Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Partij voor de dieren’

Drentse actievoerders hebben gisteren (25 februari) hooibalen over de hekken van de Oostvaardersplassen gegooid om de noodlijdende dieren daar bij te voeren. Maar volgens Staatsbosbeheer is het onverstandig om de dieren te voeren.  “Dat betekent dat de sterke dieren daarvan profiteren en de zwakke niet. Het haalt het natuurlijk evenwicht weg”, legt boswachter Hans-Erik Kuypers uit. Volgens mij is dat juist de essentie van de struggle for life: dat de sterken profiteren en de zwakken niet.


Ik moet bekennen dat het idee van een natuurgebied, waar de natuur haar gang kan gaan mij ooit aansprak. Maar de praktijk dwingt mij om me nu klip en klaar uit te spreken tegen dit volslagen misplaatste en beschamende experiment. Moeder natuur verdraagt namelijk geen hekken. Dieren moeten bij voedselschaarste weg kunnen trekken en op zoek gaan naar nieuwe voedselgebieden. Denk aan de jaarlijkse trek van de gnoe’s in Afrika en dichter bij huis de vogeltrek. En zwakke dieren hebben recht op een predator (roofdier) die hen uit hun lijden verlost.

Wat in de Oostvaardersklassen beoogd werd is ontaard. Het natuurgebied is een soort van concentratiekamp geworden – let wel geen vernietigingskamp – waar dieren worden opgesloten, geen voedsel krijgen en zichzelf moeten zien te redden. Daar hoort dan ook op zijn minst een roedel hongerige wolven bij als we een vorm van (kunstmatig) natuurlijk evenwicht zouden willen scheppen.

Ik geloof niet in de schepping die de Bijbel ons voortovert en ik heb dus ook niet de drang om de daarin beschreven Schepper te imiteren. Maar Staatsbosbeheer lijkt wel in de klauwen van deze hoogmoed te verkeren. Daarom stel ik een nieuw experiment voor, waarbij wolven en alle voor dit experiment verantwoordelijken bij SBB in het gebied worden geplaatst. Een soort Steentijd-Utopia. Toen de mens nog op de toendra’s streed tegen de kou van de permafrost.

Als tegemoetkoming mogen er wat mij betreft een klein aantal grotten kunstmatig worden aangelegd, anders voorzie ik een te spoedig eind van het experiment door het uitsterven van de menselijk soort binnen de hekken van deze ongetwijfeld adembenemende overlevings-soap. En denk erom: het natuurlijk evenwicht moet ten allen tijde in stand blijven, dus niet bijvoeren! En geen kleding over de hekken werpen!

.


 

Read Full Post »

Wie zich in Nederland er aan waagt om de PVV uit te maken voor een fascistische partij loopt het risico bedolven te worden onder levensbedreigingen. Daarom zal ik mij er niet aan wagen om de PVV daar voor uit te maken, maar de vraag of er fascisme in Nederland is durf ik wel te stellen. Ik zal hem niet beantwoorden, dat moet ieder voor zich maar doen. Ik beperk mij er toe te beschrijven wat de kenmerken van fascisme zijn. 

Een fascistoïde beweging kenmerkt zich onder meer doordat hij
– aan één persoon binnen de beweging alle macht geeft
– de traditionele partijen als tegenstander beschouwt
– een autoritaire structuur heeft met een leider aan wie men charismatische eigenschappen toeschrijft
– extreem nationalistisch is
– groepsbelang altijd stelt boven individueel belang
– pleit voor een continue strijd om de eigen natie te doen overleven te midden van andere staten
– in eerste instantie wordt gedreven door irrationele motieven, waarbij intuïtie lijnrecht tegenover logische analyse staat
– pretendeert een spirituele revolutie te zijn, die ten doel heeft de mensheid wakker te schudden
– zich fel keert tegen liberale en democratische stromingen, zoals die na de Franse Revolutie zijn ontstaan
– de waarheid in bezit heeft en tegenspraak niet duldt

De oorsprong van het fascisme ligt in Italië bij de beweging van Benito Mussolini, die van zichzelf vond dat niemand Italië beter kon leiden dan hijzelf. Fascistische knokploegen namen tijdens de grote sociale onrust in het Italië direct na de Eerste Wereldoorlog deel aan het ‘herstel van de orde’. Toen men eenmaal de macht had werden antifascisten gevangen gezet en soms vermoord. Democratie leidde er volgens hen toe dat de natuurlijke banden van ras, volk en familie verloren gingen.

Het is onzinnig om hedendaagse politici te vergelijken met de fascisten uit het verleden. Een vergelijking met Hitler slaat nergens op. Hitler was uit op verovering en een Groot-Duits Rijk onder zijn heerschappij. Hij inspireerde zijn discipelen tot een van de grootste genocides die de menselijke geschiedenis kent. Zoals bijvoorbeeld Stalin en Pol Pot ook genocides op hun naam hebben staan. Het is bovendien niet relevant op welke politicus uit het verleden een moderne politicus lijkt. Het is relevant om te kijken wat de ideeën en doelen van de beweging zijn.

In een fascistische staat wordt individuele tegenspraak niet geduld. De staat wordt gezien als een autonome persoonlijkheid met eigen waarde en eigen doel, waarin elk individu en alle particuliere belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan de normen en die de staat stelt.
In een fascistische staat is geen plaats voor de scheiding der machten (trias politica). Van de scheiding der wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht blijft niets over. Elke vorm van controle tussen de machten onderling verdwijnt. Alle macht wordt geconcentreerd bij de uitvoerende macht. Van de fascistoïde beweging wel te verstaan.

Zie ook: Europese ultranationalisten bijeen

.


Bronnen:

Wikipedia over fascisme
Verzetsmuseum over fascisme
De scheiding der machten (trias politica)

makkeschapen (Small)


Beeld: Pixabay

Read Full Post »