Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Hoogeveen’

De drietrapsbom waarmee CDA-voorman Erik-Jan Kreuze het bestuurlijke college van Hoogeveen wegvaagde dreunt stevig na en de stofwolken zullen – ondanks de harde wind van dit moment – nog lang niet weg zijn.

Aan mogelijk gekissebis over wie nou schuldig is aan de collegecrisis kan heel simpel een eind gemaakt worden, door vast te stellen dat wie het vertrouwen opzegt, degene is die gebroken heeft. Het CDA dus. Hoeveel moeite Kreuze ook doet om het anders voor te stellen.

De christen-democratische politiek wordt sinds de kabinetten Balkenende gekenmerkt door een opmerkelijk fenomeen. Het is nooit wat beweerd wordt dat het is. Het is altijd anders dan het lijkt. En daarover kun je dan oeverloos gaan redetwisten. Over de vraag bijvoorbeeld wat de onderliggende bedoeling van het voorstel voor een externe adviseur nou was.

Zo’n adviseur moet in één zomer de verziekte sfeer in de raad veranderen en ook nog eens een breedgedragen akkoord over een oplossing voor het financiële probleem tot stand brengen. Dat is een missie die zowel financiële, als politieke, als relatie-therapeutische superdeskundigheid vergt. Daar wil geen mens met gezond verstand de vingers aan branden.

Laat de feiten spreken. Het CDA stelt in een persbericht klip en klaar er geen vertrouwen in te hebben dat het college de financiële problemen in Hoogeveen kan oplossen. Er is binnen de coalitie geen overleg geweest over deze vertrouwensbreuk. Het persbericht waarin het voorstel naar buiten werd gebracht kwam als donderslag bij heldere hemel.

Kreuze weigert uit te leggen waarom er geen motie van wantrouwen is ingediend. Hij verschuilt zich achter verantwoordelijk willen zijn en de voortgang van het bestuur in Hoogeveen willen garanderen. Man kan prachtig formuleren en een simpel raadslid, die voor een veel te lage beloning een veel te zware taak moet vervullen is na twee alinea’s van de christen-democratische accountant het spoor al volledig bijster.

Daarmee ligt meteen het tweede probleem glashelder op tafel. Een gemeenteraadslid kan niet in het levensonderhoud voorzien door de beloning die het raadslidmaatschap oplevert. Maar als je het raadswerk op een niveau van gelijkwaardigheid in de relatie met het door een ambtenarenapparaat ondersteunde college uit wilt kunnen voeren is het absoluut onmogelijk om daarnaast nog een baan te hebben. Met andere woorden gemeenteraden worden zo onderhand wassen neuzen.

Willen wij als burgers dat burgemeester en wethouders op niveau gecontroleerd worden, dan zullen we daar ook een prijs voor moeten betalen. En als we dat niet willen dan betalen we een nog veel hogere prijs.


Read Full Post »

Vier dagen nadat zijn collega Jacob van der Heide aftrad als wethouder van Hoogeveen, volgde partijgenoot Erwin Slomp diens voorbeeld. De bom van CDA-fractievoorzitter Kreuze heeft heel wat schade aangericht.

Slomp verklaarde dat hij dit weekend flink nagedacht heeft over zijn beweegredenen om als wethouder aan te blijven. Hij deed dit in de overtuiging dat aanblijven beter was voor Hoogeveen. Een gedachte waar wat voor te zeggen viel, omdat in tegenstelling tot de landelijke regels een demissionair college in geval van een collegecrisis niet bestaat. Een stuurloos achtergebleven gemeente Hoogeveen zou het gevolg zijn, zo werd gedacht. Dit blijkt echter niet het geval te zijn en dus besloot Slomp alsnog consequenties te verbinden aan de frontale aanval van coalitiegenoot CDA.

Een verstandig besluit. Als het CDA het dan allemaal zo goed weet, laat het CDA het dan ook maar uitzoeken. Gemeentebelangen zou als grootste partij in Hoogeveen het voortouw kunnen nemen bij het oplossen van deze politieke crisis, maar het lijkt logischer om tegen het CDA te zeggen U hebt de bom gelegd en laten ontploffen lost u het dan nu ook maar op.

De persverklaring van het CDA maakte vorige week gewag van de dreigende verhoging van de OZB met 25%. Dat was onaanvaardbaar als de gemeente op haar uitgaven slechts 2,5% bezuinigt. Waar het CDA dan extra op wil bezuinigen werd er niet bij vermeld. Dus het lijkt me realistisch om nu aan het CDA te vragen om met extra bezuinigingsvoorstellen te komen. Wat kost bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat en wat kost het samenwerkingsverband met Zuidwolde? Als je de boel laat ontploffen moet je niet te beroerd zijn om met alternatieven te komen. Vragen om een soort van relatietherapeut is daarbij een zwaktebod.

Tegelijk dient zich de vraag aan of het besturen van een gemeente, die met een miljoenen begroting werkt nog wel te controleren valt door goedwillende amateurs, die vrijwel allemaal naast hun (niet bijster goede betaalde) raadswerk een (vaak volledige) baan hebben. Zonder de steun van professionele deskundigen moeten zij het werk van het college inhoudelijk beoordelen en de vraag is gerechtvaardigd of zij daar wel competent voor zijn. Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak.

Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…


Read Full Post »

Bizar. Dat woord past het best bij het aftreden van wethouder Jacob van der Heide in Hoogeveen. Van alle wethouders die een aandeel hadden in het veroorzaken van de financiële catastrofe is hij de enige die eigenlijk niets te verwijten valt.

Feitelijk valt hij zelfs te prijzen omdat hij vanaf het moment dat hij een half jaar geleden als wethouder aantrad niet heeft weggekeken. Vanavond had ik zullen inspreken over het agendapunt de Samenredzaamheid in Hoogeveen. Omdat dit punt van de agenda werd afgevoerd ging die inspreekbeurt niet door. Toch wil ik mijn mening geven en dat doe ik middels onderstaande video. Uiteraard zal ik de komende dagen via mijn weblog dieper ingaan op de ontstane situatie. Op dit moment gaat de raad praten over de ontstane situatie, en dat volg ik uiteraard op de voet.


Read Full Post »

Komende donderdag 2 juli zal de gemeenteraad van Hoogeveen debatteren over het vertrouwen in het college van B&W. Een mogelijke uitkomst is dat de de raad het vertrouwen in het college opzegt en het college zich gedwongen zal zien om af te treden.

In dat geval hebben de ex-wethouders recht op wachtgeld. Een extra schadepost voor Hoogeveen. Om in beeld te brengen om wat voor bedragen het gaat ben ik gaan zoeken naar informatie en heb ik mijn spreadsheet gevuld met relevante gegevens. D66 sprak in de raadsvergadering van 25 juni de vrees uit dat de schade wel eens een miljoen euro zou kunnen zijn. Tijd voor een feitenonderzoek. Een berekening dus.

Hoelang duurt het recht op wachtgeld?
Na het einde van een wethouderschap heeft een voormalige wethouder recht op wachtgeld voor de duur van maximaal 3 jaar en 2 maand, afhankelijk van de duur van het wethouderschap. Voor wat betreft de rechten van de huidige wethouders in Hoogeveen geldt voor de heren Giethoorn en Vos de maximale duur van 3 jaar en 2 maand. Wethouders Slomp heeft recht op 2 jaar en 3 maand en wethouder van der Heide heeft ondanks de korte duur van 10 maand wethouderschap recht op 2 jaar wachtgeld. Bron: VNG

Hoeveel wachtgeld moet er betaald worden?
Het wethouderssalaris voor een gemeente met 40.000 tot 60.000 inwoners bedraagt € 6960,16 bruto per maand (Bron: Loonwijzer.nl) Het wachtgeld bedraagt in het 1e jaar 80% van het oorspronkelijke salaris en gedurende de rest van de looptijd van het wachtgeld 70%.
Als het college op 2 juli wordt weggestuurd, betekent dit dat het totale wachtgeld dat in 3 jaar en 2 maanden betaald zal moeten worden afgerond € 651372 zal zijn. Dat is iets minder dan € 100.000 meer dan wat er tot de verkiezingen nog aan salaris betaald zou moeten worden.
Blijven de wethouders aan tot de verkiezingen en keren zij daarna niet meer terug dan hebben zij samen recht op in totaal € 733807. Wat er ook gebeurt a.s. donderdag de heren kosten zowel bij aftreden als bij aanblijven een fors bedrag aan wachtgeld. Zie voor de gespecificeerde berekening dit overzicht.

Wat nu als de wethouders aftreden? Dan zullen er nieuwe wethouders benoemd moeten worden. Die kosten dan samen € 556800. En daarna hebben zij recht op twee jaar wachtgeld (ten bedrage van € 501520).
De meerkosten die het aftreden van het huidige college met zich mee zullen bedragen in totaal € 1.070.058
De vrees die D66 uitsprak wordt hiermee dus bevestigd.

Mijn berekening gaat uit van het aftreden van alle wethouders in combinatie met niet terugkeren na de verkiezingen en ik ga er van uit dat niet snel een nieuwe baan gevonden wordt.
Uiteraard zijn er vele varianten te bedenken, maar die spelen zich allemaal af binnen de uiterste bedragen van mijn berekening.

Read Full Post »

screenhunter_25-jun.-25-11.27-1

De winkelier keek mij vorsend aan. “U bent toch…? Van de ziekenhuisacties? Ik knikte en wist dat er een ervaring aan kwam.

Winkelier had een paar weken geleden een ongelukje gehad in de winkel. “Vrijdagmiddag, kwart over vijf, arm uit de kom.”
Behulpzame klant belde de Eerste Hulp in ziekenhuis Bethesda. Gesloten.

Winkelier besloot naar Meppel te gaan, maar moest zelf voor vervoer zorgen. Met nog steeds de arm uit de kom. De klant had tijd en bracht winkelier naar Meppel. Een dik uur na het ongeval werd de arm weer in de kom geplaatst.


Notenkraker is een nieuwe rubriekje op mijn weblog waarin ik harde noten, die mijn pad kruisen, ter kraking aan u voorleg.
Op de hoogte blijven? Neem een gratis en vrijblijvend abonnement via het dialoogvenster in de kolom hiernaast.

Uw mail adres wordt uitsluitend gebruikt voor automatisch toezenden van informatie over nieuwe inhoud op het blog.

Read Full Post »

In de lokale talkshow Met Koopman op Pad, mocht ik mijn zegje doen over de financiële crisis die Hoogeveen momenteel treft. Kennelijk bestond de gedachte dat ik wel weer met een actie op de proppen zou komen, maar dat ga ik niet opnieuw doen.

Als de bevolking van Hoogeveen niet wil dat dit college zo maar zonder meer aanblijft, dan zal die bevolking zelf toch echt in actie moeten komen. Dat houdt heel wat meer in dan op de sociale media massaal boosheid ventileren om vervolgens met maar een paar honderd mensen daadwerkelijk op een oproep tot actie te reageren.

De minimale opkomst bij de protestdemonstratie tegen de sluiting van verloskunde en kinderafdeling in Bethesda staat nog scherp in mijn geheugen geprent. Het was een afschuwelijk frustrerende ervaring, die mij er toen eerlijk gezegd toe bracht om te denken Hoogeveen verdient ook geen ziekenhuis als je er zo weinig voor wilt doen.

Wel zal ik me blijven uitspreken. Tegen slecht bestuur. Tegen willekeur. Tegen geldverspilling. Tegen alles waarvan ik oprecht vind dat het niet goed is. Maar ik ga geen kastanjes meer uit het vuur halen. Daar zullen anderen het initiatief toe moeten nemen. Ondernemers zouden samen als groep een vuist kunnen maken, maar ook burgers kunnen dat doen. Hoe? Ik zou zeggen lees deze interessante webpagina maar eens. Misschien komt u op ideeën.

Nu drie dagen geleden vergaderde de gemeenteraad, weer digitaal, over de kwestie. Alleen Inge Oosting (PvdA) en in iets mindere mate Erik-Jan Kreuze (CDA) stelden scherpe, politieke getinte vragen. De rest van de fracties beperkte zich tot technische vragen. Bijvoorbeeld over wat een alternatief kon zijn voor de verhoging van de OZB.

Aanstaande donderdag volgt nog een raadsvergadering en daarna begint het zomerreces. Ondertussen knaagt de crisis verder aan de fundamenten van Hoogeveen. Inwoners van Hoogeveen, het wordt tijd dat u in actie komt.

Read Full Post »

Alleen al dat samenredzaam showt waar wij in Hoogeveen mee te maken hebben. Wie bedenkt zo’n lege huls? Dat kunnen alleen tweederangs reclamemakers zijn die precies passen bij de bestuurders die momenteel Hoogeveen teisteren.

De komende tijd wordt, hoe triest ook, een bijzonder interessante periode in de geschiedschrijving van Hoogeveen. Uiteraard ga ik dit op de voet volgen en van mijn commentaar voorzien. Tot mijn grote vreugde gaat er nu eindelijk ook naar mij geluisterd worden. Of men moet mij niet eigenzinnig en/of irritant vinden, maar dat kan ik mij met de beste wil van de wereld niet voorstellen.

We beginnen gewoon maar eens bij het begin. De website van de gemeente Hoogeveen biedt een viertal documenten aan om te downloaden en te bestuderen. Het eerste document van mijn keuze is het Raadsvoorstel visie “De samenredzaamheid van Hoogeveen.” Dit voorstel is overigens niet, zoals normaal gebruikelijk opgesteld door de raad. Het is feitelijk een collegevoorstel maar het college wil het doen voorkomen alsof het voorstel vanuit de raad komt. Men heeft dus kennelijk nog helemaal niets geleerd.

Het voorstel begint met op de borstklopperij van de bovenste plank.

Hoogeveen heeft de afgelopen jaren stevig gebouwd aan een prettige woon- en werkgemeente en een aantrekkelijk regiocentrum. Met een hoge ambitie hebben we veel voorzieningen gerealiseerd voor onze inwoners en bezoekers. Op allerlei vlakken zien we daar voorbeelden van: sociaal, fysiek, economisch, sport en cultuur.

De in deze Bokito-achtige start genoemde hoge ambitie is het virus waar deze crisis aan is te danken. Beter was het geweest als hier had gestaan onverantwoord hoge ambitie. Hoogeveen moest en zou Binnenstad van het Jaar worden en als het even kon ook Sportstad van het Jaar. Ten behoeve van die laatste ambitie werd het Bentinckspark in het leven geroepen. Een prestigieus project dat bestaat uit:

 • Twee “voetbalstadions” vlak naast elkaar.
  Dat had ook anders gekund. In mijn geliefde Winterswijk zijn de beide grote clubs gefuseerd, anders konden ze fluiten naar een bij de huidige tijd passende accomodatie. Dat had hier ook gemoeten.
 • Een atletiekcomplex met de (bij de aanleg) snelste 400 m baan van Europa.
  Qua materiaal dan, want bij mijn weten heeft er nog nooit enige wedstrijd van niveau op plaatsgevonden. Ik loop er vaak, op diverse tijdstippen, met mijn hond langs. Maar enige activiteit van betekenis heb ik niet kunnen bespeuren.
 • Topsporthal het Activum.
  Hoe het met het gebruik daarvan is gesteld weet ik niet. De topvolleybalsters hebben er goede herinneringen aan, maar het is tot heden bij één keer gebleven. Wethouder Bargeman, die samen met wethouder Smid het gezicht van dit project vormde liet met de woorden “We halen jullie uit de Valkenlaan weg”
  aan toenmalig directeur van RSG Wolfsbos, Dries Koster, weten dat de gemeente van plan was de school te verplichten om voor de gymnastieklessen het Activum te gebruiken. Een protestdemonstratie met honderden leerlingen van RSG Wolfsbos was het gevolg (zie de video hieronder).
  De annexatiedrift van de wethouders werd door de bestuursrechter echter nadrukkelijk een halt toegeroepen. Ook toen al maakte men in het college verkeerde inschattingen.

Het was het begin van een potverteerderij zonder weerga. In de jaren daarna vlogen de miljoenen de gemeente uit. Letterlijk en figuurlijk, want bij mijn weten hebben Hoogeveense ondernemers slechts broodkruimels gekregen.

Wat volgde?

 • Een parkeergarage (voor de prijs van 12 miljoen euro), die met rotte palen begon.
  Tot heden heb ik (ik parkeer er geregeld) nog nooit hoeven zoeken naar een plekje, integendeel er is altijd ruimte voor een enorm wagenpark. Ik kan me niet voorstellen dat dit uit kan.
 • De kosten van het “kindcentrum” in Wolfsbos stegen met 75%. In plaats van een kostenplaatje van 3,7 miljoen euro moet Hoogeveen 6,5 miljoen euro ophoesten. Een miscalculatie van bijna 3 miljoen euro.
 • En toen kwam daar de ijsbaan. Hoogeveen zou het Kleine Bols stadion krijgen. Een plan dat iedereen nog vers in het geheugen ligt. Vorig jaar kwam aan dit onzalige plan een einde toen bleek dat de kosten tientallen miljoenen hoger uitvielen dan was gecalculeerd. Maar ondertussen was al wel een paar miljoen euro verspild aan voorbereidende zaken. Calculeren kun je leren, zou je denken, maar daar is Hoogeveen slecht in. En dan hangt Hoogeveen nog een claim van 2,5 miljoen euro boven het hoofd van voormalig eigenaar van Maxx Sports & Events, Max Jacobsen. De rechter krijgt in deze het laatste woord.
 • Niet onder de indruk van het verspilde geld ging het college onverdroten voort. Het Cultuurhuis werd het volgende prestige object. Een ongetwijfeld duur, prestigieus architectenbureau uit Amsterdam werd gevraagd om een plan voor de realisatie van dit cultuurhuis te maken. Waarom niet een Hoogeveens architectenbureau? Zijn er hier geen architecten meer?
  In diezelfde tijd werd besloten dat er rigide moest worden bezuinigd op de gemeentelijke uitgaven. De gezamenlijke kerken deden een emotioneel beroep op college en coalitie om het sociaal domein met rust te laten. Het was aan dovemansoren gericht.
 • Het laatste stuntwerk van de gemeente was de stiekeme aankoop van het Taskapand in de Tamboerpassage, waarmee geen vrienden onder de ondernemers werden gemaakt. Op dezelfde dag dat de gemeente een uitgavenstop aankondigde, tekende men ook voor de aankoop van dit pand.

En nu is Hoogeveen vrijwel failliet. De heren hebben nog niets van hun hoogmoed geleerd want zij menen nog steeds de aangewezen personen te zijn om het schip te keren, voor het op de klippen loopt. Men is te hoogmoedig om de artikel 12 status aan te vragen waardoor men in aanmerking komt voor extra gelden van de landelijke overheid. Waarom? Men wil niet de schande van een onder curatele stelling ondergaan.

Meerdere keren heeft het college getoond doof te zijn voor kritiek. Criticasters waren azijnpissers. Men liet onweerlegbaar zien niet in staat te zijn om realistisch te calculeren. En nu het bijna te laat is komt men met de bekentenis jarenlang op te grote voet geleefd te hebben. Met het hoofd in de wolken gedroomd te hebben van een bruisend Hoogeveen, dat meegenomen werd in de vaart der volkeren. Terwijl Hoogeveen het beste af is met de kwalificatie slaperig provinciestadje, met prachtige omgeving en veel mogelijkheden tot recreatie.

Wie vertrouwen in deze heren uitspreekt in de gemeenteraad is niet goed bij het hoofd, of bang om van het pluche gerukt te worden.

Lees ook: Open brief aan college van B&W van Hoogeveen

Read Full Post »

Hoogeveen, 16 juni 2020

Aan de heren:

 • Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen
 • Erwin Slomp, wethouder
 • Jacob van der Heide, wethouder
 • Erik Giethoorn, wethouder
 • Gert Vos, wethouder

Betreft: Uw uitnodiging aan eigenzinnige en irritante burgers

Geachte heren,

Naar aanleiding van berichtgeving op RTV Drenthe en in de Hoogeveensche Courant, alsmede het Dagblad van het Noorden, waaruit blijkt dat u de komende maanden speciale aandacht wilt besteden aan het geluid van ‘eigenzinnige mensen’ en de ‘mening van irritante burgers’ niet als een probleem wilt zien maar als een kans, neem ik bij deze in alle openheid de vrijheid om u ongevraagd van advies te dienen.

Allereerst wil ik u mijn medeleven betuigen. U moet wanhopig zijn. De door uw voorzitter gehanteerde kwalificatie azijnpissers voor de groep waar u nu kansen ziet laat geen andere weg open dan pure wanhoop te vermoeden. U zit met de handen in het haar, dat is duidelijk. U weet het even gewoon niet meer. Laat ik daarom beginnen met de belangrijkste zaken op een rijtje te zetten.

Het is niet de eerste keer dat u naar burgers wilt gaan luisteren. Ik herinner aan de bijeenkomst in de raadszaal over Bethesda, waar uw voorzitter stevige woorden sprak en een vijftigtal burgers uiterst concrete ideeën te berde brachten. Het enige resultaat dat deze bijeenkomst had, was publiciteit en één (!) beleefde brave brief aan de Raad van Bestuur van Treant.

Ik heb uw collega Giethoorn (in zijn hoedanigheid als wethouder en lijsttrekker) in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de CDA verkiezingswinkel gewaarschuwd voor de plannen van Treant met verloskunde en kinderafdeling. De reactie van de heer Giethoorn was ontluisterend. Op hoge toon, begeleid door een aantal ja-knikkers, verzekerde hij mij dat het onvoorstelbaar was dat Treant zoiets ooit zou doen. Of het naïviteit, blindheid of gewoon domheid was is mij tot op heden niet duidelijk geworden. Wel werd niet lang daarna duidelijk dat mijn waarschuwing meer dan terecht was.

In mijn herinnering staat voorts een raadsvergadering in 2019 waarin nogal wat burgers inspraken en stelling namen tegen de bezuinigingen op het sociale domein. Dominee Wietse v/d Hoek (baptistengemeente Bethel) pleitte in niet mis te verstane bewoordingen voor wijziging van dit desastreuze beleid. U (en met u de leden van de coalitiefracties) hebt hier met dovemansoren naar geluisterd.

Na de presentatie van het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) hebt u schaamteloos de leden van de commissie geschoffeerd. De kritiek op uw beleid was in uw ogen volkomen misplaatst. Hiermee hebt u laten zien allesbehalve luisterende oren te bezitten. Nu erkent u dat u destijds lichtzinnig rekende en dat u zich daardoor hebt “verrekend”. Denkt u nou echt dat dit, door het bekennen van uw zonde, u zal worden vergeven?

Uw jongste wethouder, Jacob van der Heide, liet onlangs via de media weten waarom u weigert om de artikel 12 status aan te vragen. Dit is een duidelijk politiek strategische verklaring, die naar mijn volle overtuiging wordt ingegeven door angst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. U wilde niet de onroerende zaakbelasting (OZB) verhogen, want dat zou huizen bezittende gezinnen kunnen komen te staan op een jaarlijkse lastenverzwaring van wel €200,00. Daarom laat u dus liever extra overheidsgeld aan uw neus voorbij gaan*.
Tegelijk laat u nu weten dat diezelfde OZB misschien wel met 30% zal stijgen. U spreekt uzelf, in de persoon van wethouder van der Heide, dus tegen en feitelijk zet u de jongste wethouder zelfs voor schut. Zoals ook gebeurde met wethouder Erwin Slomp die per brief en in de media voor schut werd gezet na zijn besluit de IJZ-plannen te beëindigen.

Tot slot van deze opsomming wil ik u een spiegel voorhouden. Met uw uitspraak “Maar dat vinden wij sociaal” laat u zien hoezeer u bij de luchtbakkers behoort; bij managers die met allerlei inhoudsloze kreten hun ware aard verbloemen. U probeert hier uw gebroken beloftes te maskeren, zoals u ook bij voortduring vanuit het defensief opereert.
Ik refereer voor het meeste recente voorbeeld hiervan aan de raadsvergadering over de aankoop van het Taskapand. In het beste geval hebt u een ernstig gestoord zelfbeeld, dat zich uit in Calimero-achtige bewoordingen, waarbij u wijst op wat u allemaal goed doet. Ik vrees echter dat u lijdt aan chronische hoogmoed en dat U kennelijk niet beseft dat de fouten die u maakte Hoogeveen aan de rand van de afgrond hebben gebracht.

Naast dit alles hebt u inmiddels ook uw eigen achterban, de fracties door wie u in uw wankele zadel wordt gehouden, geschoffeerd door op te merken dat “er met regelmaat goede moties van de oppositie zijn weggestemd in de raad. Hoogeveen had door deze moties meer financiële grip op de plannen en de uitgaven kunnen krijgen.” Was het niet zo dat u veel van die moties zelf hebt ontraden?

De komende tijd wilt u in samenspraak met inwoners, organisaties en de raad draagvlak scheppen voor de (moeilijke) besluiten. U beseft kennelijk niet dat er voor u totaal geen draagvlak meer is. U hebt Hoogeveen door uw hoogmoed en uw onnozelheid aan de rand van de afgrond gebracht. U verwoordt dit in uw notitie De samenredzaamheid van Hoogeveen: “We hebben te veel gehoopt op meevallers die niet kwamen.” Deze hele notitie is één groot bewijs van uw onvermogen tot verantwoord leiderschap. Maar toch verbeeldt u zich dat u de oplossing kunt bieden. U zit kennelijk met de allerkrachtigste nano-tape aan uw zetel vastgeplakt. Anders valt uw blinde hoogmoed niet te verklaren.

Natuurlijk beseft u zelf ook wel dat uw hoogmoed voor de val is gekomen. Daarom probeert u nu de eigenzinnige en irritante burgers van Hoogeveen te paaien. U wilt ideeën van hen horen. U zit verlegen om goede adviezen. Welnu hier is (volledig gratis) mijn advies: U dient met onmiddellijke ingang af te treden. Zowel burgemeester als wethouders. U bent politiek verantwoordelijk voor deze ramp en u dient hieruit de enige mogelijke consequentie te trekken. Het wachtgeld dat u de gemeenschap dan nog gaat kosten komt u rechtens toe, maar verdiend hebt u het beslist niet. Toch zal het goedkoper zijn dan u nog verdere schade aan onze samenleving toe te laten brengen.

Na uw aftreden zou een informateur benoemd moeten worden met als opdracht te zoeken naar (bewezen) kwalitatief hoogstaande bestuurders, die de boel in Hoogeveen weer op poten zetten. Het beste lijkt mij een soort van zakencoalitie met vergaande bevoegdheden, niet partijgebonden. De oppositie van Hoogeveen zal zich niet de vingers willen branden aan de puinhopen die u hebt veroorzaakt.

Dit gezegd hebbende ga ik er van uit dat u als vanouds zult reageren. Daarom laat ik de ondertekening hoogachtend weg. Mijn achting hebt u verspeeld.

Frits Kappers

*De artikel 12 status houdt in dat een gemeente feitelijk onder curatele van de landelijke overheid wordt geplaatst. Dit betekent het overdragen van essentiële bestuursbevoegdheden, maar in ruil daarvoor zijn extra overheidsgelden beschikbaar.

Read Full Post »

De gemeente Hoogeveen wil dat de ondernemers uit de Tamboer Passage verhuizen naar het zuidelijke deel van de Hoofdstraat. “Maar dan moet de gemeente ons wel de instrumenten geven om dat ook te kunnen doen.”

Interview met Rink de Klerck, eigenaar Iris optiek

Het begon toen de Tamboer Passage 40 jaar bestond. De gemeente overviel de ondernemers met de mededeling dat ze maar beter naar het zuidelijke deel van de Hoofdstraat konden verhuizen. De Klerck had de optiekzaak net overgenomen van zijn ouders en keek raar op toen dat bericht van de gemeente als een donderslag bij heldere hemel bij hem op tafel kwam te liggen. “Er werd onder meer een verhuisregeling in het leven geroepen, die inhield dat ondernemers die hun pand verkochten bij de gemeente konden aankloppen voor een tegemoetkoming, omdat bij verkoop van het winkelpand de detailhandelvergunning verviel. Daardoor daalt de waarde van het pand en daar wilde de gemeente dan een tegemoetkoming tegenover stellen.”

De jonge opticien herinnert zich dat er werd gesproken over een oplossing waarbij de gemeente de winkeliers uitkocht en met het voltallige onroerend goed naar een projectontwikkelaar zou stappen om tot een financieel aantrekkelijk plan voor het hele gebied te komen. “Toen is ons met klem verzekerd dat de gemeente er absoluut niet aan zou beginnen om panden aan te kopen. Een tegemoetkoming vanwege waardevermindering was wat vertrekkers konden krijgen, maar dan moest er dus wel een koper zijn. En die kopers bleven uit, want zonder winkelbestemming een pand kopen in een winkelcentrum is voor niemand aantrekkelijk.”

Daarmee begon een patstelling, waarvan de gemeente nu hoopt dat die is doorbroken door de aankoop van het pand van Taska. Wethouder Giethoorn is hierdoor namens de gemeente mede-eigenaar van de Tamboerpassage geworden en zit met de billen op twee verschillende stoelen. Een merkwaardige situatie, temeer daar er in de statuten van de Vereniging van Eigenaren (VVE) een bepaling is opgenomen dat een pand niet zonder overleg met de leden mag worden verkocht als daar voor de overige leden nadelige gevolgen uit kunnen voortvloeien. Of mevrouw Veld daarom geheimhouding verlangd zou hebben betwijfelt de Klerck. “Ik vraag me sowieso af of die geheimhouding wel bij haar vandaan komt.”

De verklaring van wethouder Giethoorn dat mevrouw bang was dat de overige ondernemers haar het ondernemen onmogelijk zouden maken acht hij hoogst onwaarschijnlijk.  “Ze had volgens mij van niemand in de Passage iets te vrezen. Als een ondernemer zich kan verbeteren door naar een andere locatie te vertrekken kan dat jammer zijn, maar tegelijk hebben ondernemers als geen ander begrip voor dergelijke keuzes. Je bent als ondernemer immers voortdurend bezig je brood te verdienen.”

Hoe nu verder is de vraag. De wethouder heeft aangegeven dat de ondernemers gelijk zullen worden behandeld. Betekent dit nu dat de gemeente de overige ondernemers ook uit wil gaan kopen? De gemeente heeft voor het Taska-pand een bedrag van €165.600,00 betaald. Een bedrag onder de taxatiewaarde, volgens de website van de gemeente Hoogeveen. Verder heeft de eigenaar van het pand een verhuiskostenvergoeding gekregen en een bijdrage voor de verwijdering van de detailhandelbestemming. Het totale bedrag dat met deze aankoop is gemoeid bedraagt €275.000,00.

Deze transactie is bekostigd uit het Binnenstadsfonds. Dit fonds is opgericht in samenwerking met de provincie, die er twee miljoen euro in heeft gestopt bovenop de 1,8 miljoen die voor rekening van de gemeente kwam. Met de provincie is afgesproken dat het fonds alleen gebruikt wordt om 10.000 m­2 winkelvloeroppervlakte uit de markt te nemen. Een deel van het fonds wordt gebruikt voor stimulering van de detailhandel, een ander deel van het fonds is beschikbaar voor het aankopen van panden van winkeliers bij wie het eigendom van het achterblijvende pand een belemmering is om te verhuizen.

Wethouder Giethoorn heeft laten weten dat alle ondernemers gelijk behandeld zullen worden en dat zij ook gebruik kunnen maken van deze regeling. Vreemd is dan wel dat het Binnenstadsfonds voor de duur van een maand is stilgelegd.

De Klerck is benieuwd of de gemeente nu meer panden wil gaan opkopen. Iets waarvan steeds is gezegd dat het absoluut niet de bedoeling zou zijn. “Om voor de regeling in aanmerking te komen moet je een koper voor het pand hebben. Zonder koper sta je met de rug tegen de muur en moet je wel blijven ondernemen op de plek waar je zit. Maar wie wil er nou een pand in een winkelcentrum kopen als de winkelfunctie bij verkoop vervalt?” Als de ondernemers niet op een verantwoorde manier kunnen verhuizen dreigt straks een situatie met een half lege Tamboer Passage en nog steeds een veelheid aan gaten in de Hoofdstraat.

Voorlopig is volslagen onduidelijk wat de bedoelingen van de gemeente zijn en hoe de gemeente – met twee verschillende petten op – met de ondernemers verder zal praten. Ook is nog onduidelijk hoe de provincie zich zal opstellen als de doelstelling van 10.000 m2 vermindering winkelvloeroppervlak niet gehaald wordt. Met het pand van Taska is 276 m2 uit de markt gehaald. Dat is nog geen 3% van het totaal te verminderen oppervlak.

Omgerekend naar het totaal te verminderen oppervlak is sprake van een kostenplaatje van tien miljoen euro. Het Binnenstadsfonds is daar bij lange na niet toereikend voor.

Read Full Post »

Met scherpe blik schreef Harald Buit in het Dagblad van het Noorden een analyse van de poltieke status quo in Hoogeveen. Wie de optelsom van de laatste twee jaar tot zich door laat dringen zal moeten erkennen, dat het huidige bestuur van de gemeente Hoogeveen weinig successen op zijn palmares kan schrijven.

Op zich moet dat geen probleem hoeven zijn. De coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie weet zich verzekerd van een comfortabele 18-13 meerderheid en zolang die drie partijen de rijen gesloten houden zal het college niet in de problemen raken. En toch is er keer op keer rumoer in de tent.

Buit besluit zijn analyse met de conclusie dat Hoogeveen geen baat heeft bij een politieke crisis. Dat ben ik met hem eens. Het college moet volgens Buit op zoek naar een politieke antenne en vaardigheden om effectief te communiceren. Volgens hem is dat te leren, en dat durf ik te betwijfelen. Ik vrees dat het hier gaat om een mission impossible. Gelet op de woorden van burgemeester Loohuis dat de gemeente de communicatie en informatievoorziening anders gaat inrichten. Met als uitgangspunten: inwonerparticipatie en het delen van onze drijfveren.

Het klinkt als de middelbare scholier die voor de zoveelste keer belooft dat hij nu zijn huiswerk anders gaat aanpakken, dat hij een planning gaat maken en daar geregeld met de mentor over zal praten. Gaat de gemeente nu een dure communicatieadviseur inhuren? Van de mensen die tot heden de communicatie voor hun verantwoording hebben gehad, kun je niet zeggen dat er veel resultaat is geboekt. En dat biedt dus geen hoop voor de toekomst.

Wat bedoelt Loohuis verder met het delen van onze drijfveren? En waarom moet daar burgerparticipatie aan te pas komen? De burgers hebben de raadsleden juist gekozen om het bestuur te controleren en waar nodig bij te sturen. Daar moet het college vertrouwen winnen. Bij de oppositie. De coalitiepartijen hebben het volste vertrouwen in de kundigheid van dit college.
En de burgers? Die zitten volgens mij echt niet te wachten op een college dat gaat uitleggen waarom zij te werk gaan zoals zij te werk gaan.

Maar waarom zou het college daar überhaupt energie in steken vraag ik mij al schrijvend ineens af. Er is toch geen enkel probleem? De steun van de drie collegefracties is bijkans onvoorwaardelijk. Waarom maakt men zich zo druk om het gemopper van de oppositie? Zou het dan toch zijn, wat wethouder Jacob van der Heide onlangs liet doorschemeren, dat men bang is voor 2022. De gemeenteraadsverkiezingen. Van der Heide gaf aan dat men niet de artikel 12 status wil aanvragen, omdat dit voor de burgers een lastenverzwaring zou betekenen van misschien wel € 200,00 per jaar. Daarmee maakt een college zich niet geliefd.

Ruiken we daar dan toch angst voor verkiezingen? De coalitie is democratisch tot stand gekomen en heeft een comfortabele meerderheid. Het enige probleem voor mij is dat die meerderheid niet op mijn sympathie kan rekenen, maar dat is nou eenmaal democratie. Daarin word je soms bestuurd door mensen die je nooit zou kiezen.

En toch belooft Loohuis beterschap. Niet voor het eerst. En naar mijn bescheiden mening ook niet voor het laatst. Het ontbreekt de heren namelijk gewoon aan het politieke gevoel, en dan met name de intuïtie waardoor bruggenbouwers op het juiste moment de juiste keuzes maken. Over twee weken komt er een onaangename motie op tafel. Als de oppositie verstandig is trekken ze samen op en blijft het bij één motie, maar die zal de wethouders niet aan het wankelen brengen. Ik voorspel u dat de motie met 18 stemmen tegen zal worden verworpen.

Of ook de kiezers van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie tevreden zijn met wat de partijen van hun keuze er van hebben gebakken? Ik weet het niet. Dat zal voorjaar 2022 duidelijk worden.

Lees ook:

Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?
Met wat voor H handelt Hoogeveen?

Read Full Post »

Gisteravond uitgebreid de digitale raadsvergadering gevolgd die handelde over de aankoop van drie winkelunits in de Tamboerpassage. Azijnpisser en stemmingmaker, zoals ik door sommigen genoemd wordt, begint dan natuurlijk meteen met op te merken dat het presidium met de kleine p dit onderwerp aan het eind van de vergadering had gepland. Op verzoek van de oppositie werd het echter naar voren geplaatst.

Alleen dit gegeven al laat zien dat veel antennes voor gevoeligheden in de Hoogeveense samenleving niet goed zijn afgestemd aan het Raadhuisplein. De burgemeester ging zelfs over tot een herhaling van de reactie die hij en de wethouder gaven bij de presentatie van het vernietigende rapport van de Rekenkamercommissie inzake het IJZ-project. Opnieuw dient zich de vergelijking met een licht verongelijkte puber aan: “Ja maar, we doen ook heel veel wel goed en daar hoor je dan niemand over.”

Loohuis had deze woorden beter niet kunnen uitspreken want nadat CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze had laten weten dat het CDA er van baalt dat wethouder Giethoorn de gevoeligheid van de winkelaankoop had onderschat, liet de wethouder al meteen zien dat zijn antennes nog steeds niet goed zijn afgestemd. Het feit dat de gemeente geen informatie aan de raad heeft gegeven, komt volgens hem omdat de eigenaresse van Taska vreesde dat haar collega-winkeliers haar het ondernemen onmogelijk zouden maken, als bekend werd dat zij haar units aan de gemeente heeft verkocht.

Mevrouw was kennelijk bang dat de ondernemers haar als een verraadster van het totale Tamboerpassagebelang zouden zien en op maatschappelijk onaanvaardbare wijze hun ongenoegen daarover zouden laten blijken. Een goede kennis van mij, ondernemer en met hart en ziel aan de passage vergroeid liet mij desgevraagd weten: “Zij heeft altijd in alle vergaderingen gezeten om de gemeente tegen te houden en ogenschijnlijk vormde zij samen met de andere ondernemers een front. Ze zat nota bene in het bestuur van de winkeliersvereniging en vertegenwoordigde ons! Persoonlijk vind ik het echt een luizenstreek van haar.”

Dat de gemeente dit verzoek heeft gehonoreerd in plaats van de raad te informeren is voor de oppositie onverteerbaar. Giethoorn werd er stevig op aangesproken en liet zich verleiden tot de opmerking dat dit ook wat zegt over de ‘sfeer binnen de ondernemers’. En daarmee liet hij zien hoe zijn antennes staan afgesteld. Want of dit nou klopt of niet maakt niet uit; de gemeente moet – op liefst goede voet – verder aan tafel met de ondernemers en door hen te betichten van mogelijk maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag heeft hij de goede verstandhoudingen, waar recent nog over in de Hoogeveensche Courant werd gepocht, geen dienst bewezen.

Dit lijkt niet op Handelen met de grote H.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: 
Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?

Read Full Post »

Als het aan de advocaat van de Vereniging van Eigenaren van panden in de Tamboerpassage in Hoogeveen ligt, moeten de ambtenaren die belast zijn met het plan om de Tamboerpassage te doen sluiten, eerst worden vervangen, anders kunnen geen gesprekken over de toekomstplannen met betrekking tot woningbouw meer worden gevoerd. [Bron: Dagblad van het Noorden]

Is de soap over het IJZ-project achter de rug, zitten we middenin de meest rigide bezuinigingsoperatie, die Hoogeveen in de 42 jaar dat ik er woon heeft beleefd, krijg je dit er nog eens overheen. De houding van de wethouder die verantwoordelijk is voor dit dossier, begint ondertussen zielig te worden. Man vertoont echt tekenen van een ernstige contactstoornis. Heeft in elk geval geen enkel idee wat hij moet verstaan onder de door zijn eigen fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze op 28 november vorig jaar gevraagde transparante afweging en verantwoording.

Naast de vraag wie de ambtenaren zijn, die over dit beleid adviseren, is er een andere vraag interessant. Ik kan mij niet voorstellen dat CDA fractievoorzitter Kreuze niet van deze aankoop heeft geweten. En ik neem aan dat ook de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en de Christenunie vanaf de overeenstemming over de aankoop hier kennis van hebben gehad. Maar in het geval van Kreuze is het gegeven dat hij om transparantie vroeg een pittige zaak. Ofwel hij heeft van niks geweten en is dan een fractievoorzitter van lik me vestje, ofwel hij heeft er destijds al mee ingestemd en laat zien dat zijn woorden niet serieus te nemen zijn. Een onvervalste Catch 22.

Op 28 mei is er een spoeddebat over dit onderwerp, aangevraagd door de voltallige oppositie. Dat kan wat worden. We varen recht op lager wal af en de schipper en zijn officieren zetten de desastreuze koers onverdroten voort. Als de bemanning dit wil overleven lijkt muiterij het enige redmiddel.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens.

Read Full Post »

Het zal mij ongetwijfeld weer zure en bittere reacties opleveren. Het zij zo. We leven in een gemeente die door de christelijk-rechtse coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie in zes jaar tijd aan de rand van de financiële afgrond is gebracht en waar de raad slecht of niet wordt ge-informeerd. Een houding die duidt op minachting.


Het nieuws dat de gemeente, kort voor de uitgavenstop begin dit jaar werd afgekondigd, nog even snel een winkelpand in de Tamboerpassage heeft aangekocht is, blijkens een brief van het college aan de raad willens en wetens stil gehouden. De firma stiekem laat dit als volgt aan de raad weten: “Wij waren voornemens u binnen enkele weken te informeren over deze aankoop, op het moment van het passeren van de akte bij de notaris, begin juni. Echter, nu er vandaag persvragen zijn gesteld, lijkt het ons gepast u hierover eerder te informeren zodat u het niet uit de krant hoeft te vernemen.” Omdat de pers met vragen kwam is men gauw nog even met een korte brief aan de raad uit de kast gekomen.

Recent werd mij verweten dat ik bezig ben het CDA in Hoogeveen te bashen en te framen. Het is geen geheim dat ik momenteel weinig tot geen respect kan en wil opbrengen voor de christen democratische wijze van besturen en politiek bedrijven in Hoogeveen. En ik ben ook niet verbaasd dat men zich verdedigt door de vermoorde onschuld uit te hangen en te klagen dat men wordt gebashd. Men toont al jaren namelijk weinig tot geen bereidheid tot zelfreflectie.

Toen het CDA onlangs de bevolking opriep om toch vooral geld uit te gaan geven bij lokale ondernemers, omdat die het momenteel zo moeilijk hebben, schoot dit mij in het verkeerde keelgat en heb ik met een giftige tweet naar ze uitgehaald. Zo maak ik geen vrienden, maar dit soort vrienden hoef ik ook niet. Groots werd de oproep via de media gedeeld. Het was koketteren. “Kijk eens hoe goed wij van het CDA zijn.” Het was netter geweest als het CDA hier alle andere partijen bij had betrokken in plaats van zich opportunistisch te gedragen. Toen een trits insprekers – waaronder Dominee Wietze van den Hoek met een vlammend betoog – de raad eind 2019 vroeg om vooral niet zo rigide te bezuinigen gaf het CDA niet thuis. Omzien naar de zwaksten is in het huidige politieke klimaat in Hoogeveen geen vaardigheid die men goed beheerst.

Het was ook het CDA dat bij monde van haar lijsttrekker en huidig wethouder de kop in het zand stak waar het ging om het behoud van verloskunde en kinderafdeling in Ziekenhuis Bethesda. De lijsttrekker en huidig wethouder verklaarde tijdens de verkiezingscampagne in de CDA-winkel met luide stem en begeleid door een aantal instemmende ja-knikkers dat “hij het zich niet kon voorstellen dat Treant verloskunde zou sluiten”, want daar had hij recent nog “met Carla (van der Wiel – fk) over gebeld”.
Kort daarna riep hij zelfs in de Hoogeveensche Courant op om vertrouwen in Treant te hebben want er waren volgens de lijsttrekker en huidig wethouder “veel goede ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda”. We weten hoe dit is afgelopen.

Met de aankoop van vastgoed heeft het college de afgelopen jaren een zeer ongelukkig beleid gevoerd. De aankoop van Maxx Sports en Events moest onder de € 750.000-grens blijven omdat boven dat bedrag het college de raad moet informeren. Over die aankoop loopt nog een rechtszaak waarin een miljoenenclaim door de voormalig eigenaar van Maxx is neergelegd
Ook de aankoop van Villa de Terp past in dit kader. Allemaal om het project IJZ te realiseren. Een project waartegen van diverse kanten fel is geprotesteerd en geargumenteerd, maar het college bleef doof, gesteund door de voltallige raad (op de PvdA en – in de huidige raadsperiode – de SGP na). Op zijn minst twee miljoen euro verspeeld.

Vlak voor de uitgavenstop gaf het college nog opdracht aan een duur architectenbureau in Amsterdam om plannen te maken voor het Cultuurhuis dat er nog lang niet zal komen. Men moet geweten hebben hoe slecht men er voor stond. En zo niet dan is alleen dat gegeven al een brevet van onvermogen van het viertal heren dat het college vormt.

Nu blijkt dat het college in diezelfde periode een winkelpand heeft aangekocht, terwijl winkelnering bij mijn weten niet een van de inkomstenbronnen van de gemeente is en men geen ambities heeft om als vastgoedondernemer de financiële tekorten van Hoogeveen te doen verdwijnen. Allemaal binnen de regels van het Binnenstadsfonds maar het moest geheim blijven. Anders valt niet te concluderen uit de haast waarmee men na vragen van de pers plotseling met een verklaring richting raad kwam. Reden voor de aankoop: men wil er invloed – lees macht – mee kopen om in de vereniging van eigenaren als deelnemer te kunnen praten. Men heeft zichzelf tot gesprekspartner van zichzelf gemaakt dat zal een boeiende dialoog worden.

Dat Gemeentebelangen zich heeft laten verleiden om mee te gaan in een politiek van achterkamertjes en verspilling en heeft verzuimd zuinig om te springen met gemeenschapsgelden is verbijsterend. De partij heeft zich kennelijk bekeerd tot het politieke establishment waar men in het verleden tegen is opgericht. Leg dat in 2022 maar eens aan je kiezers uit.

De Christenunie is kennelijk te klein om principieel te zijn en is gevallen voor de verzoekingen van de macht en het CDA voelt zich klaarblijkelijk in Hoogeveen nog steeds onaantastbaar. Hoogmoed komt een keer voor de val. Men werkt er hard aan om dat in 2022 te realiseren. Waarschijnlijk hunkert het CDA naar de oppositiebanken, want repareren wat men al vernietigd heeft wordt een heidense klus.

🕸


Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)Soms vraag ik mij af wat er toch met de bestuurders in Hoogeveen aan de hand is. Het zijn geen Groningers die de kettingen waarmee ze uit de klei zijn getrokken nog aan hun polsen hebben zitten. Het moeten dus planken zijn. Die voor hoofden zitten. In zes jaar christelijk-rechts bestuur is de gemeente aan de rand van de afgrond gekomen.


Een volslagen mislukt plan voor een ijsbaan- zwembad combinatie heeft miljoenen gekost, waar vrijwel niets tegenover staat. De gemeente is nu eigenaar van een desolaat stuk kale grond aan de Hoogeveense Vaart nabij de Edisonbrug, maar daarover loopt nog een rechtszaak met een miljoenenclaim.

Terwijl wethouder van der Heide eind 2019 bekend maakte dat Hoogeveen de grenzen van de wet gaat opzoeken als het gaat om zaken als jeugdzorg, WMO en thuiszorg, werd wel opdracht gegeven aan een architectenbureau uit Amsterdam om alvast een plan te maken voor het Cultuurpaleis. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ook dat weggegooid geld.

De wethouders hebben de afgelopen zes jaar laten zien niet over veel realiteitszin te beschikken. Koppig en halsstarrig hielden zij vol dat we aan  het ijsbad zouden gaan verdienen. Of dat Hoogeveen een meer dan sociale gemeente was. Protesten tegen bezuinigingen, die vooral de armste en kwetsbaarste inwoners van onze gemeente raken, werden genegeerd.  Een vlammend protest vanuit de gezamenlijke kerken werd eveneens door het christen-rechtse college en de coalitiepartijen aan de kant geschoven.

Daar kwam vervolgens begin 2020 een financiële tijdbom overheen. De schatkist van Hoogeveen is leeg, de reserves zijn op. En er dreigt een tekort van zes miljoen euro. De broek die de gemeente op wil houden is duidelijk te groot gebleken. Mede door toedoen van een uiterst onfatsoenlijke landelijke overheid bij het over de schutting gooien van verantwoordelijkheden zonder daar een passend budget bij te sluiten. Terwijl in Den Haag het geld tegen de muren klotste werden de gemeentes uitgeknepen.

Onze toch al niet zo talentvolle bestuurders houden zich doof voor de enig juiste reactie. Men wil hoe dan ook niet de artikel 12 status aanvragen. Door dit samen met andere gemeentes te doen en tegelijk in gezamenlijkheid tegen de overheid te zeggen: “Legt u ons nou maar eens uit hoe wij de taken waar u ons mee opzadelt naar behoren moeten uitvoeren als u ons een aalmoes biedt om dat mee te betalen.”

De koppigheid en de halsstarrigheid van de Hoogeveense bestuurselite is schrijnend en maakt van onze gemeente een lachertje. Men wil eigen baas blijven. Op een zinkend schip, waarop mede zo’n 55.000 passagiers ten onder dreigen te gaan. Men wil als het ware het lek van de Titanic dichten terwijl het schip al zwaar slagzij maakt.

De VVD kondigde afgelopen donderdag in de online raadsvergadering aan met plannen te komen waardoor zes miljoen euro bezuinigd kan worden op het samenwerkingsverband met de Wolden. Terwijl het college maar al te vaak beantwoordingstermijnen niet haalt, lag nu vrijdagavond al een niet mis te verstane brief van het college bij de partijen, waarin stevig naar de VVD wordt uitgehaald. Alsof men door een slang is gebeten.

En opnieuw haalt Hoogeveen hiermee de landelijke pers. Maar niet op een manier waar wij als burgers blij mee moeten zijn.

Lees in de Hoogeveensche Courant
VVD: zes miljoen bezuiniging mogelijk op samenwerking met de Wolden
De Wolden vreest vechtscheiding met Hoogeveen (HC)

Lees in het Algemeen Dagblad: VVD Hoogeveen wil zes miljoen op samenwerking met de Wolden bezuinigen

Lees: Brief van college aan de raad 

Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)

De opdracht die het college van B&W aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie gaf om onderzoek te doen naar de handelwijze(n) van voormalig burgemeester Tjalma van Hoogeveen bevat een impliciete boodschap die ronduit onthutsend genoemd kan worden. En daar komt nog bij dat het NIOD niet de door Hoogeveen gewenste onderzoeker (prof. dr. P. Romijn) levert, maar zelfstandig werkend onderzoeker en publicist Robin te Slaa.


Te Slaa is ongetwijfeld een kundig onderzoeker, zijn website maakt melding van indrukwekkende feiten en de declaratie die te Slaa bij het NIOD zal indienen zal daar ongetwijfeld mee in overeenstemming zijn. Geld dat Hoogeveen in mijn ogen beter had kunnen besteden .

Waarom, zult u zich misschien afvragen. Je mag toch niet zomaar wat roepen? Wetenschappelijk onderzoek is hier toch noodzakelijk? En vooral: Er moet toch zorgvuldig worden gehandeld? Het zijn de woorden van burgemeester Loohuis tegenover de media. Twee van de drie kloppen. Op eentje valt veel aan te merken. Ik loop ze alle drie even bij langs.

Je mag niet zomaar wat roepen. Nee natuurlijk mag je niet zomaar wat roepen. Je moet weten waar je het over hebt. Historicus Albert Metselaar weet, door zijn uitvoerige en nimmer aflatende onderzoekswerk, heel precies waar hij het over heeft en in zijn voetspoor ben ik zelf gaan lezen wat er over Jetze Tjalma bekend is, zodat ik inmiddels genoeg weet om mijn persoonlijke mening over het eerbetoon aan deze magistraat te vormen.

Wetenschappelijk onderzoek is toch nodig? Of het per se wetenschappelijk moet zijn daarover valt te discussiëren. Ik zou zeggen gedegen feitenonderzoek is nodig. En dat is gedaan. Door het NIOD, onderzoeker prof. dr. Peter Romijn (inderdaad, de onderzoeker die Hoogeveen vroeg en niet krijgt) deed dat en bracht verslag uit in zijn boek Burgemeesters in Oorlogstijd. Daarin valt te lezen dat de Zuiveringscommissies die (na de oorlog) de handel en wandel van bestuurders tijdens de bezettingsjaren beoordeelden Tjalma ernstige verwijten maakten. Ook valt daaruit op te maken dat KVP minister Beel Tjalma de hand boven het hoofd hield. Uit de Hoogeveense archieven blijkt klip en klaar dat Tjalma de persoons- en adresgegevens van de Joodse ingezetenen van Hoogeveen uiterst bereidwillig en snel aan de vijandige bezettingsmacht overhandigde. Ook sommeerde hij de Joden om zich op 18 mei 1940 bij de “Duitsche Wacht” aan de Schutstraat te melden.

En tenslotte: je moet zorgvuldig handelen. Dat klopt natuurlijk. Zeker als het om zoiets delicaats gaat als het intrekken van eerbetoon. En daar laat het College van B&W in Hoogeveen een steek vallen. Heeft men zich gerealiseerd dat de feiten (die onloochenbaar zijn) door het geven van de onderzoeksopdracht als onvoldoende worden aangemerkt om een mening over het eerbetoon aan Tjalma te vormen? In simpeler bewoordingen: het zonder enige tegenwerping uitleveren van meer dan tweehonderd plaatsgenoten aan een vijandige mogendheid is geen reden om te besluiten het eerbetoon aan Tjalma per onmiddellijk te beëindigen. Laat even goed tot u doordringen, welk signaal het college in Hoogeveen hiermee afgeeft. Met de feitenkennis van nu, noem ik dat ronduit onthutsend.

🕸


Lees ook:

Excuses voor falende overheid in WO II, maar niet in Hoogeveen
Hoogeveen laat 2020 aub eerwaardig beginnen
Hoe noodzakelijk is aanvullend onderzoek naar oud-burgemeester Tjalma?
Hoogeveen laat externe onderzoeker op affaire Tjalma los.
Moet Tjalmapark in Hoogeveen een andere naam krijgen?

Read Full Post »

Mijn foto voor blogs (Aangepast)

In zijn nieuwjaarstoespraak aan het begin van 2017 maakte burgemeester Loohuis gewag van de deplorabele staat waarin “ons Huis van Thorbecke” verkeert*. De heer Loohuis ging toen zelfs zover dat hij de stelling aandurfde dat het symbolische gebouw te gammel is geworden voor een opknapbeurt. Het was volgens hem zelfs “tijd voor een grondige renovatie, of zelfs sloop of nieuwbouw”.


Het doel was “te voorkomen dat het vertrouwen van de mensen in de bewoners en gebruikers van het Huis van Thorbecke (lees college, ambtenaren en gemeenteraad – FK) nog verder daalt en omslaat in aversie, of nog erger: de tegenwoordig zo vaak aangehaalde revolte.” Daarna vertelde de burgemeester over zijn droomhuis, dat ik het Nieuwe Loohuis noem. “Heerlijk transparant en zonder drempels. […] Een huis dat op de toekomst was voorbereid. [..] De burgers kwamen met ideeën en kritische vragen over waarom iets wel of niet zou kunnen.”
Genoeg nu over de dromen van onze burgemeester. Lees de hele toespraak er maar op na; hij heeft er uitgebreid over gesproken.

We leven nu in februari 2020, net drie jaar verder in de tijd en er is sindsdien veel misgegaan in Hoogeveen. Het zwembad en de ijsbaan zouden er volgens de burgemeester in de nieuwjaarstoespraak van 2019 dat jaar zeker komen. We weten inmiddels beter. Geen ijsbaan-zwembadcombinatie, wel een hoop geld naar de gallemiezen en dieprode cijfers op de begroting, die worden veroorzaakt doordat de kosten voor onder meer de jeugdzorg zo uit de hand lopen.

En raad nou eens wat onze burgemeester daar in 2017 over zei. “De overheveling van de jeugdhulp naar de gemeente is goed verlopen. Wat ik trouwens opvallend vind, nu we zelf verantwoordelijk zijn, kijken we er heel anders naar. Zorgen dat … (kinderen geholpen worden) is zorgen voor … (kinderen) geworden.” Drie jaar verder zegt het college dat het “de randen van de wet gaat opzoeken.” Men wil geen cent meer voor jeugdzorg gaan voorschieten. Maar wel geeft men opdracht aan een (ongetwijfeld prijzig) architectenbureau in Amsterdam om een plan op te stellen voor een Cultuurpaleis. En de raad slikt het klakkeloos.

In de Nieuwjaarstoespraak 2019 hield de burgemeester zijn gehoor nog een rooskleurig beeld voor: “Door de inzet van de afgelopen jaren staan we er goed voor en is een gezonde basis gelegd voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken en het aanpakken van de kansen voor Hoogeveen.” In de Nieuwjaarstoespraak 2020 was de heer Loohuis al een stuk voorzichtiger, maar toch nog steeds verbazingwekkend optimistisch: “We gaan er samen een mooi en goed jaar van maken waarin verbinding, vertrouwen en vooruitgang centraal staan. De thema’s voor dit jaar. Verbinding met elkaar, tussen mensen. Binnen de gemeentelijke organisatie, tussen college en raad en met u als inwoners, met als doel u als inwoner en vereniging nog (!) beter van dienst te kunnen zijn.” Nog beter, want we zijn al zo goed.

Een maand na deze toespraak kwam echter de klap op de vuurpijl: er heerst nu officieel een financiële crisis in Hoogeveen. Op de door de heer Loohuis (in tegenstelling tot zijn collega in de Wolden!) zo verfoeide en verguisde sociale media zijn de signalen dat het vertrouwen in de lokale overheid in Hoogeveen naar een dieptepunt is gedaald niet van de lucht. De aversie groeit razendsnel en partijen als PVV, FVD en misschien zelfs 50plus staan te trappelen en kunnen bijna niet wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Tijd om te laten zien dus dat het Nieuwe Loohuis volledig is aangepast aan de eisen van de 21e eeuw, met veel transparantie, glas en inbreng van burgers. Toch? De burgemeester had het er op 3 januari nog over: verbinding met u als inwoners.

Nou mooi niet. Het college wil op 13 maart een strategische conferentie organiseren. Achter gesloten deuren. Niks transparant. Niks Nieuwe Loohuis. Een 19e eeuwse regentenmentaliteit heerst in Hoogeveen. En er zit waarschijnlijk zoveel slaapmiddel in de drinkwaterleidingen van ons raadhuis, dat de bewoners van het gammele huis van Thorbecke niet in de gaten hebben dat het op deze manier gaat instorten. Het vertrouwen zal naar een nieuw dieptepunt afdalen en de aversie gaat ongekende hoogtes bereiken. Arrogantie en angst (voor de finale afrekening) zijn leidend voor de huidige bewoners van het Huis van Thorbecke.

Binnenkort komt de voorbereidingscommissie voor de strategische conferentie bijeen. Welke keuze daar ook gemaakt zal worden, het is bij voorbaat een keuze die in de annalen van Hoogeveen zal worden bijgeschreven. Ofwel gaat deze conferentie de boeken in als het moment waarop het Nieuwe Loohuis voor het eerst van zich deed spreken, ofwel wordt het de begrafenis van het vertrouwen van de Hoogeveense kiezers. Wie moedig is en helder van geest zal voor het transparante Nieuwe Loohuis kiezen, wie bang is voor de kiezer kiest voor de begrafenis.

Maar de kiezer laat zich niet begraven. Dat zal op 16 maart 2022 blijken.

🕸


*Thorbecke was de grote man achter de grondwetsherziening van 1848 en ontwierp destijds de Provincie- en Gemeentewet. Daarmee werd zo’n slordige 169 jaar geleden het fundament gelegd voor onze huidige bestuurlijke inrichting, bestaande uit drie verdiepingen: Rijk, provincies en gemeenten. In de volksmond ook wel het ‘Huis van Thorbecke’ genoemd.

Read Full Post »

Onze samenleving verhardt en schuift politiek steeds verder op naar rechts. Dat staat als een paal boven water.
In tijden van onvrede is het nou eenmaal een stuk verleidelijker om te kijken naar het verleden, terwijl juist een blik op de toekomst nodig is. In het verleden lijkt alles beter te zijn geweest dan in het heden.
Geheugenoptimisme schept een vertekend beeld en de zondebok heet bijna per definitie Links.


 

Links en rechts. Die termen zijn volgens Gerard Hoekstra, mijn geliefde geschiedenisdocent van de middelbare school, ontstaan in het parlement. Confessionele partijen zaten rechts van de voorzitter en alle overige partijen links. Ze zeiden niks over politieke voorkeuren, maar sloegen op de levensbeschouwing. De VVD was dus oorspronkelijk ook een “linkse partij”.

Decennia later stond links voor socialistisch en/of progressief en rechts voor kapitalistisch en/of conservatief. Liberalen positioneerden zich graag in het midden. Ik heb mij jarenlang verwant gevoeld met een plek flink links van het midden. In mijn jeugd heb ik, opgroeiend in armoede, gezworen nooit anders dan stevig links te stemmen. Toen Wim Kok met de VVD en D66 paars vormde heb ik dan ook de Partij van de Arbeid verlaten. Een lidmaatschap heb ik daarna geen enkele partij meer gegund. Ambitie om actief in de politiek mee te draaien had ik niet, daarvoor was ik veel te veel de criticaster aan de zijlijn. Een van de stuurraketjes die de politieke partijen toch keihard nodig hebben.

De ontwikkelingen in Hoogeveen hebben me echter op andere gedachten gebracht. Kijkend naar de tamme volgzame houding van de Hoogeveense gemeenteraad moet ik erkennen dat alleen kritiek leveren aan de zijkant niets oplevert. Feitelijk werkt dat zelfs contraproductief. Met kritiek geef je de tegenstanders de kans zich tegen je af te zetten. Krijgen ze een stok om je mee te slaan. Het aantal jij-bakken (jij hebt makkelijk roepen aan de zijlijn; wanneer zien we jou op een kandidatenlijst terug?) is onderhand niet meer te tellen.

Dan wordt het tijd om te erkennen dat je maar eens moet kijken hoeveel mensen vinden dat je in die raad je zegje moet kunnen gaan zeggen. En dan wordt het ook tijd om na te denken over je uitgangspunt. En dat heb ik – gelukkig – gevonden. Mocht ik mij opnieuw bij een partij aansluiten dan zal ik slechts kijken naar wat die partij lokaal wil bereiken.

Ik voel weinig voor een eigen lijst, en hoop me aan te kunnen sluiten bij een partij die sociale rechtvaardigheid laat prefereren boven de vaart der volkeren. Geen ijsbaan/zwembad of Cultuurpaleis als in het sociale domein de mensen het water steeds meer aan de lippen komt te staan. Niet blind doordraven onder het motto als het Haagse geld op is, dan kom je maar op een wachtlijst te staan. Geen luxe waarvoor de zwaksten de grootste prijs moeten betalen. Links dus, maar wel realistisch. En dat betekent heel wat.

Om te beginnen betekent het dat we moeten erkennen dat het geld waarop onze welvaart is gebouwd wel verdiend moet worden. En dat dit voor het overgrote deel door het bedrijfsleven moet gebeuren. Het bedrijfsleven is echter helaas nog lang niet de plek waar een eerlijkere verdeling van de welvaart een goede voedingsbodem vindt. Voor een gezonde balans is socialisme nodig. Daarom ben ik er voor een gezond klimaat voor maatschappelijk verantwoord werkende ondernemers te scheppen.

Het kapitalisme dat tot uitwassen leidt, waarbij de topmensen vele tientallen, zo niet honderden malen meer verdienen dan de laagstbetaalden in het bedrijf kan niet op mijn sympathie rekenen. Ik walg van dat soort hebzuchtig kapitalisme, maar tegelijk erken ik ook dat zonder kapitaal geen welvaart valt te verdelen. Zonder een knieval voor het bedrijfsleven te maken, kun je best erkennen dat daar het geld verdiend moet worden.
En in die uitgebalanceerde symbiose (= samenleving die voor beide partijen positief uitpakt) geldt dan als keihard uitgangspunt, zeker voor Hoogeveen: We gaan pas luxe doen als niemand in armoede hoeft te leven. Realistisch links.

Tot zover hoe ik tegen de lokale politiek aankijk. Daarnaast heb ik natuurlijk ook een mening over de “bovenlokale politiek” waar de provinciale en landelijke overheden het voor het zeggen hebben. In de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de energie en de sociale woningbouw is in de achter ons liggende vijftien jaar gebleken dat Wim Kok c.s. zich deerlijk vergisten toen zij de marktwerking omarmden. Alles wat ons werd voorgespiegeld is door de werkelijkheid achterhaald. We zijn bedrogen uitgekomen. Daarom is het terugdringen van die marktwerking noodzakelijk zodat mensen zich niet langer bedrogen hoeven te voelen. Een overheid die zich in woord en daad verantwoordelijk toont voor het publieke domein kan rekenen op vertrouwen. Dat de gemakzucht in het Haagse dient te verdwijnen  is jammer voor hen die een Kamerlidmaatschap slechts zien als een mooi item op hun CV, maar zij kunnen beter hun biezen pakken.

En dan nog Europa. Dat Europa vooral een werelddeel was waar we elkaar letterlijk naar het leven stonden zijn velen vergeten. Nooit eerder was er in Europa zo lang geen oorlog als momenteel. Daarom ben ik voor intensieve samenwerking in Europa, maar ik ben tegen een Verenigde Staten van Europa. Geen Frans Timmermans aan het roer alsjeblieft. En ook een steviger immigratiebeleid graag. Maar geen gesloten grenzen. Ten aanzien van vreemdelingen van welke nationaliteit dan ook geldt wat mij betreft: Gedraag je zoals jij wilt dat wij ons in jouw land zouden gedragen. Respecteer onze normen en waarden. Dat geldt voor ons als we bij jou op bezoek zijn net zo hard als  voor jou als je bij ons te gast bent.

Parallel aan een steviger immigratiebeleid moet ook worden gewerkt aan een eerlijkere kans op arbeid voor iedereen. Zolang we in Nederland geboren en opgegroeide mensen met niet-Nederlandse wortels ongelijk behandelen falen we. Hun (over)grootouders hebben het werk gedaan dat in Nederland in de jaren zestig nodig was. Zonder hen zou dat niet gedaan zijn. Zij hebben gewerkt aan het fundament van onze welvaart. Hun aandeel geleverd in onze samenleving. Hun nakomelingen horen hier thuis en hebben eveneens recht op werk om hun gezinnen te kunnen onderhouden.

Overlastgevende buitenlandse gelukszoekers mogen echter wat mij betreft meteen op het vliegtuig. Ongeacht of het land van herkomst hen accepteert of niet. Op de plaats van bestemming er uit en snel weer opstijgen. Realistisch links kan ook hard zijn. Moet ook hard durven zijn. Parasieten moeten niet op sympathie rekenen. Maar de meeste buitenlanders zijn geen parasieten, zoals twee populistische bewegingen in Nederland ons wijs proberen te maken.

De tijd zal leren welke kant Nederland gaat kiezen. Ik wil er straks vier jaar lang mijn bejaarde steentje aan bijdragen, als de kiezers dat willen tenminste.

🕸


 

Read Full Post »

ScreenHunter_04 Feb. 09 11.59

Terwijl buiten storm Ciara steeds krachtiger van zich laat horen, woedt binnen de politieke storm die afgelopen donderdag boven Hoogeveen losbarstte, toen het college van B&W bekend maakte dat tot een onmiddellijke uitgavenstop is besloten vanwege de precaire financiële toestand van de gemeente.


Ik bekijk het leven graag door de ogen van de schippers in de recreatievaart met een klein kajuitzeiljacht. Wil je weten wat voor bemanning zo’n scheepje heeft dan moet je kijken hoe er bij harde wind wordt gevaren. Dan leert men de schipper en de bemanning pas echt goed kennen. Vuistregel hierbij is dat goede schippers hun schip zelfs bij windkracht 11 veilig thuis weten te brengen, maar dat de beste schippers niet in windkracht 11 terechtkomen.

Natuurlijk valt hier het nodige bij aan te tekenen. Dat is bij vuistregels altijd het geval. En natuurlijk kunnen ook de beste schippers in windkracht 11 verzeild raken. Waar het om gaat is dat schippers doorgaans ver vooruit kijken om te voorkomen dat ze in ongewenste omstandigheden terechtkomen. De weersvoorspellingen worden nauwlettend gevolgd, er wordt veel naar de lucht gekeken en soms wordt besloten om niet uit te varen, maar beter weer af te wachten. In de jachthavens houden de recreatieschippers doorgaans veel contact met elkaar over de omstandigheden op de te varen routes.

In de politiek regeren andere vuistregels en wetten, omdat politici elke vier jaar afgerekend worden op hun al dan niet goed functioneren. Ik heb de stellige indruk dat de collegepartijen in Hoogeveen het niet aandurven om op dit moment de rekening van hun onzalige beleid bij de burgers te leggen. In 2019 werd al duidelijk dat er een forse verhoging van de OZB (onroerende zaak belasting) aan zat te komen. Men wil met alle geweld verdere maatregelen die invloed hebben op de inkomenskant van de burgers voorkomen. Dat ligt politiek veel te gevoelig, liet het college donderdag op een persconferentie weten.

Daaruit blijkt klip en klaar dat men bevreesd is voor de politieke gevolgen. Als burgers nu meteen in de portemonnee gaan voelen welke schade deze coalitie aan Hoogeveen heeft toegebracht, dan is dat over twee jaar bij de volgende verkiezingen niet uit hun geheugen verdwenen. Daarom gaat de wethouder nu zoeken in de diverse begrotingen waar hij uitgaven kan schrappen. Althans dat gaan de ambtenaren doen, want het wil er bij mij niet in dat een onervaren bestuurder als wethouder van der Heide in no time zo’n financiële expert is geworden dat hij dat zelf kan doen. Onze bestuurders zijn dan ook vaak niet veel meer dan de stembanden van hun ambtenaren.

CDA fractievoorzitter Kreuze noemt de maatregelen op zijn weblog kreuzeman.nl een lapmiddel. Waar hij wel begrip voor heeft. Maar wat is een lapmiddel nou eigenlijk? Als we kijken naar de definities die voor lapmiddel worden gebruikt dan komt het er telkens op neer dat het een middel is dat niet werkt.

Lapmiddel wordt gedefinieerd in termen als

 • geknoei
 • noodoplossing
 • onvoldoende hulpmiddel
 • provisorische oplossing
 • slechte remedie

Kreuze vervolgt met de bekentenis dat bij ingewijden de precaire financiële toestand al veel langer bekend was: “er is iets goed mis met de financiën van Hoogeveen.” Dat dit vooral de schuld van Den Haag is, betekent ook dat het voor het CDA van Kreuze vooral eigen schuld betreft. Immers het kabinet en ook de CDA-TK-fractie wijst (volgens Kreuze zelfs terecht) op de “eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten”.

“Er is iets goed mis met de begrotingen in Hoogeveen,” schrijft hij vervolgens. En hij probeert opzichtig de indruk te weken dat het CDA dat al veel langer doorhad en er voor waarschuwde. Dit is natuurlijk een poging om de verantwoordelijkheid vooral neer te leggen bij coalitiegenoot Gemeentebelangen. Maar Kreuze gaat daarmee voorbij aan de verantwoordelijkheid van zijn fractie voor de instandhouding van dit college, waar zolang als ik de lokale politiek intensief volg het CDA veelal zelfs de dominante rol in vervulde. Bij de laatste verkiezingen verloor men weliswaar een wethouder aan Gemeentebelangen, maar men heeft het college niet gehinderd bij het opstellen van de begrotingen. Laat staan de stekker uit de onverantwoorde samenwerking te trekken. Men gaf ondanks de wetenschap over de beroerde financiën het college gewoon de ruimte om een gerenommeerd architectenbureau een plan voor het Cultuurpaleis te ontwikkelen.

De CDA-fractievoorzitter vervolgt de bijna onverholen beschuldigingen aan het adres van Gemeentebelangen als hij schrijft: “Bij begroting 2020 ging CDA mokkend akkoord met halfzachte bezuinigingsberekeningen op thuiszorg.” Mokkend akkoord gaan met halfzachte berekeningen? Wat is dat nou voor gezwets? Zo ga je niet om met gemeenschapsgelden, Erik-Jan. Als je echt verantwoordelijkheid neemt laat je het college dan op de rotsen lopen, maar daar ontbreekt het CDA de moed voor. En wat zal het CDA gaan doen nu het college kiest voor een korte termijn oplossing? Ik voorspel dat de halfslachtige houding van de christen democraten overeind blijft. Bang als men is voor de electorale rekening die men ongetwijfeld zal moeten gaan betalen.

Mijn oproep aan het college om samen met alle gemeentes die in de problemen zitten de artikel 12 status aan te vragen en zo met gestrekt been in de aanval tegen Den Haag te gaan werd door Kreuze afgewezen. Hij liet mij weten er alles aan te zullen doen die status tegen te houden en adviseerde om eens in Loppersum en Almelo te gaan informeren naar de gevolgen van die status, “ook voor de sociale voorzieningen”.

De oplossing die Kreuze aandraagt voor de Hoogeveense problemen noemt hij De positieve spiraal. “Het lijkt makkelijk, maar we moeten Hoogeveense zorg in een positieve spiraal brengen. Daarop mag dus niet bezuinigd worden. Van mij mag er heel veel uitgesteld en gesloten worden, maar de zorgkosten moeten omlaag door een methode waarop zorgverleners niet meer nodig zijn omdat de Hoogeveense ouders, kinderen, gezinnen zichzelf weer kunnen redden! Dat vraagt nu veel lef, lobby en doorzettingsvermogen. Hoogeveen moet zich ontworstelen uit de Bermuda Driehoek van onmogelijke oplossingen. Het is een mooie tijd om ambtenaar van Hoogeveen te zijn, je mag laten zien hoe creatief en vindingrijk men is. Onder (financiele) druk worden de mensen het meest creatief. We houden ons daar aan vast. Er moet meer gebeuren dan een uitgavenstop. Dat is na donderdag 6 febrauri 2020 wel duidelijk geworden.” (inclusief verschrijvingen gekopieerd van het weblog kreuzeman.nl)

Ik heb er totaal geen vertrouwen in dat deze coalitie de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt zal oplossen. Mooie praatjes als hierboven vullen geen gaatjes. Er is geen zachte uitweg uit deze problemen. Daarom pleit ik opnieuw voor de harde heelmeesters die in elk geval geen stinkende wonden achterlaten. En die heelmeesters doen het volgende:

 1. zij sturen het huidige college naar huis;
 2. zij zoeken contact met alle gemeentes die in vergelijkbare woelige wateren zijn verzeild geraakt en vormen een coalitie die overgaat tot hetgeen hieronder bij punt 3 staat;
 3. zij vragen gezamelijk de artikel 12 status aan en krijgen in ruil voor die (curatele)status extra geld uit het gemeentefonds.

Mocht die gezamenlijkheid niet gerealiseerd worden dan nog is de artikel 12 status het meest wenselijke voor de bevolking. De positieve spiraal van Erik-Jan Kreuze is wensdenkerij die ons alleen maar verder in het moeras zal doen zinken. Voor het CDA, Gemeentebelangen én Christenunie ziet de politieke toekomst er beroerd uit. Geween en knersing der tanden dreigt alom.

🕸


Read Full Post »

Het Supèrbia-virus dat hoogmoed veroorzaakt, waart rond in het Hoogeveense Raadhuis. Het college van B&W is in ieder geval besmet en moet feitelijk twee jaar in quarantaine. Supèrbia of hoogmoed is gelukkig niet makkelijk overdraagbaar, maar wie er desondanks mee besmet wordt, komt er moeilijk weer vanaf. Het virus maakt deel uit van de zeven hoofdvirussen, die in religieuze kringen vaak worden opgevat als hoofdzonden.


Afgelopen donderdagavond werd tijdens het debat over de zeer precaire financiële toestand van Hoogeveen duidelijk dat in ieder geval wethouder Jacob van der Heide een van de slachtoffers van het virus is. Die duidelijkheid ontstond toen Catharina van Hien (Groenlinks) wilde weten of was overwogen de artikel 12 status aan te vragen. Dit is een regeling waarbij gemeentes, die over langere tijd grote financiële tekorten op de begroting hebben, extra geld uit het gemeentefonds kunnen vragen. Daarvoor moet de gemeente haar financiële zelfstandigheid voor een deel inleveren. Een voorstadium van deze status is provinciale ondertoezichtstelling zoals in Assen onlangs gebeurde. Voor elke uitgave moet dan toestemming van de provincie komen.

Wethouder van der Heide reageerde geprikkeld op de vraag van de fractievoorzitter van GL. Daar wil het college namelijk niet aan, want dat betekent dan meteen een forse verhoging van de onroerend-zaak-belasting (OZB). Volgens de wethouder dan. En of dat waar is? Bovendien wil het college de regie niet uit handen geven. “Passiviteit past ons niet”, reageerde de wethouder en verraadde daarmee dat hij is besmet met het Superbia virus. Arme wethouder, zo kort nog maar in het college als opvolger van Jan Steenbergen en dan al deze vreselijke kwaal.

De veroorzakers van de financiële afgrond waar Hoogeveen voor staat, willen het roer niet uit handen geven. Zij willen de problemen, die zij voor een groot deel zelf hebben veroorzaakt op hun eigen manier oplossen. Te vrezen valt dat dit uiteindelijk betekent dat de gemeente blindelings de afgrond in gaat.

Het college heeft zich bij het aantreden gepresenteerd als een daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg. Toen al moet het virus in het Raadhuis hebben rondgewaard. Men droomde van een energieneutrale ijsbaan met bijbehorend zwembad, behandelde ondernemer Max Jacobsen dusdanig dat hij nu een miljoenenclaim tegen de gemeente bij de rechtbank heeft ingediend en toen duidelijk werd dat het project een faliekante misrekening was, kwamen de daadkrachtige, innovatieve mannen niet eens bij elkaar, ze informeerden elkaar zelfs niet en gingen op vakantie, een onervaren nieuweling achterlatend. Die overigens wel zo verstandig was om de juiste keus te maken en eigenhandig de stekker uit project IJZ te trekken.

Diezelfde daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg kondigde rigide bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg af, omdat de begroting voor 2020 opnieuw de verkeerde kleur dreigde te krijgen onder de streep. Breed maatschappelijk verzet mocht niet baten, de heren deden de oogkleppen voor en de oordoppen in en gaven doodleuk eind 2019 architectenbureau Common Affairs uit Amsterdam opdracht om een plan te maken voor het Cultuurpaleis dat men in gedachten heeft. Klaarblijkelijk zonder het besef dat ze boven hun stand leefden. Met gemeenschapsgeld, ook dat nog eens. De opdracht annuleren gaat zeker € 50.000 kosten maar zal volgens een goed ingevoerd raadslid zeker € 200.000,00 besparen.

Een daadkrachtig innovatief netwerkend college zou samen met andere gemeentes in vergelijkbare problemen de artikel 12 status moeten aanvragen. Dan maken ze een vuist richting de landelijke overheid die op een schaamteloze wijze de gemeentes heeft opgezadeld met taken waar ze niet voldoende budget voor krijgen. Niet wijzen naar den Haag om je te verschuilen. Met gestrekt been in de tegenaanval. Samen sta je sterk. Dat is innovatief, daadkrachtig en wordt al netwerkend bereikt.

Terugtrekken op je eilandje en de regie niet uit handen willen geven is het domste dat je maar kunt doen. Het college heeft met die houding dan ook een daverend brevet van onvermogen afgegeven en dient naar huis gestuurd te worden, maar de rechts confessionele coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie is al te diep met Supèrbia besmet om dat in te zien. Ze sluiten de rijen en hopen maar dat ze niet al te zeer zullen worden afgerekend bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, als iedere burger inmiddels in de beurs heeft gevoeld hoeveel schade door deze ploeg is aangericht.

Ik roep de heren daarom op: Vraag die artikel 12 status aan en stel dan orde op zaken. De raad roep ik op om een raadsenquête te organiseren. Daarin moet duidelijk worden wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze rampzalige ontwikkeling. Daarbij zal ook de rol van de raad niet onbesproken mogen blijven. Instemmen met rampzalig beleid, maakt medeplichtig. De verantwoordelijken dienen verantwoording af te leggen tegenover de hele bevolking van Hoogeveen! En zo niet, wegwezen dan!

Lees het verslag van de 1e debatronde in de gemeenteraad over deze problemen

🕸


Read Full Post »

Desastreus nieuws gisteren in Hoogeveen. De solvabiliteit van onze gemeente is nul. Is dat erg? Jazeker is dat erg, want solvabiliteit heeft te maken met het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn: hoe groter de solvabiliteit, hoe groter in het algemeen het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen (Meer weten? Kijk op deze pagina op Wikipedia)


In verband met de gevoeligheid van dit onderwerp wilde het college aanvankelijk de raad in een besloten vergadering informeren, maar de fracties wilden dit unaniem alleen in een openbare vergadering bespreken. Daarom werd het onderwerp aan de agenda van de raadsvergadering van gisteravond toegevoegd.

Een voorstel van orde van Inge Oosting (PvdA) om dit punt als eerste te behandelen werd afgewezen. De coalitiepartijen vonden dat het ook wel aan het eind van de vergadering kon. Daardoor ontstond de merkwaardige situatie, dat er eerst werd gepraat over de fietsnota, die naar alle waarschijnlijkheid voorlopig niet uitgevoerd zal kunnen worden omdat nieuwe investeringen ten gevolge van de afgekondigde uitgavenstop onmogelijk zijn. Plannen als tweerichtingenfietspaden en veranderde voorrangsregels op rotondes kosten nogal wat.

Het was al ruim na tien uur toen de hete aardappel aan de raad werd geserveerd door wethouder Jacob van der Heide, die in een kort betoog vertelde wat hij eerder die dag al aan de media had verteld. Hoogeveen staat er financieel hondsberoerd voor. De solvabiliteit is nul. Het weerstandsfonds, waarmee tegenvallers opgevangen moeten worden, is leeg. Hoogeveen kan zich dus geen enkele tegenvaller meer permitteren. En dat terwijl er nog een miljoenenclaim van ondernemen Max Jacobsen tegen Hoogeveen bij de rechter ligt.

Bij het nemen van maatregelen is vooral gekeken naar de gemeente Coevorden die een aantal jaren geleden in enigszins vergelijkbare omstandigheden verkeerde. Van der Heide vergat erbij te vertellen dat Coevorden geld achter de hand had, waar Hoogeveen niet over beschikt. Om de ontstane problemen het hoofd te bieden is met onmiddellijke ingang een uitgavenstop opgelegd aan alle geledingen van de gemeente die over uitgaven kunnen beslissen. Dit alles onder het motto, als je niks uitgeeft hou je uiteindelijk geld over.

Daarnaast moeten er extra bezuinigingen gevonden worden op de in november vastgestelde begroting voor 2020. Van der Heide rekende het de raad diverse malen voor: er was al een tekort van vijf miljoen over 2019. Voor 2020 wordt een tekort van € 888.000 verwacht. Daar bovenop wil het college nog eens twee miljoen euro bezuinigen om onverwachte tegenvallers op te vangen.
De miljoenenclaim die ondernemer Max Jacobsen tegen de gemeente bij de rechter heeft gedeponeerd hangt het college daarbij als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Desondanks werd daar met geen woord over gerept.

Het werd een lastige avond voor van der Heide, die geregeld moest zeggen dat het allemaal echt niet anders kon, maar dat we als we doen wat het college voorstelt hopelijk spoedig weer dertien miljoen euro in het weerstandsfonds hebben zitten. Over hoever we nog van spoedig verwijderd zijn liet hij zich overigens niet uit.

Ida Gerda Emmens (PvdA) vroeg tijdens het debat of er een vacaturestop komt. Daarnaast wilde zij weten of de gemeente zich gaat houden aan haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ten slotte wilde zij weten hoe het kon gebeuren dat we zo plotseling door het ijs zijn gezakt.

In zijn antwoord liet de wethouder weten, dat een vacaturestop een van de opties voor Hoogeveen is. Nadrukkelijk meldde hij hierbij dat dit niet geldt voor de Wolden, waar Hoogeveen een samenwerkingsverband mee heeft. Over de sociale en maarschappelijke verantwoordelijkheid verwees hij naar de eerdere (en nog vaak herhaalde) uitspraak dat de gemeente zich houdt aan de wettelijke en contractueel vastgelegde financiële verplichtingen, maar ook geen cent meer dan dat. Dat Hoogeveen zo plotseling door het ijs is gezakt komt doordat “de maatregelen die wij in 2019 hebben bedacht onvoldoende zijn.”

Debbie Bruijn (VVD) verweet het college in cynische bewoordingen veel te makkelijk naar de regering te wijzen met betrekking tot de oorzaak van het tekort, “Wijzen naar Den Haag is een zwaktebod voor dit daadkrachtige, innovatieve, netwerkende college.” Zij wilde vooral weten hoe het komt dat het college nu ineens wakker is geworden en tot voor zeer kort investeringen deed zoals de architect voor het Cultuurhuis. Daarnaast vroeg zij hoe het college tot een besparing van acht miljoen euro is gekomen. Ook vroeg zij of er naar de ambtelijke organisatie gekeken gaat worden. Zij verwees hierbij naar twee moties van de VVD over een bezuiniging van 2% op de Samenwerkingsorganisatie met de gemeente de Wolden

In zijn antwoord legde de wethouder maar weer eens uit dat er een tekort van 5 miljoen was over 2019, voor 2020 bijna een miljoen tekort wordt verwacht en dat 2 miljoen gereserveerd moet worden als een soort buffer voor onverwachte tegenvallers. De 2% motie SWO van de VVD wordt “meegenomen” voor zover het betrekking heeft op Hoogeveen. De opdracht aan de architect voor het Cultuurhuis was bedoeld om de voorbereiding van dit project af te ronden, zodat we over een aantal jaren, als de financiële situatie van Hoogeveen weer gezond is, verder kunnen gaan waar we gebleven waren.

“Vindt u het zelf ook niet schokkend dat u in deze situatie bent beland?” wilde Philip Oosterlaak (SP) weten. “Onze regering reageert niet eerlijk op gerechtvaardigde verzoeken van gemeentes. Wat gaat u daaraan doen?” Tenslotte wilde Oosterlaak nog weten wat de consequenties van de uitgavenstop zijn.

Van der Heide vond schokkend “een groot woord”. “We zijn al een tijd bezig met pijnlijke discussies en ja het doet pijn. Wij zitten ook liever met een bak vol geld. Maar wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid en u kunt als raad helpen door via uw lijnen naar Den Haag invloed uit te oefenen.” Over consequenties van de uitgavenstop durfde de wethouder nog geen uitspraken te doen. “We hopen u 25 februari de eerste consequenties te kunnen melden.”

Hettie Pullen (Christenunie) wilde weten of het college ook naar andere gemeentes dan alleen Coevorden kijkt en wat het college gaat doen aan de relatie met de Wolden. Dit zowel op niveau van de raad als van de organisatie. Ten slotte wilde zij weten of er een nieuwe verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) zit aan te komen.

De wethouder liet weten er alles aan te willen doen om een situatie zoals in Assen te voorkomen. “Daarom treden we pro-actief op.” Aan de Wolden is duidelijk gemaakt dat het voorlopig slechts een Hoogeveense zaak is en de dienstverlening aan de Wolden blijft zoals die is.
Verhoging van de OZB is een politieke keus die meegenomen kan worden in het begrotingsplan 2021-2024. “Daar zullen we keuzes in moeten maken en die liggen dan ook voor. Verhoging van de OZB kan daarbij een keuze zijn, zoals ook verhoging van de gemeentelijke leges een optie is.”

Brand van Rijn (SGP) verweet het college onder meer niet geluisterd te hebben naar waarschuwingen uit de raad. “Ons uitgavenpatroon ging ver over onze inkomsten heen. Wij hebben dit al lang aan zien komen en er vele malen voor gewaarschuwd, maar daar is nooit iets mee gedaan.” Van Rijn vroeg het college hoe realistisch een bedrag van acht miljoen is en wat het college gaat doen bij onverwachte tegenvallers. Ook wilde hij weten of de gemeente stille reserves gaat inzetten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld grondverkoop.

Van der Heide rekende vervolgens nogmaals voor hoe men tot acht miljoen was gekomen, meldde dat de twee miljoen extra voor het opvangen van onverwachte tegenvallers zijn bedoeld en nee, “de stille reserves gaan we niet inzetten”.

Catharina van Hien (Groenlinks) wilde voorbeelden van verplichtingen horen en vroeg wat het college over de rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dacht. Tenslotte wilde zij weten of men heeft overwogen zelf de artikel 12 regeling (soort van onder curatelestelling) aan te vragen.

Voorbeelden van verplichtingen wilde van der Heide niet geven. “Dan moet ik gaan vooruitlopen op de lijst van 25 februari en dat doe ik liever niet.” Over de VNG was hij kort: “Wethouder Vos heeft op harde klompen meegelopen in een VNG demonstratie in Den Haag.” Over de artikel 12 procedure meldde hij: “Dat zou een fikse OZB verhoging betekenen van ca. € 200,00 per jaar. Dat willen we (nu nog) niet. En we willen zelf de regie in handen houden. Passiviteit past ons niet.”

“Het college luistert nooit naar de raad,” verweet Peter Scheffers (D66). Hij wilde weten wat voor verantwoordelijkheid de raad heeft om sturing te geven, of alle belanghebbenden (stakeholders) meegenomen worden in het proces en in hoeverre de onderwijshuisvesting betrokken zal raken.

Van der Heide hoopte in zijn antwoord dat de lijst van 25-2 “hopelijk groot genoeg zal zijn om keuzes uit te maken en dan komt u aan bod.” Of het anders slikken of stikken wordt vermeldde hij er niet bij. Er zal een taskforce worden samengesteld waarin naast van der Heide ook wethouder Giethoorn zal plaatsnemen, aangevuld met interne ambtenaren en een of twee financieel deskundigen. Omdat de onderwijshuisvesting nog niet op de begroting voor 2020 staat, zal die pas bij 2022-2025 aan de orde komen.

Arno Sieders (Gemeentebelangen) informeerde of het college straks voor acht miljoen euro bezuinigingen gaat voorstellen. “Of kunnen we nog ergens uit kiezen?”

“Alle portefeuilles zullen moeten bloeden. Vandaag is het proces Waar halen we acht miljoen vandaan? gestart”, aldus van der Heide, “Dat kan leiden tot een begrotingswijziging voor 2020 en die zal de raad dan moeten goedkeuren. Hopelijk valt er dan ook nog iets te kiezen.”

Erik-Jan Kreuze (CDA) vroeg hoe het college terugkijkt op de totstandkoming van de begroting voor 2020. Hij wilde ook weten of er sprake is van een kerntakendiscussie en hoe het college het begrip uitgavenstop definieert.

Van der Heide: “Richting begroting 2021-2024 kan een kerntakendiscussie een mogelijkheid zijn.” Eerder kennelijk niet. Over de vaststelling van de begroting voor 2020, die in november 2019 plaatsvond: “De ambities van toen zouden realiseerbaar moeten zijn, maar we willen voorblijven dat we niet meer kunnen sturen. Elke dag dat je langer wacht zal betekenen dat het moeilijker wordt.” Over de uitgavenstop was van der Heide kort en herhaalde zichzelf: “Alles wat niet wettelijk of contractueel verplicht is wordt gestopt.”

Het is duidelijk dat er inktzwarte wolken boven Hoogeveen hangen. Misschien moet men eens aankloppen bij Talpabaas John de Mol. Zou het geen goed idee zijn om een duur betaalde real life soap te starten, waarbij het college en ambtenaren op de voet worden gevolgd bij het pareren van de ontstane problemen? Hoogst actueel. Een bescheiden acht miljoen is dat format vast wel waard. Titel van de soap: FAILLIET OF NIET?

🕸


Read Full Post »

Older Posts »