Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Tjalma’

Mijn foto voor blogs (Aangepast)

De opdracht die het college van B&W aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie gaf om onderzoek te doen naar de handelwijze(n) van voormalig burgemeester Tjalma van Hoogeveen bevat een impliciete boodschap die ronduit onthutsend genoemd kan worden. En daar komt nog bij dat het NIOD niet de door Hoogeveen gewenste onderzoeker (prof. dr. P. Romijn) levert, maar zelfstandig werkend onderzoeker en publicist Robin te Slaa.


Te Slaa is ongetwijfeld een kundig onderzoeker, zijn website maakt melding van indrukwekkende feiten en de declaratie die te Slaa bij het NIOD zal indienen zal daar ongetwijfeld mee in overeenstemming zijn. Geld dat Hoogeveen in mijn ogen beter had kunnen besteden .

Waarom, zult u zich misschien afvragen. Je mag toch niet zomaar wat roepen? Wetenschappelijk onderzoek is hier toch noodzakelijk? En vooral: Er moet toch zorgvuldig worden gehandeld? Het zijn de woorden van burgemeester Loohuis tegenover de media. Twee van de drie kloppen. Op eentje valt veel aan te merken. Ik loop ze alle drie even bij langs.

Je mag niet zomaar wat roepen. Nee natuurlijk mag je niet zomaar wat roepen. Je moet weten waar je het over hebt. Historicus Albert Metselaar weet, door zijn uitvoerige en nimmer aflatende onderzoekswerk, heel precies waar hij het over heeft en in zijn voetspoor ben ik zelf gaan lezen wat er over Jetze Tjalma bekend is, zodat ik inmiddels genoeg weet om mijn persoonlijke mening over het eerbetoon aan deze magistraat te vormen.

Wetenschappelijk onderzoek is toch nodig? Of het per se wetenschappelijk moet zijn daarover valt te discussiëren. Ik zou zeggen gedegen feitenonderzoek is nodig. En dat is gedaan. Door het NIOD, onderzoeker prof. dr. Peter Romijn (inderdaad, de onderzoeker die Hoogeveen vroeg en niet krijgt) deed dat en bracht verslag uit in zijn boek Burgemeesters in Oorlogstijd. Daarin valt te lezen dat de Zuiveringscommissies die (na de oorlog) de handel en wandel van bestuurders tijdens de bezettingsjaren beoordeelden Tjalma ernstige verwijten maakten. Ook valt daaruit op te maken dat KVP minister Beel Tjalma de hand boven het hoofd hield. Uit de Hoogeveense archieven blijkt klip en klaar dat Tjalma de persoons- en adresgegevens van de Joodse ingezetenen van Hoogeveen uiterst bereidwillig en snel aan de vijandige bezettingsmacht overhandigde. Ook sommeerde hij de Joden om zich op 18 mei 1940 bij de “Duitsche Wacht” aan de Schutstraat te melden.

En tenslotte: je moet zorgvuldig handelen. Dat klopt natuurlijk. Zeker als het om zoiets delicaats gaat als het intrekken van eerbetoon. En daar laat het College van B&W in Hoogeveen een steek vallen. Heeft men zich gerealiseerd dat de feiten (die onloochenbaar zijn) door het geven van de onderzoeksopdracht als onvoldoende worden aangemerkt om een mening over het eerbetoon aan Tjalma te vormen? In simpeler bewoordingen: het zonder enige tegenwerping uitleveren van meer dan tweehonderd plaatsgenoten aan een vijandige mogendheid is geen reden om te besluiten het eerbetoon aan Tjalma per onmiddellijk te beëindigen. Laat even goed tot u doordringen, welk signaal het college in Hoogeveen hiermee afgeeft. Met de feitenkennis van nu, noem ik dat ronduit onthutsend.

🕸


Lees ook:

Excuses voor falende overheid in WO II, maar niet in Hoogeveen
Hoogeveen laat 2020 aub eerwaardig beginnen
Hoe noodzakelijk is aanvullend onderzoek naar oud-burgemeester Tjalma?
Hoogeveen laat externe onderzoeker op affaire Tjalma los.
Moet Tjalmapark in Hoogeveen een andere naam krijgen?

Read Full Post »

In een unieke toespraak, die de weinige overlevenden van de Holocaust zichtbaar goed deed, bood Minister President Rutte de overlevenden en nabestaanden van de Holocaust excuses aan voor de falende overheid tijdens de gruwelijke bezettingsjaren 1940-1945. Hij deed dat op 26 januari, 75 jaar min één dag na de bevrijding van de onmenselijke aardse versie van de hel. Auschwitz.


Rutte zei onder meer dat “onze overheidsinstanties tekortschoten als hoeders van recht en veiligheid” en dat dit mede kwam “door toedoen van Nederlandse ambtenaren die te vaak deden wat de Duitse bezetters van hen verlangden.”

Het zou, zoals ik in een tweet van Hoogevener Jan Mastwijk las, het college sieren als de woorden van Rutte aanleiding zijn voor het college van B&W van Hoogeveen om het nader onderzoek naar de gedragingen van de heer Tjalma toch maar niet uit te voeren. Een suggestie die ik van harte ondersteun.

Waarom de landelijke overheid overtreffen in trage hardnekkigheid? Waarom een eervol gebaar traineren met een overbodig onderzoek? Het is al erg genoeg dat de bijzondere bijeenkomst in de voormalige synagoge in Hoogeveen werd ontsierd door een politieke poging het SGP-initiatief te ondermijnen dat oproept om het eerbetoon aan oud-burgemeester Tjalma te beëindigen. De vraag waarom het nou juist de SGP moest zijn die dit aankaart werd kundig door Brand van Rijn gepareerd: “Omdat niemand anders het doet.” In motie riep de SGP afgelopen donderdag op om het externe onderzoek niet door te zetten. Enerzijds omdat het een schoffering betekent van lokaal en regionaal historicus Albert Metselaar, anderzijds omdat een extern onderzoek overbodige kosten met zich meebrengt. De motie werd door alle overige partijen in de Hoogeveense raad verworpen.

Hoogeveen laat daarmee de gelegenheid onbenut om, op het moment dat wij de voor de 75e keer de bevrijding van Auschwitz herdenken, een groots gebaar te maken naar de nabestaanden van 165 Joodse Hoogeveners. Die vonden de dood in de woorden van Rutte mede door “toedoen van Hoogveense ambtenaren en de burgemeester die tekortschoten als hoeders van recht en veiligheid.”

De huidige burgemeester verschuilt zich achter “Je moet niet zomaar wat roepen. Dit moet je zorgvuldig aanpakken.” Zorgvuldig was geweest, als de burgervader, die bekend was met wat er over Tjalma in het verleden is gezegd en geschreven, persoonlijk contact had gelegd met streekhistoricus Albert Metselaar en alles wat er in het archief over Tjalma te vinden is had bestudeerd.

Door dit over te laten aan Professor Doctor Peter Romijn, die in zijn boek Burgemeesters in oorlogstijd – Besturen onder Duitse bezetting, reeds verslag deed van de rol van Tjalma en het oordeel over hem van de Zuiveringscommissie na de oorlog, schiet Hoogeveen tekort als hoeder van eerbaarheid.

Het is helaas niet anders.

ScreenHunter_01 Jan. 26 11.44


Lees ook: Hoogeveen laat 2020 aub eerwaardig beginnen

Hoe noodzakelijk is aanvullend onderzoek naar oud-burgemeester Tjalma?

Hoogeveen laat externe onderzoeker op affaire Tjalma los.

Moet Tjalmapark in Hoogeveen een andere naam krijgen?

Read Full Post »

Burgemeester Loohuis van Hoogeveen kondigde deze week aan dat er een extern onderzoek zal worden gestart naar de vraag of er (voldoende) redenen zijn om  oud-burgemeester Tjalma zijn ereburgerschap te ontnemen en de naam van het naar hem vernoemde park te veranderen. Loohuis wil een extern wetenschappelijk deskundige of instituut onderzoek laten doen.


Het is een goede zaak dat de burgemeester niet op voorhand het initiatief van SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn om het eerbetoon aan Tjalma in te trekken, van de hand wijst, maar het is om twee redenen wel merkwaardig te noemen dat er aanvullend extern wetenschappelijk onderzoek  wordt gedaan.

Na de oorlog is door de van overheidswege ingestelde Zuiveringscommissie al onderzoek gedaan naar de handel en wandel van bestuurders onder de Duitse bezetters. NSB-burgemeesters werden sowieso ontslagen en moesten zich verantwoorden voor de bijzondere tribunalen; naar de overige bestuurders werd intensief onderzoek gedaan.

In het boek Burgemeesters in oorlogstijd door onderzoeker Professor Doctor Peter Romijn* valt te lezen wat de Zuiveringscommissie over Tjalma oordeelde en welke sancties hem werden opgelegd. Men rekende Tjalma vooral aan dat hij op verzoek van de Duitse bezetter 200 mannen aanwees voor de Arbeitseinsatz op het Duitse vliegveld in Havelte.

* Romijn is hoofd afdeling onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD en deeltijd hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Onder (ongetwijfeld zeer grote) druk van het illegale verzet heeft Tjalma uiteindelijk deze medewerking beëindigd. In de uitspraak van de Zuiveringscommissie valt te lezen dat men ontslag een te zware maatregel vindt omdat Tjalma “zijn fout heeft ingezien”. Maar Voorzitter van Boeijen van de Zuiveringscommissie tekent er bij aan dat Tjalma niet voor herbenoeming als burgemeester in aanmerking moet komen.

Toenmalig minister Beel (en partijgenoot van Tjalma) hield Tjalma de hand boven het hoofd en volstond met een ernstige berisping zonder openbaarmaking. Het werd in de achterkamertjes geregeld dat Tjalma gewoon burgemeester kon blijven. Vermoedelijk had Beel belang bij het aanblijven van zijn partijgenoot. Opvallend is dat de commissie zich niet druk maakte over de bereidwillige medewerking van Tjalma aan de deportatie van de Joden uit Hoogeveen. Het valt moeilijk te zeggen waarom. Zou het te maken hebben met de beschamende houding van Nederland ten opzichte van teruggekeerde overlevenden van de vernietigingskampen? Of misschien wist Tjalma het verborgen te houden?

ScreenHunter_01 Jan. 17 11.28

De website Drenthe in de oorlog over de medewerking die Tjalma aan de bezetters verleende

In 1950 vroeg het NIOD (toen nog RIOD) of er in Hoogeveen nog archieven aanwezig waren die voor de toekomst van historisch belang zouden kunnen zijn. Tjalma antwoordde dat er niets aanwezig was. Een leugen bleek later, want volgens streekhistoricus Albert Metselaar is er een kast vol archieven aangetroffen.

Het onderzoek dat nu door bm Loohuis is aangekondigd gaat dus het onderzoek van Prof. Dr. Romijn overdoen. Opmerkelijk en merkwaardig, want deze week liet het college weten dat men weigert nog langer WMO en Jeugdzorg te financieren wanneer de kosten hoger zijn dan het budget. Wethouder Slomp zei volgens het Dagblad van het Noorden letterlijk: “Het is mogelijk dat iemand die in oktober bij ons aanklopt voor ondersteuning moet wachten tot januari. Dat is niet anders.”

Hoogeveen dreigt armlastig te worden en stevent af op een vermoedelijk tekort op de begroting van zo’n vier miljoen euro. Men bezuinigt rigide, maar blijkbaar is er voldoende geld voor het inhuren van een (ongetwijfeld dure) externe wetenschapper, die onderzoek – dat al gedaan is – moet gaan herhalen. Op de onderzoeksvraag of er (voldoende) redenen zijn om het eerbetoon aan Tjalma te beëindigen zal een gewetensvol wetenschapper geen antwoord willen geven. Wetenschappers beperken zich tot feiten en het gevraagde advies is een mening. Het hele onderzoek wordt daarmee een zinloze missie. Als historicus zou Loohuis zich daar bewust van moeten zijn.

Ik vraag mij dan af: “Waarom?” De burgemeester zegt daarover: “We weten dat er al vaker over is gesproken, maar als je dit soort discussies voert moet je dat wel zuiver doen […] Zoiets moet wetenschappelijk goed onderbouwd zijn.” Blijkbaar vindt Loohuis het onderzoek van Prof. Dr. Romijn van het NIOD onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd; of heeft hij misschien geen weet van het onderzoek? Of zoekt hij misschien wel naar een advies waar het college zich achter kan verschuilen?

Ik herhaal nog maar eens dat het niet de vraag is of Tjalma goed of fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die vraag is al beantwoord door de Zuiveringscommissie. De vraag die wij ons 75 jaar na de bevrijding moet stellen is of wij vinden dat Tjalma de eer, die hem nog steeds door Hoogeveen bewezen wordt, waardig is. En of dit eerbetoon te rijmen valt met de aanwezigheid van Stolpersteine in Hoogeveen en een mogelijke deelname aan het lichtmonument van de Stichting 4 en 5 mei.

Wanneer bewijs je eer aan iemand? Volgens mij moet iemand dan meer dan gemiddeld goed geweest zijn in de levenshandel en wandel, een voorbeeld voor anderen. De vraag is dus of wij vinden dat Tjalma aan deze voorwaarden voldoet. Aanvullende onderzoek is overbodig. Er wordt meningsvorming gevraagd van College en Raad en het is een enorme blamage dat men die mening niet eigenstandig kan of wil vormen op basis van breed en diepgravend onderzoek dat al lang is gedaan.

🕸


zie ook:
Brief Tjalma aan Joodse bevolking van Hoogeveen
Adreslijst Joodse burgers Hoogeveen t.b.v. Duitse bezetter
Brief Tjalma aan NIOD
Drenthe in de oorlog
Mijn brief aan College van B&W en de leden van de Gemeenteraad
Hoogeveen laat externe onderzoeker los op kwestie Tjalma

Read Full Post »

Dagblad van het Noorden meldt “Hoogeveen laat officieel onderzoek doen naar de rol die oud-burgemeester Jetze Tjalma in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. De SGP wil dat hem het ereburgerschap ontnomen wordt en dat het naar hem vernoemde park een andere naam krijgt.”


Het goede nieuws is dat Hoogeveen de vraag of men de heer Tjalma het eerbetoon (middels een ereburgerschap en een naam van een park) nog waardig vindt wil beantwoorden. De vraag is daarbij niet of Tjalma goed of fout was in de Tweede Wereldoorlog, maar of wij met de kennis van nu en afgezet tegen de hedendaagse normen en waarden de heer Tjalma nog steeds eerbiedwaardig vinden.

Het minder goede nieuws is natuurlijk dat Hoogeveen te lui is om zelf de feiten op een rijtje te zetten en daar een ongetwijfeld goed betaalde onderzoeker voor aan het werk wil zetten, terwijl dat absoluut niet nodig is, aangezien na de oorlog een van overheidswege ingestelde zuiveringscommissie onderzoek heeft gedaan naar de bestuurders in de jaren van de bezetting. Hierover heb ik een uitgebreide brief aan alle leden van de gemeenteraad en het college van B&W, alsmede de gemeentesecretaris verstuurd. De brief is via dit weblog te downloaden. Ook heb ik hen de brief van Tjalma aan de Joodse burgers van Hoogeveen van 16 mei 1940 toegestuurd alsmede de adressenlijst van die Joodse burgers, die later voor de Duitsers van grote waarde was toen de Joden uit Hoogeveen werden weggevoerd.

Tjalma is onderwerp geweest van uitvoerig onderzoek door de zuiveringscommissie, waarbij het vraagstuk van de adressenlijst en de brief van 16 mei ondergeschikt was en vrijwel geen rol heeft gespeeld. Zo goed was Nederland namelijk niet met de Joden. De zuiveringscommissie kwam met betrekking tot de heer Tjalma tot het oordeel dat ontslag op grond van het Zuiveringsbesluit een te zware maatregel was.Voorzitter Van Boeijen van de zuiveringscommissie tekende bij dit besluit echter aan: “voor een herbenoeming als burgemeester te Hoogeveen dient hij t.z.t. naar mijn meening niet in aanmerking te komen.” Uiteindelijk oordeelde de minister (Beel) dat het handelen van Tjalma laakbaar was, maar niet tot ontslag hoefde te leiden en volstond met een ernstige schriftelijke berisping, zonder openbaarmaking. Het heeft er alle schijn van dat Tjalma voldoende dekking had van zijn eigen partij (ARP), waarop Beel geen aanleiding zag hem te ontslaan.
Bron: Peter Romijn – Burgemeesters in oorlogstijd

Streekhistoricus Albert Metselaar heeft uitvoerig onderzoek gepleegd en is goed gedocumenteerd. Om nu te zeggen, zoals burgemeester Loohuis tegenover Dagblad van het Noorden deed  “Je moet niet zomaar wat roepen” beschouw ik dan ook als een regelrechte belediging aan het adres van Metselaar. Waarom onze burgemeester dit gedrag nodig heeft is mij niet duidelijk, maar het wekt in elk geval niet de indruk dat wij worden bestuurd door een daadkrachtig leider met heldere kennis van zaken. Het spijt me verschrikkelijk dit te moeten concluderen, maar ik kan het niet anders duiden.

Het heeft er alle schijn van de men een advies wil kopen waar men zich hoe dan ook achter kan verschuilen.

🕸


 

Read Full Post »

Nu 2019 bijna achter ons ligt en de jaren 20 hun schaduw reeds vooruit werpen ontkom ik niet aan een terugblik. In mijn beleving geen terugblik die veel reden tot blijdschap geeft. Ziekenhuis (vrijwel helemaal) weg, vele tonnen uitgegeven aan de ijsbaan/zwembad afgang, een gemeenteraad zonder werkelijke ruggengraat, een college van B&W dat via een ingezonden brief zijn gelijk wil halen in conflicten met twee zorgverlenende instanties. Geen palmares om trots op te zijn.


En denk nou niet dat er iets is geleerd. Er zijn al weer grootse plannen. Groots én duur. Genaamd Cultuurhuis. Ingewijden melden mij dat er aan voorbereidende kosten al gauw een kwart miljoen euro kan worden genoteerd. En dan heb je nog helemaal niks.

Wat het college niet aanstaat wordt doodsimpel weggezet. De Rekenkamercommissie die een vernietigend rapport schreef werd een te korte bocht verweten, de ondernemers in de Tamboerpassage die vinden dat er niet fatsoenlijk met henover hun toekomst is overlegd, kramen onzin uit en deze week kwam dan het onbetwiste hoogtepunt: Hoogeveen gaat vier huizen bouwen om te “voorkomen dat de bevolking gaat denken dat je met media-aandacht plannen kunt dwarsbomen.” Youp van ’t Hek had gelijk. Er moet hier iets in het drinkwater zitten dat slecht is voor de hersenen. Zeker van de beleidsmakers en bestuurders.

Nog niet zo lang geleden liet Burgemeester Loohuis weten dat het aso-azc in Hoogeveen zou worden gesloten. Hij zei er niet bij dat we er nog erger gespuis voor terugkrijgen. Ze mogen het terrein niet af, maar van staats Ankie Broekers-Knol mogen ze ook niet worden opgesloten. Dan zullen de bewakers ook wel nietgewzpend zijn en als ze dat wel zijn mogen ze vast niet schieten. Drie keer raden hoe blij de ondernemers in de Weide hiermee zullen zijn.

De jaren 20 zullen roerig beginnen. Hoogeveen eert een burgemeester die bloedspatten aan zijn handen heeft gekregen toen hij op 16 mei 1940 de adressen van alle Joodse inwoners op 1e verzoek aan de illegale machthebbers ter hand stelde. Nederland had weliswaar gecapituleerd maar de Duitsers hadden zichzelf nog niet van formeel gezag voorzien. Burgemeester Tjalma was, voor zover bekend, de eerste in ons land die deze service aan de vijand leverde.

Uit diverse documenten blijkt dat Tjalma een autoritaire solist was. De oorlog duurde niet lang genoeg om zijn ruilverkavelingsplannen – die tot deportatie van diverse gezinnen zouden hebben geleid – ten uitvoer te brengen. Hij beijverde zich aan het eind van de oorlog voor arbeidsinzet in Duitsland. Tegen het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie loog hij naar verluidt dat in Hoogeveen niets van waarde aanwezig was voor het NIOD. Zijn eigen archief hield hij angstvallig verborgen.

Wat de man voor Hoogeveen heeft betekent dat hij (bij leven nota bene) werd vernoemd met een park en werd geëerd met het ereburgerschap van de gemeente is niet bekend. Eer bewijs je aan iemand die eer heeft verdiend. Het is aan de gemeente Hoogeveen om 75 jaar na de bevrijding duidelijk te maken waarom een man met verantwoordelijkheid voor de dood van onze Joodse plaatsgenoten (die wij nu met Stolpersteine gedenken) zoveel eer verdient. Het is aan de gemeenteraad om deze duidelijkheid te verlangen en een onderzoek te eisen teneinde een oordeel te kunnen vellen. Het kan toch niet dat Tjalma zonder diepgravend onderzoek verder geëerd wordt, terwijl we met een lichtmonument en Stolpersteine onder meer de gevolgen van zijn handelen op 16 mei 1940 gedenken?

2019 was voor Hoogeveen geen jaar om trots op te zijn, laat 2020 op bestuurlijk gebied daarom alsjeblieft eerwaardig beginnen.

.


Read Full Post »

Met stijgende onthutsing las ik afgelopen vrijdag het artikel over ruilverkaveling in oorlogstijd van de hand van Albert Metselaar. De onthutsing werd veroorzaakt door de in het artikel beschreven rol die Burgemeester Tjalma van Hoogeveen aan het begin van de oorlog speelde. Dat er een park naar hem is genoemd en dat hij het ereburgerschap van Hoogeveen kreeg toegekend komt daarmee – voor mij als donderslag bij heldere hemel – ineens in een heel ander daglicht te staan.


Wie het artikel leest ontdekt dat Tjalma al op 16 mei 1940 op papier alle joodse inwoners van Hoogeveen overgaf aan de bezetters. Het anti-semitisme van de Duitsers kan hem onmogelijk onbekend zijn geweest. Voorts smeedde hij plannen die (had de bezetting langer geduurd) geleid zouden hebben tot deportatie van 250 tot 300 gezinnen. Tenslotte vernemen we uit het artikel ook nog dat Tjalma zich actief beijverde voor het werven van mannen om voor de Duitsers te werken.

Tjalma was geen lid van de NSB, maar door het uitleveren van de gegevens van alle joodse inwoners van Hoogeveen lijkt hij medeverantwoordelijk voor de latere deportatie van deze Hoogeveense bevolkingsgroep, die het veelal niet heeft overleefd. Stolpersteinen in Hoogeveen herinneren tegenwoordig aan deze zwarte tijd.

Er is natuurlijk verschil tussen landverraad, collaboratie, lijdzaam meewerken en actief verzet plegen. Uiteraard ga ik met de weinige kennis die ik op dit moment heb geen oordeel uitspreken, maar ik durf hier wel te zeggen dat Hoogeveen met het toekennen van het ereburgerschap aan Tjalma en het naar hem vernoemen van het park achter het raadhuis mogelijk historisch ernstig geblunderd heeft.

Hoe kan het dat geen joodse organisatie – bij mijn weten – hiertegen bezwaar heeft gemaakt? Stolpersteinen in Hoogeveen en het Burgemeester Tjalmapark? Verdraagt dat elkaar? Kan dat zomaar? Of is dit iets dat nog nooit serieus is onderzocht?

In dat laatste geval wordt het hoog tijd dat hier werk van gemaakt wordt door middel van een diepgaand onderzoek.

.


Read Full Post »