium hun activiteiten elders hebben en o.a. de Historische Kring Hoogeveen ruimte nodig heeft om waardevolle historische attributen onder te brengen. Op zich dus geen verkeerd plan, maar de route er naar toe lijkt angstwekkend veel op de bij project IJZ betreden paden. Zo is er al een architect ingeschakeld om het project uit te werken, zonder dat de gemeenteraad ook maar enig benul heeft van wat dit zal gaan kosten, of het financieel haalbaar is zowel in de bouw als in de exploitatie. Ook de juridische structuur is nog onduidelijk.

Met project IJZ heeft de raad (achter het College van B&W aan lopend) al voor 2,5 miljoen euro voorbereidingskosten verspeeld, wat nog verder kan oplopen tot boven de drie miljoen, door budget beschikbaar te stellen waarbij men slechts wist dat dat voor een ijsbaan en het zwembad was. Een motie van de SGP, riep om met de voorbereiding en de daarmee gepaard gaande kosten te stoppen, werd slecht gesteund door Groenlinks.

De motie riep de raad op om de Rekenkamer Commissie te vragen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van project CH en in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn in de exploitatielasten. Tot heden worden de kosten geschat op een bedrag tussen acht en veertien miljoen euro. In een tijd waarin de gemeente – om niet onder provinciaal toezicht gesteld te worden – met botte messen snijdt in het vlees van de minima is deze houding zeer verwijtbaar.

Als schipper op mijn zeiljachtje heb ik altijd gezorgd niet in de buurt van lager wal te geraken. Bij forse wind zocht ik altijd de zekerheid van de hoge wal, om manoeuvreerbaar te blijven. De gemeenteraad begrijpt niet dat dit ook geldt voor landrotten. Zorg voor maximale duidelijkheid over de toekomstige situatie en zet daarna pas een (veilige!) koers uit.

Ik was dan ook voorstander van het (voor zover juridisch mogelijk) opschorten van investeringen. Daarmee kan tijd worden gekocht om goed uit te zoeken welke maatregelen noodzakelijk en onontkoombaar zijn (waarna weloverwogen een besluit kan worden genomen) en schort in de tussentijd de rigide bezuinigingen op het sociale domein op.

Onbegrijpelijk dat CDA en ChristenUnie de zwaksten in onze samenleving genadeloos treffen en zich tegelijkertijd verblind laten verleiden tot het herhalen van gemaakte fouten. Eens zullen niet de zwaksten maar de daders daarvoor de rekening betalen.
.


Read Full Post »

Het is wat met het bestuur in Hoogeveen. Zo gauw er een of meer wethouders met vakantie zijn vooral. En weer is er verband met het rampzalig verlopen project IJZ. Was enige tijd geleden wethouder Slomp de enig aanwezige wethouder toen duidelijk werd hoe de aanbesteding voor dit project er uit zag, nu is diezelfde wethouder op vakantie en werd dus nog niet gesproken over de dreigende rechtszaak die de gemeente door voormalig eigenaar Max Jacobsen van Maxx Sports & Events boven het hoofd is gehangen.


Kort samengevat: Jacobsen wil een schadevergoeding van € 600.000 vanwege een niet correct verlopen en min of meer afgedwongen verkoop van diens sport- en evenementencentrum. Gaat de gemeente hier niet akkoord dan stapt Jacobsen naar de rechter en eist een vergoeding van € 1.000.000.

Uit berichtgeving van het Dagblad van het Noorden bleek vorige week dat het college van B&W hier nog niet over heeft gesproken. Wethouder Erwin Slomp is namelijk met vakantie en dus wordt er officieel niet over gepraat. Het zal misschien een gebruikelijke manier van doen zijn ten gemeentehuize in Hoogeveen, maar het wil er bij mij niet in, dat je hierover geen contact met elkaar hebt, ook al is iemand op vakantie.

Toen de huidige burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, Anno Wietze Hiemstra, wethouder in Hoogeveen was, heeft hij mij wel eens laten weten dat hij de baan van wethouder ziet als een 24/7/365 baan. Altijd bereikbaar dus. Lijkt me de juiste houding voor een bestuurder van een gemeente als Hoogeveen. Zo niet in de ogen van het huidige college van CDA, Christenunie en Gemeentebelangen.

Men laat een deadline rustig verlopen en heeft klaarblijkelijk niet eens het fatsoen om degene die de deadline heeft gesteld hier ook maar over te informeren. Op die manier maak je geen vrienden, zeker niet als je die al eerder stevig te grazen genomen lijkt te hebben. En dat zou toch wel verstandig zijn, als je straks als kemphanen tegenover elkaar in de rechtszaal dreigt te staan.

Jacobsen beweert dat hij door de handelwijze van voormalig wethouder Jan Steenbergen zo’n € 800.000 heeft zien verdampen. De WOZ waarde van zijn bedrijf was volgens Jacobsen 1,6 miljoen, hetgeen mij door ingewijden is bevestigd, dus dat zal vast wel kloppen. De gemeente heeft (achter de rug van Jacobsen om) met de bank onderhandeld en het pand op een of andere mistige manier voor € 725.000 aangekocht.

Het is dus maar de vraag of de gemeente correct gehandeld heeft en die vraag wordt waarschijnlijk door de rechter beantwoord. De houding van de gemeente als onneembaar bolwerk, met een niet met elkaar of met de wederpartijen communicerend college van B&W, is niet bepaald een geruststellend gegeven mocht het op die rechtszaak aankomen. En dat die rechtszaak er komt is hoogstwaarschijnlijk, want de gemeente erkent vast niet dat ze verwijtbaar heeft gehandeld bij de aankoop van Maxx S&E. En dus zal de gemeente niet op de voorgestelde deal van Jacobsen ingaan.

De motie van wantrouwen van de oppositie van enige weken geleden lijkt volledig terecht geweest te zijn. Dit college toont niet de kwaliteit die van een college verwacht mag worden. Men speelt met gemeenschapsgeld en gokt op de goede afloop. Misschien gokt men er op dat Jacobsen niet naar de rechter zal stappen. En de raadsleden van de coalitiepartijen vinden het wel best. Hen valt dan ook collaboratie met onkundig bestuur te verwijten. Het is harde taal, maar de 1,7 miljoen, die inmiddels al is verspild, kan ook 2,7 miljoen worden en wie weet wat voor lijken de vroede vaderen nog meer in de kast zullen hebben gestopt.
.


Read Full Post »

Natuurlijk is de intensieve veeteelt enorm belastend voor het milieu, en natuurlijk is dierenwelzijn in megabedrijven gereduceerd tot zo goed mogelijk voor het product zorgen. Natuurlijk is vleesconsumptie een onverstandige en in toenemende mate onverantwoorde voedingswijze, omdat voor 1 kg dierlijk eiwit veel meer voedingsstoffen aan moeder aarde moeten worden onttrokken dan voor 1 kg gelijkwaardig plantaardig eiwit.


Maar ook is een maximumsnelheid van 130 km/u een onverantwoorde limiet. Max 110 levert met gemak 2 km extra per liter euro95 op. Op een rit van 400 km van Drenthe naar Den Haag en terug is dat een besparing van 4 á 5 liter benzine. Goed voor het milieu, goed voor de verkeersveiligheid en goed voor de portemonnee van de eigenaar van de auto.

En ook is de ongelimiteerde groei van het luchtvaartverkeer onverantwoord. Voor mij is het onbegrijpelijk dat een pleitbezorger voor het “boerenwelzijn” vrolijk op facebook meldt lekker met het vliegtuig een weekje naar Spanje geweest te zijn. En er nog bij vermeldt geen last van vliegschaamte te hebben.

Die 130 km/u was een walgelijk goedkoop cadeau uit de koker van Mark Rutte, het enige overigens want Pinokkio houdt niet van uitdelen. Net zo walgelijk goedkoop is Bruno Bruins die zeker niet namens mij heeft gezegd dat iedereen op 3 mei 2020 vroem vroem wil horen.

Ik ben tegen megastallen, bio industrie en intensieve vleesproductie, maar ik ben niet tegen de boeren en daarom vind ik dat we pas naar de boeren mogen wijzen als

 • de maximumsnelheid op snelwegen is teruggebracht tot max 110 km/u (liever nog 100)
 • er forse vliegticketbelasting is ingevoerd
 • er accijns op vliegtuigbrandstof is ingevoerd
 • de formule 1 in Zandvoort wordt verboden
 • er een acceptabele regeling komt voor bedrijfsbeëindiging
 • en draagt u zelf ook even wat maatregelen aan zou ik zeggen het is ook in uw belang dat de boerenstand in Nederland op een gezonde manier overeind blijft

De boeren hebben als geen andere sector in Nederland te maken met belachelijke wijzigingen in de spelregels tijdens de wedstrijd. Wat te denken van het loslaten van de melkquota, bedrijfsuitbreidingen toestaan en vervolgens de groter geworden veestapel weer laten inkrimpen. Nu zelfs halveren als het aan D66 ligt. Rob Jetten heeft vast nog nooit ook maar één koe gemolken, maar met zijn arrogante grijns durft hij de grootst mogelijke idioterie de wereld in te sturen.

Natuurlijk produceert ook de veeteelt teveel stikstofverbindingen – het gaat niet om zuivere stikstof (N2) maar om verbindingen zoals nitraten, nitrieten en ammoniak – maar laten we wel zijn, dat valt niet de boer te verwijten, het is de markt waar de voedselconsument koning is, die hier iets te verwijten valt.

.


Read Full Post »

Toen wethouder Slomp de begroting presenteerde moet hij geweten hebben dat de ijsbaan niet door zou gaan. Desondanks staat volgens PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting de investering voor de ijsbaan als post op de begroting 2020-2023 opgenomen. Het college vertoont hiermee op zijn minst slordigheid, wat ik als medefinancier (want belastingbetaler) van onze gemeente niet kan accepteren.


Een mij bekende lezer (M/V), die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven en die ik daarom met Q zal aanduiden, schreef mij hierover en vroeg of ik als een soort ghost-writer aandacht wilde schenken aan de recentste column van CDA fractievoorzitter Kreuze, getiteld balans-politiek: Christelijke aanpakkers. Omdat ik in mijn jeugd heb ervaren hoe het is om in de hoek te zitten waar de klappen het hardst aankomen heb ik besloten op het verzoek van Q in te gaan.

Het onderstaande is dus een bewerking van wat Q mij schreef, waarbij ik er zorgvuldig naar heb gestreefd om enerzijds identificatie van Q onmogelijk te maken en anderzijds de boodschap van Q onverminderd duidelijk te laten zijn.

Q vraagt zich af hoe Kreuze met droge ogen zelfs maar kan denken te kunnen werken vanuit doctrines uit de tijd van Abraham Kuyper. Het is verbijsterend dat hij niet lijkt te beseffen dat de huidige samenleving in de verste verte geen gelijkenis meer vertoont met die van Kuyper.

Het verhaal van Kreuze gaat volgens Q uit van Mammon, of beter, de god van de marktwerking. Daarmee transformeert hij de “christelijke” politiek die hij zegt voor te staan qua taal en uitwerking tot iets wat nauwelijks nog van liberale politiek te onderscheiden valt. Iedere vorm van maatschappijkritiek ontbreekt en dat terwijl steeds meer mensen een beroep moeten doen op schuldhulpverlening en voedselbanken. Q wijst op het feit dat bij een snel groeiend aantal mensen de vaste lasten te hoog en de inkomens te laag zijn.

In die context komen meer en meer mensen in de knel te zitten. En dat is volgens Q het gevolg van politieke keuzes. De armoede die aan de onderkant gemaakt wordt, is niet iets wat zomaar gebeurt. Het is een keuze om meer en meer subsidies toe te schuiven aan bedrijven. Ook lastenverlichting komt daar structureel terecht. Drie keer raden waar de rekening van deze keuzes wordt neergelegd. Maar daarover heeft de christelijke voorman het niet. Kreuze heeft het (als echte marktdenker) over eigen kracht, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en (natuurlijk) schuld.

Q maakt een bitter verwijt aan de CDA-voorman omdat hij totale onverschilligheid aan de dag legt met betrekking tot het leed wat de zwaksten in onze samenleving opzettelijk (!) wordt aangedaan. Hij gaat aan hen voorbij. Wil de andere kant opkijken. Hij is geen Kreuzeman maar een blindeman.

Woedend is Q over het feit dat Erik-Jan Kreuze in een eerder blog van zijn hand, als hij aanbiedt om mensen te helpen, hen toch nog wegzet als mogelijke fraudeurs. En wil het CDA hen echt helpen of zegt ze: Tja, helaas, we leven met u mee maar we kunnen niet anders. Dan had u ook maar niet ziek moeten zijn, kwetsbaar of oud. De kans dat het CDA terugkeert van haar hardvochtige beleid is nihil. Ze roept zelfs de landelijke overheid niet tot orde. En dat is een teken aan de wand. Een zeer veeg teken.

In een tweet van mijn (FK) hand heb ik het CDA gevraagd hoe zij de bezuinigingen in Hoogeveen in overeenstemming kunnen brengen met hetgeen is geschreven in Mattheüs 25 vers 45. Prompt werd er op gereageerd dat ik als belijdend atheïst andere argumenten moest gebruiken. Blijkbaar worden sommige christenen niet graag aangesproken op hun beginselen door andersdenkenden. Q is een overtuigd christen en gaat in op de kern van het geloof: God liefhebben en de naaste als jezelf.

In dat naaste zit iets onvoorwaardelijks: radicaal er voor anderen willen zijn. Zonder oordeel (opdat gij niet geoordeeld zult worden). Dat houdt dus een erkenning in van kwetsbaarheid. Ook de eigen kwetsbaarheid. Morgen kan jou ook iets overkomen. Het gaat om de vraag hoe je dan zelf behandeld zou willen worden.

Q (en ik) gaan er van uit dat Kreuze dan niet behandeld wil worden als een mogelijke crimineel die op water en brood gezet wordt omdat hij misschien wel iets misdaan heeft. Maar met oog voor menselijke behoeftes. Het hoeft niet om veel te gaan, maar wel om genoeg.

Mensen hebben behoefte aan meer dan eten, drinken en een dak boven hun hoofd. Ze willen zich kunnen ontplooien, meedoen in en aan de samenleving. In staat zijn hun naasten te bezoeken. Het gaat om dat soort dingen. Uiteindelijk kost het steeds armer maken van de armsten niet alleen veel menselijk leed. Het kost de samenleving ook veel geld aan gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, schuldhulpverlening etc. De grens lijkt nu wel bereikt. Ook in Hoogeveen.

De kwetsbaarsten in de samenleving willen helpen en beschermen heeft alles te maken met het willen doen van gerechtigheid. De hele Bijbel is ervan doordesemd. De Bijbel staat bol van maatschappijkritiek. Woorden als eigen kracht zul je er niet in vinden.

Q sloot het verzoek af met de woorden: Gerechtigheid doen is de toetssteen. Het gaat om niks anders dan het doen van gerechtigheid. Niet als een Farizeer of priester voorbij willen lopen aan de mens in nood. En dat mis ik dus bij Kreuze. Doe ermee wat je wilt.

Naschrift (FK)

Ziek en arm horen tegenwoordig bij elkaar. Wie arm is wordt ziek, wie ziek is wordt arm. Juist bij deze mensen komen de voorgenomen bezuinigingen onevenredig hard aan. Het gaat om opstapeling van ellende en zorgen. Er zijn weinig mensen die maar door slechts een van de bezuinigingen getroffen zullen worden. En dan gaat het al snel om ruim meer dan 1500 euro.

Kreuze maakt niet duidelijk dat hij Hoogeveen wil zien als een solidaire gemeente, waar de lokale overheid zich rekenschap geeft van het feit dat iedere inwoner getroffen kan worden door pech, een ongeluk, ziekte of welke ellende dan ook. Met als gevolg dat een beroep moet worden gedaan op een sociaal vangnet. We mogen niet passief aan de kant toekijken, we moeten verzachting van het leed van de kwetsbaarsten zien als een morele plicht. En als een maatschappelijke plicht omdat een samenleving die uit balans raakt een vruchtbare voedingsbodem is voor onvrede en wantrouwen ten aanzien van de overheid, en daarmee ten aanzien van de democratie.

Wie de geschiedenis van de 20e eeuw ook maar een beetje kent, herkent de signalen die alle alarmbellen moeten doen rinkelen.

Read Full Post »

Een topteam dat op het toppunt van het eigen kunnen wil presteren besteedt veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Zo’n team bestaat uit sporters die elkaar tijdens de wedstrijden continu coachen. Daardoor maak je de kans op onverwachte en onaangename verrassingen heel klein. Misschien moet het gemeentebestuur van Hoogeveen maar eens in de leer bij mensen als Joop Albeda, Max Caldas of Erik ten Hag. Topcoaches bij wie communicatie een basisvoorwaarde voor presteren is.


Burgemeester Loohuis zag “geen enkele aanleiding” om wethouder Slomp te benaderen over de voor het college rampzalige uitkomst van de aanbesteding van project IJZ. Loohuis diskwalificeert zichzelf daarmee als bestuurder. Dat hij de volgende dag op vakantie ging toont een gebrek aan teamgeest.

De burgemeester maakt daarmee pijnlijk duidelijk hoe de onderlinge samenhang in het college is. Wist Loohuis dat Slomp er van wist? Wilde hij niet weten wat Slomp van plan was er mee te doen? Wethouder Vos was ook op de hoogte? Over wethouder Giethoorn wordt niet geschreven. Wist hij er nou wel of niet van? Pas deze week kregen ze te horen dat Slomp de plannen in de ijskast had gezet. Natuurlijk proberen de heren nu het beeld van gebrek aan samenhang en teamspirit te corrigeren, maar daar is het te laat voor.

Het CDA laat op haar website weten dat Bert Otten het “jammer vindt dat de raad, maar vooral ook vele andere betrokkenen deze ingrijpende ontwikkeling via de media moesten vernemen.” Koekje van eigen deeg. De minima moesten ook via de media en op het allerlaatste moment vernemen dat de regeling die een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk maakte, per direct was stopgezet.

Binnen het CDA bestaat overigens geen eenstemmigheid over de vraag wat stopzetten van project IJZ betekent. Fractievoorzitter Kreuze had niet in de gaten dat een stem in de poll van de Hoogeveensche Courant niet geheim was. Kreuze vindt de stopzetting een gemiste kans. Zijn partij daarentegen noemt de stopzetting een logische stap.
Niet alleen het college bestaat uit los zand.

In mijn Kantlijn over het drinkwater in Hoogeveen beschreef ik aan het eind de  pijnlijke hoeveelheid onvermogen van het college om onze gemeente naar behoren te besturen. Dat het college zo snel de juistheid van die bewering zou laten zien had ik in mijn stoutste dromen niet durven voorspellen.

.


 

Read Full Post »

Project IJZ gaat niet door, als klopt wat bronnen aan Dagblad van het Noorden hebben gelekt. Daarmee krijgen zowel de raad als het college van B&W een gevoelige tik over de vingers. En dient de vraag zich nadrukkelijk aan of dit college wel in staat zal zijn om Hoogeveen door de financieel moeilijke toekomst te leiden.


Gemeentebelangen levert twee wethouders, waarvan er inmiddels een door de partij zelf onderuit is gehaald. Gemeentebelangen was altijd uiterst kritisch als het ging om de begroting omdat men vond dat de hand niet voldoende op de knip werd gehouden. Gemeentebelangen stemde zelfs tegen begrotingen om die reden.

Nog geen week nadat Anno Wietze Hiemstra (die Hoogeveen financieel gezond achterliet) bij zijn afscheid waarschuwde Pas goed op de centen sloeg de raad onder groot enthousiasme van de toenmalige GB wethouder Steenbergen op hol om vijf miljoen euro provinciale subsidie binnen te harken. Alleen de Partij van de Arbeid en twee leden van de CDA fractie stemden tegen. De SGP zat nog niet in de raad, maar zou zeker ook tegen gestemd hebben.

Ondertussen probeerde het college on-Hoogeveens daadkrachtig te zijn. Maxx werd aangekocht, op een manier die toenmalig eigenaar Max Jacobsen in grote woede deed ontsteken. De raad besloot in december tot geheimhouding over de gang van zaken. Het transparante LooHuis van Thorbecke kreeg daarmee een daverende klap in het gelaat. Villa de Terp werd aangekocht, Maxx werd gesloopt, er is voor vier ton aan voorbereidingskosten gemaakt en vooruitlopend op een gunstige aanbesteding heeft Wethouder Slomp adviesbureau Antea opgedragen de plannen alvast uit te werken, zodat na de aanbesteding geen verdere vertraging zou optreden. Zal vast wel een factuur van een tonnetje worden. Het zal mij niet verbazen als door project IJZ meer dan een miljoen euro is verkwanseld.

Het voert te ver om alleen Gemeentebelangen verantwoordelijk te maken, maar de rol van de lokalen (uw geluid onze stem) is te belangrijk om zonder gevolgen te blijven. De koers werd uitgezet door de gemeenteraad, die hunkerde naar een aansprekende faciliteit in Hoogeveen. Maar goede schippers (naast God), weten op tijd een koers te wijzigen teneinde niet aan lager wal te raken. De vorige wethouder hield vol dat aan de ijsbaan verdiend zou gaan worden en de huidige was kennelijk dusdanig optimistisch over de aanbesteding dat een opdracht aan bureau Antea niet als voorbarig werd gezien. De aanbesteding valt bijna 60% hoger uit dan het maximale budget dat het college door de raad was toegestaan. Dan spreek je niet van een vergissing, maar van een grove en naïeve inschattingsfout. Niet alleen van de bestuurders, ook van de ambtenaren die de bestuurders voortdurend souffleren.

Los van dit alles staat het – nog steeds onvolledige – college voor een ingewikkelde opdracht – zowel financieel als moreel en ethisch – nu er fors moet worden bezuinigd, nadat Hoogeveen in korte tijd de hele spaarpot leeg heeft zien raken. Het college heeft laten zien geen goede antennes te bezitten toen het rapport van de Rekenkamercommissie een vernietigend beeld gaf van de procedures en de aannames met betrekking tot project IJZ. Aanvankelijk dacht men zelfs de aanbesteding onderhands met Bam te kunnen regelen (klaarblijkelijk had men nog nooit van Europese aanbestedingsregels gehoord) en toen dat (inclusief een schimmige gronddeal met BAM) niet lukte, werd ineens de combi met het zwembad uit de hoge hoed getoverd.

Ad hoc beleid, dat ons burgers slechts geld heeft gekost en nog veel meer gaat kosten als de raad niet ingrijpt en dit college naar huis stuurt. Zonder de juiste antennes raakt het schip de Hoogeveen nog verder aan lager wal.


Read Full Post »

Als een paard dat doping toegediend heeft gekregen sloeg een groot deel van de Hoogeveense gemeenteraad op 31 maart 2017 op hol, nadat gedeputeerde Henk Jumelet Hoogeveen en Assen de kluif van vijf miljoen euro provinciale subsidie voor hield. Ik geef het toe ook ik raakte in de ban. Een overdekte kunstijsbaan op loopafstand van mijn huis. Mijn vrienden in de Randstad werden prompt jaloers en boekten alvast voor de winter van 2019-2020 vele logeerpartijen bij mij thuis.


Nu kijk ik heel anders tegen de plannen aan. De spaarpot van Hoogeveen is leeg, maar het college is ondanks groeiende weerstand vastbesloten om door te zetten en Hoogeveen op te zadelen met een hypotheek die een flinke claim op de jaarlijkse begroting zal betekenen.

Gistermiddag sprak ik daarover met Erik-Jan Kreuze de fractievoorzitter van het CDA in de Hoogeveense raad. Hoewel EJK ontkent al een keuze te hebben gemaakt, zou ik er een fles wijn onder durven verwedden dat hij de plannen goed voor Hoogeveen vindt. Dat is zijn motto in deze: “Wat is goed voor Hoogeveen?” En volgens mij hoopt hij dat hij de sceptici binnen het CDA en de fractie (want die zijn er) over kan halen om de plannen te steunen.

Op zijn weblog reageert EJK op een eerder blog van mij en op een opiniestuk van Jan Mastwijk. Hij somt de voor- en de nadelen op van het afblazen van project IJZ.

Voordelen zijn dan: betere solvabiliteit, beter risicoprofiel, rust terug in Hoogeveen, minder garantieverplichtingen, grond van voorheen Maxx en Huize de Terp verkopen, HHC en Thrianta hoeven niet te verhuizen, geen extra risico dat exploitatiebijdragen nodig zijn. Met deze voordelen ben ik het eens. Allemaal redenen om project IJ van IJZ te amputeren.

Over de nadelen valt het nodige te zeggen:

Dat er nog jaren met het oude zwembad moet worden doorgegaan is geen argument om nu met een plan door te gaan dat een uiterst ongunstige invloed op de financiën van de gemeente kan hebben;
De bewering dat de IJZ-combi net zo zwaar op de jaarlijkse begroting zal drukken als het oude zwembad alleen is koffiedik kijken en zeer waarschijnlijk wensdenken;
Het nieuwe zwembad wordt volgens EJK 21% duurder door de BTW; hoeft die niet betaald te worden voor de IJZ-combi, of reken je dan de BTW volledig aan de ijsbaan toe?
Zonder IJZ geen verduurzaming zwembad; een nieuw zwembad of een gerenoveerd zwembad wordt sowieso duurzamer, als je dat maar in de plannen opneemt.
Geen extra sportvoorziening in Hoogeveen; voor wie dan? Hoeveel schaatsers zijn er in Hoogeveen voor wie de bouw van een ijsbaan wenselijk is? Ik heb nog nooit lokale getallen gehoord, alleen regionale schattingen. Dat is een veel te wankele basis.
Geen 5M van de provincie; alsof je daar zoveel mee kunt. Het is een aalmoes als je bedenkt dat het om een regionaal belangrijk project gaat, waar zelfs in Assen inmiddels geen enthousiasme meer voor te vinden is.
Geen impuls voor Hoogeveen als regionale sportstad; jammer dan. Je moet niet een te grote broek aantrekken om de mooie jongen uit te hangen. Daar word je om uitgelachen.
Geen 5,5M obligatielening. Nou dat is eerder een voordeel dan een nadeel, want die lening moet terugbetaald worden met rente. Die kosten zijn gewoon voor rekening van de gemeente. Op mijn vraag hoeveel geld er nu al in dat fonds zit, antwoordde EJK dat “Ewout Klok garandeert dat het helemaal goed komt”.

Over één ding zijn EJK en ik het wel eens. Hoogeveen heeft een ander zwembad nodig dan er nu is. Ofwel nieuw ofwel zwaar gerenoveerd. Dat is een investering waar zeer veel Hoogeveners baat bij hebben. Zeker als de scholen weer aan zwemlessen zouden kunnen doen. Maar ik zie de meeste nadelen die EJK opsomt niet als echte nadelen. Van mij hoeft Hoogeveen niet nog meer op de trom te slaan. We zijn geen grote stad waar het geld tegen de muren klotst. We zijn een dorp in financiële problemen en moeten zwaar bezuinigen. Daar is geen plaats voor grote ronkende ambities, in elk geval niet met mijn belastingcenten.
.


Read Full Post »

Older Posts »