Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘meningsuiting’

Vrijheid. Wie is er op tegen? Ik niet. Ik koester mijn vrijheid tot in het oneindige. Maar is vrijheid, wat u betreft, ook oneindig. Of stelt u grenzen?

Natuurlijk stelt u grenzen. U zult mij vermoedelijk niet de vrijheid gunnen uw partner te vermoorden, tenzij u juist van uw partner af wilt. Een enkeling schijnt daar zelfs (veel) geld voor over te hebben. Gunt u in dat geval die enkeling de vrijheid om zich van de partner te laten ontdoen? Ik vermoed van niet.

De vraag is echter niet zozeer of vrijheid oneindig is, maar waar vrijheid eindigt. Mag ik zeggen dat iemand een vieze vuile fascist is? Of moet ik zeggen dat ik iemand een vieze vuile fascist vind? In het eerste geval doe ik een bewering die ik zou moeten kunnen bewijzen, dus echt slim is de constructie voor die uitspraak niet. In het tweede geval zeg ik wat ik vind. Mag ik mij in dat geval dan wat u betreft beroepen op de vrijheid van meningsuiting?

Dé dooddoener bij uitstek voor dit soort discussies is de uitspraak “Jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint.” Nietszeggende symboliek omdat in deze uitspraak het ongedefinieerde begrip vrijheid wordt gebruikt om het te definiëren. Waarmee het onverminderd ongedefinieerd blijft.

Toch suggereert die dooddoener wel dat er een moreel einde aan de vrijheid is en dat ‘de ander’ bepalend is voor de plek van dat einde. Voor mij bent u de ander en voor u ben ik dat dus wij zullen er samen uit moeten komen om te bepalen waar het einde van de vrijheid ligt.

Voor een groeiend aantal mensen lijkt de vrijheid van de ander te eindigen wanneer die er een afwijkende mening op nahoudt. Men mag dan de ander bijvoorbeeld van haatzaaierij beschuldigen en er vervolgens bezwaar tegen hebben om dan zelf van haatzaaierij beschuldigd te worden. Wie dat pad bewandelt begeeft zich op glad ijs. Maar we bevinden ons dan nog steeds op het terrein van de discussie, de rede, de redetwist, die veel beter een dialoog zou zijn.

Met de actuele problemen rond Lelystad Luchthaven  komen we vanuit het ongrijpbare ineens op het uiterst grijp- en graaibare terrein van de financiën. En niet zo’n klein beetje ook. Het gaat om miljoenen, waarschijnlijk miljarden. Nederland mag van Europa niet de zogenoemde verkeersverdelingsregel toepassen, omdat daarmee de “markttoegang voor nieuwe gegadigden” volledig wordt afgesloten. Er zijn politici in Nederland die dan de schouders ophalen. Europa? Nou en? Waarmee zij de vrijheid van dienstenverkeer schenden. Het zou een misdaad zijn tegen de vrije markt. Maar is die markt wel zo vrij? Mag ik er verhandelen wat ik maar wil? Ook drugs, wapens, mannen, vrouwen….?

In 2006 werd in Nederland de vrije markt ingevoerd op terreinen als zorg, onderwijs, energie, openbaar vervoer en sociale woningbouw. Hoofdwet van die markt is “Een ieder wordt geacht de eigen broek op te houden.” Een uitdrukking overigens die aanpassing behoeft, omdat de vrijheid van de genderneutraliteit mogelijk in gevaar wordt gebracht. Er zou iets moeten staan als “Een ieder wordt geacht de eigen bedekking van het onderlichaam op te houden.” Of wordt hiermee de vrijheid van de naturist om die bedekking te laten vallen tekort gedaan?

Laat de illusie dat vrijheid bestaat dus maar varen. Vrijheid bestaat niet. Of misschien is er toch een uitzondering… de vrijheid van gedachten daar heb ik u niet bij nodig. Die kunt u niet inperken tenzij u mij vermoordt, maar dan moet ik die gedachten dus wel eerst naar buiten hebben gebracht. Mijn Kantlijnen zijn voor mij het middel om dat te doen.

Omdat Kerstmis voor de deur staat wil ik eindigen met twee spreuken. Misschien wilt u die spreuken wel onthouden.

Als het hart bitter is, helpt zelfs suiker in de mond niet.
(Oud jiddisch gezegde)

Wie voor cynisme kiest het hart bevriest.
(Van Kooten, de Bie en de Jonge tijdens een gala-avond voor Amnesty International jaren geleden)


 

Read Full Post »

Geert Wilders en Sylvana Simons. Ze functioneren in de top van de eredivisie voor omstreden publieke figuren. Mateloze bewondering en immens afgrijzen. Ze oogsten het allebei op beide terreinen. En ze hebben gemeenschappelijk dat ik ze beiden even verwerpelijk vind. Maar toch vind ik dat ze recht hebben op hun vrije meningsuiting.


Daarom hoop ik dat de rechtbank, die zich nu moet buigen over de vraag of de minder Marokkanen uitspraken van Geert Wilders, zal besluiten tot vrijspraak, liefst met de kanttekening dat de uitspraken op zich verwerpelijk en walgelijk zijn, maar niet strafbaar. Hoe kwetsend de uitspraken ook zijn, ze worden pas echt gevaarlijk als ze gedaan worden vanuit een veroordeelde positie.
Wilders zal meer oogsten als hij wordt veroordeeld, dan als hij wordt vrijgesproken. In het eerste geval zal de haatwind aangewakkerd worden tot een haatstorm, in het tweede geval zal hij hooguit kunnen zeggen dat zijn tegenstanders hem de mond willen snoeren, maar dat zegt hij toch al lang.

Wilders is natuurlijk een hypocriet van het zuiverste water. In het verkiezingsprogramma van de PVV stond dat een verdachte verplicht bij het tegen hem of haar aangespannen proces aanwezig moet zijn. De afwezigheid van de blonde leider bij ‘zijn proces’ staat daarmee op gespannen voet en toont de ware aard van het enige en almachtige lid van de PVV. Híj mag alles roepen en (mede op mijn kosten) daarom beveiliging genieten. Maar Sylvana heeft de bedreigingen die haar deel zijn geworden volgens hem ‘over zichzelf afgeroepen’. Alsof dat bij hem niet het geval zou zijn.
De rechters moeten een Salomonsoordeel zien uit te spreken. Zowel Knoops als het OM hebben krachtig en geloofwaardig gepleit en geëist. Zie daar als rechter maar eens uit te komen.

Sylvana Simons roept bij mij op een heel andere manier afkeer op. Ik geloof niet in haar oprechtheid. Alles in mij schreeuwt dat ze een opportunist is die ‘het’ vooral voor zichzelf doet. Maar dat recht heeft zij en het zou dom van haar zijn als ze  de podia die haar geboden worden niet zou benutten.
Natuurlijk heeft zij gelijk als ze het slavernijverleden van Nederland aan de kaak stelt. Onze rijkdom is ooit tot stand gekomen door uitbuiting. Sylvana mag daarover roepen wat zij wil. Ik voel mij niet verantwoordelijk voor de misdaden van onze voorouders, niet voor de foute keuzes die mijn ouders in 1940 hebben gemaakt, niet voor de mogelijke misdaden die twee ooms van mij mogelijk hebben (moeten) begaan tijdens de koloniale oorlog die we met Indonesië uitvochten in wat onze regering politionele acties noemde. Ik ben slechts verantwoordelijk voor mijn eigen doen en laten en de morele keuzes die ik maak.

De Zwarte Pieten discussie is een toneelstuk waarvoor Geert en Sylvana het script hadden kunnen schrijven. Het is de verbeelding van de gespletenheid van onze samenleving, waaruit de tolerantie en de solidariteit zijn verdwenen. Mogelijk zelfs het democratisch besef. Die discussie verstomt niet door een veroordeling van Wilders of een opgelegd zwijgen van Sylvana. Die discussie toont de hysterie waar Nederland aan ten prooi is gevallen. Maak Geert of Sylvana monddood en de hysterie zal tot nog grotere hoogten stijgen.

.


 

Read Full Post »

Het is de hoogste tijd om het maar eens gewoon nadrukkelijk te stellen. Geert Wilders is geen democraat. En zijn aanhangers hebben niet in de gaten dat wie achter de kudde aanloopt uiteindelijk door de stront moet lopen. 


Het zal me wel de nodige onaangename tweets opleveren, maar dat moet dan maar. Ik maak gebruik van de vrijheid van meningsuiting die voor Geert Wilders vrijwel geen grenzen kent en noem hem zoals ik hem zie: een nepdemocraat.

In onze parlementaire democratie zijn een aantal uitgangspunten van groot belang. Eén van die uitgangspunten is de scheiding van machten. De Trias Politica, waarvoor het fundament werd geschapen door de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu. Het door hem beschreven systeem heeft bij ons geresulteerd in de wetgevende macht (vooral het parlement), de uitvoerende macht (vooral de regering) en de rechterlijke macht (de rechters).

Heel simpel gezegd komt het er op neer, dat het parlement (de wetgevende macht) wetsvoorstellen van de regering bespreekt, al dan niet aanpast en uiteindelijk (al dan niet) instemt met het voorstel. Na verkregen instemming moet de uitvoerende macht (minister en zijn ministerie) er voor zorgen dat de wet wordt in- en uitgevoerd. Wanneer de wet wordt overtreden kunnen inwoners van dit land daarvan aangifte doen en zal uiteindelijk de rechterlijke macht een oordeel uitspreken en een vonnis vellen.

Voor een goede werking van de democratie is het van belang dat de drie machten onafhankelijk van elkaar hun werk kunnen doen. En daar ligt de kern van mijn stelling dat Geert Wilders een nepdemocraat is. In één enkele tweet heeft de blonde leider duidelijk laten merken dat de rechterlijke macht wat hem betreft de pot op kan. De tweet is een reactie op hetgeen het Openbaar Ministerie hem ten laste legt.

ScreenHunter_108 Mar. 09 20.34

In een goed werkende democratie heeft de rechterlijke macht uiteindelijk het laatste woord. In Nederland moet je daarvoor tot de Hoge Raad procederen en als je niet al te veel van Europa walgt kun je daarna nog naar het Europese Hof. Maar dat zal een stap zijn die Geert Wilders vermoedelijk nooit zal nemen.

Gesteld dat de Hoge Raad nadrukkelijk aangeeft waar de grenzen van meningsuiting liggen dan geldt dat ook voor Wilders, die vermoedelijk zijn zitvlak zal afvegen aan het papier waarop het vonnis geprint is. Daarmee geeft hij aan de grondbeginselen van de Nederlandse democratie niet te onderschrijven. En dus is hij als lid van het democratisch gekozen parlement een nepdemocraat.

Wie kritiek op hem uit via twitter wordt onmiddellijk geblokkeerd. Die eer is mij ook te beurt gevallen. Je moet er niet aan denken wat Premier Wilders met kritiek zal gaan doen. Mocht Nederland ooit met deze anti-democraat als premier opgezadeld worden dan staat de democratie in Nederland aan de rand van de afgrond.

Read Full Post »