Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ChristenUnie’

Wethouder Vos gaf afgelopen dinsdag tijdens het lijsttrekkersdebat in de Tamboer blijk van een schrijnend gebrek aan historisch inzicht toen hij probeerde de aanwezigen wijs te maken dat het CDA in Hoogeveen de eerste was die in actie kwam voor ziekenhuis Bethesda. In reactie daarop meldde hij op Facebook dat hij zich had vergist. Het was niet het CDA, maar de PvdA-er Paul Kok die in 2002 de aanzet had gegeven tot een actie voor behoud van Bethesda in de Hoofdstraat.


Ik heb Kok gekend, zijn dochter was een leerlinge van mij, en hij verdient alle credits (die Vos in eerste instantie aan het CDA toe wilde kennen) voor zijn initiatief van toen, maar Vos slaat de plank ten tweede male verschrikkelijk mis. Nadat hij eerst niet wist wie het initiatief had genomen voor deze actie, laat hij zien niet te beseffen dat er toen iets heel anders aan de hand was. Door wanbeheer was Bethesda aan de rand van het faillissement gebracht en de gemeenteraad kwam voor Bethesda op in de Hoofdstraat.

Omdat gebrek aan historisch inzicht de wereld al vaker aan de rand van diverse afgronden heeft gebracht fris ik het geheugen van Vos met liefde op.

De actie waar Vos op zegt gedoeld te hebben was tien jaar voor Bethesda in de val van de fusie met Scheper werd gelokt en vanuit het ziekenhuis een brandbrief naar buiten kwam waaruit bleek dat er plannen bestonden om Bethesda op 1 januari 2013 te sluiten en alle zorg naar Emmen te verplaatsen. In Bethesda zou dan dagbehandeling nog mogelijk zijn, maar er zou geen beddenhuis meer zijn, geen IC en geen spoedeisende hulp. Uiteraard waren dat – naar veel later bleek – net als nu ‘plannen waarover nog geen besluit genomen was’.

De gemeenteraad hield zich stil, nadat voorzitter Rutgers de raad had meegedeeld (citaat van Henk Reinders, toenmalig fractievoorzitter van het CDA) “Wij willen best met u praten, maar u gaat er niet over.” In reactie op een kritisch commentaar in de Hoogeveensche Courant heb ik toen een petitie online geplaatst, zonder op dat moment te beseffen hoezeer die mijn leven zou veranderen. Maar wie A zegt moet ook B zeggen, realiseerde ik mij toen ik al bij C of D was.

De lokale afdeling van de SP gaf toenmalig fractievoorzitter Bianca Behr opdracht een actiecomité op te richten, waarvoor ze mij onmiddellijk uitnodigde. En dat was tegen het zere been van de gemeenteraad. Men wilde ‘met één stem spreken’ en die stem moest komen uit de keel van CDA fractievoorzitter Henk Reinders. Geen enkele partij gaf dan ook gehoor aan de uitnodiging om ook plaats te nemen in het actiecomité.
Vanaf dat moment  heerste een sfeer van koude oorlog tussen de raad en het actiecomité, hetgeen uiteindelijk GroenLinks ertoe bracht het spreekwoord beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald in de praktijk te brengen en alsnog toe te treden tot het comité, omdat men inzag dat de raad een tandenloze tijger was.

Ondertussen schreef Henk Reinders op de website van het CDA dat men in contact was getreden met de petitionaris (ik dus) om te praten over samenwerking. Dat was een leugen van de bovenste plank. Er is nooit, maar dan ook nooit vanuit het CDA toenadering gezocht om te overleggen over samenwerking. Integendeel het CDA heeft in alles obstructie gepleegd. Een uitnodiging om mee te doen aan de actie “Zet Achmea onder druk” werd door de fractievoorzitters terzijde geschoven met de mededeling “Wij kiezen onze eigen manier om voor Bethesda op te komen.” Reinders had op RTV Drenthe geroepen dat  Hoogeveners, die bij Achmea waren verzekerd, zich nog maar eens achter de oren moesten krabben of zij wel bij de goede verzekeraar zaten. In de actie waar hij niet aan deel wilde nemen, kreeg het Hoogeveense publiek een ansichtkaart waarmee men Achmea kon melden dat de houding van Achmea bij de keuze voor een verzekeraar in 2013 een grote rol zou spelen. De actie kostte Achmea ruim 1700 verzekerden in Hoogeveen, maar dat was niet aan Henk Reinders c.s. te danken.

Het feit dat ik uitgeroepen werd tot Hoogevener van het Jaar zat de raad natuurlijk ook niet lekker en toen ik in plaats van een vrolijk humoristisch dankwoord de aanwezigen toesprak met een dankwoord waarin ik meedeelde niet te kunnen zwijgen, niet te mogen zwijgen, niet te willen zwijgen en niet te zullen zwijgen klonk ongemakkelijk geroezemoes en aarzelend applaus. Ik had niet anders verwacht.

We maken een sprong vooruit. In voorbereiding op een gesprek van de raad met het bestuur van (toen nog) ZLM hadden Klaas Reenders en Marnix Koppe de fractievoorzitters uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin zij hun medisch deskundige licht op de situatie binnen Bethesda zouden laten schijnen. CDA en de Christenunie schitterden door afwezigheid. Achteraf liet het CDA weten de bijeenkomst te zijn vergeten en de Christenunie verklaarde het nut van de bijeenkomst niet te zien, ‘omdat wij anders over Bethesda denken dan de leden van het actiecomité’.

Henk Reinders gaf destijds aan ‘stille diplomatie te bedrijven‘. Erik Giethoorn geeft tegenwoordig te kennen ‘in gesprek te blijven met Treant.’ En Gert Vos…. die houdt zich stil en dat kan hij beter blijven doen, gezien zijn historisch inzicht.

Met dit soort gemeentebestuurders is Bethesda kansloos!

.


 

Read Full Post »

Aan de vooravond van het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van de negen partijen die naar een of meer plaatsen in de Hoogeveense gemeenteraad dingen, is wat mij betreft de interessantste vraag of het CDA een prijs zal moeten betalen voor de steun die twee afvallige fractieleden hebben gegeven aan de zondagsopenstelling van de winkels in Hoogeveen. Of moet ik misschien zeggen de moed van twee dappere fractieleden?


Zullen de christelijke kiezers, van wie – naar ik aanneem – toch echt nog wel een groot gedeelte om principiële redenen op het CDA stemt vergevingsgezind zijn en het Mastwijk en Nanninga vergeven, of gaat de SGP garen spinnen bij de zondagsopening in Hoogeveen? De Christenunie hoeft denk ik niet te rekenen op overloop vanuit het CDA, daarvoor heeft men zich (wijselijk?) te stil gehouden ten tijde van het historische besluit om de zondagsrust in Hoogeveen niet langer heilig te verklaren.

Als SGP lijsttrekker Brand van Rijn werkelijk wil toetreden tot de gelederen van de Hoogeveense raad, dan zal hij er in de Tamboer nadrukkelijk een punt van maken. Het is aan het CDA te danken dat wij op zondag naar de supermarkt kunnen gaan. In de oppositie was voldoende steun om het besluit tegen te houden, maar de (in mijn ogen dappere) vrijdenkers in het CDA haalden de lokale geschiedenisboeken. Desondanks hoop ik dat het CDA een tik op de vingers krijgt. Vanzelfsprekende macht maakt zelfgenoegzaam en gemakzuchtig. En het CDA in Hoogeveen is daar geen uitzondering op.

Kijk hoe afwachtend men is inzake de donkere wolken die boven ziekenhuis Bethesda hangen. Het van oorsprong christelijke ziekenhuis wordt getransformeerd tot productielocatie om het in de denktrant van de bestuurders te houden; Treant zelf maakte er melding van dat serieus nagedacht wordt over concentratie van de kindergeneeskunde (en daarmee ook verloskunde!) in Emmen. Weliswaar liet men in het midden waar men dan wil concentreren, maar het laat zich licht raden dat dit niet Stadskanaal of Hoogeveen zal zijn. Politiek Stadskanaal staat op de achterste benen. De raad daar verwijt Treant onbetrouwbaarheid.
Wat zegt wethouder Erik Giethoorn? “Ik kan mij niet voorstellen dat Treant de kinderafdeling in Hoogeveen zal sluiten.” Ik roep hem daarom vanaf deze plek toe: Giethoorn dat hoef je je ook niet voor te stellen, je moet zorgen dat het niet gebeurt. Je moet er dwars voor gaan liggen!! Maar zo zitten we in Hoogeveen niet in elkaar. We wachten liever af. Geween en knersing der tanden is daar doorgaans het gevolg van.

Ik ben atheïst, hoewel professor Smalhout mij destijds diep christelijk noemde. Ik geloof niet in het bestaan van een Opperwezen. En ik heb ook geen behoefte om het onverklaarbare te verklaren, dus agnost kun je mij ook niet noemen. Ik geloof echter wel in het bestaan van goed en kwaad en ik ben er van overtuigd dat de kapitalistische opvatting dat de marktwerking (ook in de zorg) voor lagere kosten en hogere kwaliteit zorgt een van de ergste kenmerken van dat kwaad is. Het is juist die opvatting die de oorzaak is van de problemen waarin de kleinere regionale ziekenhuizen belanden. Bethesda was een decennium geleden het beste ziekenhuis van Noord-Nederland en werd in de fusieval met het Scheperziekenhuis gelokt. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen is momenteel een van de vijf beste ziekenhuizen van Nederland en vreest voor het voortbestaan. De boekhouders zijn aan de macht omdat Nederland steeds egoïstischer wordt, sociaal wordt een vies woord, solidariteit al eveneens; kortzichtigheid viert hoogtij. En het CDA in Hoogeveen staat er bij en kijkt er naar.
En wacht af.

Daarom roep ik tegen Brand van Rijn: Stook morgenavond in de Tamboer het verkiezingsvuur hoog op. In de brand met de christelijke gemakzucht in Hoogeveen. Leer het CDA en de Christenunie weer nederig te zijn!

.


 

Read Full Post »

Burgemeester Loohuis is boos. Dat bleek tijdens een vergadering van de gemeenteraad in Hoogeveen. Er heeft ‘iemand’ op de sociale media gerept over een verziekte sfeer in de gemeenteraad. Die opmerking werd gemaakt naar aanleiding van het voortijdig vertrek van twee raadsleden. Wegens gezondheidsklachten. Zij waren in deze raadsperiode de nummers vier en vijf en we zijn ongeveer op de helft van de periode. Loohuis noemde de criticaster en wie er op reageerden, “azijnpissers, die soms zelf ook in de raadszaal aanwezig zijn” (bron: Hoogeveensche Courant).


De burgemeester heeft het kennelijk moeilijk. Als lid van een partij die landelijk steeds verder wegzakt in het marginale moeras wordt hij geacht leiding te geven aan een gemeentebestuur waar zijn eigen partij geen deel van uitmaakt. Feitelijk wordt hij geacht zijn beste krachten te bieden aan een bestuur waar zijn eigen partij oppositie tegen voert. Had ie maar geen bestuurder moeten worden, zou je kunnen zeggen, maar dat is te makkelijk.

Daarom waag ik mij aan een – waarschijnlijk tot mislukken gedoemde – poging om onze burgemeester een glaasje suikerwater aan te bieden als tegenhanger van de zure urine, die de azijnpissers online in het rond sproeien. Misschien is dat zelfs wel een vorm van digitaal wildplassen en zijn zij te bekeuren voor overtreding van de APV, maar dit terzijde.

Het is natuurlijk lastig om leiding te geven aan een college van B&W waar een wethouder in zetelt die openlijk voor zijn politieke schizofrenie uitkomt. Die zonder blikken of blozen in de media verkondigt dat hij als wethouder een andere mening is toegedaan dan als supermarktmanager. En zich daarbij beroept op het afgesloten akkoord tussen de drie collegepartijen. Slimme zet trouwens, je eigen politieke schizofrenie presenteren als blijk van trouw aan gemaakte afspraken.

Zelfs in zijn boosheid legt de burgemeester een milde, bijna vergoelijkende houding aan  de dag. Loohuis houdt de sociale media zo nauwkeurig in de gaten, dat hem duidelijk is dat de azijnpissers in meerderheid twee ernstige problemen hebben: ze hebben teveel vrije tijd en ze hebben geen hobby, maar zijn daar wel naar aan het zoeken. Dat ze soms zelfs in de raadzaal aanwezig zijn komt dan ook waarschijnlijk voort uit pure verveling. Sneu hè?

Onze barmhartige burgervader zal ongetwijfeld vinden dat dringend hulp nodig is voor deze zielenpoten. En als de azijnpisserij daarmee wordt teruggedrongen, maken we ook nog als bijvangst een forse milieuwinst. Zure urine is namelijk slecht voor het milieu en met verlaging van de zure-urine-uitstoot slaan we twee vliegen in een klap.

Laat ik de burgemeester daarom een handje helpen en daarmee indirect ook de azijnpissers. De sfeer in de gemeente raad is niet verziekt. Die is zelfs zo constructief dat bij mijn weten de raad in deze raadsperiode nog geen een keer een voorstel van B&W heeft tegengehouden. Dualisme is dus helemaal niet nodig in Hoogeveen.

.


 

Read Full Post »

De gemeente Hoogeveen heeft weer wat bedacht. Nadat een paar jaar geleden de Vietnamees met zijn altijd heerlijk geurende frituurkarretje doelwit van de gemeentelijke regeldrift was, zijn de pijlen nu gericht op de thuiskappers. Althans op nieuwe thuiskappers.


Moeten nu alle pedicures die aan huis behandelen zich ook zorgen gaan maken? Of de talloze administratiekantoortjes, die – vanuit een slaapkamertje dat is omgebouwd tot kantoortje – hun diensten aanbieden? We leven toch in de wereld van de markt? Concurrentie moet toch leiden tot prijsverlaging? Of is het oneerlijk als mensen woongenot inleveren om arbeidsvreugde te kunnen beleven?

En waarom mogen thuiskappers die jarenlang het verbod hierop hebben genegeerd (met dank aan de niet handhavende gemeente Hoogeveen) wel doorgaan met hun blijkbaar illegale diensten? Zou het misschien zijn omdat er opeens iemand heeft bedacht dat verder groeiende leegstand in de Hoofdstraat op deze manier tegengegaan zou kunnen worden?

Zien we binnenkort bij de gemeente een groot aantal vacatures van het bureau handhaving, dat zelfs niet in staat blijkt om het fietsverbod op donderdag, vrijdag en zaterdag in de Hoofdstraat te handhaven?

Hoogeveen met de H van Halsstarrige Hardnekkigheid doet het weer eens.

.


 

Read Full Post »

Nu het actiecomité is ontbonden ben ik vrij om weer te schrijven wat ik wil zonder mij af te vragen of ik de zaak van het comité er niet mee beschadig. Dat voelt werkelijk als een bevrijding en van die vrijheid maak ik ook meteen gebruik om de houding van het CDA en de ChristenUnie in Hoogeveen inzake Bethesda aan een nadere beschouwing te onderwerpen.


Ik ben democraat genoeg om te erkennen dat ieder recht heeft op zijn eigen mening en dat het iedere democratische gekozen partij vrij staat om zonder last en ruggespraak te handelen of niet te handelen. Daarnaast ben ik activistisch genoeg om daar op een door mij gekozen manier en via mij ten dienste staande media kritiek op uit te oefenen.

Mijn verhouding met de gemeenteraad is vanaf het allereerste begin van mijn activiteiten voor Bethesda een moeizame geweest. Ik moest leren dat een raadslid zich met meer bezig moet houden dan met alleen Bethesda, en dat meestal naast een (al dan niet volledige) baan. Om de drommel is dat geen kattenpis. Ook moest ik leren dat politici mensen zijn die op de achtergrond voortdurend bezig zijn met het feit dat hun partij straks weer stemmen moet zien te scoren. Die scoringsdrift heb ik tot op de dag van vandaag niet leren waarderen. Integendeel, ik heb er de pest aan.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst van de gemeenteraden van Hoogeveen en de Wolden met de Raad van Bestuur van Treant hadden mijn comitégenoten en raadsleden Ben Buskes en Bianca Behr de woordvoerders van de fracties uit beide raden uitgenodigd voor een bijeenkomst in het raadhuis waarbij het actiecomité informatie zou verstrekken over wat de klokkenluiders in Bethesda te melden hadden. Alle Hoogeveense fracties werden door hun woordvoerders vertegenwoordigd, behalve de fracties van het CDA en de ChristenUnie.

Het CDA gaf later aan dat dit ‘geen bewuste keuze was geweest.’ Wat het dan wel geweest is werd niet duidelijk gemaakt. Ik hou het maar op slordige vergeetachtigheid, want anders ga ik dingen schrijven waardoor ik binnen vierentwintig uur na het opheffen van het comité alweer daverende ruzie met de grootste bestuursfractie van Hoogeveen heb. En hoewel ik daar niet vies van ben, heb ik er ook geen behoefte aan op dit moment. Toch reken ik het de christen democraten ten zeerste aan, een gezond en volwaardig Bethesda is voor Hoogeveen zowel op het gebied van de gezondheidszorg als de werkgelegenheid zeer belangrijk. De partij die in de vorige raadsperiode bij monde van Henk Reinders voortdurend ‘werk, werk, werk’ toeterde is in dit geval zeer nonchalant met haar verantwoordelijkheid omgegaan.

Wat betreft de ChristenUnie ligt dat toch iets anders. Zij gaven aan dat men bewust niet was gekomen omdat het actiecomité ‘een andere mening was toegedaan dan de CU.’ Het is niet te geloven. Het Bethesda ziekenhuis, is een van oorsprong christelijk ziekenhuis. Bethesda betekent letterlijk Huis van Barmhartigheid. De ChristenUnie had in mijn ogen dan ook vanaf het begin bovenop de barricaden moeten staan toen Hoogeveen het ziekenhuis werd ontnomen, maar niets van dat al. De mannenbroeders gaven niet thuis. Ook hier zal ik mij niet uitlaten in laatdunkende termen teneinde ruzie te vermijden, maar ik verzeker u dat mij dit moeite kost.

De ChristenUnie heeft getoond niets te snappen van de waarde van de dialoog. Men denkt blijkbaar nog in termen uit de eerste helft van de vorige eeuw toen het enige Ware Woord vanaf de kansel over de goegemeente werd uitgestrooid. Ik kom zelf uit zo’n milieu en weet waar ik het over heb. Blijkbaar spreekt deze houding in Hoogeveen voldoende kiezers aan om een wethouder te mogen leveren. Het zij zo, dat is de basis van de parlementaire democratie. Ik heb voor die houding geen respect. Beschouw het als een vorm van fundamentalisme en bovendien is het heel erg dom, dat men zich nog steeds niet realiseert dat met deze houding de raad van bestuur van de Treant Zorggroep vrij baan krijgt om Bethesda leeg te roven. Saillant detail hierbij is dat de ChristenUnie uit de raad van de Wolden twee vertegenwoordigers had gestuurd en daarmee de enige fractie uit die gemeente was die acte de présence gaf.

Overigens leidde de bijeenkomst van comité en ‘rest van de raad’ tot een serie kritische vragen van de raad aan Treant. Niet onvermeld mag blijven dat Gemeentebelangen hierin bij monde van Jacob van der Heide een voortrekkersrol speelde, waar het comité zeer blij mee was.
Helaas verdient de houding van CDA en ChristenUnie slechts de kwalificaties: onbegrijpelijk en onverantwoord.

.


 

 

Read Full Post »

Slot van een vijfdelige serie over ontluikend fascisme in Nederland

De serie Wereld op drift is geschreven als reactie op de ophef die ontstaat zo gauw de PVV en Geert Wilders worden vergeleken met nazi’s.

Zo’n vergelijking is zinloos. De tijden zijn totaal anders, de problemen ook, maar er zijn parallellen en die zijn angstaanjagender dan ik dacht toen ik aan deze serie begon. Bij mijn zoektocht naar de wortels van fascisme en nationaal socialisme werd me duidelijk dat dit waarschijnlijk nooit uit te roeien kwaad is.

Wat waren in de jaren dertig van de twintigste eeuw de omstandigheden voor en de behoeftes van de toenmalige Henk en Ingrids? Werkloosheid. Uitzichtloosheid. Behoefte aan een sterke leider, die hoop bood. En een zondebok. Mijn vader maakte in die tijd een jammerlijke keuze. Ik schreef er op 14 juni 2015 over in Radicalisering toen en nu.

Die ingrediënten zijn er nu weer. In combinatie met een grootmacht onder leiding van een gestoorde despoot, die expansiepolitiek bedrijft, zou Oekraïne in de 21e eeuw zo maar het Sarajevo van 1914 kunnen worden.

Moeten we net als Colijn in 1938 met Hitler wilde, Poetin te vriend houden? Of moeten we hem prikkelen en in woede doen uitbarsten? Dat is de verborgen vraag die het referendum over het associatieverdrag op 6 april aan u en mij stelt.

Ik wens u (en mijzelf) veel wijsheid.

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52

.

 

Read Full Post »

Toen de SP bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haar zetelaantal in de Hoogeveense raad verviervoudigde vroeg menigeen zich af of ik mij ooit kritisch over de SP zou uitlaten in mijn Kantlijnen. Verondersteld werd onder meer dat ik van de SP was en dat mijn huwelijkse band met de afdelingsvoorzitter annex opvolgend raadslid mij er toe zouden brengen andere maatstaven aan te leggen voor de SP dan voor de overige partijen. Niets is minder waar.

Laat ik voorop stellen dat ik, hoewel ik niet van de SP ben, wel heel erg vóór de SP ben. In mijn jeugd die ik in armoede heb doorgebracht in een gezin dat financieel afhankelijk was van de algemene weduwen- en wezenwet en voor een winterjas de hand op moest houden bij… ja waar niet, heb ik gezworen altijd te stemmen op een partij die opkomt voor de verdrukten en de kwetsbaren in de samenleving.

Dat is decennialang de Partij van de Arbeid geweest, maar tijdens de paarse kabinetten is daar een eind aan gekomen. De liefde voor ‘de markt’ was reden om afscheid te nemen. Met pijn in het hart weliswaar, maar als principes geen prijs kennen, stellen ze ook niets voor. En nu is dan het moment gekomen om mij voor het eerst openlijk kritisch over de SP in Hoogeveen uit te laten. Ook met pijn in het hart en als de prijs daarvoor een echtelijke twist wordt, dan heb ik die er voor.

Het betreft de stellingname van de SP afdeling inzake de winkelsluitingstijden in Hoogeveen. Een delicate kwestie omdat in de discussie zowel ratio als emotie voortdurend op het vinkentouw zitten, wat niet bevorderlijk is voor een verstandige afweging. Hoe dat hier ten huize is verlopen blijft het geheim van huize Kappers, maar ik wil wel bekennen dat zulks bij ons nooit een gezapig lopend borrelgesprekje is.

Laat ik eens beginnen met een aantal feiten.

  1. Hoogeveen kent een bovengemiddeld hoge werkloosheid.
  2. Koopzondagen lossen die werkloosheid niet op.
  3. Geen koopzondagen dragen bij aan negatieve beeldvorming over Hoogeveen.
  4. Hoogeveen heeft dringend behoefte aan grote(re) bedrijven die banen opleveren.
  5. Beeldvorming is een belangrijk aspect bij de keuze voor vestiging van grote(re) bedrijven.
  6. Het beeld van Hoogeveen is aan ernstige corrosie onderhevig.
  7. De 24-7 economie is als een tsunami over ons heen gegaan en heeft van Hoogeveen een eiland gemaakt.
  8. De economie is net de Tour de France, ze wacht op niemand.

Laat ik opnieuw voorop stellen dat ik graag terug zou willen naar de tijd van de kleinschalige economieën zoals ik die in mijn jeugd heb gekend, met veel meer werk en een groter sociaal bewustzijn bij werkgevers dan tegenwoordig, maar ik ben niet onnozel. Tijdmachines bestaan niet. En if you cann’t beat them, join them. Bovendien weet ik uit eigen herinnering dat er in die tijd ook schrijnende armoede bestond, waar kinderen (zoals ik) zich dood voor schaamden.

En daar zit de wortel van mijn kritiek op de strategie die de lokale SP kiest om haar maatschappijvisie uit te dragen en zo mogelijk te realiseren. De winkelsluitingstijden zijn daarin niet meer dan een katalysator omdat de visie van de Hoogeveens SP in mijn ogen op dit moment valt te  beschrijven als een bevoogdende, paternalistische tunnelvisie. Bijna net zo dogmatisch als de ChristenUnie en een deel van de CDA fractie ten toon spreidt. Men heeft een overtuiging en houdt daar met oogkleppen voor star aan vast.

Natuurlijk kloppen de argumenten wel. Je boodschappen kun je best in zes dagen doen. Zondagsopenstelling betekent meer kosten bij (in het gunstigste geval) gelijkblijvende omzet. Zondagsopening  is schadelijk voor diverse kleine lokale ondernemers. Een biefstuk die op zondag bij de COOP is gekocht wordt niet op maandag nog een keer bij Topslager Wim Logtenberg gekocht. Hoewel die daar beslist lekkerder en malser is.
Ik heb diverse lokale ondernemers bezocht, in winkelcentra en in de Hoofdstraat. Niemand staat te trappelen om op zondag open te gaan. De strijd met de webshops maakt het al zwaar genoeg voor velen.

Dat de SP probeert zich te verzetten tegen deze ontwikkeling juich ik toe, maar de wapens die men kiest zijn niet van deze tijd. Argumenten als In Hoogeveen halen wij de omzet in zes dagen binnen in plaats van zeven of Mensen moeten een dag overhouden voor gezinsactiviteiten, sociale contacten of sport zijn mooi en zullen door vrijwel iedereen worden onderschreven, maar het zijn geen redenen om te zeggen dat ondernemers niet zelf mogen beslissen wanneer zij open zijn. En het is bovendien aan de mensen om zelf uit te maken wanneer die dag voor hen het beste uitkomt.

De 24/7 economie is te groot om tegen te houden. Globalisering en internet maken het noodzakelijk om de boel continue in de gaten te houden. Bovendien dient het gemak de mens en dus shoppen mensen in toenemende mate online in plaats van lokaal in de winkel. Jammer? Zeker. Maar soms zo veel goedkoper dat je wel gek zou zijn als je het niet deed. Zeker niet als je inkomen sterk daalt, doordat je werkeloos bent geworden en maar niet meer aan de bak komt als 45-plusser, of omdat je pensioen voortdurend omlaag gaat. Van de 24/7 economie wint niemand.

Natuurlijk kun je strijden tegen machten waar je nooit van zult winnen. Als lid van het comité Actie voor Bethesda (opgericht door de lokale SP!) weet ik daar alles van. Winnen hoeft ook niet altijd. Het gaat om het verwerven van invloed. Onstuitbare ontwikkelingen kun je niet tegenhouden. Maar je kunt wel de richting helpen beïnvloeden. Als je strijdt met de wapens van deze tijd.

De lokale VVD roept te pas en te onpas dat meer vrijheid voor ondernemers goed is voor de werkgelegenheid. Met bewijzen komt de VVD niet aan. De SP zou – actiepartij die ze is – de grotere bedrijven in Hoogeveen duidelijk kunnen maken dat, waar bij hen niets gratis is, dat ook in de politiek zo is. Voor wat hoort wat.
Waarom niet tegen Henri Offerein gezegd? Oké. Elke zondag open? Hoeveel extra vaste contracten garandeert u in ruil daarvoor? Meer omzet moet ook vertaald worden in meer banen! Meer banen betekent meer inkomen, dus ook meer omzet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Roeland Hup van Hema Hoogeveen: Hoeveel extra vaste contracten heeft u in de aanbieding in ruil voor vrije winkeltijden? Voor wat hoort wat heren! Alleen de zon gaat voor niets op!

Waarschijnlijk zal de uitkomst van een dergelijke vraag neerkomen op nul komma nul extra banen. En dan zou de SP een keihard statement kunnen maken richting VVD. Of (hoewel onwaarschijnlijk) daadwerkelijk de werkgelegenheid in Hoogeveen bevorderd hebben. Als de SP vast wil houden aan haar strijd tegen de 24/7 economie en vrije winkeltijden is een upgrade van de strijdmethode hard nodig. Zet grote bedrijven onder druk, chanteer ze desnoods, dat is in de huidige economische wereld heel normaal. Als je dan toch het onderspit delft, dan weet je dat je verzet zinloos is, maar verzet je eerst met de middelen die er in de 21e eeuw zijn.

Stop met de dogmatische bevoogding!
Stop met het paternalisme!
Stroop de mouwen op ga echt in gevecht!

.

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »