Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Scheperziekenhuis’

Een lezer schrijft op Facebook onder een NRC artikel over ziekenhuisfusies die ineens uit de mode zijn het volgende, pijnlijke verhaal.

Voor Hoogeveen te laat. Vorige week met de neus op de feiten gedrukt. Buurman opgenomen in Emmen, buurvrouw geen rijbewijs. Ik ben, ondanks corona, een paar keer met haar naar het ziekenhuis gereden. 40 km heen en 40 terug, terwijl ik vanuit mijn huis Bethesda kan zien.

Read Full Post »

Vooraf: Deel 1 van deze geschiedenis besloot met de constatering dat de ware aard en bedoelingen van de medische staf van het Scheperziekenhuis was dat uitsluitend concentratie van zorg in Emmen aanvaardbaar was. Van de beloofde samenwerking, waarbij eerlijke uitruil van behandelingen zou plaatsvinden kwam helemaal niets terecht.


Felle jacht op klokkenluiders in Bethesda
De weerstand in de medische staf van Bethesda tegen de fusie met Scheper groeide en er werd veelvuldig gelekt naar media en actiecomité. Een deel van de medische staf verzette zich met hand en tand tegen het zwarte gat in Emmen, een ander deel zag lijdzaam toe en liet de gebeurtenissen ongehinderd plaatsvinden. De verzetplegers werden heftige sancties in het vooruitzicht gesteld wanneer zij informatie door zouden spelen naar pers en actiecomité.

Door het management en een aantal stafleden werd zelfs fel jacht gemaakt op de klokkenluiders. Met name vanuit de intensive care bereikten ons berichten over intimiderende gesprekken die allemaal tot doel hadden de lekken op te sporen. In de media meldde David Post dat het actiecomité zo negatief over het personeel schreef dat hij regelmatig huilende verpleegkundigen aan tafel had zitten. Dat er gehuild werd, zal best, maar niet omdat het actiecomité negatief over het personeel schreef (dat is nooit gedaan namelijk), maar vanwege de intimiderende druk die Post zelf op zijn personeel zette. In een gesprek van het actiecomité met de Raad van Bestuur noemde de ook aanwezige Post de lekkende verpleegkundigen “verzuurde zusters, die hun zin niet kunnen krijgen.”

Wie zich tegen de ontwikkelingen binnen (toen nog steeds) ZLM verzette moest rekening houden met nare verrassingen. Criticasters werden met enige regelmaat overgeplaatst naar afdelingen waar zij zich beslist niet op hun plaats voelden. Zelfs specialisten werden weg “georganiseerd”. De sfeer en de arbeidsomstandigheden bevielen hen niet meer en vele uitstekend bekend staande specialisten zochten hun heil elders.

Gebroken beloftes over fusie met Refaja ziekenhuis
Op 2 april 2013 maakte de Raad van Bestuur bekend dat het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal zou fuseren met de combinatie Scheper-Bethesda. Beloftes die door voorzitter Donkervoort waren gedaan aan de medische staf in Bethesda dat er een 2/3 meerderheid verlangd werd om de fusie door te laten gaan werden niet nagekomen. Donkervoort was inmiddels naar Leeuwarden vertrokken en Eric Janson was de nieuwe baas geworden, die nadrukkelijk geen boodschap had aan toezeggingen gedaan door zijn voorganger.

Het Refajaziekenhuis was wat betreft de gemeentes Hoogeveen en de Wolden niet welkom in de fusie. Beide gemeenteraden ondertekenden unaniem een advies aan ZLM om de fusie niet door te zetten. Ook de huisartsen waren tegen deze toevoeging aan een nog in troebel vaarwater verkerende organisatie. 15.000 handtekeningen van potentiële cliënten completeerden het verzet. Vergeefs. Voor het Scheperziekenhuis was de komst van Refaja cruciaal omdat daarmee het geografisch zwaartepunt van de nieuwe ziekenhuisorganisatie meer naar het oosten (lees Emmen) verschoof. In de medische staf van Bethesda werd geen 2/3 meerderheid voor deze vervolgfusie bereikt, maar daarmee was deze staf de enige van de belanghebbende partijen binnen ZLM die tegen was en voorzitter Janson negeerde derhalve de toezeggingen van zijn voorganger. Bethesda streed vanaf dat moment een strijd tegen de bierkaai.

(wordt vervolgd)

Lees ook Deel 1 van de Geschiedenis van de ondergang van Bethesda (Petitie en actiecomité)
Klik hier voor Deel 3 van de Geschiedenis van de ondergang van Bethesda (De rol van de politiek)

.


 

Read Full Post »

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) bracht op 16 oktober 2019 een bezoek aan de afdelingen Interne geneeskunde en Spoedeisende Hulp (SEH) van Treant Zorggroep, locaties Bethesda en Refaja. Zo luidt de aanhef van het rapport dat op 13 november werd geopenbaard. Reden van dit bezoek was de (publieke en personele) aankondiging op 30 september 2019 van een grote herstructurering van de ziekenhuiszorg door Treant in de regio Stadskanaal – Emmen – Hoogeveen, met een verlies van 500 fte’s.


Tijdens dit bezoek voerde de inspectie gesprekken met artsen, verpleegkundigen en afdelingshoofden van beide afdelingen. Doel van die gesprekken was om na te gaan of er voldoende aandacht is voor de medewerkers in relatie tot het leveren van goede zorg in een periode van transitie.

Uit het rapport dat u hier kunt downloaden kunnen we afleiden dat het met de ziekenhuiszorg in Drenthe met dank aan de zorgverzekeraar (lees Zilveren Kruis Achmea, FK) de komende tijd nog verder de verkeerde kant uitgaat.

Ik citeer:

 • Op de locatie Refaja zijn onlangs bedden van de gecombineerde interne geneeskunde / longgeneeskunde gesloten en in afgeslankte vorm toegevoegd aan de afdeling cardiologie en neurologie. Deze afdeling ligt hierdoor vaak vol. Dat geldt ook voor omliggende ziekenhuizen en de vraag is of na de sluiting van interne geneeskunde in januari 2020 voldoende capaciteit voor de regio overblijft.
 • De verpleegkundigen geven aan dat zij op langere termijn last zullen ervaren door vertrekkende collega’s.
 • Sommige geïnterviewde artsen vinden het onbegrijpelijk dat de zorgverzekeraars hebben vastgesteld dat twintig procent van de zorg moet verdwijnen en geven aan dat de marktwerking in de zorg is doorgeslagen.
 • Een van de artsen spreekt uit dat hij soms last heeft van gewetenswroeging. Spreekuren zitten vol en hij twijfelt over de haalbaarheid van borging van kwaliteit  binnen de gestelde kaders (aantallen-bezetting).
 • De zorgverzekeraar (lees Zilveren Kruis Achmea, FK) heeft aangegeven dat de zorg twintig procent terug moet in volume maar hoe dat moet weet de arts niet. Hij zou niet weten wie hij van zijn spreekuur zou moeten schrappen.
 • Een afdelingshoofd vraagt zich af of het mogelijk zal zijn om tot april 2020 voldoende personeel in dienst te houden om de zorg te verlenen.
 • De medische staf maakt zich zorgen over de continuïteit van de patiëntenzorg en de bedrijfsvisie van Treant Zorggroep. De motor wordt minder soepel door dit proces en huisartsen en ambulancediensten geven signalen af dat de zorgverlening moeilijk vol is te houden.
  (Bijzonder, wat de genoemde bedrijfsvisie is toch mede tot stand gekomen terwijl de medische staf twee artsen in de Raad van Bestuur had zitten, FK)
 • Als de locaties Bethesda en Refaja weekziekenhuis worden dan veranderen de SEH-afdelingen daar naar spoedposten met verlengde kantoortijden. De vraag is echter of daar voldoende arts-assistenten voor te krijgen zijn.

Ondanks al deze zaken concludeert de inspectie  dat op dit moment op de bezochte afdelingen wat betreft “kwaliteit en veiligheid van de zorg die (nog) geleverd wordt […] geen bijzondere risico’s zijn gesignaleerd.”

En daar moeten wij in Hoogeveen het maar mee doen. Het rapport is goed leesbaar en omvat slechts drie A4-tjes. U kunt het hier downloaden.

. 

Read Full Post »

Informatie vooraf:
Download hier het advies locatieprofilering en vergelijk het met deze samenvatting van het Guptarapport.
.


.

Gisteravond werd in de raadszaal in Hoogeveen het Guptarapport gepresenteerd aan de gemeenteraad van Hoogeveen. Er was om onduidelijke redenen niet gecommuniceerd dat dit een openbare bijeenkomst was, dus er was weinig publiek naar de bijeenkomst gekomen.


Als iets duidelijk is geworden bij deze presentatie is het wel dat er volstrekt onvoldoende is nagedacht binnen het kernteam, dat bestaat uit

 • de Treant Zorggroep;
 • het Ommelander Ziekenhuis Groningen;
 • het Wilhelminaziekenhuis Assen;
 • de huisartsengroep Drenthe;
 • Achmea zorgverzekeraar;
 • Menzis zorgverzekeraar.

Niet alleen is er onvoldoende nagedacht, de kwaliteit van het rapport zou een middelbare scholier een dikke onvoldoende opleveren.

Huisarts Ron Wissink hield een korte inleiding voor de raad van Hoogeveen en maakte daarbij niet de indruk erg enthousiast te zijn over de plannen die in het rapport worden onthuld. Vlak en aarzelend kwamen zijn woorden over het voetlicht. Het was de eerste keer dat ik Wissink zag en hoorde, maar als dit de manier is waarop hij altijd spreekt voor publiek, dan was een andere inleider een betere keuze geweest. Mogelijk speelde de spanning die hoort bij een spreekbeurt in het hol van de leeuw een grote rol.

Nauwkeurige bestudering van het rapport vereist dat je niet alleen goed kijkt naar wat er in het rapport gezegd wordt. Het is ook belangrijk te kijken HOE het wordt geformuleerd en nog belangrijker is wat er NIET wordt gezegd.

De komende dagen zal ik hier een aantal malen over publiceren. Op dit moment heb ik nog geen idee hoeveel Kantlijnen het rapport nodig zal blijken te hebben, dus ik ga maar gewoon van start met wat mij het meest opviel.

Fundament vertoont nu al betonrot

De rol van de huisartsen wordt steeds belangrijker. Het is de bedoeling dat zorg steeds meer in huisartsenpraktijken aangeboden zal worden. Dat is dan meteen een gigantisch probleem voor Oost Drenthe en Zuidoost Groningen. Het tekort aan huisartsen is daar al nijpend en wordt in razend tempo groter. Veel praktijken bestaan uit één huisarts en een groot deel daarvan zal op korte termijn met pensioen (willen) gaan. Wissink zegt daarover “We hebben ons nu eerst gebogen over de ziekenhuizen. De huisartsenzorg komt later.” (Bron: DvhN)

Hiermee heeft het kernteam zich feitelijk al gediskwalificeerd. De bouw van een nieuw zorgmodel voor Zuidoost Groningen en Drenthe valt hierdoor te vergelijken met de bouw van de parkeergarage in Hoogeveen. Daar bleek de fundering ondermaats te zijn. Alle palen moesten opnieuw bekeken worden en er moesten heel wat palen bijkomen aleer men op verantwoorde wijze met de werkelijke bouw van de garage kon beginnen. Over de meerkosten wordt nog steeds gesteggeld.

Gelukkig is dit gebrek in het Guptarapport nu naar buiten gekomen. Welke weldenkende bouwmeester gaat er immers bouwen op een fundament waarin de betonrot vooraf al zichtbaar is? Welke bestuurder wil verantwoordelijk zijn voor een gebouw waarvan zomaar de vloeren in kunnen storten? Het wordt hoog tijd dat er nagedacht wordt over het instellen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders in dit soort situaties. Ook voor ziekenhuisbestuurders.

Geboortecentra

De term geboortecentra valt in het rapport als het ware uit de lucht. Nergens in het rapport wordt ingegaan op wat een geboortecentrum is. Op vragen van de gemeenteraad hierover hield Wissink een betoog over een vrouw “driehoog achter in Hoogeveen, die beslist thuis wil bevallen”. Hij vroeg zich af hoe je die in vredesnaam naar beneden moest krijgen als er bij de bevalling acute noodzaak van specialistische hulp zou ontstaan. Dan was het beter als in Hoogeveen een centrum kwam waar vrouwen onder begeleiding van verloskundigen konden bevallen terwijl er buiten een ambulance startklaar staat om naar Assen of Emmen te gaan mocht dat nodig zijn. Wissink zei nog net niet dat de ambulance met draaiende motoren klaar zou staan. Dat het aantal ambulances absoluut veel te klein is voor zo’n peperdure oplossing hield hij wijselijk voor zich.

Interim bestuursvoorzitter Rolf de Folter vulde Wissink aan en maakte duidelijk dat het hier om een idee ging, waar men nog over na zou gaan denken. Hij gaf nog een paar voorbeelden die blijk gaven van dagdromerij en wensdenkerij. Ronkende ambities vlogen door de raadzaal, plannen voor de toekomst die van Drenthe een Walhalla voor specialisten moeten maken. Hopelijk hebben de aanwezige raadsleden dat ook door. Ik heb veel meegemaakt met bestuursvoorzitters in de afgelopen zeven jaar, maar de Folter overtreft ze – schijnbaar moeiteloos – allemaal op het gebied van ronkende voornemens en mooie woorden. Hij blijft ook maar een jaar, dus wie zal hem wat maken?

Dat de term geboortecentra zomaar uit het niets wordt geïntroduceerd laat zien dat de denkwijze van Treant leidend is geweest. David Post bedacht in 2014 de term Special Care toen de IC’s in Hoogeveen en Stadskanaal vermoord moesten worden. Een term die niet bestond en dus geen lading dekte. Post kon daar dus alle kanten mee op. Door de term geboortecentra plompverloren te laten vallen worden verwachtingen gewekt. Resultaten uit het verleden mogen dan geen garantie zijn voor de toekomst, maar de verwachtingen van Treant zijn tot nu toe steeds op een miskraam uitgelopen.

Vragen van de publieke tribune

Aan het eind van de bijeenkomst kreeg het publiek de gelegenheid tot het stellen van vragen. Petitionaris Ruben Kleine meldde dat er een verzoek tot toetsing van de SEH-sluiting bij het college voor de rechten van de mens is ingediend, omdat in een VN verdrag staat dat spoedeisende zorg slechts gesloten mag worden indien een land in oorlog verkeert. Voorzitter de Folter repliceerde dat hij zich niet kon voorstellen dat de Verenigde Naties het sluiten van SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal verbieden. Het wachten is dus op een uitspraak van dat college.

Voormalig kinderarts in Bethesda, Gerrit van Leeuwen, vroeg waarom er geen verloskundigen in het kernteam waren opgenomen. De kern van het antwoord was, dat men zonder verloskundigen al een team vol geweldige mensen bij elkaar had. Van Leeuwen nam hier geen genoegen mee en vroeg door (zonder meer antwoord te krijgen) tot de technisch voorzitter van de avond de discussie afbrak.

Vervolgens heb ik mijn beurt besteed aan de verwachting van Treant dat er een adherentieverlies (= soort van omzetdaling) van 25% op zal treden. Ik vind dat rijkelijk optimistisch aangezien alleen al op verloskunde in Hoogeveen een daling van 90% is opgetreden. Een daling van 40% lijkt me realistischer. Dit zal voor de zorgverzekeraars aanleiding zijn Treant fors te gaan korten op het budget. Waardoor de financiële problemen van Treant nog verder zullen groeien.

Op de vraag of daar in het kernteam over is nagedacht en zo ja wat de conclusies waren, kreeg ik met veel omhaal van woorden als antwoord (van zowel bestuursvoorzitter de Folter als Leonora de Bakker van Achmea) dat er was “afgesproken om daar nog afspraken over te maken.” Zelden heb ik mensen zoveel woorden horen gebruiken om helemaal niets te zeggen.

Tot besluit sloeg de voorzitter van Denktank Bethesda, Geert Metselaar, de spijker op zijn kop met de mededeling dat dit rapport vrijwel een op een de locatieprofilering verwoordt die Treant eind 2016 voor ogen stond. Het discussiestuk daarover lekte indertijd via het Comité Actie voor Bethesda uit en was aanleiding voor de bijeenkomst in de Tamboer waar Hoogeveen op niet mis te verstane wijze liet horen hoe men over Treant dacht.

Metselaar vroeg waarom Gupta slechts vijf scenario’s heeft onderzocht en niet heeft onderzocht wat de gevolgen zouden zijn als de hoofdvestiging van Treant van Emmen naar Hoogeveen zou worden verplaatst. “Dan bent u in ieder geval dat enorme adherentieverlies kwijt, want voor Emmen bestaat er geen alternatief, voor ons in Hoogeveen wel.” Cardioloog Rob de Vries antwoordde dat er dan te veel mensen te ver zouden moeten reizen. Hij sprak verder de hoop uit dat met de presentatie van het rapport in Hoogeveen de onrust zou afnemen. Uit zijn intonatie werd duidelijk dat hij daar zelf niet in geloofde. Terecht, want niet de onrust is afgenomen in Hoogeveen maar het vertrouwen.

Het kernteam zei graag met de bevolking van Hoogeveen in gesprek te willen gaan. Ik zeg: “Gemeenteraad grijp uw kans en nodig de bevolking opnieuw uit in de Tamboer. Eens kijken of het kernteam die uitdaging aanneemt.”
.


Read Full Post »

De Treant Zorggroep was gewaarschuwd. Zes jaar lang hebben wij met het inmiddels opgheven actiecomité geroepen dat Hoogeveen niet op het oosten is georiënteerd. Dat de trek naar het westen en noorden veel groter zal zijn dan die naar het oosten. Ook als het om ziekenhuiszorg gaat. Toch liet Treant in reactie op de geboortecijfers die RTV Drenthe publiceerde weten “geen idee te hebben waarom zo weinig vrouwen in Emmen willen bevallen”.


Die reactie is typerend voor Treant en laat bovendien zien dat er geen enkel gevoel voor de regionale behoeftes bestaat. Een ziekenhuis is een dienstverlenende organisatie. De diensten die men levert kenmerken zich door zorg. Goede zorg, waarbij de patiënten en hun behoeftes centraal horen te staan. Vrij snel na de oprichting van het actiecomité in 2012 kwamen op dat terrein al de eerste mitsen en maren. Goede zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Het werd een mantra. Een kreet die machteloosheid maskeert. De markt vraagt om goede zorg DICHTBIJ omdat het MOET. En als dat niet wordt geboden dan doet de markt zijn werk en lopen klanten weg. Dát is marktwerking, maar dat heeft men bij Treant niet door.

De fusies tussen Scheper en Bethesda en vervolgens met Refaja zijn hopeloos mislukt. Uitstekende specialisten hebben Bethesda massaal verlaten. Bestuurder Guus Bruins, pleitbezorger van volwaardige basisziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal, kreeg op een geniepige manier het mes in de rug gestoken door de medische staf en een slaafse Raad van Toezicht, die sindsdien onthoofd functioneert. Bijna twee jaar na het vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht staat men nog steeds onder leiding van een waarnemend voorzitter, Coba Anninga.

Interne conflicten leiden doorgaans tot vertrek van personeel. Een aantal van hen is weggewerkt, op dood spoor gezet, of op eigen houtje vertrokken omdat men het gedoe zat was. Conflicten tussen artsen zijn funest voor patiënten. Dat bleek deze week weer eens in Sneek, waar voormalig Treant voorzitter Marcel Kuin te maken heeft met een patiëntenstop voor reumatologie. De reumatologen leven klaarblijkelijk in grote onmin met elkaar. Iets anders kun je niet concluderen als je leest dat zelfs mediation niet heeft geholpen. Vergelijking met de kinderartsen in Emmen ligt voor de hand. En ook daar  zijn de cliënten het kind van de rekening, omdat andere dan medische belangen de hoofdrol spelen.

Treant krijgt nu de rekening gepresenteerd voor het stompzinnige sluiten van verloskunde en kinderafdeling en die rekening gaat oplopen. Denk maar niet dat ouders die goede ervaringen hebben opgedaan in Assen, Zwolle of Hardenberg de kinderartsen in Emmen zullen gaan bezoeken, als hun kind specialistische zorg nodig heeft.

Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel had er goed aan gedaan om bij de lawaaidemonstratie in mei 2018 aanwezig te zijn, maar zij keek wel uit. Verbitterd door rancune over de woede van de Hoogeveense ouderen in de Tamboer (13-02-2017) liet zij verstek gaan. Dagpresentator Alexander van Netten werd zelfs de toegang tot Bethesda ontzegd, toen hij woordvoerders van Treant uitnodigde om de demonstranten toe te spreken. Deze arrogantie heeft het kwade bloed dat in Hoogeveen door de aderen stroomt nog kwader gemaakt en het is dan ook volstrekt logisch dat vrouwen in overgrote meerderheid kiezen voor Assen, Zwolle of Hardenberg om hun kindje ter wereld te laten komen. Maar Treant heeft er geen idee van.

Ik voer geen actie meer tegen het beleid van Treant, maar ik volg het natuurlijk wel op de voet. En uiteraard ben ik van harte bereid de bestuurders nog eens vriendelijk, maar wel klip en klaar, uit te leggen welke fouten men maakt. Of men daar behoefte aan heeft waag ik te betwijfelen. Men verblijft liever in de eigen ivoren comfort zone. Tot het te laat is.

.


Read Full Post »

RTV Drenthe heeft onderzocht waar zwangere vrouwen in Hoogeveen bevallen sinds de Treant Zorggroep verloskunde en kinderafdeling in het Hoogeveense ziekenhuis Bethesda heeft gesloten. De voorspelling dat dit Treant erg veel cliënten gaat kosten blijkt te kloppen. Bijna 90% van de Hoogeveense zwangeren koos voor een ander ziekenhuis dan het Scheperziekenhuis. Treant beweert echter dat er meer Hoogeveensen in Emmen bevallen dan uit de basisadministratie van de gemeente Hoogeveen blijkt.


Uit de cijfers die RTV Drenthe heeft ontvangen van de basisadministraties uit onder meer Assen, Hoogeveen en Emmen blijkt dat van de in totaal 91 zwangeren uit Hoogeveen slechts 10 vrouwen in Emmen zijn bevallen. Dat is 11% van de totale hoeveelheid bevallingen die anders vermoedelijk vrijwel allemaal in Bethesda zouden hebben plaatsgevonden.

Regionieuws Hoogeveen meldt dat Treant zelf zegt dat in Emmen 20 Hoogeveense bevallingen plaats hebben gevonden, maar Treant kan niet verklaren waar het verschil met de cijfers uit de basisadministratie van de gemeente door wordt veroorzaakt. Dat is dan trouwens nog steeds slechts 22% van alle Hoogeveense bevallingen. Ik ga er van uit dat voor Stadskanaal en omgeving de cijfers niet veel anders zullen zijn. Tenzij Treant met keiharde cijfers die aanname weerspreekt.

In Hoogeveen en Stadskanaal bestaan geen volwaardige algemene ziekenhuizen meer. De verwachting is dat onderzoeksbureau Gupta in het door Zilveren Kruis gevraagde advies over de toekomst van de ziekenhuiszorg in het noorden onder meer zal pleiten voor sluiting van de afdelingen Spoedeisende Hulp in Hoogeveen en Stadskanaal. Dat betekent dat in twee van de drie locaties van Treant een belangrijke aanvoerbron van patiënten wordt gesloten. Spoedeisende hulp is goed voor zeker 30% van de inkomsten van een ziekenhuis en sluiting van de SEH’s in beide plaatsen zal ongetwijfeld betekenen dat Treant nog meer inkomsten gaat mislopen dan de sluiting van verloskunde al heeft veroorzaakt.

Zou het zo zijn, dat Treant bewust aanstuurt op sluiting van Refaja en Bethesda als algemeen ziekenhuis? Zou Treant in Hoogeveen en Stadskanaal twee specialistische klinieken ambiëren? Borstkankerzorg in Hoogeveen en Oogheelkunde in Stadskanaal, met in beide ziekenhuizen mogelijk een deel van de orthopedische ingrepen. Gokt Treant er op dat het Scheperziekenhuis dan de status van systeemziekenhuis krijgt, dat hoe dan ook niet om mag vallen?

Dat zou wel eens een riskante gok kunnen zijn, want er is geen officiële regel die – analoog aan de banken – stelt dat een ziekenhuis niet om mag vallen als het in een plaats is gevestigd die te ver bij een ander algemeen ziekenhuis vandaan ligt. Dat laat overigens onverlet dat met name Zilveren Kruis, bij een faillissement van Treant een ernstig probleem heeft, aangezien de verzekeraar een zorgplicht heeft, die inhoudt dat binnen een bepaalde tijd een algemeen ziekenhuis voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Kortom: Treant verliest behoorlijk veel inkomsten dankzij het eigen beleid, het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de rode cijfers weer zwart worden. Hoe lang dat door kan gaan? Niemand weet het, maar ik vrees het ergste en ik heb in een spreekbeurt in Provinciale Staten dan ook de provincie opgeroepen zich op dat ergste voor te bereiden.

.


Read Full Post »

Het ziekenhuisgebouw in Lelystad ligt aan de Ziekenhuisweg. Een toepasselijke naam nu het ziekenhuis weg is. Excuses voor dit woordgrapje, maar het wrange cynisme krijgt mij meer en meer in zijn greep. Zeker nu er een provincie zonder ziekenhuis in Nederland is ontstaan. Niet helemaal zonder, maar het ziekenhuis in Almere ligt nog extremer aan de uiterste rand van de provincie dan het Scheperziekenhuis in Drenthe.


Ergens las ik dat je vanuit Lelystad – als je spoedeisende hulp nodig hebt – voortaan naar Hoorn moet gaan. Via de dijk van Lelystad naar Enkhuizen en dan langs het IJsselmeer over een provinciale weg naar Hoorn. Een rit van 48 km die ruim drie kwartier in beslag neemt. Je zult maar een herseninfarct hebben.

Minister Bruins heeft zich gehaast om de Tweede Kamer te melden, dat de opvang van patiënten is geregeld. Daarover heeft hij afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. De VVD-er zou er beter aan doen te erkennen dat het zorgstelsel in Nederland failliet verklaard moet worden. Een stelsel waarin de een zijn dood (IJsselmeerziekenhuizen) de ander zijn brood (Antoniusgroep o.l.v. de in Hoogeveen welbekende Marcel Kuin) is. De patiënt als product, het ziekenhuis als bedrijf en de winst gaat nog net niet helemaal naar de grote graaiers.

Op een lijst met de naam Benchmark Ziekenhuizen 2018 vinden we de Treant Zorggroep in de onderste regionen, weliswaar met een groen pijltje omhoog, maar toch zijn er weinig ziekenhuizen in Nederland te vinden die er nog slechter voorstaan. We hebben het geluk dat we in een gebied wonen waar Zilveren Kruis minder makkelijk de stekker er uit zal trekken, maar toch moeten we vrezen voor een scenario waarbij dit wel gaat gebeuren in de toekomst.

Verloskunde is de kurk waar een ziekenhuis op drijft, samen met de kinderafdeling. Bethesda is die kwijt. De verwachting is dat men in grote meerderheid naar Assen, Zwolle of Hardenberg zal trekken om te bevallen. Afgelopen week stond een paginagrote advertorial in de Hoogeveensche Courant van Isala – vrouw en kind. Pure reclame voor de Zwolse afdeling verloskunde. Ook Hardenberg laat van zich horen via de Hoogeveense media. De een zijn dood is de ander zijn brood.

Ouders wier kind is geboren in bijvoorbeeld Assen, zullen als ze een kinderarts nodig hebben vrijwel zeker weer naar Assen gaan. En als de contacten daar eenmaal gelegd zijn en er patiëntvriendelijkheid is ondervonden, ontstaat vanzelf een band, waardoor de kans groot is dat ook de ouders in geval van specialistische behandeling hetzelfde ziekenhuis zullen kiezen. Treant raakt in Stadskanaal en Hoogeveen dus niet alleen zwangere vrouwen en kinderen kwijt.

Volgens vertrekkend voorzitter Carla van de Wiel zou Treant dit jaar weer zwarte cijfers schrijven. Dat klinkt mooi, maar hoe komt dat? Vier afdelingen gesloten, twee in Hoogeveen en twee in Stadskanaal, dat bespaart kosten. Er is gesneden in de personeelssterkte. Maar er is ook het probleem van personeelstekort, waar zoveel ziekenhuizen mee te maken hebben. Kijk op de vacaturepagina van Treant om te zien waar men naar zoekt. Goede kans dat er (dure) flexkrachten moeten worden ingehuurd. En wat was nou een van de oorzaken in Flevoland? Juist, torenhoge personeelskosten.

Eén provincie in Nederland met alleen maar een ziekenhuis aan de uiterste zuidwestgrens. Dichtstbijzijnde SEH voor veel mensen meer dan drie kwartier verderop. Denk niet dat het hierbij zal blijven, met een minister die zegt ‘verrast te zijn door de sluiting van de ziekenhuizen’ in Flevoland. Wat ben je dan voor amateur?

.


 

Read Full Post »

Als door een slang gebeten zo heftig was de reactie van de Treant Zorggroep op het redactionele commentaar in de Hoogeveensche Courant van 26 juni. Nicole Donkervoort liet geen spaan heel van de wijze waarop de Raad van Bestuur van de zorggroep communiceert.


Het was slimmer geweest als Treant langer had nagedacht over een inhoudelijke reactie op de verwijten van Donkervoort. Misschien was het dan overbodig geweest om de realiteit van het contact met de Denktank te manipuleren. Op het verwijt dat Treant niet met de Denktank praat reageert de woordvoerder van de Zorggroep als volgt: We hebben Nicole Donkervoort bij geen van de dialoogbijeenkomsten mogen ontmoeten. We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog.”

Treant laat hiermee zien dat de belofte van betere communicatie die men in februari deed niet gestand wordt gedaan. In de dialoogavonden was immers nauwelijks sprake van dialoog, maar vooral van hernieuwde uitleg over de plannen van de zorggroep. Verder heeft Nicole Donkervoort eigenlijk geen recht van schrijven omdat zij geen dialoogavonden heeft bezocht. En haar bewering dat er geen overleg met de Denktank is wordt weerlegd met een te mooie voorstelling van zaken. De zinsnede We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog is een schoolvoorbeeld van manipulatie van de realiteit. De indruk wordt gewekt dat er al meerdere gesprekken met de DT zijn geweest en dat er vanavond (= 26 juni) opnieuw gesproken wordt. De realiteit is dat het gesprek vanavond het eerste gesprek is dat tussen beide partijen gevoerd wordt. Een kennismakingsgesprek dus. Niet meer dan dat.

De realiteit is wel even anders. Tijdens de dialoogbijeenkomsten is Treant meerdere malen opgeroepen met de Denktank in gesprek te gaan. Zelfs wethouder Giethoorn riep daar onlangs nog toe op. Dit alles zonder resultaat. Van Treant kwam taal noch teken. Tot RTV Drenthe op haar website meldde dat de Denktank het rapport Bij Trommelslag klaar had en aan de gemeenteraad van Hoogeveen zou aanbieden. Binnen een halve dag stuurde Treant de Denktank een email met een uitnodiging voor een gesprek op 26 juni. Nog geen half uur na het verzenden van deze uitnodiging stond op RTV Drenthe al een bericht met als kop Treant wil gesprek met Denktank over ziekenhuiszorg: “Hoe eerder hoe beter.” Men was gewoon vreselijk nieuwsgierig naar de inhoud van het rapport. Bevreesd als men is voor kritiek.

De wijze waarop Treant vandaag de indruk wekte regelmatig met de Denktank te overleggen laat zien hoe men communiceert. Zo gauw de Raad van Bestuur in een hoek wordt gezet die haar onwelgevallig is wordt de criticaster zwart gemaakt en de werkelijkheid vertekend voorgesteld. Maak u derhalve geen illusies; het mantra over goede, betaalbare en bereikbare zorg dat als door een robot uitgesproken al maanden over u wordt uitgestrooid, vaak in combinatie met ‘Alles wat we doen is erop gericht goede zorg voor de hele regio te behouden en in de ziekenhuiszorg te kunnen blijven investeren’ is net zo’n vertekende voorstelling van de werkelijkheid.

In Engeland wordt Theresa May spottend Maybot genoemd omdat zij als een robot keer op keer haar mantra’s over de Brexit rond strooit. Ik dacht er aan om Mevrouw vd Wiel voortaan Mw vd Wielbot te gaan noemen, maar dat vind ik bij nader inzien te veel eer.

.


 

Read Full Post »

Op 14 februari, daags na de tumultueuze bijeenkomst over ziekenhuis Bethesda in theater de Tamboer in Hoogeveen, schreef huisarts Carolien van Leeuwen uit Emmen, tevens transmuraal coördinator Treant locatie Emmen, een gepeperde brief aan haar collega Joke Dijkema, huisarts en voormalig transmuraal coördinator in Hoogeveen. In deze brief maakt van Leeuwen haar collega bittere verwijten. Het Dagblad van het Noorden publiceerde hierover in de editie van woensdag 22 maart.

De interim voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Treant, Carla van der Wiel, heeft deze brief doorgestuurd naar de Gemeenteraad van Hoogeveen. Als bijlage bij een boze brief vanwege het feit dat Treant geen dominante rol mocht spelen tijdens de dialoogavond die de gemeente op 20 februari hield. Hiermee heeft mevrouw van der Wiel een privécorrespondentie aan de openbaarheid prijsgegeven. Publieke excuses van beide dames zouden zeer op hun plaats zijn, maar daar zullen zij zich ongetwijfeld te groot voor voelen. Een reactie kan dus niet uitblijven. 

In haar brief stelt van Leeuwen dat dokter Dijkema in de Tamboer tegen de plannen van Treant ‘fulmineerde’ en daarbij ‘feiten en fictie  door elkaar haalde.’ Daarmee draagt Dijkema volgens de Emmer huisarts bij aan de negatieve stemming in en rond Hoogeveen. Letterlijk schrijft van Leeuwen hierover: “Dat had ik niet van jou verwacht en dat neem ik je ook kwalijk.”

In haar betoog richt dokter van Leeuwen zich op wat Dijkema zei over de spoedeisende eerste hulp in Hoogeveen. De Emmer huisarts schept ten onrechte het beeld dat dokter Dijkema zich afgunstig opgesteld heeft en kinderachtig stond te klagen over het feit dat in Emmen een verbouwing van de SEH had plaatsgevonden. Dokter van Leeuwen heeft kennelijk niet goed naar de woorden van dokter Dijkema geluisterd. Die had het niet heeft over de (overigens uiterst noodzakelijke!) verbouwing van de SEH in Emmen, maar over de wijze waarop de raad van bestuur drie jaar geleden een volgende stap in de ontwikkeling van het Spoedplein in Bethesda blokkeerde. De reden voor die blokkade was dat deze stap op alle drie de locaties tegelijk diende te worden gezet. Dijkema sprak haar verbazing uit over het feit dat bij de opening van de nieuwe SEH in Emmen Emmen inmiddels op eigen houtje (en niet in de beide andere locaties zoals destijds door de RvB dwingend werd opgelegd) deze volgende stap heeft gezet.
De verwijten die dokter van Leeuwen hierover aan Joke Dijkema maakt verdienen derhalve de kwalificatie volslagen misplaatst.

Bovendien geeft dokter van Leeuwen blijk van onvoldoende inzicht in wat feit is en wat fictie, als zij schrijft dat het specialisme SEH-arts nog maar kort bestaat. Kort is om te beginnen een zeer relatief begrip waarover meningen makkelijk kunnen verschillen, maar feit (en geen fictie!) is dat in 2012 vier SEH-artsen voor de locatie Scheper in Emmen werden aangetrokken. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Mevrouw van Leeuwen vergeet daarbij te melden dat deze artsen exclusief op de locatie Scheper worden ingezet en geen diensten draaien in Hoogeveen.

ScreenHunter_167 Mar. 24 09.59

Uit de notulen van de kernstafvergadering d.d. 5 november 2012

ScreenHunter_170 Mar. 24 10.07

Uit de notulen van de plenaire stafvergadering d.d. 3 december 2012 (De namen van de betrokkenen zijn door mij verwijderd. Het gaat niet om de poppetjes maar om de feiten.)

De notulen van vergaderingen uit deze periode zijn in mijn bezit en er blijkt duidelijk uit dat van Leeuwen de historie der gebeurtenissen niet kent. Het verwijt dat dokter Dijkema feiten en fictie door elkaar haalt verdient daarom eveneens op zijn minst de kwalificatie misplaatst.

Met betrekking tot het verdwijnen van oogheelkunde in Hoogeveen schrijft van Leeuwen: “Door dit probleem (de verdwenen oogheelkunde) in een adem te benoemen met je beklag richting de Raad van Bestuur suggereer je dat er hier vanuit bestuurlijke zijde iets is blijven liggen. Ik kan je verzekeren dat dit niet het geval is.”

Mevrouw van Leeuwen geeft hier nogmaals blijk van een schrijnend gebrek aan kennis van de feiten. In Bethesda werkten drie oogartsen. Twee van hen werkten ook in Zwolle en de Raad van Bestuur vond het nodig hen aan Treant te binden. Daartoe werd een contract opgesteld voor slechts drie maanden, met als dwingende voorwaarde dat niet meer voor verdere behandeling doorverwezen zou worden naar Zwolle. Daarmee konden de artsen uiteraard niet akkoord gaan.
Een bestuurlijke blunder van formaat. Zeker als het aanbod van oogartsen veel kleiner is dan de vraag. De RvB heeft vermoedelijk gedacht dat de oogartsen uit Stadskanaal, waar overigens al lange wachtlijsten bestonden, Hoogeveen er wel even bij zouden kunnen doen. Een misrekening van formaat, met als gevolg dat de beide Zwolse oogartsen vertrokken. Met pijn in het hart, want zij waren graag in Bethesda gebleven waar zij naar eigen zeggen ‘een heel mooie praktijk’ hadden. Nu houden zij praktijk in Hardenberg, inmiddels herenigd met hun voormalige Hoogeveense collega dokter Baart. Dat dokter van Leeuwen over deze blunder van Treant durft te verzekeren dat hier van bestuurlijke zijde niets is blijven liggen maakt dat haar betoog niet serieus genomen kan worden. Het is slechts een uithaal als van een kat die in het nauw gedreven wordt. En derhalve niet alleen misplaatst, maar ook minderwaardig.

En zo gaat mevrouw van Leeuwen nog even door om tot besluit te melden dat zij ‘als huisartsen vanuit Emmen al enige tijd met verbazing naar het rumoer in Hoogeveen kijken.‘ Van Leeuwen bedient zich met graagte van het mantra van de RvB dat de fusie onontkoombaar is en dat zonder Treant Bethesda verloren is. Een stelling die (overigens net als het tegenovergestelde) niet te bewijzen valt en waar derhalve geen zeggingskracht aan kan worden toegekend.

Het wordt hoog tijd dat men zich in Emmen realiseert dat in de nabije toekomst adherentie (aanbod van patiënten) verloren zal gaan in Stadskanaal. Een belangrijk deel van de bevolking daar zal in 2018 gebruik gaan maken van het nieuw te openen Ommelander Ziekenhuis in Scheemda-West. In Hoogeveen zal in toenemende mate geweigerd worden om zich in het Scheperziekenhuis te laten behandelen. Nu al blijkt uit onze peiling, waarbij inmiddels ruim vierduizend voorkeuren zijn aangegeven, dat nog geen 6,5% van de respondenten het Scheperziekenhuis een aanvaardbaar alternatief voor behandeling in Bethesda vindt.

Treant krijgt dus in de nabije toekomst met een groot bedrijfskundig probleem te kampen, dat mogelijk de ziekenhuizen in Stadskanaal, Hoogeveen en ook in Emmen de kop kan kosten. En dan zit Emmen met het grootste probleem. Concentratie van de zorg in Emmen is als een reincultuur in de tuinbouw. Komt er een keer een ziekte in de cultuur dan is meteen het hele gebeuren voorbij. Voor een hele regio!

Het zou beter zijn als de Raad van Bestuur (en misschien ook wel de Emmer huisartsen) eens met een open geest zouden luisteren naar de verschillende belangengroepen in Hoogeveen in plaats van zich op te stellen als een pruilende kleuter omdat men geen dominante rol kreeg toebedeeld bij de dialoogavond die de gemeenteraad van Hoogeveen met haar bewoners hield. Hoogeveense medewerkers van Treant hadden zich hier overigens probleemloos als deelnemer kunnen aanmelden.

.


 

Read Full Post »

Treant bestuurder Carla van de Wiel zal het ongetwijfeld met een andere bedoeling hebben gezegd, maar de voorwaarde die zij op 13 februari in de Tamboer stelde, om onderhandelingen te beginnen met de oogartsen die vanuit Bethesda naar Hardenberg zijn verdwenen, laat zien met welke maten Treant meet.


Even daarvoor hadden Mw van de Wiel en Dr. Post uitgelegd waarom er momenteel geen geriatrisch spreekuur kan zijn in Hoogeveen. Stadskanaal heeft volgens hen geen specialisten ouderengeneeskunde, zoals er in Hoogeveen en Emmen wel beschikbaar zijn in verzorgings/verpleeghuizen. Daarom is de focus bij Treant wat betreft de inzet van een geriater gericht op Stadskanaal en moet het in Hoogeveen maar ietsje minder zijn. Geriaters zijn nu eenmaal dun gezaaid.

Welnu, dan zou je denken: Stadskanaal heeft oogartsen, het UMCG houdt oogheelkunde in het Scheperziekenhuis overeind, dus… de oogartsen uit Hardenberg zijn van harte welkom om terug te keren in Bethesda, zodat ook Hoogeveen weer oogheelkunde heeft in haar ziekenhuis. Maar nee… Mw van de Wiel wil alleen met de voormalige Bethesda oogartsen praten als zij bereid zijn heel Treant te dienen. Een dubbele moraal ten aanzien van Bethesda werd onbedoeld door de Treant bestuurder blootgelegd.

En Zonnestraal dan? Hoogeveners kunnen toch wel voor oogheelkunde terecht in Hoogeveen? Dat is maar ten dele het geval. Bij ouderen staan oogkwalen vaak niet op zichzelf. Mensen met diabetes II kunnen ernstige oogproblemen krijgen en dan is het wenselijk onder behandeling te staan van een oogarts in een ziekenhuis waar ook de andere problemen (die meestal ook de oorzaak zijn van de oogklachten) aangepakt worden.

Mw van de Wiel heeft duidelijk gemaakt hoe er naar Bethesda wordt gekeken binnen Treant. En laat ik het nogmaals duidelijk zeggen: het personeel van Bethesda kan hier heel weinig aan doen. Zij doen al hun stinkende best om voortreffelijke zorg te leveren en daar slagen zij nog steeds in. Het is de organisatie Treant die wij verantwoordelijk houden voor de zorgroof uit Bethesda. De organisatie die zo hoogmoedig is dat zij durft te zeggen dat zonder Treant de drie ziekenhuizen niet meer zouden bestaan.

Dat is zo makkelijk praten. Het valt niet te bewijzen en zolang Bethesda deel uitmaakt van Treant valt voor actievoerders het tegendeel ook niet te bewijzen. Dus daarom hou ik het er maar op dat Bethesda absoluut niet kansloos is zonder Treant.

.


 

Read Full Post »

De vuurtorenwachters van Uitkijkpunt Bethesda hebben behoorlijk wat reacties gekregen naar aanleiding van het woord angstcultuur, waarvan Harmina Fischer, hoofd OK en sterilisatie bij Treant afgelopen maandag in de Tamboer in Hoogeveen het bestaan in alle toonaarden ontkende. Vol emotie riep zij de kolkende zaal toe dat zij het volste vertrouwen had in het beleid van de Raad van bestuur van Treant. In alle reacties worden de woorden van mevrouw Fischer bevestigd en melden de afzenders (soms anoniem) het volledig met hun collega eens te zijn.


Een logische zaak lijkt mij. Als je het met het beleid van de Rvb eens bent dan heb je geen enkele reden tot angst. Daarover heb ik geschreven in mijn Kantlijn van 15 februari, dus dat betoog ga ik niet herhalen. Daarnaast lijkt het me dat de vuurtorenbemanning beter niet meer van angstcultuur spreekt. Ik stel voor in plaats daarvan over dwangbeleid te spreken.

Specialisten uit Bethesda, die binnen hun vakgroep een minderheid vormen, mogen naar buiten toe niet openlijk zeggen dat ze het oneens zijn met de gang van zaken. Maar vaak zijn ze het, op goede gronden en in het belang van Bethesda, er ten zeerste mee oneens. Meerdere malen hebben artsen ons laten weten geen informatie te durven geven omdat dit binnen hun vakgroep verboden was. Wie het toch deed, en daarop werd betrapt, kon stevige repercussies verwachten. In stafnotulen van 2013 is zelfs sprake van nauwelijks verholen dreiging met ontslag.

Waarom hebben medewerkers van Bethesda anders nooit openlijk geschreven dat de acute zorg in Bethesda wordt uitgehold? Waarom accepteert men dat er slechts twee dagen een SEH arts overdag dienst doet in Bethesda? Van Joke Dijkema weten wij sinds maandag dat aan de huisartsen was toegezegd dat er voor vijf dagen een SEH arts naar Hoogeveen zou gaan. De Rvb neemt dus zelfs beloftes aan huisartsen niet serieus.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de afkalving van de IC zorg in de loop van de jaren. Stafvoorzitter David Post heeft hierover bij herhaling echte onwaarheden verkondigd. Zelfs afgelopen maandag tijdens de Tamboeravond nog. Volgens Post zou in de nieuwe richtlijn staan dat er ook in Bethesda een intensivist 24/7 aanwezig moet zijn. Dat is niet waar. De richtlijn verplicht ziekenhuizen tot intensieve regionale samenwerking. Het is, zo verzekeren de medisch onderlegde vuurtorenwachters mij, voldoende als in de avond- nacht- en weekenduren de intensivisten (die 24/7 dienst draaien in Emmen) standby zijn en bijvoorbeeld via videoverbindingen mee kunnen kijken en consulteerbaar zijn. Als een van hen, als de nood aan de mens komt, maar binnen uiterlijk twee uur in Bethesda kan zijn. Dat moet mogelijk zijn. Maar als de wil ontbreekt is niets mogelijk.

Het beleid van de Raad van bestuur en het stafbestuur heeft alle kenmerken van dwingelandij. Niet uniek in Nederland helaas. Ik heb het eerder meegemaakt toen mijn school fuseerde met drie andere scholen. Tegenstanders werden op allerlei manieren tegengewerkt, kleine intimidaties werden niet gemeden en er zijn zelfs oud-collega’s van mij naar de rechter gestapt om een conflict met de leiding uit te vechten. Dwingelandij is een steeds vaker toegepaste bestuurlijke vaardigheid. Dat levert angst op. Bij de tegenstanders wel te verstaan. Niet bij de meelopers en de jaknikkers, die om hen moverende redenen een overlevingsstrategie kiezen. En al helemaal niet bij hen die persoonlijk voordeel hebben bij het nieuwe beleid.

Veel van onze bronnen hebben Bethesda inmiddels verlaten, omdat zij – soms na een jarenlang dienstverband – alle plezier in hun werk verloren. Anderen zijn overgeplaatst naar afdelingen waar zij min of meer monddood werden. Op den duur hou je dan geen tegenstanders meer over. Bij de fusie die leidde tot de Isala groep heeft men elkaar tien jaar lang op een beschamende manier de tent uitgevochten. Alleen verloor Zwolle daarbij niet een ziekenhuis, zoals in Hoogeveen wel steeds meer verloren gaat.

Op Facebook kreeg met name stafvoorzitter Post het er afgelopen week in reacties van langs. Zijn houding en zijn verschijning hebben niet bijgedragen aan begrip en vertrouwen bij de toeschouwers. Ook het voorbehoud dat Mevrouw van de Wiel maakte op de vraag van Dr. Reenders of Treant de vroegere oogartsen uit Bethesda niet een nieuw dienstverband per 1 januari 2018 wilde bieden draagt niet bij aan het vertrouwen dat Treant ook met Bethesda het beste voor heeft.

Het “alleen als zij ook voor Stadskanaal en Emmen willen werken” had mevrouw van de Wiel beter achterwege kunnen laten. Toen het vijfjarencontract van de beide Zwolse oogartsen destijds afliep werd hen namelijk een contract voor drie maanden geboden met de verplichting om naar Stadskanaal of Emmen te verwijzen. Los van de belachelijke korte contractduur hebben de oogartsen dat geweigerd. Verwijzen doet een arts in overleg met de patiënt. Daar heeft een Raad van bestuur niets mee te maken. Dat hoort men te respecteren. Zoniet de bestuurders van Treant. En dan is men verbaasd over een gebrek aan respect en vertrouwen bij de bevolking in Hoogeveen.

Hoewel nog lang niet iedereen binnen Treant de Rvb openlijk zal durven tegenspreken, is de angstcultuur bijna verleden tijd. De meeste tegenstanders zijn immers van boord gegaan of overboord gekieperd. Wat blijft is het dwangbeleid van de Raad van bestuur.
En daar is buiten de meelopers en jaknikkers niemand in Hoogeveen en wijde omtrek blij mee.

.


 

Read Full Post »

Uit berichten in de media valt af te leiden dat de Treant Zorggroep beter wil communiceren. Dat men daar mogelijk zelfs een extern bureau voor gaat inhuren is dan weer een tegenvaller. Externe bureaus kosten wat en vaak is het maar de vraag of je dan wat krijgt. Dat is in de wereld van de inburgeringscursussen wel duidelijk geworden. Ik hoop met deze Kantlijn Treant dan ook een hoop kosten te besparen.


Gedurende de 37 jaar die ik met veel plezier in het voortgezet onderwijs heb doorgebracht heb ik mijn leerlingen altijd voorgehouden dat luisteren het belangrijkste aspect is van communicatie. Een luisterend oor is het fundament van een goede communicatie. Vooral als er zaken te berde worden gebracht die jou misschien niet zinnen, is het zaak om heel goed te luisteren.

Na het luisteren komt het spreken. Daarbij is het van het grootste belang om eerlijk open en oprecht te zijn. Let wel: te zijn. Het is onvoldoende om te trachten eerlijk open en oprecht over te komen, want dat heeft elke toehoorder binnen de kortst mogelijk keren door.

Ook ontkenningen dragen niet bij aan een goede communicatie. Je ontkent er niet alleen de beweringen van de ander mee, je ontkent er de ander als persoon mee, die voelt zich niet serieus genomen en het ergste van alles …. je pleegt er een communicatiestop mee. Dat is dodelijk voor je poging om tot wederzijds begrip en contact te komen.

Uitgangspunt van de communicatie moet nieuwsgierigheid zijn en niet de eigen behoefte om een ongewenst beleid uit te gaan leggen. Wat wil de ander? Welke behoeften vragen om voorzieningen?
Diederik Samsom is het prominentste voorbeeld van iemand die bereid was alles uit te leggen, de confrontatie met de tegenstanders (die veelal in eigen gelederen huisden) niet schuwde, maar hij schiep op die manier in plaats van begrip en contact zijn eigen politieke einde. En als de kiezer straks in het stemlokaal staat en met het potlood stemt wordt er mogelijk opnieuw een hoge prijs betaald. Maar dat is politiek. Het CDA heeft het meegemaakt en is herrezen, de PvdA zal die hoge prijs (die volgens de peilingen verwacht wordt) eveneens wel overleven.

Maar geldt dat voor de Treant Zorggroep ook? Wat als straks de bevolking in de noordoosthoek van het verzorgingsgebied naar het Ommelander ziekenhuis in Scheemda West gaat trekken? En wat als al die mensen die nu in de Hoogeveense peiling naar ziekenhuisvoorkeur ook met hun voeten gaan stemmen? Zal Treant dan overleven?

Er is helemaal geen communicatieprobleem. Het is een fatale vergissing als Treant zich dat niet realiseert. Als iets afgelopen maandag duidelijk is geworden, dan is het probleem vooral dat Hoogeveen de plannen van Treant categorisch afwijst.
GEEN CONCENTRATIE VAN ZORG IN EMMEN! Niet complexe zorg gaan verlenen aan de uiterste zuidoost grens van de regio, maar centraal in de regio tussen Meppel, Hoogeveen, Assen en Emmen. Dat is de realiteit die Treant moet leren accepteren. Het is verspilling van geld en energie om te denken dat onaanvaardbaar beleid uitgelegd kan worden.

Op basis van al deze overwegingen komt ik tot het volgende advies: “Treant leer uw les uit de recente politieke geschiedenis. Een debacle als wat het CDA heeft beleefd en overwonnen en wat de PvdA lijkt tegemoet te gaan, overleeft u niet. In de politiek keren kiezers nogal eens terug als de lessen geleerd zijn, maar voor u geldt dat u patiënten die u kwijtraakt nooit weer terug krijgt! Graaf dus niet uw eigen graf, vergeet die communicatiecursus en maak werk van een interventiecentrum centraal in de regio, zorg er intussen voor dat Bethesda tenminste 48 uur echte IC-zorg kan leveren mét intensivist en kom met een eerlijke verdeling van de SEH-artsen zodat niet alleen op maandag en vrijdag ern spoedarts aanwezig is!

.


Read Full Post »

Ik ben het inmiddels gewend: Dr. David Post, anesthesist en voorzitter van de medische staf van de Treant zorggroep beschuldigt ieder die kritisch staat tegenover de plannen van Treant met betrekking tot de ziekenhuiszorg in onze regio. In zijn wereld is het voormalige actiecomité schuldig aan de teloorgang van Bethesda. Immers wij zaaiden onrust, stelden Bethesda in een kwaad daglicht en last but not least wekten de indruk dat de geleverde zorg slecht zou zijn. In de media verzuchtte Post eens dat hij steeds ‘weer een huilende IC-verpleegkundige bij hem aan het bureau had staan.’


Stafvoorzitter Post is nu nog een stap verder gegaan. Onder de peiling naar de ziekenhuisvoorkeuren van de bevolking van Hoogeveen schrijft hij: Ik ben blij met de positieve reacties voor Bethesda. Dit blijft ook gewoon een volwaardig ziekenhuis met SEH en verloskunde en alles wat we nu ook al aanbieden. Wat deze stemmingmakers ook anders beweren. Maar als we inwoners bang maken voor Bethesda en Scheper en Refaja verzwakken we Treant en daarmee Bethesda en luiden deze lieden de ondergang zelf in met hun negatieve beeldvorming.

Post noemt hier de klokkenluiders stemmingmakers, die zelf de ondergang van Bethesda inluiden met hun negatieve beeldvorming. En dat vraagt om een weerwoord.

Dokter Post vergeet voor het gemak even dat in het recente verleden meermalen beloftes zijn gedaan, die niet werden nagekomen. Zoethoudertjes om de lastige tegenstand in slaap te brengen. (Dagelijks werk voor een anesthesist, maar dat terzijde)
Zo werd in 2014 tijdens een brede bijeenkomst in het raadhuis* nog beweerd dat het stuk van de intensivisten ‘slechts een discussiestuk was, waar nog geen beslissingen over waren genomen’. Een verklaring voor de buitenproportionele daling van het aantal IC opnames in Hoogeveen kon Post niet geven. Letterlijk zei hij: “We hebben eerlijk gezegd geen idee hoe dit komt.” In Emmen bleef het aantal opnames gelijk, terwijl landelijk daling met rond de 20% waargenomen werd.

Treant is zelf schuldig aan de maatschappelijke onrust door een totaal gebrek aan transparante communicatie mijnheer Post. We weten inmiddels hoe het advies uit 2014 heeft uitgepakt. Het is voor bijna de volle 100% uitgevoerd. Bijna, want de belofte dat op alle SEH’s 24/7 (pagina 7 van het stuk van de intensivisten uit december 2014) een gecertificeerde SEH-arts aanwezig zal zijn is niet nagekomen. De enige SEH-arts die buiten het Scheperziekenhuis dienst draait is langdurig afwezig en in het advies Locatieprofilering Treant dat jongstleden december uitlekte wordt gesproken over ‘downsizen van de SEH buiten kantooruren in Hoogeveen en Stadskanaal.’ En dan hebben we het nog niet eens over de verdere concentratie van complexe zorg in het Scheperziekenhuis, die in dit laatste advies wordt genoemd. U zult waarschijnlijk herhalen dat het slechts een discussiestuk is, maar het laat wel zien waar de managers in Emmen hun zinnen op hebben gezet.

Vindt u, Dr. Post, het dan raar dat er maatschappelijke onrust in Hoogeveen is? Waarschijnlijk wel, want u lijkt het idee te hebben ons met blufpoker te kunnen bedwelmen. Uw weddenschap over de positie van Bethesda in de AD top 100 2017 heb ik aangenomen. Maar het lijkt er op dat scheidend voorzitter Kuin (de vierde vertrekkende voorzitter in vier jaar overigens) zich al heeft neergelegd bij een ander scenario. Pas in 2020 verwacht Kuin de boel dusdanig op orde te hebben dat er een betere beoordeling zal komen.

Om te voorkomen dat u nogmaals gaat beweren dat wij het personeel van Bethesda afbranden zal ik nog maar eens volmondig laten horen dat ik – uit eigen ervaring door de borstkanker van mijn echtgenote – weet hoe goed de medische zorg in Bethesda is, maar vooral ook hoe geweldig betrokken de verpleging is bij het wel en wee van de patiënten, en het wel en wee van Bethesda. Al zes jaar kom ik elk jaar mee voor de uitslag van de jaarlijkse controle bij mijn vrouw. En al zes jaar word ik dan aangesproken door personeel dat vertelt blij te zijn met de strijd die mijn kompanen en ik voeren.

Om met een positief geluid te eindigen: de bevolking van Hoogeveen is echt niet achterlijk en gebruikt haar verstand. Wij snappen heus wel dat er veranderingen nodig zijn in de ziekenhuizen, maar wij accepteren niet dat Treant haar hoofdziekenhuis aan de (ook nog eens slecht bereikbare) uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied situeert. Daarom roep ik u (en over uw hoofd uw nieuwe interim voorzitter) op, nu eindelijk eens werk te maken van het advies dat Wouter Bos in 2012 gaf. Een interventiecentrum langs de A28 in de omgeving van Hoogeveen of Beilen. U zult verbaasd staan over de support die u daarvoor zult krijgen. Voor concentratie in Emmen bestaat in Hoogeveen e.o. geen enkel draagvlak, zoals u uit de peiling die wij houden kunt afleiden.


* de bijeenkomst in het raadhuis in 2014 werd georganiseerd door de gemeente en stond onder leiding van Burgemeester Loohuis. Deelnemers waren: huisartsen, cliëntenraad, raad van bestuur, wethouder Giethoorn, actiecomité, (toen nog a.s.) stafvoorzitter Post en een intensivist.

.

.

.

Read Full Post »

Ik heb mij weleens laten ontvallen, dat het wat mij betreft oorlog is in Hoogeveen. Oorlog tegen de Treant Zorggroep en haar onzalige plannen voor ons ziekenhuis Bethesda. Daarbij heb ik het bewust nooit gehad over de rol van de huisartsen in dit dossier, een huisarts moet in alle rust tijd en aandacht aan de patiënten kunnen besteden en daar zo min mogelijk bij gestoord worden, maar helaas ontkom ik daar niet meer aan.


De huisartsen zitten in een lastig parket. Om de kosten van de gezondheidszorg in toom te houden krijgen zij steeds meer op hun bordje te liggen. Een behandeling door een huisarts is immers vele malen goedkoper dan dezelfde (eenvoudige) behandeling in een ziekenhuis. De eerstelijnszorg verandert in anderhalvelijnszorg. Reken maar dat die verandering een behoorlijke extra druk op de huisartsenpraktijken legt.
Voeg daarbij de (nog steeds te) grote hoeveelheid administratie die de huisartsen in opdracht van de zorgverzekeraars moeten bijhouden, dan is het begrijpelijk dat de mensen uit de 1e lijn niet voorop lopen in de strijd tegen de afbraak van ons ziekenhuis.

Ik zou – als ik huisarts was – waarschijnlijk al lang blij zijn als ik een patiënt bij de poort van Bethesda kan afleveren. Of die patiënt dan in Hoogeveen of in Emmen behandeld wordt zou voor mij – zolang er geen calamiteiten plaatsvinden – niet uitmaken. Als de patiënt maar geneest en volledig herstelt.

Maar ik ben geen huisarts, ik ben een boze en bezorgde burger van Hoogeveen. Ik weet hoe het er bij Treant aan toe gaat. Van alles wat door mijn makkers uit het actiecomité en mijzelf naar buiten werd gebracht, is meer dan 95% volledig uitgekomen. Wij zijn niet te betrappen op misplaatste speculaties. Daarvoor zijn onze bronnen veel te betrouwbaar gebleken en bovendien hebben we de klokken die naar ons geluid werden steeds goed onderzocht en bevestiging gezocht bij minstens een tweede bron, vaak ook nog een derde bron. Onzorgvuldigheid kan ons niet verweten worden.

Van de huisartsen verwacht ik niet dat zij deze lastige weg kiezen, zij hebben hun handen vol aan hun patiënten en doen dat naar eer en geweten en in volle overtuiging, maar zolang de huisartsen zich niet druk maken om de voortgaande zorgroof in Bethesda wordt het ziekenhuis wel steeds leger.

Treant zal in alle toonaarden ontkennen wat ik hier schrijf maar oordeelt u zelf, op basis van onderstaande feiten.

Oogheelkunde
Oogheelkunde is inmiddels gesloten en dat is het gevolg van ondeskundig handelen door de Raad van Bestuur. Er waren hier twee oogartsen uit Zwolle, die (op contractbasis) samen met dokter Baart een goedlopende oogheelkundige praktijk runden. Toen hun (vijfjaren)contract afliep werd hen door de Raad van Bestuur slechts een contract voor drie maand aangeboden. Terwijl men wist hoe moeilijk het is om nieuwe oogartsen te vinden.
Men verwachtte klaarblijkelijk dat de oogartsen van Stadskanaal het in Hoogeveen wel over zouden gaan nemen, maar niets bleek minder waar. De Zwolse artsen vertrokken en ook dokter Baart hield het bij Treant voor gezien. Gedrieën werken zij nu in het ziekenhuis in Hardenberg. Een bestuurlijke blunder met grote gevolgen.

Geriatrie
Het geriatrisch spreekuur in Hoogeveen werd deze zomer tijdelijk gesloten. Voorzitter Kuin meldde aan wethouder Giethoorn, dat het ‘eerder een kwestie van dagen dan van weken zou zijn’ tot er een oplossing voor zou komen. Dat is al een half jaar geleden en nog steeds is er geen geriatrisch spreekuur terug in Bethesda.

Intensive Care
Treant beschikt over negen intensivisten en die werken allemaal in Emmen. De IC in Hoogeveen is gereduceerd tot een wachtkamer die alleen stabiliseert en gereed maakt voor transport naar Emmen, tenzij een patiënt binnen 24 uur niet meer IC-behoeftig is. De norm die de minister hiervoor hanteert is 72 uur. (Dit schreef ik er in januari 2015 over)

De voorstellen die in december 2016 uitlekten maken gewag van

 • het ‘downsizen’ van de Spoedeisende Hulp (SEH) gedurende de avond, nacht en in de weekenden (dat is 75% van de tijd die in een week zit)
  Hoe je het ook wendt of keert, hoe mooie praatjes je ook verkoopt, maar downsizen betekent dat het minder wordt;
  (Bedenk hierbij dat Treant beschikt over zes gekwalificeerde SEH artsen. Vijf daarvan doen dienst in het Scheperziekenhuis en één in Hoogeveen, maar die is langdurig ziek en het is de vraag hoe dat verder zal gaan)
 • concentratie van
  • alle planbare gynaecologische ingrepen in Emmen;
  • alle vaatchirurgische ingrepen in Emmen;
  • alle abdominale chirurgie (ingrepen in de buikholte) in Emmen;
  • opvang en behandeling van multitrauma’s op de SEH in Emmen
   (een multitrauma houdt in dat iemand meer dan één ernstige verwonding heeft opgelopen)

Voor Bethesda wordt door Treant vooral gedacht aan dagbehandeling en kortdurende opnames in planbare setting. Mammacentrum en (in de toekomst) orthopedie.
Bethesda wordt daarmee gereduceerd tot een soort laagcomplexe hoogvolumefabriek, die vooral veel inkomsten moet genereren.

Dat de huisartsen naast hun werk zich niet met hand en tand tegen deze ontwikkelingen verzetten kan ik gedeeltelijk begrijpen, maar laat ik duidelijk zijn, ik betreur het zeer. Daarom heb ik mijn huisarts duidelijk gemaakt dat ik indien ik niet in Bethesda kan worden behandeld, absoluut niet de reis naar het oosten zal maken. Er is immers marktwerking en op de markt is de klant (in dit geval de patiënt) koning. Ik zal op mijn strepen staan.

Read Full Post »

Twee berichten op één dag over prostaatoperaties. Hoogst ingewikkelde ingrepen, omdat het risico van blijvende urine-incontinentie en impotentie niet ondenkbeeldig is. Daarom is het van het grootste belang dat uiterst ervaren chirurgen deze ingrepen verrichten. Vandaag meldde RTV Drenthe dat de noordelijke ziekenhuizen de handen ineen slaan en dat prostaatverwijderingen in het Scheperziekenhuis in Emmen uitgevoerd zullen worden. Het Nosjournaal meldde vanavond dat negen grote ziekenhuizen een oproep doen om alle prostaatkankeroperaties voortaan nog in twee ziekenhuizen uit te voeren.


Daar sta je dan als Treant Zorggroep. Binnen enkele uren na de bekendmaking dat Scheper de prostaatverwijderingen zal gaan doen de oproep om dat vooral toch niet te doen. Een kennis van mij heeft daar ervaring mee. Niet echt dat je zegt ervaring waar je blij van wordt, zware lekkage in de eerste nacht thuis en met grote spoed ’s nachts met de ambulance van Hoogeveen naar Emmen terug en blijvend verlies van de seksuele functies (impotentie). Kennis is ‘met de hand’ geopereerd, niet met de Da Vinci robot.

Omdat mijn vertrouwen niet oostwaarts reist zal ik mij nooit in Emmen laten behandelen, zolang ik daar zelf nog wat over te vertellen heb, de jaren in het actiecomité hebben hun sporen nagelaten en Scheper is een te zwaar beladen ziekenhuis geworden voor mij.

Met de beide berichten vandaag dient zich echter een geheel nieuwe vraag aan. Wat zal Treant doen? Maakt men de bewering te gaan voor de ‘best mogelijke zorg voor patiënten’ waar? Sluit men zich aan bij de oproep om tot zeer vergaande concentratie van prostaatkankerzorg te komen of gaat men uitleggen dat het allemaal zo’n vaart niet loopt en dat patiënten echt niet verder dan naar Emmen hoeven te reizen?

Wat er ook gebeurt, het wordt er voor de patiënt met prostaatkanker op deze manier niet duidelijker op.

.


 

Read Full Post »