Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Hoogeveen’

Een topteam dat op het toppunt van het eigen kunnen wil presteren besteedt veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Zo’n team bestaat uit sporters die elkaar tijdens de wedstrijden continu coachen. Daardoor maak je de kans op onverwachte en onaangename verrassingen heel klein. Misschien moet het gemeentebestuur van Hoogeveen maar eens in de leer bij mensen als Joop Albeda, Max Caldas of Erik ten Hag. Topcoaches bij wie communicatie een basisvoorwaarde voor presteren is.


Burgemeester Loohuis zag “geen enkele aanleiding” om wethouder Slomp te benaderen over de voor het college rampzalige uitkomst van de aanbesteding van project IJZ. Loohuis diskwalificeert zichzelf daarmee als bestuurder. Dat hij de volgende dag op vakantie ging toont een gebrek aan teamgeest.

De burgemeester maakt daarmee pijnlijk duidelijk hoe de onderlinge samenhang in het college is. Wist Loohuis dat Slomp er van wist? Wilde hij niet weten wat Slomp van plan was er mee te doen? Wethouder Vos was ook op de hoogte? Over wethouder Giethoorn wordt niet geschreven. Wist hij er nou wel of niet van? Pas deze week kregen ze te horen dat Slomp de plannen in de ijskast had gezet. Natuurlijk proberen de heren nu het beeld van gebrek aan samenhang en teamspirit te corrigeren, maar daar is het te laat voor.

Het CDA laat op haar website weten dat Bert Otten het “jammer vindt dat de raad, maar vooral ook vele andere betrokkenen deze ingrijpende ontwikkeling via de media moesten vernemen.” Koekje van eigen deeg. De minima moesten ook via de media en op het allerlaatste moment vernemen dat de regeling die een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk maakte, per direct was stopgezet.

Binnen het CDA bestaat overigens geen eenstemmigheid over de vraag wat stopzetten van project IJZ betekent. Fractievoorzitter Kreuze had niet in de gaten dat een stem in de poll van de Hoogeveensche Courant niet geheim was. Kreuze vindt de stopzetting een gemiste kans. Zijn partij daarentegen noemt de stopzetting een logische stap.
Niet alleen het college bestaat uit los zand.

In mijn Kantlijn over het drinkwater in Hoogeveen beschreef ik aan het eind de  pijnlijke hoeveelheid onvermogen van het college om onze gemeente naar behoren te besturen. Dat het college zo snel de juistheid van die bewering zou laten zien had ik in mijn stoutste dromen niet durven voorspellen.

.


 

Read Full Post »

Project IJZ gaat niet door, als klopt wat bronnen aan Dagblad van het Noorden hebben gelekt. Daarmee krijgen zowel de raad als het college van B&W een gevoelige tik over de vingers. En dient de vraag zich nadrukkelijk aan of dit college wel in staat zal zijn om Hoogeveen door de financieel moeilijke toekomst te leiden.


Gemeentebelangen levert twee wethouders, waarvan er inmiddels een door de partij zelf onderuit is gehaald. Gemeentebelangen was altijd uiterst kritisch als het ging om de begroting omdat men vond dat de hand niet voldoende op de knip werd gehouden. Gemeentebelangen stemde zelfs tegen begrotingen om die reden.

Nog geen week nadat Anno Wietze Hiemstra (die Hoogeveen financieel gezond achterliet) bij zijn afscheid waarschuwde Pas goed op de centen sloeg de raad onder groot enthousiasme van de toenmalige GB wethouder Steenbergen op hol om vijf miljoen euro provinciale subsidie binnen te harken. Alleen de Partij van de Arbeid en twee leden van de CDA fractie stemden tegen. De SGP zat nog niet in de raad, maar zou zeker ook tegen gestemd hebben.

Ondertussen probeerde het college on-Hoogeveens daadkrachtig te zijn. Maxx werd aangekocht, op een manier die toenmalig eigenaar Max Jacobsen in grote woede deed ontsteken. De raad besloot in december tot geheimhouding over de gang van zaken. Het transparante LooHuis van Thorbecke kreeg daarmee een daverende klap in het gelaat. Villa de Terp werd aangekocht, Maxx werd gesloopt, er is voor vier ton aan voorbereidingskosten gemaakt en vooruitlopend op een gunstige aanbesteding heeft Wethouder Slomp adviesbureau Antea opgedragen de plannen alvast uit te werken, zodat na de aanbesteding geen verdere vertraging zou optreden. Zal vast wel een factuur van een tonnetje worden. Het zal mij niet verbazen als door project IJZ meer dan een miljoen euro is verkwanseld.

Het voert te ver om alleen Gemeentebelangen verantwoordelijk te maken, maar de rol van de lokalen (uw geluid onze stem) is te belangrijk om zonder gevolgen te blijven. De koers werd uitgezet door de gemeenteraad, die hunkerde naar een aansprekende faciliteit in Hoogeveen. Maar goede schippers (naast God), weten op tijd een koers te wijzigen teneinde niet aan lager wal te raken. De vorige wethouder hield vol dat aan de ijsbaan verdiend zou gaan worden en de huidige was kennelijk dusdanig optimistisch over de aanbesteding dat een opdracht aan bureau Antea niet als voorbarig werd gezien. De aanbesteding valt bijna 60% hoger uit dan het maximale budget dat het college door de raad was toegestaan. Dan spreek je niet van een vergissing, maar van een grove en naïeve inschattingsfout. Niet alleen van de bestuurders, ook van de ambtenaren die de bestuurders voortdurend souffleren.

Los van dit alles staat het – nog steeds onvolledige – college voor een ingewikkelde opdracht – zowel financieel als moreel en ethisch – nu er fors moet worden bezuinigd, nadat Hoogeveen in korte tijd de hele spaarpot leeg heeft zien raken. Het college heeft laten zien geen goede antennes te bezitten toen het rapport van de Rekenkamercommissie een vernietigend beeld gaf van de procedures en de aannames met betrekking tot project IJZ. Aanvankelijk dacht men zelfs de aanbesteding onderhands met Bam te kunnen regelen (klaarblijkelijk had men nog nooit van Europese aanbestedingsregels gehoord) en toen dat (inclusief een schimmige gronddeal met BAM) niet lukte, werd ineens de combi met het zwembad uit de hoge hoed getoverd.

Ad hoc beleid, dat ons burgers slechts geld heeft gekost en nog veel meer gaat kosten als de raad niet ingrijpt en dit college naar huis stuurt. Zonder de juiste antennes raakt het schip de Hoogeveen nog verder aan lager wal.


Read Full Post »

Geachte heer Loohuis, beste Karel,

Op 2 januari 2017 sprak u in uw Nieuwjaarstoespraak over een transparante overheid: Het Huis van Thorbecke is te oud en te gammel geworden. Een opknapbeurt voldoet niet meer. Het is tijd voor een grondige renovatie of zelfs voor sloop en nieuwbouw. Om te voorkomen dat het vertrouwen van de mensen in haar bewoners en gebruikers (de lokale overheid en het ambtenarenapparaat, FK) nog verder daalt en omslaat in aversie, of nog erger: de tegenwoordig zo vaak aangehaalde revolte.
U sprak over een huis met veel glas, heerlijk transparant en zonder drempels. U zei ook dat u niet het gevoel had dat iedereen het gepaste gevoel van urgentie heeft.
Zelfgenoegzaamheid is in deze een historische vergissing.

Voor het geval u het niet meer zo precies weet kunt u hier de volledige tekst van deze toespraak terugvinden.

Nu uw college de raad een, inmiddels al zeer omstreden, begroting heeft gepresenteerd, wordt het tijd om uw huis te openen. Wat mij betreft mag de naam Het Glazen LooHuis worden. Onder één voorwaarde. Volwaardige en volledige transparantie. En geen geheimhouding, wanneer u dat zo uitkomt.

Geheimhouding is de belangrijkste voedingsbodem voor het wantrouwen waar u zich op 2 januari 2017 zo bevreesd voor toonde. Toch vroeg uw college op 18 oktober tijdens een besloten raadsvergadering (in het voor de gelegenheid volledig geblindeerde glazen huis) aan de raad om de komst van een niet met name genoemd grootwinkelbedrijf op het voormalige NHC terrein aan de Griendtsveenweg te blokkeren, omdat het volgens u niet in de toekomstige gebiedsvisie paste. Hoe lang zal dit gebied nog aan elke treinreiziger de droefgeestigheid van Hoogeveen laten zien? Er is een grote kans verloren gegaan om vanaf de A28 een dynamische ondernemende zichtlijn te scheppen. Waarom? Omdat het niet in de toekomstige gebiedsvisie past! Het lijkt er op dat uw college hier de historische vergissing maakt waarvoor u waarschuwde, zelfgenoegzaamheid.

Binnenkort (27-8) vindt opnieuw een besloten bijeenkomst plaats. Over de aanbesteding van Project IJZ, dit keer. Alle inschrijvers weten dat ze kansloos zijn als ze de bovengrens van 32 miljoen euro overschrijden. Ik voorspel dan ook dat velen daar binnen zijn gebleven. Dat betekent, zo weten wij sinds de bijna-ramp in het stadion van AZ, een enorme kans op risicovol bouwen. De toezichthouder (Vereniging Bouw- & Woningtoezicht) is heel duidelijk: Opdrachtgevers gaan voor de goedkoopste partij. Die partij zal nooit extra kwaliteit in het ontwerp opnemen, want dan wordt die duurder dan de concurrent.

Ik vrees dat u de leden van de raad opnieuw geheimhouding zult vragen, misschien zelfs zult opleggen. Daarom roep ik u hier in alle openheid toe Karel DOE DAT NIET. Project IJZ is omstreden in Hoogeveen. Het draagvlak er voor is klein. Geheimhouding nu betekent dat u uw Glazen LooHuis wel kunt vergeten. De bevolking moet er op kunnen vertrouwen dat een besluit een verstandig en een veilig besluit is. Los van de vraag of het moreel verantwoord is zo’n omstreden project te gaan uitvoeren in een tijd waarin u van de zwakste burgers vraagt de broekriem aan te trekken.

.


Read Full Post »

Ooit werd Youp v’t Hek door een dame in de Tamboer geïnterrumpeerd met het verzoek even te pauzeren, zodat mevrouw met haar gezin kon verkassen naar betere plaatsen op het 2e balkon. De voorstelling werd daardoor drie kwartier langer, want dat liet Youp niet op zich zitten. Een jaar later werd hij na 5 minuten al in de rede gevallen, door iemand met een lichte beperking en toen bleef Youp mild en vriendelijk, maar refereerde wel aan het jaar daarvoor. “Zat jouw zus vorig jaar niet daar boven?” En even later: “Volgens mij zit er iets heel verkeerds in jullie drinkwater.”


Misschien valt daarmee ook het optreden van het college van B&W in Hoogeveen te verklaren. Zoals de dame en de jongeman in de Tamboer weinig gevoel toonden voor wat wel en niet gepast was, zo vertoont het college ernstige symptomen van hetzelfde gebrek.

Denk aan de schoffering van kritische burgers door burgemeester Loohuis. Of de ronduit onfatsoenlijke reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie n.a.v. projectIJZ.
Onlangs vroeg SGP voorman Brand van Rijn hoeveel toegangskaarten voor het kinderboekfestival door de gemeente waren verstrekt. Dat wist men niet en wees met de vinger naar Stichting Leergeld, die het geregeld zou hebben. Desgevraagd bleek de stichting nergens van te weten.
Gerard Booij zal het ongetwijfeld verklaren door het leugenachtige karakter van het college, maar ik vrees dat het veel ernstiger is.

Bij de presentatie van de bezuinigingsplannen bleek dat met onmiddellijke ingang geen tegemoetkoming voor studiekosten meer zou worden verstrekt. Betrokken ouders moesten dat via de media horen. Kort voor het begin van het nieuwe schooljaar. Dat is om te beginnen hoogst onbeschoft. Maar…. het college wees naar Stichting Leergeld als alternatief. En nu komt het: zonder daar met de stichting over te hebben gesproken en zonder te weten hoeveel financiële ruimte de stichting daarvoor heeft. Bij lange na niet genoeg om ook maar de kerstvakantie nog te halen. Met dank aan het college.

Dit is wat mij betreft de druppel die de emmer doet overlopen. Het college vertoont een pijnlijke hoeveelheid onvermogen om onze gemeente naar behoren en fatsoenlijk te besturen. Youp heeft misschien wel gelijk met zijn veronderstelling over ons drinkwater. Maar als dat de verklaring mocht zijn dan nog is het geen excuus. Hoogeveen is aan een nieuw college toe.

.


Read Full Post »

Als een paard dat doping toegediend heeft gekregen sloeg een groot deel van de Hoogeveense gemeenteraad op 31 maart 2017 op hol, nadat gedeputeerde Henk Jumelet Hoogeveen en Assen de kluif van vijf miljoen euro provinciale subsidie voor hield. Ik geef het toe ook ik raakte in de ban. Een overdekte kunstijsbaan op loopafstand van mijn huis. Mijn vrienden in de Randstad werden prompt jaloers en boekten alvast voor de winter van 2019-2020 vele logeerpartijen bij mij thuis.


Nu kijk ik heel anders tegen de plannen aan. De spaarpot van Hoogeveen is leeg, maar het college is ondanks groeiende weerstand vastbesloten om door te zetten en Hoogeveen op te zadelen met een hypotheek die een flinke claim op de jaarlijkse begroting zal betekenen.

Gistermiddag sprak ik daarover met Erik-Jan Kreuze de fractievoorzitter van het CDA in de Hoogeveense raad. Hoewel EJK ontkent al een keuze te hebben gemaakt, zou ik er een fles wijn onder durven verwedden dat hij de plannen goed voor Hoogeveen vindt. Dat is zijn motto in deze: “Wat is goed voor Hoogeveen?” En volgens mij hoopt hij dat hij de sceptici binnen het CDA en de fractie (want die zijn er) over kan halen om de plannen te steunen.

Op zijn weblog reageert EJK op een eerder blog van mij en op een opiniestuk van Jan Mastwijk. Hij somt de voor- en de nadelen op van het afblazen van project IJZ.

Voordelen zijn dan: betere solvabiliteit, beter risicoprofiel, rust terug in Hoogeveen, minder garantieverplichtingen, grond van voorheen Maxx en Huize de Terp verkopen, HHC en Thrianta hoeven niet te verhuizen, geen extra risico dat exploitatiebijdragen nodig zijn. Met deze voordelen ben ik het eens. Allemaal redenen om project IJ van IJZ te amputeren.

Over de nadelen valt het nodige te zeggen:

Dat er nog jaren met het oude zwembad moet worden doorgegaan is geen argument om nu met een plan door te gaan dat een uiterst ongunstige invloed op de financiën van de gemeente kan hebben;
De bewering dat de IJZ-combi net zo zwaar op de jaarlijkse begroting zal drukken als het oude zwembad alleen is koffiedik kijken en zeer waarschijnlijk wensdenken;
Het nieuwe zwembad wordt volgens EJK 21% duurder door de BTW; hoeft die niet betaald te worden voor de IJZ-combi, of reken je dan de BTW volledig aan de ijsbaan toe?
Zonder IJZ geen verduurzaming zwembad; een nieuw zwembad of een gerenoveerd zwembad wordt sowieso duurzamer, als je dat maar in de plannen opneemt.
Geen extra sportvoorziening in Hoogeveen; voor wie dan? Hoeveel schaatsers zijn er in Hoogeveen voor wie de bouw van een ijsbaan wenselijk is? Ik heb nog nooit lokale getallen gehoord, alleen regionale schattingen. Dat is een veel te wankele basis.
Geen 5M van de provincie; alsof je daar zoveel mee kunt. Het is een aalmoes als je bedenkt dat het om een regionaal belangrijk project gaat, waar zelfs in Assen inmiddels geen enthousiasme meer voor te vinden is.
Geen impuls voor Hoogeveen als regionale sportstad; jammer dan. Je moet niet een te grote broek aantrekken om de mooie jongen uit te hangen. Daar word je om uitgelachen.
Geen 5,5M obligatielening. Nou dat is eerder een voordeel dan een nadeel, want die lening moet terugbetaald worden met rente. Die kosten zijn gewoon voor rekening van de gemeente. Op mijn vraag hoeveel geld er nu al in dat fonds zit, antwoordde EJK dat “Ewout Klok garandeert dat het helemaal goed komt”.

Over één ding zijn EJK en ik het wel eens. Hoogeveen heeft een ander zwembad nodig dan er nu is. Ofwel nieuw ofwel zwaar gerenoveerd. Dat is een investering waar zeer veel Hoogeveners baat bij hebben. Zeker als de scholen weer aan zwemlessen zouden kunnen doen. Maar ik zie de meeste nadelen die EJK opsomt niet als echte nadelen. Van mij hoeft Hoogeveen niet nog meer op de trom te slaan. We zijn geen grote stad waar het geld tegen de muren klotst. We zijn een dorp in financiële problemen en moeten zwaar bezuinigen. Daar is geen plaats voor grote ronkende ambities, in elk geval niet met mijn belastingcenten.
.


Read Full Post »

Het is IJZ-tijd in Hoogeveen. Op diverse fronten is het onrustig in de gemeente. Hoewel het vakantie is en bezuinigingsplannen van het centrumrechtse college in Hoogeveen niet toevallig juist in deze periode naar buiten zijn gebracht, is er sprake van groeiende onrust onder de bevolking. Het plan voor de ijsbaan/zwembadcombinatie heeft inmiddels de dubieuze status van prestigeobject bereikt, aangezien er met de botte bijl wordt gehakt in het sociale domein (en de zorg) om de begroting van ons dorp sluitend te krijgen. Koste wat kost wil Hoogeveen voorkomen onder toezicht van een hogere overheid te worden gesteld.


De miljoenen die gepaard gaan met de realisering van het “IJZbaanbad” komen echt niet ter beschikking van het sociale domein als het plan wordt afgeblazen, maar hoe graag het college ook, bij monde van wethouder Erwin Slomp, duidelijk wil maken dat de bezuinigingen en het project IJZ volledig los staan van elkaar, de link is gelegd en zal zeker door getroffenen gelegd blijven worden.

De C in CDA
Opnieuw is (nu door Albert Metselaar via een reactie op Facebook) aan CDA fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze gevraagd: “Hoe zijn jouw keuzes in verband te brengen met je Christelijke achtergrond?” Metselaar geeft een voorzet met zijn eigen interpretatie: “Ik interpreteer in ieder geval Christelijke identiteit met sociale identiteit en niet met het oude vooroorlogse beeld van vroeger dat Christelijk betekent dat de macht en de middenstand wordt gesteund.” Voor de tweede keer wordt de CDA fractievoorzitter aangesproken op de C in de naam van zijn partij. Het wordt tijd voor een antwoord van zijn kant.

Politicus of aan de zijlijn
In reactie op een van mijn schrijfsels vroegt EJK mij: “Ga jij nou in 2022 ook eens meedoen aan de verkiezingen?” Een beproefde tactiek om een criticaster te beschadigen. Het roepen aan de zijlijn wordt altijd weggezet als makkelijk. Kom zelf maar eens met oplossingen, is ook een veel gebezigde uitspraak. Waarmee feitelijk gezegd wordt, dat je geen kritiek mag leveren als je niet net zo goed bezig bent als degene op wie je kritiek hebt.
Mijn antwoord op EJK was kort: Nee ik ga niet de politiek in. Ben ik totaal ongeschikt voor en ook niet listig genoeg. Maar dat neemt niet weg dat ik vanaf de zijlijn op onderdelen van het beleid kritiek mag ventileren. Harde kritiek als dat nodig is. En dat is ingeval van rigide bezuinigingen op het sociale domein en de zorg absoluut het geval.

Gemeentelijke spaarpot is leeg
Gisteren mengde voormalig CDA-Kamerlid Jan Mastwijk zich op persoonlijke titel als bezorgde burger, in het debat tussen EJK en mij met een opiniestuk. Mastwijk stelt in zijn stuk onder meer dat het een feit is dat een besluit om project IJZ uit te voeren een zwaar beroep zal doen op de reservepositie van Hoogeveen, die mede door IJZ al in ‘zwaar weer’ terecht is gekomen.
De reservepositie waar Mastwijk op doelt is de spaarpot waarmee Hoogeveen financiële tegenvallers moet opvangen. Die spaarpot is nu leeg.

In een eerder stadium zei wethouder Slomp dat we gaan verdienen aan de ijsbaan. Mastwijk denkt daar anders over. Hij schrijft: “Je kunt redeneren tot je een ons weegt maar het eerste ‘grote project’ zoals een theater of een sportaccommodatie waarvan de exploitatieresultaten ‘meevallen’ moet nog gebouwd worden. Vaak is dan de reactie: Geen lef geen glorie. Met als voorbeeld: Als men destijds bij het aanleggen van het Noordzeekanaal ook zo angstig was geweest, was het er nooit gekomen.”
Aanleg van het kanaal was echter een investering in de voor de economie belangrijke infrastructuur, die zichzelf door die economie weer terugverdiende. Sportaccommodaties zijn, evenals theaters, nooit economisch rendabel. Daar moet altijd geld bij en dat kun je accepteren als een aanvaardbaar gevolg. Dat is dan een politieke keus, maar iedereen voelt volgens Mastwijk op zijn klompen aan “dat uiteindelijk de gemeente Hoogeveen als gevolg van IJZ over een paar jaar ‘een flinke scheur in de broek’ zal hebben.”

Harde kritiek van de VVD
Ook Debbie Bruin, fractievoorzitter van de VVD haalde in de Hoogeveensche Courant hard uit naar de plannen van het college. De bestuurders van Hoogeveen gaan volgens haar slechts voor het belang van de eigen portefeuille, waarbij van samenwerking weinig te merken is. Interessant in het betoog van Bruin is de focus die zij legt op de ambtelijke organisatie. De samenwerking op ambtelijk terrein tussen Hoogeveen en de Wolden kost volgens haar jaarlijks tonnen extra, terwijl de beloofde efficiency uitblijft.
Overigens rept de VVD leidster met geen woord over project IJZ, logisch want prominent VVD lid Ewout Klok is vurig pleitbezorger van het project en de VVD is doorgaans wel gecharmeerd van het geen lef geen glorie. Dat mag wat mij betreft ook gerust, zolang het maar niet met mijn belastingcenten gebeurt.

Wat is wijsheid?
Van de gemeenteraad gaat veel wijsheid verwacht worden. De wijsheid om in te zien dat een ingeslagen weg mogelijk niet de juiste is. Zoals bergbeklimmers soms in het zicht van de top besluiten om te keren teneinde ook de afdaling te overleven, zo moet de gemeenteraad zich afvragen of het niet verstandig is om project IJZ te schrappen. Die afweging op zich vergt al moed. Immers men is in de euforie over de kans die werd geboden toen CDA gedeputeerde Jumelet de vette kluif van een subsidie van vijf miljoen in de ring gooide voor Hoogeveense begrippen ongekend daadkrachtig geweest. De melding dat wie het eerste kwam het eerste zou malen heeft de raad, als was zij een vurig renpaard, op hol doen slaan. Dat het paradepaardje nu misschien tot stilstand gebracht moet worden doet natuurlijk pijn, maar lijkt onvermijdelijk.

Ik sluit me aan bij Jan Mastwijk, die aan het eind van zijn opiniestuk schrijft: “Schrap IJZ en herschrijf de begroting. Spoedig zal blijken dat de reservepositie en de risicopositie van de gemeente er wel bij varen […] Haal even rustig adem, doorloop een zorgvuldig en transparant bezuinigingstraject, en ja, betrek daar ook het sociaal domein bij. Als dat allemaal is uitgekristalliseerd, ga dan de opties voor een gerenoveerd dan wel een nieuw zwembad eens in alle rust uitwerken.”

Lees het volledige opiniestuk van Mastwijk via onderstaande links
Pagina 1
Pagina 2
.


Read Full Post »

Beste Erik-Jan,

Het spijt mij zeer te moeten lezen dat jij mij in jouw blog Op straat en onder professoren een beroepsmopperaar noemt. Je noemt mij dan wel niet met name, maar de verzuchting dat sommige van hen (de beroepsmopperaars) daar “van alles bijslepen, tot (helaas) halve bijbelteksten” is een klare verwijzing naar mijn blog Dus Hoogeveen is altijd heel sociaal geweest?.

Het stoort mij zeer dat je mijn verwijzing naar Mattheüs 25 op deze manier diskwalificeert. Er zijn christenen die hun instemming betuigen met het feit dat een niet-christen wijst op een essentieel aspect van het evangelie. Er zijn helaas ook christenen die daar ongelukkig tot zelfs verontwaardigd op reageren. Bij hen krijg ik het gevoel dat ik een bijbeltekst slechts mag interpreteren op de wijze zoals zij dat doen, en niet anders.

Dat mag je selectief winkelen noemen en dat is het natuurlijk ook, maar je zou ook inhoudelijk op het betreffende vers in kunnen gaan en vertellen hoe het CDA daar inhoud aan geeft en dat mis ik helaas in jouw blog.

Erger, je bezondigt je aan wat tegenwoordig “framing” wordt genoemd, op het moment dat je schrijft: “Er zijn helaas te veel voorbeelden van misbruik of oneigenlijk gebruik van regelingen waardoor het Hoogeveense stelsel onder druk komt.” Je hebt het hier over uitkeringsfraude.

Om hoeveel procent van het totale bedrag gaat het dan? Uiteraard is elke uitkeringsfraude er een teveel, maar de wijze waarop jij dit schrijft in een oproep aan uitkeringsgerechtigden werkt ontmoedigend. Terecht heeft de Cliëntenraad Sociale zekerheid Hoogeveen hier via zijn Facebookpagina op gereageerd en in een grafiek (van PWC) laten zien hoe het werkelijk is gesteld in ons land met fraudezaken. Een excuus aan de door jou opgeroepen uitkeringsgerechtigden zou een chique gebaar zijn.

Iets anders is dat je schrijft amateurpoliticus te zijn. Je zegt hiermee impliciet dat de fractievoorzitter van de op een na grootste coalitiepartij in Hoogeveen een amateur is. Als jij al een amateur bent, wat is dan de rest van jouw fractie? Sukkels die zich door een amateur laten aanvoeren? En wat zeg je daarmee over het CDA? Hebben de christen-democraten niet meer in huis dan dit? Een hoogst ongelukkige woordkeuze in mijn ogen, waarmee je het vertrouwen in het Hoogeveense bestuur geen goede dienst bewijst.

Ik begrijp wel hoe je dit bedoelt. Raadsleden zijn uiteindelijk allemaal goedwillende sukkels, die zich veelal naast hun (vaak volle) baan nog eens zeker een halve baan een slag in de rondte lezen en vergaderen om maar zo goed mogelijk te weten waar zij het over hebben. Als controlerend orgaan zijn zij dan ook geen enkele partij voor de beleidsmakers die van beleid maken hun beroep hebben gemaakt. Ik vraag mij daarom geregeld af, wie het nou werkelijk voor het zeggen heeft; de raad of de beleidsambtenaren. Vrijwel geen wethouder waarmee ik in de afgelopen jaren heb gesproken liet zich niet door een beleidsambtenaar vergezellen. In mijn herinnering was Anno Wietze Hiemstra de enige die het zelf wel afkon.
Ik pleit dan ook voor een sterk verbeterde beloning voor leden van gemeenteraden, waardoor zij makkelijker in deeltijd kunnen gaan werken en zich niet meer als amateurpoliticus hoeven te excuseren.

Dan iets heel anders. In punt 1 van jouw korte reactie op hetgeen professor Allers zegt over IJZbadbaan en WMO en Jeugdzorg schrijf jij dat “wij ons ook op dat punt wel aan de landelijke richtlijnen moeten houden en de wet als uitgangspunt nemen (*)“. De ster verwijst naar jouw oproep die ik hierboven al vanwege de stigmatiserende framing heb besproken.
Dat je de wet als verplicht uitgangspunt noemt vind ik bijzonder en wel hierom: De gemeente Hoogeveen doet er alles aan om de wettelijk vastgestelde participatiepremie niet uit te keren aan degenen die hier recht op hebben. Er ligt een rechterlijke uitspraak uit 2016 en deze is niet uitgevoerd. Hoogeveen pleegt obstructie en moet straks (voor de 3e keer) naar de rechter om zich te verweren tegen klachten waarover de gemeente al eerder in het ongelijk is gesteld. Dat de wet in Hoogeveen heilig en leidend is, moet derhalve met een korrel zout genomen worden. Zeker ook gezien het onafhankelijke onderzoeksrapport van gemeentelijk ombudsman Maas van Egdom, die onomwonden vaststelt dat Hoogeveen zich niet aan de wet houdt. Gaat dit rapport net als het rapport over de IJZprocedures in een diepe bureaulade?

Read Full Post »

Older Posts »