Wat beloofde en hoe stemde de PVV?

Update: Naar aanleiding van de reacties op deze samenvatting heb ik een aanvulling verzorgd die u hier kunt vinden


 

Veel mensen zijn terecht afgeknapt op de manier waarop in den Haag politiek wordt bedreven en hebben hun hoop gevestigd op de PVV van Geert Wilders. Maar is de PVV nou anders dan? Zal een regering met PVV (waar de VVD inmiddels bij monde van minister Edith Schippers naar aast) het zoveel anders aanpakken. Zullen gedane beloften dan wèl worden nagekomen?

In 2011 bracht de SP een rapport uit over het stemgedrag van Partij voor de Vrijheid in de periode na de verkiezingen. Beloftes en stemgedrag in de tijd dat de PVV net geen regeringsverantwoordelijkheid droeg en daardoor maximale invloed op het beleid kon uitoefenen.
Wie overweegt om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen (uiterlijk voorjaar 2017) op de PVV te stemmen doet er goed aan onderstaande samenvatting van dat rapport te lezen. Er is namelijk nogal wat verschil tussen wat men roept en wat men stemt. Daarin lijkt de PVV dus gewoon op alle andere partijen.


 

De zorg
De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen.

In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer

 • voor hogere eigen bijdragen
 • voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget
 • voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70

De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde

 • voor particuliere investeringen in ziekenhuizen
 • voor winstuitkeringen in ziekenhuizen
 • voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen
 • tegen een meer inkomensafhankelijke premie
 • tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen
 • tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg
 • tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb

Veiligheid
De PVV zei te kiezen voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moest worden tegengegaan. 

In werkelijkheid ging de PVV akkoord met

 • bezuinigingen op de politieopleiding
 • afschaffing vergoeding aspirant-agenten, waardoor het voor zij-instromers onmogelijk werd om politieagent te worden
 • afschaffing van middelen die gemeentes konden aanwenden voor hun veiligheidsbeleid

De PVV was tegen

 • het aanpakken van alcoholverslaafden in het verkeer
 • het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit
 • het terugdringen van recidive en stemde voor bezuiniging op de reclassering
 • snelle re-integratie van ex-gedetineerden.

Verkeer en vervoer
De PVV beloofde maar liefst 2 miljard euro extra in nieuwe wegen en wegverbreding te steken; vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer; keiharde aanpak van verkeersagressie of hufterig gedrag en beter onderhoud van wegen.

De PVV stemde

 • voor elite-tolrijbanen, waarop mensen tegen betaling de files sneller kunnen passeren
 • tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers
 • tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen
 • tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen
 • tegen het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen bij stations

De PVV verklaarde zich

 • tegen het weerbestendig maken van de spoorwegen
 • voor een snellere stijging van de prijs van een trein- of buskaartje in vergelijking met de kosten van een auto
 • tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail
 • tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor
 • tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het OV
 • tegen verbetering van de reisinformatie en communicatie bij ongelukken op het spoor
 • tegen het instellen van maatregelen tegen autorijdende alcoholisten
 • voorstander van het afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen.

Dierenwelzijn
De PVV stelde fatsoen en respect voor weerloze levende wezens voorop. Niet alleen t.a.v. onze huisdieren, maar ook vanwege onze primaire levensbehoeften melk, kaas en vlees. De rechten van het dier moesten van de PVV in de grondwet worden verankerd. De PVV verklaarde zich  tegenstander van plezier- druk- en drijfjacht, maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier

De PVV stemde

 • tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand
 • tegen betere controle op de intensieve veehouderij
 • tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen
 • tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie
 • tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn
 • tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015
 • tegen een vergunningenstop voor megastallen
 • voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen

Het milieu
DE PVV vond dat het goed gaat met het milieu in Nederland. De lucht is sinds decennia niet zo schoon geweest. Illegale lozingen moesten met kracht worden tegengegaan. Wetten moesten strikt worden nageleefd. Straatvuil was volgens de PVV voor veel mensen ergernis nummer één. De PVV was tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. Dus geen ontpoldering. In de Westerschelde wilde de PVV geen nieuwe verdiepingen meer.

De PVV stemde

 • tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems
 • tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken
 • tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept
 • tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales
 • voor de bouw van nieuwe kolencentrales

Democratisch Nederland
De PVV vond dat onze democratie in de grootste crisis sinds Thorbecke verkeerde. De macht moest worden teruggegeven aan de burger. Het EU-nationalisme moest de kop worden ingedrukt. De macht uit Brussel moest naar Nederland gerepatrieerd worden en subsidies aan politieke partijen waren uit den boze.

De PVV stemde

 • tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop
 • tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken
 • tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan
 • voor meer invloed van ‘Brussel’ op onze begroting

De PVV verleende geen steun aan voorstellen om

 • meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw
 • de groeiende bemoeienis van Europa met onze woningcorporaties een halt toe te roepen

En tot slot: De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de PVV stemde

 • tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen

.


 

Bron: Rapport Gebroken beloften Geert Wilders
Lees ook over de flirt van Edith Schippers in de richting van de PVV
Wilt u eens testen in hoe verre partijen net zo stemmen als u zou doen? Kijk dan hier.

 

 

Auteur: Frits Kappers

Schrijver, publicist, werkt desgevraagd in opdracht.

78 gedachten over “Wat beloofde en hoe stemde de PVV?”

 1. Wat nu precies het stemgedrag van de PVV is in de Tweede Kamer, lijkt irrelevant in het gegeven dat de PVV zich als praktisch enige partij opwerpt bewust te zijn van het islamgevaar en dat aldus populair is bij een electoraat dat verontrust is over dat islamgevaar en dat bij de meeste andere partijen wat betreft die verontrusting slechts desinteresse en demonisering ontmoet. En wat is het dan dat die verontrusting genereert? De vele criminaliteit en terreur, de vervreemding in eigen wijk, en zeker ook het toenemend besef dat de islam veeleer een ideologie is dan een religie en dat de islam zeer beslist geen ‘religie van de vrede’ is. Informatief is hierbij de steeds grotere stroom aan boeken, lezingen en interviews van experts betreffende die islam en waarin de islam verschijnt als een totalitaire en genocidale beweging. Informatief zijn ook de berichten daarover dat vele ex-moslims zich erover verbazen hoezeer die islam in de westerse wereld wordt afgeschermd voor kritiek en hoezeer islamcritici worden gedemoniseerd. Als de PVV plotseling zou verdwijnen, vanwege pakweg verregaande corruptie en incompetentie, dan zou er voldoende electoraal draagvlak zijn voor direct een nieuwe PVV. Want het is niet voor niets natuurlijk dat recentelijk de PVDA 29 zetels gezakt is en dat de FVD vrijwel direct de grootste partij van Nederland is geworden. Het linkse spectrum dat zichzelf zo moreel superieur acht en zo aan de goede kant van de geschiedenis, heeft nood aan openhartige en diepgaande zelfreflectie over waar het eigenlijk mee bezig is. Maar het is net of men in coma ligt, zozeer als het negeren, wegkijken, wègrelativeren en goedpraten almaar doorgaat.

  1. Ik ben het absoluut niet met u eens. Het is niet de Islam maar de criminele idioten die de Islam als legitimatie gebruiken voor hun misdaden. Wat dacht u van de christelijke kruistochten? En de inquisitie van de RK Kerk? Die bestaat nog steeds.

   1. Ach jeetje. U bent zo iemand die nog helemaal niets weet van de islam. Hoe kan ik u snel bijpraten? Om u een eerste indruk te geven, zou u een lange bestuderende blik kunnen werpen op het volgende: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. Verder is het van belang te begrijpen dat de islam begonnen is als een vereniging van Medinese roversbenden die vanuit Arabie de toenmalige beschaafde wereld binnenvielen en die daar redelijk succes bij hadden omdat de culturen Bijzantium en Perzie verzwakt waren door onderlinge oorlogen en de pest. De kruistochten werden opgestart na drie eeuwen van islamitische terreur in het Midden-Oosten. De wandaden van de Inquisitie vallen in het niet vergeleken met de naar schatting 270 miljoen door islamitische strijders vermoorde niet-moslims. Verder moet bedacht worden dat de islamdoctrine gezien wordt als absoluut en verre verheven boven welke andere religie, filosofie en wetenschap dan ook, en dat het de plicht is van de moslim om de islam over heel de wereld te doen heersen. Misschien bent u geneigd om dit alles met een korrel zout te nemen, je ziet dat heel vaak, dat als iets iemand niet in de kraam te pas komt, dat het dan gewoon hard genegeerd wordt, maar mocht u een en ander willen checken, kijk dan op internet onder trefwoorden: Bill Warner, Robert Spencer, Hamed Abdel Samad, islam en totalitarisme, islam en mafia, islam en nazisme, islam en destructieve sekte, islam en universele mensenrechten, enzovoort. Verder nog enkele citaten: “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597. “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30. Maar goed, uit ervaring weet ik dat mensen maar heel langzaam en vaak helemaal niet tot voortschrijdend inzicht in staat zijn. Bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre bleef tot bijna zijn laatste snik de verschrikkingen van het communisme ontkennen, zo moeilijk als het blijkbaar paste in zijn algehele absolute waarheid.

    1. Mevrouw lees ook de Bijbel eens goed. Al die godsdiensten zijn hetzelfde: je kunt er alle kanten mee uit. Ook in de Bijbel staat moordlustige taal.
     En als u meent dat u weet wie en hoe ik ben dan bent u knettergek. U leeft in een veronderstelling. Het ga u goed. Ik reageer niet meer op u.

 2. De EU duwt ons de massa-immigratie, de asieltsunami en de islamisering door de strot. Er zijn nu al hele straten en wijken in de grote steden, waar je bij wijze van spreken alleen nog aan de straatnaambordjes kunt zien dat je in een Nederlandse stad bent en niet in Ankara of Teheran…Volgens een onderzoek van Bureau Ipsos is 81% van de Nederlanders bezorgd over immigratie en de asiel….Weg met de politieke lafaards, die Turkije miljoenen euro’s aanbieden(sinds 2001 ontvangt Turkije elk jaar honderden miljoenen, als kandidaat-lid van de EU) en onderhandelen voor een Turks lidmaatschap van de Europese Unie.Weg met de tirannie van leiders, die half Afrika en het Midden-Oosten hierheen halen…Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!…Wakker worden mensen!…

  1. Beste BC,
   Ik ben het absoluut niet met uw benadering eens, maar ik ben niet het type dat uw reactie daarom zal blokkeren. Toch wil ik u wijzen op het feit, dat u bent opgegroeid in de langste oorlogvrije periode die Europa in de afgelopen duizend jaar heeft beleefd. Dat is te danken aan het feit dat de Europese landen nauw met elkaar zijn gaan samenwerken.
   En daar is veel bij fout gegaan, maar u slaat de plank echt helemaal mis als u de EU de schuld geeft van de vluchtelingencrisis. U vergist u als u denkt dat de EU de islamisering van Europa bevordert. U laat u door het geraaskal van Geert Wilders misleiden. Zoals in de jaren dertig de mensen werden misleid door eenzelfde soort gebral van Mussert, van Geelkerken en Rost van Tonningen. En daarmee bevordert u dat de geschiedenis zich herhaalt. Toen kregen de Joden de schuld, nu de moslims. Maar de echte oorzaak is de oneerlijke verdeling van welvaart op deze aarde.
   U stemt waarschijnlijk PVV en ik weet niet of u bovengenoemd lijstje hebt gelezen waarin te vinden is wat de PVV heeft beloofd en hoe de PVV heeft gestemd in de Tweede Kamer. Het is misschien teveel gevraagd, maar u kunt beter op tijd ontdekken dat degene die u volgt, u het ergst bedriegt.

 3. Link(s)e soep. Vuiligheid en leugens. Ga een op de tribune in de tweede kamer zitten en kijk hoe het ECHT gaat.

 4. Pingback: Stemhulp |
 5. Dus niet alleen de PVV komt zijn afspraken na omdat ze in de minderheid zijn . De grote jongens hebben altijd de dienst uitgemaakt . Zoals kwartje van Kok , € 1000 , en nog meer beloftes door grote politieke machtmisbruikers , sjoemelaars en publiek afwerende figuren !

 6. Als je zo een rapport laat zien moet je dat van meerdere partijen doen anders is het gewoon zwart makerij en nooit bewezen feiten.
  Wat wel bewezen is de € 1000,- van Rutte het NEE referendum ombuigen naar JA door Rutte en nog een voorspelling het niet samen gaan met de PVV en toch doen let maar op.
  Kortom stem PVV en laten we wat doen aan die puinzooi die nu regeert.

  1. Ik ben volledig met je eens. Maar wat denk als pvv gaat regeren dat alles is opgelost. Deze puinhoop zal nog verder gaan en puinhoop wordt groter.

   En zeg eens eerlijk. Hoe wil pvv Nederland weer Nederland wordt. Met moskeeën sluiten en geen islam kom hij niet ver. Hij kan zeker verdiepen in de zorg of armoede die er leeft. Maar dat doet hij niet, hij zit alleen te jammeren hoe slecht islam is : of photoschoppen om andere belachelijk te maken. Of fleur die oorlogsmonumen gebruikt voor de verkiezingen of in dit geval aandacht. En als er een serieus vraag wordt gestelt over armoede. Zit ze maar te zwammen over a4tje.

   Van mij mag wilders minster president worden lol. Maar een ding ( rechters zij nu al nep. Hij komt voor de Nederlandse volk . Maar andere NL volk die niet op hem stemmen vallen ook onder de term Nederlandse volk.

   1. Ik snap niet dat een groep Nederlanders niet inzien dat het fout gaat en dat een groep moslims er een beroep van maakt als terrorist niet moslims het leven zuur te maken en haat prediken in hun moskee. Je vraagt hoe de PVV de moskee gaat sluiten nu dat kan volledig legaal als je eerst het verheerlijken van haat zaaien aan pakt, als dat wettelijk geregeld is dan kan je de moskee’s waar dus haat gepredikt word sluiten en ja volstrekt legaal. Je kan veel doen maar je moet er niet op rekenen dat dit alles 6 maart geregeld is want het heeft tijd nodig maar het is te doen. Dit is 1 voorbeeld maar zo zou je alles aan kunnen pakken als je het maar goed doet en volgens de regels dan komt het goed en de EU kom op dat weet je zelf ook wel dat die er alleen maar is voor de en multinationals het is een geld verslindende organisatie waar de gewone burger alleen maar een hoop last van heeft.

    1. Voor alle duidelijkheid Albert, ook ik (verklaard anti-PVV-er) maak mij zorgen om de radicalisering in onze samenleving. Zowel aan moslim kant als aan de kant van de Nederlanders. Wilders aanhang groeide dankzij het geweld van IS en de dreiging die daar voor ons van uitgaat. De aanhang van IS groeide (en groeit nog steeds) dankzij de haat- en angstzaaiende retoriek van de PVV.

     Mag ik je er aan herinneren dat in de jaren dertig van de vorige eeuw Hitler de synagogen in Duitsland wilde sluiten? Dit soort ‘oplossingen’ (Hitler noemde de zijne zelfs de Endlösung) veroorzaakt alleen maar een (letterlijke) puinhoop.

     Wilders heeft geen enkele ambitie om regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat kan ook helemaal niet als je een verkiezingsprogramma hebt van slechts één A4tje. Hij is er op uit om macht te vergaren en Nederland te ontwrichten. Maar ja, dat wil zijn aanhang niet inzien. Kijk naar zijn stemgedrag. De voorbeelden hierboven zijn duidelijk genoeg en daar is in de afgelopen regeerperiode nog een hoop aan toegevoegd, de afbraak in de zorg bijvoorbeeld is voor een belangrijk deel door de PVV gesteund, maar ze beweren het tegendeel.

     Als je echt een hardere politiek wilt tegen de dreigende terreur kun je beter kijken welke gevestigde partijen daar ook serieus werk van willen maken. Ik kies voor de SP, dat mag iedereen weten, omdat ik enerzijds nog steeds geloof dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar ook omdat de SP voorstander is van een harde aanpak van criminelen met een dubbel paspoort. En wat mij betreft kunnen ze daar niet hard genoeg in zijn. Dubbel paspoort en crimineel? Wegwezen. Gewoon op het vliegtuig naar Marokko en niet meer terug laten keren. En dan moet Marokko maar zien dat ze die lui weer kwijt raakt. Maar bedenk wel, dat wij onze welvaart voor een belangrijk deel ook te danken hebben aan gastarbeiders die bereid waren en zijn om werk te doen waar een hoop van de schreeuwende en brallende ‘daar moet een piemel in’ hooligans te beroerd voor zijn.

    2. Hoi, in jou bericht staat precies waarom jij ook PVV moet stemmen, ik kan je dat hier niet zeggen waarom omdat ik dat prive wil houden maar als je mijn beweegreden zou kennen dan begrijp je het wel net als ik jou begrijp.

    3. Albert ik zal nooit op de PVV stemmen. Ik vind dat een fascistoïde beweging. Ondemocratisch en een gevaar voor ons allemaal.

    4. Als je werkelijk alles zou weten wat er zich afspeelt, zou je NOOIT PVV stemmen. Om te beginnen:
     Ik ken iemand (niet via het internet maar echt) die schoonfamilie heeft in Irak. Die schoonfamilie is er keer op keer getuige van hoe Amerikaanse vliegtuigen over ISIS gebied vliegen, niet om te bombarderen, maar om voedsel en wapens te droppen. Tel daarbij op dat ISIS nooit Israël aanvalt… en dan is er die beroemde foto die een tijdje geleden viraal is rondgegaan, waarop ISIS in gebed te zien is, alle leden naar verschillende richtingen, terwijl iedere moslim overal ter wereld ervoor zorgt dat hij weet in welke richting Mekka ligt.
     Dan moet je toch eens gaan nadenken.
     Maar het beste komt nog. Vorig jaar… aanslag in Zaventem, weet je nog?
     Wilders stuurde een Tweet daarover… 8 uur vóórdat de aanslag was gebeurd!
     En Wilders is dik bevriend met Rothschild, die eigenaar is van o.a. the Daily Mail. Deze krant zette een artikeltje over diezelfde aanslag online… 5 uur vóórdat die plaatsvond.
     Dus uit welke hoek komt het terrorisme? Als dit geen bewijs is van valse vlaggen, wat dan wel?

 7. Waar heb je deze informatie vandaan? heb je bronnen die deze informatie bevestigen? En heb je ook zo,n lijstje van de sp of groenlinks of een andere linkse partij? of is dit weer zo,n sneue linkse tactiek om stemmen te winnen voor links?

  1. En Brenda. neem je nou ook zelf even de moeite om deze informatie te onderzoeken en te bevestigen:? en wat als het zo is zoals het er staat?

 8. Markje of hoe je ook mag heten,ik nodig je hierbij uit in Sprundel om je verhaal te komen doen als anti PVVer.Zal ik al jou punten even nader toelichten en vergelijken met de beloftes van de VVD en de PVDA en desnoods D66.

 9. Nou kom op met die verhalen de PVV heb je al genoeg over gezegt maar nu nog over de VVD de Pvda D66 en GroenLinks en CDA niet te vergeten .
  want het blijkt wel dat je anti PVV bent hoor je niets zeggen over die andere Partijen ,
  en inderdaad is een stuk uit 2011 nu nog 1 van nu 2015/2016 ….
  De PVV heeft niet overal wat over te zeggen en dat weet je ook dus strooi andere mensen zand in de ogen …wil je het zo goed doen geef dan ook alles vrij zoals die andere partijen er een nog grotere bende van maken .
  Met groetjes van een 1000% PVV stemmer in 2017 …

 10. Doe mij eens een lijstje van verkiezingsbelofte van bv de VVD en PvdA, kom je op hetzelfde resultaat uit.
  Met ” met rente terug”, ” dit is de laatste lening aan griekenland” enz enz.
  Je zou eigenlijk moeten stemmen op de partij die het minste beloofd.
  Dan wordt je het minst terleurgesteld.

  1. Kinnesinne? Dit zijn gewoon keiharde feiten, die zo uit de stukken van de tweede kamer te halen zijn. De PVV stemt heel anders dan dat ze naar buiten toe lopen te roepen. Henk en Ingrid zullen nog vreselijk spijt krijgen als ze de PVV in het Catshuis helpen. Wilders zal ze laten barsten. Maar goed U hebt dit overzicht waarschijnlijk gelezen, dus u kunt nooit meer zeggen dat u niet gewaarschuwd was.

 11. Echte democratische besluitvorming is zeker mogelijk Maar vormt natuurlijk een bedreiging voor het kakelend pluche dat het riante aanwezigheidssalaris van ca 5 x modaal niet wil verliezen.De enige rechtvaardige oplossing zit echt bij links.Dat kunnen we van de PvdA helaas niet meer zeggen die weer akkoord met 2 vvd-ers op justitie. Wat kan er tegen sociaal zijn? Je ziet wat er van komt.Jammer dat Roemer geen tijger is zoals Jan Marijnissen, hoewel ik hem ook geen echte democraat vond. Steeds beslist een elitair groepje dat zich volksvertegenwoordiger noem, voor ons als ” Domme, onwetende kiezers” Alleen solidariteit kan dat nog keren. Mijn laatste strohalm is de SP

 12. Grappig dat de mensen die het opnemen voor de PVV over het algemeen niet ingaan op de inhoud. Kennelijk willen mensen graag bedrogen worden.

 13. Als ik de lijst van het stemgedrag van de PVV naloop en vergelijk met het stemgedrag van de PvdA dan constateer ik dat, ondanks dat de PVV nog steeds wordt gedemoniseerd, deze zgn. linkse partij in 90% van de gevalle hetzelfde stemde.

  Om die reden is deze lijst totaal nutteloos, immers de meeste partijen en vooral D’66, CDA en zelfs de SP stemden eveneens hetzelfde.

  Het probleem in de politiek is dat alle partijen anders stemmen dan zij ons beloven. Lang leve de Parlementaire Democratie die al sedert lange tijd is achterhaald en zou moeten worden omgevormd tot een Volks democratie naar Zwitsers model.

  Als eerste zou het aantal zetels in de 2e kamer moeten worden teruggebracht tot maximaal 100 en de 1ste kamer per direct afgeschaft.
  Er dient een kiesdrempel van 3% te worden ingevoerd, Burgemeesters dienen te worden gekozen en bijbanen van alle politici worden verboden.

  1. Dat van die bijbanen ben ik in zoverre met u eens, dat ik vind dat betaalde bijbanen verboden zouden moeten zijn. Bijbanen uit maatschappelijke betrokkenheid juich ik juist toe.

   1. Als U een echte democraat bent zou U het ook eens moeten zijn met de beperkte macht van het Nederlandse parlement (overdracht van wetten naar de EU), dus een volksvertegenwoordiging van 150 / 75 dient te worden gereduceerd cq. afgeschaft.
    De inbreng van de kleine partijen heeft geen enkele zin meer.
    We hebben al niets meer te vertellen in Europa, zie dit als een feit.
    De meeste beslissingen worden al genomen door een ondemocratisch Europa,het nut van een Nederlands parlement ontgaat me thans ten enemale.

    Dat U nog steeds voor bijbanen bent zegt me genoeg, ik vind het prima maar dan zonder enige revenuen.

 14. De eerste reactie die ik lees is “de PVV had geen keuze”. Volgens mij heb je in een democratie altijd een keuze. Bovendien mis ik nog wel een heel belangrijke in het artikel. De PVV beloofde af te blijven van de pensioenleeftijd van 65 maar flikkerde die harde belofte overboord om |Rutte 1 mogelijk te maken en daarmee al zijn senioren kiezers op te lichten.

 15. Pvv heeft en had geen keus in sommige gevallen. Hij wordt niet gehoord Door die leugenaars in de tweede kamer. Het boeit ze niet en proberen nu met alle macht weer de burgers te misleiden, en dan dit er nog eens bij vind ik een laffe zaak. De waarheid is hard en mag in Nederland niet gezegd worden. Alleen bek houden en betalen dat is wat wij moeten. Als wilder ooit aan de top komt zullen wel zien wie er uit alle macht gaat kwallen en alles wat wilder ook wilt van tafel wegen . De Namen hoef ik niet te noemen die weten welke al.

 16. Vind het niet de moeite waard om te reageren. PVV is bla-bla zonder oplossingen! HOLLE VATEN KLINKEN HARD!

 17. Net gelijk wat voor partij of minister-president het zijn allemaal grote leugenaars ze denken maar aan 1ding hun eigen portomoné en die klootzak rutte gooit liever geld in een bodem loze put Griekenland dan de eigen Nederlanders te helpen de drekbak

 18. Zo hebben we nu allemaal onze voorkeuren. Voor mij persoonlijk is dit de enige man met ballen in de kamer. Als je zijn debatten volgt is er geen woord mis mee met hetgeen hij zegt. Als je dan ziet hoe ongeinterresseerd Rutte (met zijn telefoontje spelend)en zijn maatsmaten reageren, weet ik wel hoeveel belang zij hechten onze samenleving en onze culturen. Nul, niente. Verbaast mij mij nog dat hij nog leeft en niet , wat ik vermoed, vermoord is door de politiek evenals wijlen Pim Fortuin.

  1. Ik geef alle reacties vrij, zolang ze betamelijk zijn. Maar ik wil op deze van jou reageren Theo. Heb je GW wel gezien met zijn mobiel. Net zo ongeïnteresseerd. Maar goed je hebt (hoop ik) hierboven gezien hoe hij zijn beloftes gestand doet.
   Dus nooit klagen dat je niet gewaarschuwd was.

   1. Wat moet nederland met jouw mening? Want dat is het, niet meer en niet minder. Jij hebt overduidelijk een afkeer van de PVV…so what?
    Of kom je de volgende dagen nog met:

    Wat beloofde en hoe stemde de VVD
    Wat beloofde en hoe stemde de PvdA
    Wat beloofde en hoe stemde D66
    Wat beloofde en hoe stemde het CDA etc.

    Pas dan kan nederland er iets mee

    1. De PVV presenteert zich als een alternatief voor de gevestigde politieke partijen, waarvan inderdaad al bekend is dat ze regelmatig beloftes breken en de democratie schofferen. Een overzicht van de andere grote partijen zou voor de volledigheid wel op zijn plaats zijn, maar dat neemt niet weg dat hieruit al duidelijk genoeg wordt dat de PVV ook lang niet altijd doet waar ze voor zegt te staan.

 19. nog meer van die linkse bla bla bla propaganda , lul maar lekker door met je onzin en mensen , heb je niets met de pvv blijf dan lekker op die leugenaars stemmen die heel nederland te grabbel gooien, stem je pvv dan stem je voor een veilig nederland voor de nederlanders en niet om voor de hele fucking wereld te willen zorgen zoals onze graaiende linkse afbraak politiek doet en die doen dat puur voor hun baantje in brussel, wie denkt dat hun iets om nederlanders geven heeft pas echt grote oogkleppen op maarja je ziet nu overal deze wanhoop berichten die door links verspreid worden omdat ze weten dat wilder zwaar gaat winnen en daar kunnen ze niets meer aan doen, LEVEN WILDERS EN LEVEN DE PVV

 20. Maar goed met rotte vis gooien. Dat zijn mensen die zelf niks presteren.
  En anderen proberen op te ruien.
  Stelletje lopers.

 21. Ja kijk … je kan je natuurlijk helemáál “uit de markt prijzen”, maar daar heeft in feite natuurlijk niemand wat aan. In de politiek is het nu eenmaal zo, dat je van welk front uit ook, af en toe en hier en daar wat moet geven, om ook veel te kunnen nemen. Daar is niets aan te doen. In het algemeen staat de PVV wel voor klare heldere duidelijke taal. Als er ook maar een heel klein percentage ook werkelijk in realiteit komt, is dat al heel mooi meegenomen, in vergelijking met alle andere, die veel tot alles beloven, maar nooit en ook helemaal niets klaarmaken. Zo moet je get zien. Politiek is een stelsel van “Maten en Gewichten”, zoals die in alle agenda’s en Te Doen Zakboekjes voorkomen.
  Als je dat niet wil, dan moet je je niet met politiek bemoeien.

 22. Geen PVV stemmer, maar dit overzicht geeft wel een erg éénzijdig beeld. Een vergelijking met verkiezingsbeloften die de PVV wel heeft waargemaakt levert een beter beeld van deze partij op.

  En stel je voor dat er een soortgelijk overzicht van álle partijen zou zijn…

  1. Dat is er als je de stukken v d 2eKAmer leest, of als je alles volgt , dan weet je wel wat andere parijen deden…ze stemden in meederheid toe.

 23. Ik vraag me af waarom mensen die zo tegen de PVV zijn ,zich zo druk maken over het stemgedrag van de PVV. Lees de verkiezing belofte van de PVV en stem er niet of wel op ! Bedenk wel dat het POLITIEK is Net zo als de Kantlijn !

  1. Geachte heer Quist, ik maak mij ook druk om het stemgedrag van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Als u even zoekt op PvdA of Partij van de Arbeid in het zoekvenster van mijn weblog, zult u daar meerdere voorbeelden van kunnen vinden.

   Ik maak mij druk om de PVV omdat met borreltafelkreten politiek wordt bedreven. “Alle grenzen dicht” is de duidelijkste. Dat lukt geen land. “Nederland uit de EU”, “de gulden terug” allemaal kreten die Wilders nooit waar zal kunnen maken.

   1. De grootste machtigste deelstaat van Duitsland, Beieren, waar tienduizenden asielzoekers dagelijks “aanlanden”, wenst de eigen deelstaatsgrenzen met prikkeldraad dicht te doen. Dat zal ze daar wel lukken ook.
    De macht en suprematie van Brussel is tanende.
    De 28 lidstaten komen NIET tot een vergelijk, niet tot overeenkomsten, en niet tot afspraken. Dat betekent op termijn absoluut het einde van de EU.
    De Duitsers hebben verklaard de Mark terug te willen.
    Ik weet ’t zo net nog niet, of Wilders geen gelijk heeft, of krijgt. Ik weet ’t zo net nog niet, maar ik denk het wel.
    Laten we eens kijken, hoe het land er volgend jaar om deze tijd bij staat.
    Ik denk dat we dan een en ander met elkaar te klappertanden hebben.

 24. Zou inderdaad mooi zijn als er links naar de bronnen zouden worden toegevoegd. Verder hulde voor de inhoudelijke kritiek, meeste opponenten komen niet verder dan tendentieuze framing middels een hele serie godwins.

    1. Neen, die zijn er (nog) niet Iets voor jouw om uit te zoeken?

 25. Ben benieuwd waar dit vandaan komt. Er staan een aantal in die ik me niet kan voorstellen.
  Pvv stemt als Anti Brussel partij voor meer invloed op de nederlandse begroting?

  1. De lijst is gevonden en niet echt gecontroleerd. Dat laatste ga ik rechtzetten door er de handelingen en stemmingsuitslagen van de Tweede Kamer er op naslaan. Kom er op terug.

  2. logisch toch…zie de staatsschuld eens gegroeid, zie eens de bijdragen van NL en navorderingen..daar moet eens goed naar gekeken worden
   geen eurofiel neoliberaal

   stem met elke waanzin voor..heel paradoxaal, dan kan iedereen zien welke gekte er voortdurend verkocht wordt..eiegen, andere voorstellen worden door het cordon principieel toch meteen afgeschoten..

   Je laat zien dat je dit soort onzin nieteens seriues wilt nemen..

 26. Dit is echt ongelooflijk, Frits! Niet dat we ooit op die partij zouden stemmen, maar dit is toch nog een eye-opener. We sturen hem door aan anderen.
  Compliment!
  Groeten,
  Ellen en René

  Verstuurd vanaf mijn iPad

  1. dat heet strategisch en paradoxaal stemmen.

   Waanzinnige voorstellen steunen…dat maakt het voorstel nog waanzinniger omdat elk eigen voorstel toch wordt afgeschoten..zo zet je je tegenstanders te kijk met al hun cordons en waangedachten.

   Ik begrijp niet waarom de schrijver zich druk maakt..de PVV stemt toch gewoon gelijk op met al die waanzin..welk bezwaar is er dan.?.

   moeten ze nu impliciet de schuld krijgen van al de kwalijke gevolgen die het stel waanzinnigen heeft voorgekookt?

   1. Jos van Veen ik zal geen PVV maar ook geen VVD of PVDA of ook maar op een andere partij stemmen maar is het nu niet allemaal een pot nat? ik zou op dit moment niet weten waar ik op stemmen moest wat een rotzooi.

    1. …en toch hoop ik dat je gaat stemmen….of anders je stem ongeldig laat verklaren.. Succes Bert.

Geef hier uw reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: