Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘verkiezingen’

Vandaag om 14:00 uur zal de bestuursrechter van de Raad van State uitspraak doen inzake de door de geestelijk vader van de referendumwet aan de raad voorgelegde vraag of de kiezer zich in een raadgevend referendum of mag uitspreken over het afschaffen van dit referendum. Of het referendum een zegen of een vloek is zal altijd onderwerp van (mogelijk heftig) dispuut blijven, feit is dat de wijze waarop minister Ollongren de afspraken in het regeerakkoord uit lijkt te gaan voeren veel kwaad bloed zal zetten bij (vooral) het populistische deel van de bevolking.

Ik was aanvankelijk voorstander van het raadgevend referendum, zelfs van een correctief referendum, maar ik ben inmiddels van gedachten veranderd. Een referendum geeft wat mij betreft veel te veel ruimte aan de waan van de dag. Deze week werd duidelijk dat veel deelnemers aan anti-AZC protesten zich mee lieten slepen. De gevreesde overlast toename van criminaliteit in de directe omgeving van AZC’s blijkt reusachtig mee te vallen. Maar als er een referendum over de bouw van AZC’s was gekomen, zou de uitkomst voorspelbaar zijn geweest. Gelukkig bood de referendumwet niet de mogelijkheid hiertoe.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

15175630951111380101384.png

Hoewel ik dus niet rouwig ben om het afschaffen van het raadgevend referendum, vind ik de wijze waarop het kabinet RutteIII (of zo u wilt Shell1) deze afschaffing vormgeeft onfatsoenlijk. Het feit dat CDA-voorman Buma onmiddellijk na de uitkomst van de telling van handtekeningen door de kiesraad al meldde de uitslag naast zich neer te zullen leggen toont respectloosheid. Vanuit het CDA beschouwt men dat als transparant. “De kiezer weet op deze manier waar hij met ons aan toe is.” Ammehoela, het is uiterst onfatsoenlijk om op deze manier een – nog steeds geldend – wettig democratisch inspraakmiddel bij voorbaat zinloos te maken. Het vertrouwen in “de politiek” zal er zeker niet door groeien.

Den Haag heeft feitelijk vanaf het begin met het raadgevend referendum in zijn maag gezeten. Men had waarschijnlijk niet verwacht dat 300.000 handtekeningen zal makkelijk bij elkaar te krijgen waren. Toen dat in het geval van het Oekraïne referendum toch het geval was heeft het kabinet blunder op blunder gestapeld. De weigering om actief campagne te voeren om kiezers naar de stembus te krijgen en hen te motiveren voor de overeenkomst tussen EU en Oekraïne te stemmen liet al zien dat men van het referendum beslist geen succes wilde maken. Rutte heeft vervolgens als een ware leugenmeester de uitkomst ervan weten te omzeilen.

Populistische kiezers wisten zich niet serieus genomen, zoals die zich ook nu weer niet serieus genomen zullen voelen en met name Forum voor Democratie zal hier van gaan profiteren. Het geschreeuw van Wilders gaat het afleggen tegen de betogen van salon-intellectueel Baudet. Die een veel groter gevaar voor onze democratie is dan de blonde leider uit Limburg.

Respect voor de democratie vereist de mogelijkheid van een raadgevend referendum over de wet die het raadgevend referendum afschaft. De regering zal – als de wet in de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen, hoe dan ook de wet uitvoeren en zich niets van de uitkomst van dat (in dat geval laatste) raadgevend referendum. De uitslag wordt net als de uitslag van het a.s. referendum Ruttiaans genegeerd. Maar dan heeft men het spel gespeeld volgens democratisch vastgestelde spelregels en niet gaandeweg het spel de regels aangepast. Het is te hopen dat de bestuursrechter van de Hoge Raad vanmiddag ook die conclusie trekt. Het gaat per slot van rekening om onze democratie.

.


 

Read Full Post »

De eerste bok van 2018 is in Hoogeveen geschoten door burgemeester Karel Loohuis. Plaats van handeling was de Burgerzaal van het Raadhuis. In zijn nieuwjaarstoespraak haperde het democratische kompas van de burgervader.


Drie zaken speelden volgens het Dagblad van het Noorden mee bij de blunder van Loohuis. Een trendbreuk in de gemeenteraad om inzake Bethesda met één mond te spreken, de geslaagde reanimatie van het Comité Actie voor Bethesda en de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Ik maak deel uit van het actiecomité en kan de woorden van de burgemeester dan ook niet onbeantwoord laten. Dat doe ik – voor alle duidelijkheid – op persoonlijke titel en niet namens het comité.

Loohuis vindt dat alleen in een gezamenlijke dialoog het doel van een goede ziekenhuisvoorziening en -zorg in Hoogeveen kan worden gerealiseerd. Daar zou hij gelijk in kunnen hebben, ware het niet dat dit al sinds 2012 het adagium van de raad is. Ik hoef hier niet te gaan herhalen wat er is gebeurd sinds ik vijf jaar geleden de raad via mijn petitie opriep om daadkrachtiger voor Bethesda op te treden. Even leek het er vorig jaar op dat de raad zich van een slagvaardigere kant ging laten zien. De historische Tamboeravond staat nog fris in het geheugen van velen. Evenals de valse toon van bestuursvoorzitter Carla van de Wiel toen zij de honderden aanwezigen achteraf via de media verweet ‘lelijke dingen over haar personeel’ gezegd te hebben. Ook vers in het geheugen ligt de dialoogavond die de gemeente organiseerde, waarop Treant met een eigen dialoogavond (op hetzelfde moment) antwoordde. Omdat men niet mee mocht praten.
Het vuurwerk dat de gemeente leek te gaan afsteken bleek echter nat te zijn, want verder dan deze ouverture bracht de gemeenteraad het niet. Eén brief en één gesprek en men keerde terug naar het beproefde en niet succesvol gebleken adagium van de gezamenlijke dialoog.

Een motie van GroenLinks en de SP om een toetsingsverzoek over de omstreden bestuurswijziging bij Treant bij de Governancecommissie in te dienen werd door de overige partijen afgewezen. En zo was de gemeenteraad weer net zo ver als vijf jaar geleden. Toen verweet men Bianca Behr dat zij een actiecomité in het leven riep (en een eigen koers ging varen). Een comité dat vervolgens zonder last of ruggespraak met de SP kon handelen.
In 2018 bemoeit de burgemeester zich er zelfs persoonlijk mee. Hij is voorzitter van de gemeenteraad, dus wat mij betreft heeft hij zich niet te bemoeien met handel en wandel van de democratisch gekozen leden van de raad. Zolang die handel en wandel maar binnen de regels van democratisch bestuur vallen. De vrees uitspreken dat partijen straks tijdens de verkiezingscampagne goede sier gaan lopen maken met hun activiteiten voor Bethesda is derhalve misplaatst (en dan zeg ik het nog zacht).  Sinds wanneer zou een partij niet meer mogen laten zien wat men doet/gedaan heeft voor…. noem maar op. En daar valt uiteraard ook de reuring om Bethesda onder.

Met veel tegenzin hebben wij het voormalig Comité Actie voor Bethesda gereanimeerd toen ook de Denktank om hen moverende redenen niet wilde overgaan tot het indienen van een toetsingsverzoek bij de Governancecommissie. Dan moeten wij het voortouw maar weer nemen was óns adagium.
Bestuurders vinden het heerlijk om zich van actiecomité’s te distantiëren. Lekker makkelijk. Daarom onze tegenzin.
Uiteraard hebben wij de SP en GroenLinks gevraagd of zij opnieuw deel van het Comité willen uitmaken en die uitnodiging is aanvaard, zodat wij weer vrijwel dezelfde samenstelling hebben als anderhalf jaar geleden toen Treant de gesprekken met ons beëindigde.
Ons enige actiepunt is op dit moment het toetsingsverzoek, waarin wij aan de beoordelingscommissie vragen om te toetsen of de gewijzigde bestuursstructuur bij Treant  in overeenstemming is met de Governancecode Zorg. Wij hebben daar zo onze twijfels over en die leggen wij voor aan de commissie.

Blijkbaar is onze burgemeester bevreesd, anders vallen zijn woorden niet uit te leggen. En angst is – zo heeft eeuwenlange geschiedschrijving ons geleerd – de slechtste raadgever die men maar kan kiezen. Ik heb geruime tijd geleden de partijen in de raad al opgeroepen zich tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen (#GR2018 op twitter) uit te laten over de ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda. Die oproep herhaal ik hier graag. De bevolking moet kunnen beoordelen wat van de verschillende partijen te verwachten valt in de komende raadsperiode en daar hoort ook bij hoe men zich inzake Bethesda denkt te gaan opstellen.

Dan kan de bevolking van Hoogeveen vervolgens een keuze maken.

.


 

Read Full Post »

In een videoboodschap meldt Pieter Omtzigt (CDA) dat vijf politieke partijen een plan in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen, waardoor ruim dertig afdelingen Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in diverse regionale ziekenhuizen zullen worden gesloten tijdens de nachtelijke uren. Een bedreiging van de acute spoedzorg voor mensen in dunner bevolkte gebieden, die zonder enige twijfel -onnodig- levens zal gaan kosten.


Het plan staat op pagina 96 van Zorgkeuzes in kaart, technische uitwerking van alle beleidskeuzes in kaart en staat bekend onder de naam 042 – Capaciteitsplan Spoedeisende hulp. Op zijn facebookpagina meldt Omtzigt: De VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben in hun doorrekening allemaal maatregel de maatregel “Capaciteitsplan Spoedeisende Hulp 042” opgenomen. 

Voor bezorgde inwoners van Hoogeveen e.o. lijkt mij dit capaciteitsplan verplichte kost. Het is geen lang stuk, dus waag u er gerust aan. Nogmaals… u vindt het op pagina 96.

Los van de vraag of het hier verkiezingsretoriek betreft van Omtzigt (een CDA-er die in brede kring waardering oogst) is opnieuw duidelijk dat politieke partijen daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de ruimte die raden van bestuur als die van de Treant Zorggroep krijgen om de zorg (vooral buiten de Randstad) af te slanken.

De Groningers die op 6 maart bij Pauw en Jinek Mark Rutte met hun boosheid trachtten weg te blazen en de Hoogeveners die op 13 februari de Tamboer uit zijn voegen lieten barsten laten zien hoezeer ‘Den Haag’ zich verkijkt op de consequenties van het beleid voor dunbevolkte regio’s. Dat geldt niet alleen voor het Noorden. In Brabant en Limburg zal men de boosheid herkennen.

Ongeacht op welke partij u gaat stemmen is het wenselijk om een signaal af te geven door bij de komende verkiezingen te stemmen op een kandidaat uit uw regio. Lees daar ook onderstaand artikel uit het Dagblad van het Noorden (7 maart) maar eens op door.

DVHN-20170307-DO01001003

Klik op de afbeelding voor een vergroting

.


 

 

Read Full Post »

Vandaag geeft onze minister-president in Breda het startsein voor de verkiezingscampagne van de VVD. Hij is vanaf dan premier in verkiezingstijd. Een lastige kronkel wordt van hem verwacht.

Boven de partijpolitiek staan als premier betekent momenteel vriendjes zijn met de PvdA. Rutte sprak gisteren in het gesprek met de MP al over zijn “goede vriend Diederik Samsom.” Vandaag noemt hij in de Volkskrant de PvdA “betrouwbaar, voorspelbaar”. Dikke mik dus.

Van een partijleider in verkiezingstijd wordt verwacht dat hij tegenstrevers in het zand laat bijten. Traditionele tegenstrever van de VVD was de PvdA, maar dat lijkt nu de SP te zijn. Partijleider Rutte komt in het interview met de Volkskrant met een gouwe ouwe van zijn ongetwijfeld even goede vriend Wouter Bos aan: SP-leider Marijnissen zou in 2006 (toen de SP groot was geworden) weggelopen zijn voor zijn verantwoordelijkheid.

Daar is negen jaar na dato allang van bekend hoe de vork werkelijk in de steel stak. Wikileaks bracht aan het licht hoe het er aan toeging in 2006. Frans Timmermans speelde in de rol van communistenjager een cruciale rol bij het buitenspel zetten van de SP. Marijnissen liep niet weg, maar werd weggewerkt.

De Volkskrant meldde hierover in 2011:

ScreenHunter_44 Feb. 28 10.13

Klik op de afbeelding voor het hele artikel.

.

De werkelijkheid is zoals gewoonlijk heel simpel. Rechtsaf slaan is logisch, want makkelijk, linksaf slaan is lastig want duurder voor wie het beter heeft.

Links gaat ethiek boven economie. Rechts economie boven ethiek.. Maar zolang de economen een crisis niet zien aankomen, moet je daar dus ook maar niet te veel op vertrouwen.

Saillant: vandaag meldde de Volkskrant dat VVD-er Wim Bats, de burgemeester die destijds bij Project X in Haren zo jammerlijk faalde, vervolgens aftrad en interim burgemeester op Terschelling werd, een klokkenluider met meer dan anderhalve ton het zwijgen op heeft gelegd. De integriteit van de VVD is nog lang niet op het niveau waar de eigen regels naar streven.

Overigens blijkt de klokkenluider inmiddels gelijk te hebben gehad. Dat dan ook nog.

.


.

Read Full Post »

Bij het zien en vooral beluisteren van Diederik Samsom bekruipt mij vaak een naar gevoel. Het lachje en dat toontje dat aan het eind van elke zin omhoog gaat. Als een zin die eindigt met een uitroepteken, maar wordt voorgelezen alsof er een vraagteken staat.
De Partij van de arbeid is op deze manier geen schim meer van de partij waar ik ooit zelfs lid van was. Gelukkig zijn er op links alternatieven en dat beseffen zowel Diederik Samsom als diverse partijgenoten. Het eerste waar men zich momenteel tegen afzet is links. Logisch als je in dezelfde vijver vist. Wat mij betreft niet zo veel mis mee, ware het niet dat er een heel ander gevaar dreigt.

Samsom werkt met deze manier van doen niet alleen de winst van de laatste kamerverkiezingen weer helemaal weg, ook al doet hij alsof zijn neus bloedt, hij helpt er de blonde leider uit het zuiden van het land mee aan nog meer stemmen.
Twitter maar eens een kritische tweet, zet er @PvdA of #PvdA in en zie hoe de bruine horden reageren. (zie de schermkopie hieronder) De blonde zuiderling, die rustig allianties aangaat met anti-semieten, vaart er wel bij. Zijn patroongordel wordt door Samsom persoonlijk gevuld. En dat vind ik zeer betreurenswaardig.
Dat de bokito’s in de VVD hun bassende geluiden laten horen in een poging niet al te veel electoraat aan de blonde leider kwijt te raken is begrijpelijk. Zij proberen de kloof zo klein mogelijk te houden. De houding van ijzeren Jetta is daarentegen onbegrijpelijk én levensgevaarlijk. Zij krijgt straks de blonde tsunami over zich heen. Let op mijn woorden.

ScreenHunter_03 Jan. 18 12.21

.

.

Read Full Post »

Dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen was al tijdens de vergadering van de raad over het afvalplan van de gemeente goed te merken. En als de eerste schermutselingen niet bedriegen dan wordt het een campagne waarin harde woorden zullen vallen. Oppositiepartijen SP en GroenLinks kregen er flink van langs. Waarbij zaken behoorlijk uit hun verband werden getrokken.

Zo twitterden PvdA-ers onder meer “GroenLinks niet meer groen. SP wat zich niet meer interesseert voor een paar euro.” En wat dacht u van “GroenLinks Hoogeveen gooit duurzaamheidsambities te grabbel om gunst van kiezers binnen te halen. Treurig.” Het is verkiezingsretoriek die een stevige campagne (in ieder geval online) belooft.

De veronderstelling dat GroenLinks niet meer groen is en niet meer in duurzaamheid gelooft, omdat men vindt dat de verlengde proef anders van opzet zou moeten zijn is een forse misser. Wanneer je onderzoek doet en niet voldoende helderheid krijgt uit een eerste proef, dan herhaal je de proef in verschillende opstellingen waarbij steeds één variabele wordt aangepast. De verlengde proef waar de raad nu mee heeft ingestemd is nog niet werkelijk doordacht. De locaties zijn nog niet bekend gemaakt en de enige variabele waarvan zeker is dat die aangepast wordt is de demografische samenstelling van de wijk. In natuurwetenschappelijke kringen begint men met zo weinig denkwerk niet aan een onderzoek. Tenzij het de bedoeling is om de oorspronkelijke hypothese bewezen te kunnen verklaren.

De veronderstelling dat de SP zich niet interesseert voor een paar euro zou wel eens kunnen wijzen op angst voor de aantrekkingskracht van die partij. Fractievoorzitter Behr wees er in haar betoog op dat de veel aangehaalde verlaging van de afvalstoffenheffing slechts een paar euro betreft. Te weinig om als stimulerende prikkel voor een ander afvalgedrag bij het gros van de Hoogeveense burgerij te zorgen.

Al tijdens mijn opleiding ben ik geïnspireerd door de ideeën van de christelijke onderwijzer en pedagoog Jan Ligthart. Kern van zijn ideeën is dat je mensen moet verleiden om gewenst gedrag te vertonen in plaats van ze te dwingen. Ik vraag mij wel eens af hoeveel van deze wijsheid bij onze huidige bestuurders nog bestaat. Een ezel krijg je ook niet met duw- of trekwerk in beweging. Je kunt hem beter een wortel voorhouden. Maar of een (geringe) verlaging van de afvalstoffenheffing, waar de VVD zo voor is, verleidelijk genoeg is, waag ik te betwijfelen.

Het worden mooie tijden tot 19 maart, dat is zeker.

.

.

 

Read Full Post »

Als je minister-president van Nederland wilt worden, zul je over dossierkennis moeten beschikken, toekomstvisie moeten hebben, betrouwbaar moeten zijn en bovenal … je eigen verkiezingsprogramma kennen. Onze huidige (demissionaire) minister-president voldoet aantoonbaar aan tenminste één van deze eisen niet.

Het openingsdebat tussen de lijsttrekkers van SP, PvdA, VVD en PVV was de plek voor de leugen. Of de uitglijder? In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat de eigen bijdrage in de zorg omhoog zal moeten. Rutte ontkent dat glashard. Dus… hij liegt, of hij kent zijn eigen verkiezingsprogramma niet.
Daar word ik moedelozer van dan van de hanenkraaierij van Geert Wilders. De man wil “premier van alle Nederlanders” (dus ook van mij) zijn en is of een leugenaar of een kwakzalver. Ik hoop op het eerste, maar ik vrees het laatste. De man is geprezen voor zijn manier van debatteren in de kamer. Inderdaad een verademing na de stijve Balkenende, die zelf deed wat hij Wouter Bos verweet (draaien en oneerlijk zijn), maar wat koop ik daarvoor als dat het enige is? In Brussel met een andere tong spreken dan in de kamer? Wat heb ik daaraan? Meer banen in dit land? In geen decennia is het aantal banen zo achteruit gehold als onder dit bezuinigingskabinet.

Begrijp me goed. Ik snap ook wel dat we moeten bezuinigen. We hebben jarenlang op de pof geleefd en de rekening wordt zo langzamerhand aan ons gepresenteerd. Dat er stelletjes hebzuchtige, inhalige, wereldvreemde bankiers oorzaak zijn van (het begin van) de crisis laat onverlet dat wij op de pof hebben geleefd, en niet zo’n beetje ook. Opkomende grootmachten als India en China zullen zich niets aantrekken van ons en onze problemen, hebben wij toch ook niet bij hen gedaan? Zij leven ook op de pof en de hebzucht tiert ook welig in de landen van de meditatie en de oosterse wijsheid. De crisis speelt zich nu nog af in Europa, straks wereldwijd, let maar op.

En in die wereld wil Mark Rutte ons land leiden? Sterker nog: hij wil ons land sterker uit de crisis tevoorschijn laten komen! En daarvoor wil hij halsstarrig bezuinigen. Terwijl ook het IMF daarover twijfels heeft geuit. Als je motor (de economie) kapot is, moet je zelf de kar trekken. Een beetje toekomstvisie zou gewenst zijn, maar daar, zo heeft onze demissionaire MP gezegd, wil hij niet over nadenken.
Natuurlijk ruk ik deze uitspraak hier uit zijn verband, maar het toont hoe de man in elkaar steekt. De diepgang van een sigarettenvloeitje. Past precies bij de VVD van nu. In een kleine discussie op Twitter citeerde ik cultuurhistoricus Thomas von der Dunk. Meteen riposteerde Tim Engelbart, zelfverklaard conservatief liberaal, met: “als je jodenhater Thomas von der Dunk nodig hebt om je gelijk te halen, neem ik je definitief niet meer serieus.” Kretologie zonder diepgang, een liberaal onwaardig, maar in het Wilderstijdperk verandert de mores razendsnel.

De kritische houding van von der Dunk ten opzichte van Israël vind ik volkomen terecht, maar stond geheel buiten de discussie. Het laat zien wat conservatief liberaal inhoudt: als je niet denkt wat ik denk neem ik je niet serieus.

Het zal voor de VVD overigens een razend moeilijk potje formeren worden, straks. De overwinningsnederlaag ligt op de loer. De PVV is een gepasseerd station. Het CDA likt nog steeds haar wonden en is dringend toe aan een socialer gezicht. PvdA en SP groeien flink. Dat gaat de VVD nooit lukken. Het is aan CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D’66 om ruggengraat te tonen of het definitieve politieke faillissement over Nederland te laten komen.

 

Read Full Post »

Older Posts »