Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Hoogeveen’

Ik zie ze nog zitten, de mensen van het kernteam Zorg voor de Regio. Zelfvoldaan, grijnzend en achter een tafel met goed belegde broodjes. Ik hoor Rolf de Folter nog zeggen, dat de zorgverlening in Drenthe door de keuzes van het kernteam nog beter wordt. Dat hoogmoed voor de val komt is al zo vaak gebleken, maar hoogmoed is ook een van de zeven hoofdzondes en dus vallen ook bestuurders en beleidsmakers daar met enige regelmaat aan ten prooi. In combinatie met zelfoverschatting.


Dagblad van het Noorden meldt in de editie van 21 januari 2020, dat de afdelingen spoedeisende hulp in Drenthe het erg druk hebben. En dan is er nog niet eens sprake van een griepgolf die in volle hevigheid is losgebarsten. Zonder griepepidemie hebben de SEH’s in Scheemda, Assen en Emmen de handen al vol. “Maar”, schrijft Arend van Wijngaarden, “de drie ziekenhuizen durven er nog geen conclusies aan te verbinden. De woordvoerders van de Treant Zorggroep, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda maken onderling afspraken over welke informatie ze geven over de gevolgen van de sluiting van de spoedhulp in Stadskanaal.”

Ik moest het echt een paar keer lezen: ze stemmen dus met elkaar af wat ze ons wel en niet laten weten. Daar komt het op neer. En dan is alleen de SEH van Refaja nog maar dicht. Het is nu volgens de woordvoerders “nog te vroeg om met informatie naar buiten te komen.”

Nou, dat is het dus niet! Onlangs nog ontving ik een mail van een lid van het medisch gilde. Daarin stond onder meer te lezen: Ik heb inmiddels al van 2 incidenten gehoord waarbij een iemand is overleden en een ander het net nog heeft gered. Had in beide gevallen te maken met niet adequate spoedzorg binnen Treant. In een geval wordt de Inspectie ingeschakeld. Dit verrast mij niet, maar verontrust mij des te meer.

Scheemda en Emmen sturen met enige regelmaat patiënten door omdat zij vol liggen, zo hoorde van Wijngaarden van patiënten en familieleden. De woordvoerder van het OZG “herkent zichzelf niet” in die meldingen. Een signaal dat nog meer verontrusting oproept. Waarom zegt de woordvoerder niet iets als “Het is nog niet voorgekomen.” Of “Dat is in totaal twee maal nodig geweest waarvan in één geval vanwege de ernst van de medische toestand van patiënt.” Nee, de woordvoerder gebruikt jargon. Wat betekent: ik heb geen flauw idee.

Ook artsen geven aan dat er problemen met de doorstroming zijn, omdat elders geen plek is. Longarts Sander de Hosson schrijft op Twitter: “Wat een geluk dat de griep zich nog zo rustig gedraagt, want het systeem loopt nu al totaal vast.”

Bestuurders en zorgmanagers bagatelliseren de verontrusting. Volgens hen zijn er op dit moment geen zorgen over de capaciteit. Nee natuurlijk maken zij zich geen zorgen. Het zou hen eens een zorg zijn zeg. Het kernteam Zorg voor de Regio heeft zich in het hoofd gehaald dat zij de ziekenhuiszorg in Drenthe hebben gered. In de Volkskrant van 7 januari viel te lezen dat alleen al vanuit Hoogeveen jaarlijks 6000 patiënten nu een andere SEH zullen moeten bezoeken. Ook wordt melding gemaakt van het feit dat het grootste probleem de laatste jaren was dat de SEH’s te vaak vol lagen. En de oplossing voor dat probleem is dan sluiting van twee SEH’s? Je moet knettergek zijn om de mensen die dit soort zaken verzinnen nog te vertrouwen.

De bestuurders en zorgmanagers wisten de journalisten van de krant te verleiden tot een ronkende kop: Hoe Drenthe de markt de zorg uitjoeg. Hoogmoed en zelfoverschatting. Alsmede ordinaire volksverlakkerij. In een open brief heb ik hen daarop aangesproken. Zonder een reactie te krijgen natuurlijk. Daar voelt men zich veel te goed voor.

🕸


Read Full Post »

Burgemeester Loohuis van Hoogeveen kondigde deze week aan dat er een extern onderzoek zal worden gestart naar de vraag of er (voldoende) redenen zijn om  oud-burgemeester Tjalma zijn ereburgerschap te ontnemen en de naam van het naar hem vernoemde park te veranderen. Loohuis wil een extern wetenschappelijk deskundige of instituut onderzoek laten doen.


Het is een goede zaak dat de burgemeester niet op voorhand het initiatief van SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn om het eerbetoon aan Tjalma in te trekken, van de hand wijst, maar het is om twee redenen wel merkwaardig te noemen dat er aanvullend extern wetenschappelijk onderzoek  wordt gedaan.

Na de oorlog is door de van overheidswege ingestelde Zuiveringscommissie al onderzoek gedaan naar de handel en wandel van bestuurders onder de Duitse bezetters. NSB-burgemeesters werden sowieso ontslagen en moesten zich verantwoorden voor de bijzondere tribunalen; naar de overige bestuurders werd intensief onderzoek gedaan.

In het boek Burgemeesters in oorlogstijd door onderzoeker Professor Doctor Peter Romijn* valt te lezen wat de Zuiveringscommissie over Tjalma oordeelde en welke sancties hem werden opgelegd. Men rekende Tjalma vooral aan dat hij op verzoek van de Duitse bezetter 200 mannen aanwees voor de Arbeitseinsatz op het Duitse vliegveld in Havelte.

* Romijn is hoofd afdeling onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD en deeltijd hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Onder (ongetwijfeld zeer grote) druk van het illegale verzet heeft Tjalma uiteindelijk deze medewerking beëindigd. In de uitspraak van de Zuiveringscommissie valt te lezen dat men ontslag een te zware maatregel vindt omdat Tjalma “zijn fout heeft ingezien”. Maar Voorzitter van Boeijen van de Zuiveringscommissie tekent er bij aan dat Tjalma niet voor herbenoeming als burgemeester in aanmerking moet komen.

Toenmalig minister Beel (en partijgenoot van Tjalma) hield Tjalma de hand boven het hoofd en volstond met een ernstige berisping zonder openbaarmaking. Het werd in de achterkamertjes geregeld dat Tjalma gewoon burgemeester kon blijven. Vermoedelijk had Beel belang bij het aanblijven van zijn partijgenoot. Opvallend is dat de commissie zich niet druk maakte over de bereidwillige medewerking van Tjalma aan de deportatie van de Joden uit Hoogeveen. Het valt moeilijk te zeggen waarom. Zou het te maken hebben met de beschamende houding van Nederland ten opzichte van teruggekeerde overlevenden van de vernietigingskampen? Of misschien wist Tjalma het verborgen te houden?

ScreenHunter_01 Jan. 17 11.28

De website Drenthe in de oorlog over de medewerking die Tjalma aan de bezetters verleende

In 1950 vroeg het NIOD (toen nog RIOD) of er in Hoogeveen nog archieven aanwezig waren die voor de toekomst van historisch belang zouden kunnen zijn. Tjalma antwoordde dat er niets aanwezig was. Een leugen bleek later, want volgens streekhistoricus Albert Metselaar is er een kast vol archieven aangetroffen.

Het onderzoek dat nu door bm Loohuis is aangekondigd gaat dus het onderzoek van Prof. Dr. Romijn overdoen. Opmerkelijk en merkwaardig, want deze week liet het college weten dat men weigert nog langer WMO en Jeugdzorg te financieren wanneer de kosten hoger zijn dan het budget. Wethouder Slomp zei volgens het Dagblad van het Noorden letterlijk: “Het is mogelijk dat iemand die in oktober bij ons aanklopt voor ondersteuning moet wachten tot januari. Dat is niet anders.”

Hoogeveen dreigt armlastig te worden en stevent af op een vermoedelijk tekort op de begroting van zo’n vier miljoen euro. Men bezuinigt rigide, maar blijkbaar is er voldoende geld voor het inhuren van een (ongetwijfeld dure) externe wetenschapper, die onderzoek – dat al gedaan is – moet gaan herhalen. Op de onderzoeksvraag of er (voldoende) redenen zijn om het eerbetoon aan Tjalma te beëindigen zal een gewetensvol wetenschapper geen antwoord willen geven. Wetenschappers beperken zich tot feiten en het gevraagde advies is een mening. Het hele onderzoek wordt daarmee een zinloze missie. Als historicus zou Loohuis zich daar bewust van moeten zijn.

Ik vraag mij dan af: “Waarom?” De burgemeester zegt daarover: “We weten dat er al vaker over is gesproken, maar als je dit soort discussies voert moet je dat wel zuiver doen […] Zoiets moet wetenschappelijk goed onderbouwd zijn.” Blijkbaar vindt Loohuis het onderzoek van Prof. Dr. Romijn van het NIOD onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd; of heeft hij misschien geen weet van het onderzoek? Of zoekt hij misschien wel naar een advies waar het college zich achter kan verschuilen?

Ik herhaal nog maar eens dat het niet de vraag is of Tjalma goed of fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die vraag is al beantwoord door de Zuiveringscommissie. De vraag die wij ons 75 jaar na de bevrijding moet stellen is of wij vinden dat Tjalma de eer, die hem nog steeds door Hoogeveen bewezen wordt, waardig is. En of dit eerbetoon te rijmen valt met de aanwezigheid van Stolpersteine in Hoogeveen en een mogelijke deelname aan het lichtmonument van de Stichting 4 en 5 mei.

Wanneer bewijs je eer aan iemand? Volgens mij moet iemand dan meer dan gemiddeld goed geweest zijn in de levenshandel en wandel, een voorbeeld voor anderen. De vraag is dus of wij vinden dat Tjalma aan deze voorwaarden voldoet. Aanvullende onderzoek is overbodig. Er wordt meningsvorming gevraagd van College en Raad en het is een enorme blamage dat men die mening niet eigenstandig kan of wil vormen op basis van breed en diepgravend onderzoek dat al lang is gedaan.

🕸


zie ook:
Brief Tjalma aan Joodse bevolking van Hoogeveen
Adreslijst Joodse burgers Hoogeveen t.b.v. Duitse bezetter
Brief Tjalma aan NIOD
Drenthe in de oorlog
Mijn brief aan College van B&W en de leden van de Gemeenteraad
Hoogeveen laat externe onderzoeker los op kwestie Tjalma

Read Full Post »

Dagblad van het Noorden meldt “Hoogeveen laat officieel onderzoek doen naar de rol die oud-burgemeester Jetze Tjalma in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. De SGP wil dat hem het ereburgerschap ontnomen wordt en dat het naar hem vernoemde park een andere naam krijgt.”


Het goede nieuws is dat Hoogeveen de vraag of men de heer Tjalma het eerbetoon (middels een ereburgerschap en een naam van een park) nog waardig vindt wil beantwoorden. De vraag is daarbij niet of Tjalma goed of fout was in de Tweede Wereldoorlog, maar of wij met de kennis van nu en afgezet tegen de hedendaagse normen en waarden de heer Tjalma nog steeds eerbiedwaardig vinden.

Het minder goede nieuws is natuurlijk dat Hoogeveen te lui is om zelf de feiten op een rijtje te zetten en daar een ongetwijfeld goed betaalde onderzoeker voor aan het werk wil zetten, terwijl dat absoluut niet nodig is, aangezien na de oorlog een van overheidswege ingestelde zuiveringscommissie onderzoek heeft gedaan naar de bestuurders in de jaren van de bezetting. Hierover heb ik een uitgebreide brief aan alle leden van de gemeenteraad en het college van B&W, alsmede de gemeentesecretaris verstuurd. De brief is via dit weblog te downloaden. Ook heb ik hen de brief van Tjalma aan de Joodse burgers van Hoogeveen van 16 mei 1940 toegestuurd alsmede de adressenlijst van die Joodse burgers, die later voor de Duitsers van grote waarde was toen de Joden uit Hoogeveen werden weggevoerd.

Tjalma is onderwerp geweest van uitvoerig onderzoek door de zuiveringscommissie, waarbij het vraagstuk van de adressenlijst en de brief van 16 mei ondergeschikt was en vrijwel geen rol heeft gespeeld. Zo goed was Nederland namelijk niet met de Joden. De zuiveringscommissie kwam met betrekking tot de heer Tjalma tot het oordeel dat ontslag op grond van het Zuiveringsbesluit een te zware maatregel was.Voorzitter Van Boeijen van de zuiveringscommissie tekende bij dit besluit echter aan: “voor een herbenoeming als burgemeester te Hoogeveen dient hij t.z.t. naar mijn meening niet in aanmerking te komen.” Uiteindelijk oordeelde de minister (Beel) dat het handelen van Tjalma laakbaar was, maar niet tot ontslag hoefde te leiden en volstond met een ernstige schriftelijke berisping, zonder openbaarmaking. Het heeft er alle schijn van dat Tjalma voldoende dekking had van zijn eigen partij (ARP), waarop Beel geen aanleiding zag hem te ontslaan.
Bron: Peter Romijn – Burgemeesters in oorlogstijd

Streekhistoricus Albert Metselaar heeft uitvoerig onderzoek gepleegd en is goed gedocumenteerd. Om nu te zeggen, zoals burgemeester Loohuis tegenover Dagblad van het Noorden deed  “Je moet niet zomaar wat roepen” beschouw ik dan ook als een regelrechte belediging aan het adres van Metselaar. Waarom onze burgemeester dit gedrag nodig heeft is mij niet duidelijk, maar het wekt in elk geval niet de indruk dat wij worden bestuurd door een daadkrachtig leider met heldere kennis van zaken. Het spijt me verschrikkelijk dit te moeten concluderen, maar ik kan het niet anders duiden.

Het heeft er alle schijn van de men een advies wil kopen waar men zich hoe dan ook achter kan verschuilen.

🕸


 

Read Full Post »

Hoogeveen gaat de kont tegen de krib gooien, althans Hoogeveen sluit niet uit dat het dat gaat doen. Wethouder Erwin Slomp sprak stoere taal op de website van RTV Drenthe en in Dagblad van het Noorden: “We gaan aan de randen van de wet opereren.


Dat het Catshuis ondertussen meer weg heeft van het geldpakhuis van Dagobert Duck is bekend. Dat de centrale overheid net zo gierig is als Dagobert eveneens. Dus is een stoere houding van de lokale overheden op zich zeer toe te juichen. Op zich, want er valt ook een hoop op af te dingen.

In Hoogeveen is eerder stoere taal gesproken. Henk Reinders (CDA) zei in 2013 dat Treant (toen nog ZLM) oorlog kon verwachten als het Bethesda leeg zou halen. De woorden van Reinders kwamen uit de mond van een volkomen tandeloze tapir.

Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) zegde in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen het vertrouwen in Treant op, nadat hij voordien meerdere malen het volste vertrouwen in de goede bedoelingen van de Raad van Bestuur had uitgesproken.

Karel Loohuis (PvdA) schuwt stoere taal ook al niet. Burgers die kritisch op hem zijn noemt hij gerust azijnpissers, de lokale overheid moest weer transparant worden en het raadhuis bij voorkeur een glazen huis van Thorbecke. Vorig jaar nog kondigde Loohuis glimmend van trots aan dat ijsbaan en zwembad er “zeker zouden komen.”

En nu doet de jongste bediende in het college van B&W een duit in het zakje. Hoogeveen gaat overschrijdingen van de WMO niet meer zelf betalen. Daarmee stelt hij zich in elk geval kandidaat voor de titel Tapir van het Jaar. Tapirs zijn planteneters die met hun korte slurf behendig bladeren en twijgen van bomen en struiken kunnen grissen. In gevangenschap kunnen ze zonder problemen met meerdere dieren bij elkaar gehouden worden, maar van sociaal gedrag is geen sprake.

Tapir van der Heide vergeet dat mensen RECHT HEBBEN op maatschappelijke ondersteuning; dat de eerste de beste strijdbare aanvrager die op een wachtlijst wordt geplaatst de gang naar de rechter zal maken deert hem kennelijk niet. Hij heeft er òf geen benul van òf hij legt zijn oor te veel te luister bij ambtenaren die al gewend zijn aan zaken voor de rechter uit te vechten. Denk aan de participatiepremie die Hoogeveen vertikte uit te betalen.

Natuurlijk heeft van der Heide ook wel een punt. Hoogeveen kampt met grote tekorten en dat vraagt om doelmatig beleid ten einde die tekorten weg te werken. Maar Hoogeveen heeft het ook een beetje te hoog in de bol. De kosten die het ijsbaan/zwembad fiasco met zich meebracht lopen mogelijk nog verder op. Max Jacobsen is naar de rechter gestapt en eist een forse schadevergoeding van de gemeente Hoogeveen, die in oktober meldde te denken dat ze “juridisch zeer sterk staat.” Men denkt het en dus doet men het. Zo dacht het college ook aan de ijsbaan te gaan verdienen. Nog steeds weten ze op het Raadhuisplein niet hoe erg Hoogeveen met project IJZ het schip is ingegaan, maar project CultuurPaleis (voortaan CP) heeft al geleid tot nieuwe financiële verplichtingen (aan het bureau Common Affairs, dat een voorlopig ontwerp mag maken).

Van der Heide: “Elk programma moet bij dreigende tekorten compenseren binnen het eigen programma.” Wat te doen als dat niet voldoende is? Stoppen met uitgeven en niet aan andere programma’s komen. Doen alsof daar geen geld wordt verspild dus.

Wethouder Erwin Slomp, die bittere verwijten van zijn collega’s kreeg toen hij het enig mogelijke verstandige besluit in het project IJZ nam: “Het kan zijn dat je in oktober een aanvraag doet voor een WMO-abonnement, maar je daarop moet wachten tot januari.” Gert Vos is er als de tapirs bij “Voor jeugdzorg geldt hetzelfde.”
In gevangenschap kunnen tapirs zonder problemen met meerdere dieren bij elkaar gehouden worden, maar van sociaal gedrag is geen sprake. Van gezond verstand ook niet.

De gemeente zoekt de randen van de wet. Die zijn alleen maar door schade en schande te vinden en daarvoor moet je die randen overschrijden, anders weet je nooit zeker of je aan de rand zit. Laten de jongeren die op zorg wachten en de WMO-gerechtigden die randen ook maar opzoeken.

🕸


Read Full Post »

Staatsecretaris Ankie Broekers Knol is duidelijk; overlastgevende asielzoekers mogen “niet helemaal” opgesloten worden. Burgemeester Karel Loohuis was ook duidelijk in juni 2019; de omgebouwde gevangenis in Hoogeveen is ongeschikt voor de proef met overlastgevende asielzoekers.


Dus de aso’s waar Loohuis van af wilde worden vervangen door tuig. Een kwalificatie die ik niet snel in de mond zal nemen, maar als staats Broekers Knol zegt dat het de “heel vervelende asielzoekers zijn” weet je dat mevrouw het over tuig heeft, schorriemorrie uit landen waar de politie minder zachtzinnig optreedt. En dat tuig mag niet helemaal opgesloten worden. Broekers Knol: “Ze kunnen er nog wel uit, maar ze zijn heel erg ingeperkt.” Dat mevrouw hoopt dat de HTL in Hoogeveen “andere gemeentes lucht geeft” stelt ook niet echt gerust.

De geruststellende woorden van burgemeester Loohuis dat burgers “geen overlast zullen ervaren” zijn te algemeen en gezien de ommezwaai van Loohuis sinds juni vorig jaar ook niet echt vreselijk geloofwaardig.

Op Facebook schreef SP fractievoorzitster Jutta van den Oord: “Ze mogen ‘naar buiten’ op het eigen terrein van het AZC, maar gescheiden van de overige asielzoekers. Verder komen ze alleen van het terrein af in een busje van de DJI om naar hun advocaat of een arts te kunnen. Dus zullen we hen nooit op straat zien op weg naar de winkel o.i.d. Dat is duidelijk anders dan met de vorige groep bewoners. M.a.w. jij en ik zullen deze mensen nooit tegen kunnen komen.”

In elk geval duidelijke woorden, maar als dit waar is zijn de aso’s wel opgesloten. En dat mag dus niet volgens Broekers Knol. Wie kletst er nou uit de nek?

Daarom roep ik burgemeester Loohuis op om klip en klaar antwoord te geven op een paar simpele vragen. Dat moet toch kunnen? En zo niet dan is er dus alle reden voor inwoners van de Weide om zich ernstige zorgen te maken.

Dus mijnheer Loohuis, pleitbezorger van een transparante lokale overheid,

  • klopt het wat mevrouw van den Oord op Facebook schreef en door mij hierboven letterlijk is geciteerd?
  • zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de woorden van Broekers Knol?
  • zo niet, wat zijn dan beperkingen waar de staatssecretaris over spreekt?
  • hoe wordt gegarandeerd dat deze overlastgevers niet zonder begeleiding buiten de HTL kunnen komen?
  • hoe zult u handelen ingeval toch overlast voor burgers ontstaat?
  • hoe vaak zult u accepteren dat burgers overlast ondervinden?
  • wat gaat u doen ingeval toch overlast ontstaat?

Tot slot, geachte heer burgemeester, u heeft meerdere malen te kennen gegeven niet aan sociale media te doen daarom zal ik deze vragen per e-mail aan u toesturen. Hoogeveen en zeker De Weide heeft recht op duidelijkheid. Klip en klare duidelijkheid, waar niet mee te marchanderen valt. Om draagvlak te scheppen zult u die duidelijkheid moeten geven. Duidelijker dan u tot nu toe deed.

🕸


Read Full Post »

Hoogeveen zet vol in op het Cultuurhuis. Architectenbureau Common Affairs (onnodig Engels voor Gemeenschappelijke Zaken) uit Amsterdam mag een voorlopig ontwerp maken. Het bedrijf zal dit samen met de ‘culturele partijen’ in Hoogeveen doen als het aan wethouder Giethoorn ligt. Tot die partijen behoren ook de toekomstige bezoekers.


Interessant. Wie zijn namelijk de toekomstige bezoekers? Hoe selecteer je die? Daar zal dus ook wel eerst een bureau onderzoek naar moeten doen. Hoe dik mag de vinger in de pap worden? Hoe diep mag die in de pap gestoken worden? Mag de vinger van de toekomstige bezoekers ook in de pap roeren? En, niet onbelangrijk, mogen de toekomstige bezoekers ook van de pap proeven? Als zij van Common Affairs slim zijn richten ze nog gauw even het bureau Common Visitors op. In Hoogeveen valt geld te verdienen.

Cultuur is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort valt te lezen op het blog van het Encyclopedisch platform Ensie. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en muziek en dans. Ook gaat het hierbij om gebruiken zoals lichaamsversiering.

De wethouder schuwt niet om de lat laag te leggen. Cultuur is van ons allen, dus we mogen allemaal meepraten. Giethoorn noemt het een zeer vernieuwende en verfrissende aanpak. Vanuit de beleidshoek, die we voortaan de afdeling policy matters noemen om meer gemeenschappelijkheid te suggereren, zijn al als culturele partijen aangemerkt De Tamboer, Het Podium, de Openbare Bibliotheek, de Verhalenwerf, Scala Centrum voor de Kunsten en de Historische Kring Hoogeveen. Zij moeten onder één dak komen. Via vernieuwbouw op de locatie van de huidige Tamboer, waar overigens de beide theaterzalen blijven bestaan.

Er valt nog een hoop te schrijven over deze pap, maar vooreerst is het belangrijk wie er een vinger in mogen steken. Ik stel voor om daar een brede maatschappelijke discussie aan te wijden. Voor wie niet weet wat dat is: het was in de 20e eeuw een goede gewoonte om de bevolking via brede maatschappelijke discussies een vinger in de pap te gunnen. Je zou zelfs kunnen spreken van inspraakcultuur, hoewel nooit duidelijk is geworden wat uiteindelijk met die vingers is gebeurd.

Laten we om te beginnen eerst vaststellen wie nog meer onderdak moeten krijgen in het Cultuurhuis. Hoe meer hoe beter. Dan slopen we de Tamboerpassage en bouwen we geen cultuurhuis, maar een Cultuurpaleis! Kost een paar cent, maar dan heb je ook wat. Een cultuurpaleis waar onze Oosterburen massaal op af zullen komen. So ein wunderbares Kulturpalast! Sagenhaft! Het wordt geen bovenregionaal gebeuren, het wordt een mondiale trekpleister. Het achtste wereldwonder, dat bussen vol Chinezen en Japanners naar Drenthe zal lokken. Ongetwijfeld krijgen we er een dikke Europese subsidie voor.

Help mee bouwen aan dit wereldwonder en geef (liefst gemotiveerd) in de reactieruimte onder dit blog aan wie allemaal onderdak moeten krijgen in het Cultuurpaleis.

🕸


Read Full Post »

Open brief aan de

Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep en de leden van het kernteam Zorg voor de Regio

Geachte dames en heren,

Opnieuw kom ik tot de conclusie dat uw waarheid flexibel is en wordt gevormd al naar gelang met wie u spreekt. Daarmee wordt de geloofwaardigheid van degenen die ons (burgers van Hoogeveen en omstreken) informeren opnieuw kleiner en dan druk ik mij nog zeer vriendelijk uit.

Op een informatieavond in de Magneet medio 2019 vertelden de artsen Huvers en Kleingeld dat het aantal patiënten dat op de SEH in Hoogeveen binnenkwam veel te klein was om een SEH arts in staat te stellen de vaardigheden en kennis op peil te houden. Er zouden gemiddeld minder dan twee patiënten per nacht binnenkomen. Om die reden was het (ook voor inwoners van Hoogeveen) beter om de SEH te concentreren in Emmen. Het was een voorbode van wat verderop in het jaar door de kerngroep “Zorg voor de regio” naar buiten werd gebracht. Inmiddels is de SEH in Stadskanaal gesloten en spoedig volgt ook sluiting in Hoogeveen.

Vandaag kunnen wij in de Volkskrant lezen: “Alleen al vanuit Hoogeveen moeten nu jaarlijks zesduizend patiënten een andere SEH bezoeken.” Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat dit betekent dat dagelijks in Hoogeveen gemiddeld ruim zestien patiënten per dag op de SEH binnenkwamen. Betekent dit nu echt dat minder dan 1/8e deel van de spoedgevallen binnen de ANW-uren viel?

Aangezien uw woordvoerders in het verleden de waarschuwingen van het Comité Actie voor Bethesda honoreerden met verdachtmakingen, als zou het comité uit onruststokers en oproerkraaiers bestaan, ga ik er vanuit dat u nu zult stellen dat de journalist opmerkingen uit het verband heeft getrokken. De schuld ligt immers nooit bij u. Bedenk echter dat u Hoogeveen wel het ziekenhuis hebt kunnen ontnemen, maar u kunt ons niet voor de gek houden.

In uw informatie naar de bevolking was het geringe aantal patiënten de hoofdreden voor concentratie van de spoedzorg. In de Volkskrant valt nu te lezen dat het grote probleem in Drenthe de afgelopen jaren juist was dat “ze (de SEH’s) te pas en te onpas een ‘time-out’ hebben.” De SEH’s lagen dus te vaak vol! En zo nodig wordt het publiek angst aangejaagd met woorden als “We weten allemaal hoe het is afgelopen met het Slotervaartziekenhuis en in Lelystad.”

SEH-arts Sandjer mag dan weigeren te geloven dat Hoogeveners nog niet dood in Emmen gevonden willen worden, het blijft een feit dat uw voorzitter a.i. een jaar geleden bij de presentatie van de plannen van Zorg voor de Regio aan de gemeenteraad in Hoogeveen tegen de raad durfde te zeggen: “Zorg dat patiënten niet weglopen bij Treant.” Dat was en is niet de taak van de gemeenteraad. Het is UW taak.

En er is precies gebeurd wat het actiecomité in 2013 al voorspelde en wat door u en uw voorgangers voortdurend werd tegengesproken. Patiënten zijn weggelopen, personeel is weggelopen en uitstekende specialisten hebben hun heil elders gezocht. U zegt nu met een zak geld geen SEH artsen te kunnen vinden. Waarom kan het in Hardenberg dan wel? Hebt u zich die vraag al eens gesteld? En wat was in dat geval uw conclusie? Kinnesinne, zoals dokter Huvers liet zien op een informatiebijeenkomst: “Over een paar jaar hebben ze in Hardenberg dezelfde problemen als hier.” U moet u schamen!

Ongetwijfeld zult u mijn woorden pareren. Desnoods maakt u mij nog zwarter dan in het verleden al is gebeurd, maar ik zal nooit toestaan dat u onweersproken tegenstrijdige “waarheden” loopt te verkondigen. Zeker niet nu u zich in de Volkskrant presenteert als baanbrekende vernieuwers die het onmogelijke hebben gepresteerd, door de marktwerking uit de zorg te verdrijven. De geschiedenis zal uiteindelijk oordelen, het lijkt er op dat u al druk bezig bent daarvoor alvast uw aanbevelingen bij de geschiedschrijvers in te dienen.

Lees het artikel: Hoe Drenthe de markt de zorg uitjoeg

.


 

 

Read Full Post »

Older Posts »