Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Gemeenteraad’

Komende donderdag 2 juli zal de gemeenteraad van Hoogeveen debatteren over het vertrouwen in het college van B&W. Een mogelijke uitkomst is dat de de raad het vertrouwen in het college opzegt en het college zich gedwongen zal zien om af te treden.

In dat geval hebben de ex-wethouders recht op wachtgeld. Een extra schadepost voor Hoogeveen. Om in beeld te brengen om wat voor bedragen het gaat ben ik gaan zoeken naar informatie en heb ik mijn spreadsheet gevuld met relevante gegevens. D66 sprak in de raadsvergadering van 25 juni de vrees uit dat de schade wel eens een miljoen euro zou kunnen zijn. Tijd voor een feitenonderzoek. Een berekening dus.

Hoelang duurt het recht op wachtgeld?
Na het einde van een wethouderschap heeft een voormalige wethouder recht op wachtgeld voor de duur van maximaal 3 jaar en 2 maand, afhankelijk van de duur van het wethouderschap. Voor wat betreft de rechten van de huidige wethouders in Hoogeveen geldt voor de heren Giethoorn en Vos de maximale duur van 3 jaar en 2 maand. Wethouders Slomp heeft recht op 2 jaar en 3 maand en wethouder van der Heide heeft ondanks de korte duur van 10 maand wethouderschap recht op 2 jaar wachtgeld. Bron: VNG

Hoeveel wachtgeld moet er betaald worden?
Het wethouderssalaris voor een gemeente met 40.000 tot 60.000 inwoners bedraagt € 6960,16 bruto per maand (Bron: Loonwijzer.nl) Het wachtgeld bedraagt in het 1e jaar 80% van het oorspronkelijke salaris en gedurende de rest van de looptijd van het wachtgeld 70%.
Als het college op 2 juli wordt weggestuurd, betekent dit dat het totale wachtgeld dat in 3 jaar en 2 maanden betaald zal moeten worden afgerond € 651372 zal zijn. Dat is iets minder dan € 100.000 meer dan wat er tot de verkiezingen nog aan salaris betaald zou moeten worden.
Blijven de wethouders aan tot de verkiezingen en keren zij daarna niet meer terug dan hebben zij samen recht op in totaal € 733807. Wat er ook gebeurt a.s. donderdag de heren kosten zowel bij aftreden als bij aanblijven een fors bedrag aan wachtgeld. Zie voor de gespecificeerde berekening dit overzicht.

Wat nu als de wethouders aftreden? Dan zullen er nieuwe wethouders benoemd moeten worden. Die kosten dan samen € 556800. En daarna hebben zij recht op twee jaar wachtgeld (ten bedrage van € 501520).
De meerkosten die het aftreden van het huidige college met zich mee zullen bedragen in totaal € 1.070.058
De vrees die D66 uitsprak wordt hiermee dus bevestigd.

Mijn berekening gaat uit van het aftreden van alle wethouders in combinatie met niet terugkeren na de verkiezingen en ik ga er van uit dat niet snel een nieuwe baan gevonden wordt.
Uiteraard zijn er vele varianten te bedenken, maar die spelen zich allemaal af binnen de uiterste bedragen van mijn berekening.

Read Full Post »

Gisteravond uitgebreid de digitale raadsvergadering gevolgd die handelde over de aankoop van drie winkelunits in de Tamboerpassage. Azijnpisser en stemmingmaker, zoals ik door sommigen genoemd wordt, begint dan natuurlijk meteen met op te merken dat het presidium met de kleine p dit onderwerp aan het eind van de vergadering had gepland. Op verzoek van de oppositie werd het echter naar voren geplaatst.

Alleen dit gegeven al laat zien dat veel antennes voor gevoeligheden in de Hoogeveense samenleving niet goed zijn afgestemd aan het Raadhuisplein. De burgemeester ging zelfs over tot een herhaling van de reactie die hij en de wethouder gaven bij de presentatie van het vernietigende rapport van de Rekenkamercommissie inzake het IJZ-project. Opnieuw dient zich de vergelijking met een licht verongelijkte puber aan: “Ja maar, we doen ook heel veel wel goed en daar hoor je dan niemand over.”

Loohuis had deze woorden beter niet kunnen uitspreken want nadat CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze had laten weten dat het CDA er van baalt dat wethouder Giethoorn de gevoeligheid van de winkelaankoop had onderschat, liet de wethouder al meteen zien dat zijn antennes nog steeds niet goed zijn afgestemd. Het feit dat de gemeente geen informatie aan de raad heeft gegeven, komt volgens hem omdat de eigenaresse van Taska vreesde dat haar collega-winkeliers haar het ondernemen onmogelijk zouden maken, als bekend werd dat zij haar units aan de gemeente heeft verkocht.

Mevrouw was kennelijk bang dat de ondernemers haar als een verraadster van het totale Tamboerpassagebelang zouden zien en op maatschappelijk onaanvaardbare wijze hun ongenoegen daarover zouden laten blijken. Een goede kennis van mij, ondernemer en met hart en ziel aan de passage vergroeid liet mij desgevraagd weten: “Zij heeft altijd in alle vergaderingen gezeten om de gemeente tegen te houden en ogenschijnlijk vormde zij samen met de andere ondernemers een front. Ze zat nota bene in het bestuur van de winkeliersvereniging en vertegenwoordigde ons! Persoonlijk vind ik het echt een luizenstreek van haar.”

Dat de gemeente dit verzoek heeft gehonoreerd in plaats van de raad te informeren is voor de oppositie onverteerbaar. Giethoorn werd er stevig op aangesproken en liet zich verleiden tot de opmerking dat dit ook wat zegt over de ‘sfeer binnen de ondernemers’. En daarmee liet hij zien hoe zijn antennes staan afgesteld. Want of dit nou klopt of niet maakt niet uit; de gemeente moet – op liefst goede voet – verder aan tafel met de ondernemers en door hen te betichten van mogelijk maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag heeft hij de goede verstandhoudingen, waar recent nog over in de Hoogeveensche Courant werd gepocht, geen dienst bewezen.

Dit lijkt niet op Handelen met de grote H.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: 
Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens
Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?

Read Full Post »

Onze samenleving verhardt en schuift politiek steeds verder op naar rechts. Dat staat als een paal boven water.
In tijden van onvrede is het nou eenmaal een stuk verleidelijker om te kijken naar het verleden, terwijl juist een blik op de toekomst nodig is. In het verleden lijkt alles beter te zijn geweest dan in het heden.
Geheugenoptimisme schept een vertekend beeld en de zondebok heet bijna per definitie Links.


 

Links en rechts. Die termen zijn volgens Gerard Hoekstra, mijn geliefde geschiedenisdocent van de middelbare school, ontstaan in het parlement. Confessionele partijen zaten rechts van de voorzitter en alle overige partijen links. Ze zeiden niks over politieke voorkeuren, maar sloegen op de levensbeschouwing. De VVD was dus oorspronkelijk ook een “linkse partij”.

Decennia later stond links voor socialistisch en/of progressief en rechts voor kapitalistisch en/of conservatief. Liberalen positioneerden zich graag in het midden. Ik heb mij jarenlang verwant gevoeld met een plek flink links van het midden. In mijn jeugd heb ik, opgroeiend in armoede, gezworen nooit anders dan stevig links te stemmen. Toen Wim Kok met de VVD en D66 paars vormde heb ik dan ook de Partij van de Arbeid verlaten. Een lidmaatschap heb ik daarna geen enkele partij meer gegund. Ambitie om actief in de politiek mee te draaien had ik niet, daarvoor was ik veel te veel de criticaster aan de zijlijn. Een van de stuurraketjes die de politieke partijen toch keihard nodig hebben.

De ontwikkelingen in Hoogeveen hebben me echter op andere gedachten gebracht. Kijkend naar de tamme volgzame houding van de Hoogeveense gemeenteraad moet ik erkennen dat alleen kritiek leveren aan de zijkant niets oplevert. Feitelijk werkt dat zelfs contraproductief. Met kritiek geef je de tegenstanders de kans zich tegen je af te zetten. Krijgen ze een stok om je mee te slaan. Het aantal jij-bakken (jij hebt makkelijk roepen aan de zijlijn; wanneer zien we jou op een kandidatenlijst terug?) is onderhand niet meer te tellen.

Dan wordt het tijd om te erkennen dat je maar eens moet kijken hoeveel mensen vinden dat je in die raad je zegje moet kunnen gaan zeggen. En dan wordt het ook tijd om na te denken over je uitgangspunt. En dat heb ik – gelukkig – gevonden. Mocht ik mij opnieuw bij een partij aansluiten dan zal ik slechts kijken naar wat die partij lokaal wil bereiken.

Ik voel weinig voor een eigen lijst, en hoop me aan te kunnen sluiten bij een partij die sociale rechtvaardigheid laat prefereren boven de vaart der volkeren. Geen ijsbaan/zwembad of Cultuurpaleis als in het sociale domein de mensen het water steeds meer aan de lippen komt te staan. Niet blind doordraven onder het motto als het Haagse geld op is, dan kom je maar op een wachtlijst te staan. Geen luxe waarvoor de zwaksten de grootste prijs moeten betalen. Links dus, maar wel realistisch. En dat betekent heel wat.

Om te beginnen betekent het dat we moeten erkennen dat het geld waarop onze welvaart is gebouwd wel verdiend moet worden. En dat dit voor het overgrote deel door het bedrijfsleven moet gebeuren. Het bedrijfsleven is echter helaas nog lang niet de plek waar een eerlijkere verdeling van de welvaart een goede voedingsbodem vindt. Voor een gezonde balans is socialisme nodig. Daarom ben ik er voor een gezond klimaat voor maatschappelijk verantwoord werkende ondernemers te scheppen.

Het kapitalisme dat tot uitwassen leidt, waarbij de topmensen vele tientallen, zo niet honderden malen meer verdienen dan de laagstbetaalden in het bedrijf kan niet op mijn sympathie rekenen. Ik walg van dat soort hebzuchtig kapitalisme, maar tegelijk erken ik ook dat zonder kapitaal geen welvaart valt te verdelen. Zonder een knieval voor het bedrijfsleven te maken, kun je best erkennen dat daar het geld verdiend moet worden.
En in die uitgebalanceerde symbiose (= samenleving die voor beide partijen positief uitpakt) geldt dan als keihard uitgangspunt, zeker voor Hoogeveen: We gaan pas luxe doen als niemand in armoede hoeft te leven. Realistisch links.

Tot zover hoe ik tegen de lokale politiek aankijk. Daarnaast heb ik natuurlijk ook een mening over de “bovenlokale politiek” waar de provinciale en landelijke overheden het voor het zeggen hebben. In de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de energie en de sociale woningbouw is in de achter ons liggende vijftien jaar gebleken dat Wim Kok c.s. zich deerlijk vergisten toen zij de marktwerking omarmden. Alles wat ons werd voorgespiegeld is door de werkelijkheid achterhaald. We zijn bedrogen uitgekomen. Daarom is het terugdringen van die marktwerking noodzakelijk zodat mensen zich niet langer bedrogen hoeven te voelen. Een overheid die zich in woord en daad verantwoordelijk toont voor het publieke domein kan rekenen op vertrouwen. Dat de gemakzucht in het Haagse dient te verdwijnen  is jammer voor hen die een Kamerlidmaatschap slechts zien als een mooi item op hun CV, maar zij kunnen beter hun biezen pakken.

En dan nog Europa. Dat Europa vooral een werelddeel was waar we elkaar letterlijk naar het leven stonden zijn velen vergeten. Nooit eerder was er in Europa zo lang geen oorlog als momenteel. Daarom ben ik voor intensieve samenwerking in Europa, maar ik ben tegen een Verenigde Staten van Europa. Geen Frans Timmermans aan het roer alsjeblieft. En ook een steviger immigratiebeleid graag. Maar geen gesloten grenzen. Ten aanzien van vreemdelingen van welke nationaliteit dan ook geldt wat mij betreft: Gedraag je zoals jij wilt dat wij ons in jouw land zouden gedragen. Respecteer onze normen en waarden. Dat geldt voor ons als we bij jou op bezoek zijn net zo hard als  voor jou als je bij ons te gast bent.

Parallel aan een steviger immigratiebeleid moet ook worden gewerkt aan een eerlijkere kans op arbeid voor iedereen. Zolang we in Nederland geboren en opgegroeide mensen met niet-Nederlandse wortels ongelijk behandelen falen we. Hun (over)grootouders hebben het werk gedaan dat in Nederland in de jaren zestig nodig was. Zonder hen zou dat niet gedaan zijn. Zij hebben gewerkt aan het fundament van onze welvaart. Hun aandeel geleverd in onze samenleving. Hun nakomelingen horen hier thuis en hebben eveneens recht op werk om hun gezinnen te kunnen onderhouden.

Overlastgevende buitenlandse gelukszoekers mogen echter wat mij betreft meteen op het vliegtuig. Ongeacht of het land van herkomst hen accepteert of niet. Op de plaats van bestemming er uit en snel weer opstijgen. Realistisch links kan ook hard zijn. Moet ook hard durven zijn. Parasieten moeten niet op sympathie rekenen. Maar de meeste buitenlanders zijn geen parasieten, zoals twee populistische bewegingen in Nederland ons wijs proberen te maken.

De tijd zal leren welke kant Nederland gaat kiezen. Ik wil er straks vier jaar lang mijn bejaarde steentje aan bijdragen, als de kiezers dat willen tenminste.

🕸


 

Read Full Post »

Beste Erik-Jan,

Het spijt mij zeer te moeten lezen dat jij mij in jouw blog Op straat en onder professoren een beroepsmopperaar noemt. Je noemt mij dan wel niet met name, maar de verzuchting dat sommige van hen (de beroepsmopperaars) daar “van alles bijslepen, tot (helaas) halve bijbelteksten” is een klare verwijzing naar mijn blog Dus Hoogeveen is altijd heel sociaal geweest?.

Het stoort mij zeer dat je mijn verwijzing naar Mattheüs 25 op deze manier diskwalificeert. Er zijn christenen die hun instemming betuigen met het feit dat een niet-christen wijst op een essentieel aspect van het evangelie. Er zijn helaas ook christenen die daar ongelukkig tot zelfs verontwaardigd op reageren. Bij hen krijg ik het gevoel dat ik een bijbeltekst slechts mag interpreteren op de wijze zoals zij dat doen, en niet anders.

Dat mag je selectief winkelen noemen en dat is het natuurlijk ook, maar je zou ook inhoudelijk op het betreffende vers in kunnen gaan en vertellen hoe het CDA daar inhoud aan geeft en dat mis ik helaas in jouw blog.

Erger, je bezondigt je aan wat tegenwoordig “framing” wordt genoemd, op het moment dat je schrijft: “Er zijn helaas te veel voorbeelden van misbruik of oneigenlijk gebruik van regelingen waardoor het Hoogeveense stelsel onder druk komt.” Je hebt het hier over uitkeringsfraude.

Om hoeveel procent van het totale bedrag gaat het dan? Uiteraard is elke uitkeringsfraude er een teveel, maar de wijze waarop jij dit schrijft in een oproep aan uitkeringsgerechtigden werkt ontmoedigend. Terecht heeft de Cliëntenraad Sociale zekerheid Hoogeveen hier via zijn Facebookpagina op gereageerd en in een grafiek (van PWC) laten zien hoe het werkelijk is gesteld in ons land met fraudezaken. Een excuus aan de door jou opgeroepen uitkeringsgerechtigden zou een chique gebaar zijn.

Iets anders is dat je schrijft amateurpoliticus te zijn. Je zegt hiermee impliciet dat de fractievoorzitter van de op een na grootste coalitiepartij in Hoogeveen een amateur is. Als jij al een amateur bent, wat is dan de rest van jouw fractie? Sukkels die zich door een amateur laten aanvoeren? En wat zeg je daarmee over het CDA? Hebben de christen-democraten niet meer in huis dan dit? Een hoogst ongelukkige woordkeuze in mijn ogen, waarmee je het vertrouwen in het Hoogeveense bestuur geen goede dienst bewijst.

Ik begrijp wel hoe je dit bedoelt. Raadsleden zijn uiteindelijk allemaal goedwillende sukkels, die zich veelal naast hun (vaak volle) baan nog eens zeker een halve baan een slag in de rondte lezen en vergaderen om maar zo goed mogelijk te weten waar zij het over hebben. Als controlerend orgaan zijn zij dan ook geen enkele partij voor de beleidsmakers die van beleid maken hun beroep hebben gemaakt. Ik vraag mij daarom geregeld af, wie het nou werkelijk voor het zeggen heeft; de raad of de beleidsambtenaren. Vrijwel geen wethouder waarmee ik in de afgelopen jaren heb gesproken liet zich niet door een beleidsambtenaar vergezellen. In mijn herinnering was Anno Wietze Hiemstra de enige die het zelf wel afkon.
Ik pleit dan ook voor een sterk verbeterde beloning voor leden van gemeenteraden, waardoor zij makkelijker in deeltijd kunnen gaan werken en zich niet meer als amateurpoliticus hoeven te excuseren.

Dan iets heel anders. In punt 1 van jouw korte reactie op hetgeen professor Allers zegt over IJZbadbaan en WMO en Jeugdzorg schrijf jij dat “wij ons ook op dat punt wel aan de landelijke richtlijnen moeten houden en de wet als uitgangspunt nemen (*)“. De ster verwijst naar jouw oproep die ik hierboven al vanwege de stigmatiserende framing heb besproken.
Dat je de wet als verplicht uitgangspunt noemt vind ik bijzonder en wel hierom: De gemeente Hoogeveen doet er alles aan om de wettelijk vastgestelde participatiepremie niet uit te keren aan degenen die hier recht op hebben. Er ligt een rechterlijke uitspraak uit 2016 en deze is niet uitgevoerd. Hoogeveen pleegt obstructie en moet straks (voor de 3e keer) naar de rechter om zich te verweren tegen klachten waarover de gemeente al eerder in het ongelijk is gesteld. Dat de wet in Hoogeveen heilig en leidend is, moet derhalve met een korrel zout genomen worden. Zeker ook gezien het onafhankelijke onderzoeksrapport van gemeentelijk ombudsman Maas van Egdom, die onomwonden vaststelt dat Hoogeveen zich niet aan de wet houdt. Gaat dit rapport net als het rapport over de IJZprocedures in een diepe bureaulade?

Read Full Post »

De gemeente Hoogeveen bevindt zich in een lastige situatie.  De landelijke overheid heeft de jeugdzorg bij de gemeentes over de schutting gekieperd in combinatie met een forse bezuiniging, omdat lokale overheden de mond te groot hadden en meenden dat zij dezelfde zorg goedkoper konden aanbieden. Hoogmoed, die nu voor de val komt.


Vanavond vergadert de gemeenteraad van Hoogeveen op verzoek van de oppositie over de bezuinigingen die als een grote donkere wolk aan de horizon voor ons klaar liggen. Van de coalitiepartijen hoefde de discussie niet, maar ze willen ook niet dwars liggen, zeggen ze. Logisch want er zijn maar drie partijen nodig om dit agendapunt af te dwingen en de voltallige oppositie wil de discussie.

Fractievoorzitter van der Heide van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. meldt in de Hoogeveensche Courant: “Het opstellen van de begroting is een taak van het college. Het college heeft al een kleine richting aangegeven. Dat is hun goed recht. Wanneer de begroting gepresenteerd wordt, zullen wij onze mening over de bezuinigingen geven. Dan hebben wij ook onze invloed op de begroting.”

Hierin vergist van der Heide zich behoorlijk. Tegen de tijd dat hij invloed wil aanwenden zijn belangrijke beslissingen, zoals al dan niet doorgaan met het ijsbaan-zwembad project, waarschijnlijk genomen en niet meer terug te draaien. Dus de invloed van Jacob van der Heide c.s. is dan beperkter dan wanneer nu kritisch wordt gekeken naar de vraag hoe je sociaal verantwoord bezuinigt. Door nu te beïnvloeden kun je het beleid beter bijsturen, maar de vraag is natuurlijk of de coalitiepartijen dat wel willen. Straks is het makkelijker om te zeggen: “Als het aan ons had gelegen was het anders geregeld, maar we kunnen helaas nu niet meer anders.”

Men staat er namelijk gewoon achter dat voor de bezuiniging van negen miljoen euro zeven miljoen euro wordt weggehaald uit het sociale domein. De hardste klappen geeft de coalitie daarmee aan de zwaksten in de Hoogeveense samenleving. De fractievoorzitters zullen dat ontkennen en het recht proberen te praten, maar wat krom is wordt echt niet recht in het gemeentelijke zwambad, wat de raadsvergadering vaak is.

De elasticiteit van de coalitie is groot, evenals de flexibiliteit. Aanvankelijk kon de ijsbaan in Hoogeveen alleen gerealiseerd worden als er een zwembadcomplex aan werd gekoppeld. In het interview met wethouder Erwin Slomp, dat onlangs op RegionieuwsHoogeveen werd gepubliceerd klinkt nu een tegengesteld geluid. Het zwembad is niet meer nodig om de ijsbaan te realiseren. De ijsbaan is nodig om het zwembad te realiseren. Zonder ijsbaan ook geen zwembad.

Slomp is nu bijna een jaar wethouder en ik waardeer zijn functioneren als toegankelijk bestuurder zeer, maar ik vrees dat hij teveel afgaat op zijn ambtenaren. Zij zijn de constante factor, de wethouders slechts passanten. Ik heb menig gesprek met wethouders gevoerd en in het rijtje Bargeman, Hiemstra, Smid, Giethoorn, Steenbergen, Slomp was Anno Wietze Hiemstra de enige waar geen ambtenaar bij het gesprek aanwezig was. Toch richten de pijlen zich op de wethouders, zij hebben de keus om de ambtenaren te volgen of eigen beleid uit te zetten. Zij zijn politiek verantwoordelijk. Niet de ambtenaren.

In “kindvriendelijk Hoogeveen” dreigen straks de kinderen die toch al in het hoekje opgroeien waar de klappen vallen nog grotere klappen te krijgen. Een ontwikkeling die de lokale samenleving meer gaat kosten dan kortzichtige bezuinigingen opleveren, maar dan zitten er weer andere wethouders en wie dan leeft die dan zorgt. Steenbergen zie ik geen derde termijn doen.

,


 

Read Full Post »

Aan de vooravond van het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van de negen partijen die naar een of meer plaatsen in de Hoogeveense gemeenteraad dingen, is wat mij betreft de interessantste vraag of het CDA een prijs zal moeten betalen voor de steun die twee afvallige fractieleden hebben gegeven aan de zondagsopenstelling van de winkels in Hoogeveen. Of moet ik misschien zeggen de moed van twee dappere fractieleden?


Zullen de christelijke kiezers, van wie – naar ik aanneem – toch echt nog wel een groot gedeelte om principiële redenen op het CDA stemt vergevingsgezind zijn en het Mastwijk en Nanninga vergeven, of gaat de SGP garen spinnen bij de zondagsopening in Hoogeveen? De Christenunie hoeft denk ik niet te rekenen op overloop vanuit het CDA, daarvoor heeft men zich (wijselijk?) te stil gehouden ten tijde van het historische besluit om de zondagsrust in Hoogeveen niet langer heilig te verklaren.

Als SGP lijsttrekker Brand van Rijn werkelijk wil toetreden tot de gelederen van de Hoogeveense raad, dan zal hij er in de Tamboer nadrukkelijk een punt van maken. Het is aan het CDA te danken dat wij op zondag naar de supermarkt kunnen gaan. In de oppositie was voldoende steun om het besluit tegen te houden, maar de (in mijn ogen dappere) vrijdenkers in het CDA haalden de lokale geschiedenisboeken. Desondanks hoop ik dat het CDA een tik op de vingers krijgt. Vanzelfsprekende macht maakt zelfgenoegzaam en gemakzuchtig. En het CDA in Hoogeveen is daar geen uitzondering op.

Kijk hoe afwachtend men is inzake de donkere wolken die boven ziekenhuis Bethesda hangen. Het van oorsprong christelijke ziekenhuis wordt getransformeerd tot productielocatie om het in de denktrant van de bestuurders te houden; Treant zelf maakte er melding van dat serieus nagedacht wordt over concentratie van de kindergeneeskunde (en daarmee ook verloskunde!) in Emmen. Weliswaar liet men in het midden waar men dan wil concentreren, maar het laat zich licht raden dat dit niet Stadskanaal of Hoogeveen zal zijn. Politiek Stadskanaal staat op de achterste benen. De raad daar verwijt Treant onbetrouwbaarheid.
Wat zegt wethouder Erik Giethoorn? “Ik kan mij niet voorstellen dat Treant de kinderafdeling in Hoogeveen zal sluiten.” Ik roep hem daarom vanaf deze plek toe: Giethoorn dat hoef je je ook niet voor te stellen, je moet zorgen dat het niet gebeurt. Je moet er dwars voor gaan liggen!! Maar zo zitten we in Hoogeveen niet in elkaar. We wachten liever af. Geween en knersing der tanden is daar doorgaans het gevolg van.

Ik ben atheïst, hoewel professor Smalhout mij destijds diep christelijk noemde. Ik geloof niet in het bestaan van een Opperwezen. En ik heb ook geen behoefte om het onverklaarbare te verklaren, dus agnost kun je mij ook niet noemen. Ik geloof echter wel in het bestaan van goed en kwaad en ik ben er van overtuigd dat de kapitalistische opvatting dat de marktwerking (ook in de zorg) voor lagere kosten en hogere kwaliteit zorgt een van de ergste kenmerken van dat kwaad is. Het is juist die opvatting die de oorzaak is van de problemen waarin de kleinere regionale ziekenhuizen belanden. Bethesda was een decennium geleden het beste ziekenhuis van Noord-Nederland en werd in de fusieval met het Scheperziekenhuis gelokt. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen is momenteel een van de vijf beste ziekenhuizen van Nederland en vreest voor het voortbestaan. De boekhouders zijn aan de macht omdat Nederland steeds egoïstischer wordt, sociaal wordt een vies woord, solidariteit al eveneens; kortzichtigheid viert hoogtij. En het CDA in Hoogeveen staat er bij en kijkt er naar.
En wacht af.

Daarom roep ik tegen Brand van Rijn: Stook morgenavond in de Tamboer het verkiezingsvuur hoog op. In de brand met de christelijke gemakzucht in Hoogeveen. Leer het CDA en de Christenunie weer nederig te zijn!

.


 

Read Full Post »

Het college van B&W van Hoogeveen heeft geen mening over het idee van een nieuw interventiecentrum van de Treantzorggroep, zoals onder meer door het Comité Actie voor Bethesda onlangs werd bepleit. Dat bleek uit het antwoord van wethouder Giethoorn op een vraag van raadslid Gerard Fidom (GroenLinks). Het college wil hierover eerst “in breder verband in gesprek met meerdere partijen.”


Mijn broek zakte af af toen ik dat hoorde – gelukkig was ik thuis en heeft alleen mijn echtgenote mijn ontzetting aanschouwd. Geen mening! Men wil eerst horen wat anderen er van vinden. Dan pas gaat men een mening vormen. Het zal ongetwijfeld niet de bedoeling van Giethoorn zijn geweest, maar hij heeft hiermee laten zien ongeïnspireerd en volkomen visieloos het Bethesda dossier te benaderen.

Natuurlijk zal hij ontkennen dat hij ongeïnspireerd is. Daar heeft een politicus/bestuurder altijd wel een formulering voor klaar, maar als je na vijfenhalf jaar strijd om behoud van een volwaardig ziekenhuis nog steeds een duur adviesbureau als Twijnstra en Gudde nodig hebt om je weg te vinden en dan vervolgens geen enkele mededeling naar buiten wilt doen en de raadsleden strikte geheimhouding moeten betrachten als het over het rapport van T&G gaat dan is er nauwelijks meer hoop op een goede afloop. Voor een mening moet je eerst bij jezelf te rade, pas daarna kun je met anderen in gesprek. En als dan beide partijen de bereidheid hebben elkaar tegemoet te komen, is er kans op een aanvaardbaar compromis. Zonder eigen mening is het een kwestie van u dicteert, wij schrijven wel.

Ook dat zal Giethoorn ontkennen. De afloop zal altijd goed zijn en als hij niet goed is dan wordt hij wel goedgepraat. Gisteren hoorde ik van een goed ingewijde en betrouwbare bron dat al in 2016 in de medische staf van Treant werd gezegd “Wij kunnen geen diensten draaien op drie locaties.” Met andere woorden, vanwege de concentratie in Emmen zullen Hoogeveen en Stadskanaal de klos zijn. Gelukkig hoorde ik van Erik Giethoorn gisteren ook dat hij “vrijwel elke dag contact heeft met (mevrouw) Carla van de Wiel en dat het echt wel goed zal komen met die verloskunde”. Met andere woorden gaat u gerust maar slapen.

Maarten Rutgers (bestuursvoorzitter van de rechtsvoorganger van Treant, ZLM) zei in 2011 al tegen de gemeenteraad: “Wij willen best met u praten, maar u gaat er niet over.” Dat is nette taal voor jullie kunnen zeggen wat je wilt maar wij trekken er ons toch niets van aan.” Sindsdien wordt in Hoogeveen elke partij, die zich niet blindelings schaart achter de meerderheidsopvatting van de raad, verketterd. Nog in de nieuwjaarstoespraak 2018 van Burgemeester Loohuis gebeurde dat. Hoogeveen kan het dus wel vergeten, op dit college van B&W hoeft Bethesda niet te vertrouwen.

.


Read Full Post »

CDA-lijsttrekker Erik Giethoorn gelooft niet dat Treant de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Bethesdaziekenhuis zal sluiten. Dat blijkt uit citaten in het Dagblad van het Noorden van woensdag 21 februari.


,,Ik kan me niet voorstellen dat Treant er echt toe overgaat om de verloskunde in Hoogeveen te sluiten. Ziekenhuizen laten zoveel dingen onderzoeken,’’ heeft Giethoorn blijkbaar gezegd tegen verslaggever Harald Buit. Mijn inschatting is dat deze wethouder wacht of het kalf zal verdrinken en dat hij dan tot de ontdekking komt dat het te laat is om nog reddend op te treden, waarna alleen het dempen van de put hem nog rest. Hij zal er de geschiedenisboeken mee halen.

De trouwe CDA-kiezers zullen hun partij niet in de steek gaan laten, dat hebben ze al zo vaak in Hoogeveen bewezen, maar daarmee nemen ze wel verantwoordelijkheid voor de teloorgang van ziekenhuis Bethesda, een van oorsprong christelijk ziekenhuis, op hun schouders. Wie besluiteloos en machteloos toeziet hoe een dierbaar instituut verloren gaat, zal in mijn ogen altijd moeten leven met de vraag “Waarom heb ik niets gedaan toen het nog kon? Waarom hoopte ik dat anderen de kastanjes voor mij uit het vuur zouden halen?”

Ik ga geen stemadvies geven, maar kiezers die zich werkelijk druk maken om Bethesda doen er goed aan zich te realiseren welke twee partijen in de gemeenteraad al sinds 2012 actief verzet plegen tegen eerst ZLM en daarna Treant. Want eerder zal een kameel door het oog van een naald kruipen dan dat de rest van de gemeenteraad in Hoogeveen werkelijk in beweging komt. Zij laten zich liever “in gesprek met Treant” in het pak naaien zoals Italiaanse wielrenners dat doen in de eindsprint van bijvoorbeeld een wereldkampioenschap wielrennen. Al pratend laten zij Bethesda langzaam uit Hoogeveen verdwijnen.

En zeg later nou niet, dat u niet op tijd was gewaarschuwd!

.


 

Read Full Post »

De eerste bok van 2018 is in Hoogeveen geschoten door burgemeester Karel Loohuis. Plaats van handeling was de Burgerzaal van het Raadhuis. In zijn nieuwjaarstoespraak haperde het democratische kompas van de burgervader.


Drie zaken speelden volgens het Dagblad van het Noorden mee bij de blunder van Loohuis. Een trendbreuk in de gemeenteraad om inzake Bethesda met één mond te spreken, de geslaagde reanimatie van het Comité Actie voor Bethesda en de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Ik maak deel uit van het actiecomité en kan de woorden van de burgemeester dan ook niet onbeantwoord laten. Dat doe ik – voor alle duidelijkheid – op persoonlijke titel en niet namens het comité.

Loohuis vindt dat alleen in een gezamenlijke dialoog het doel van een goede ziekenhuisvoorziening en -zorg in Hoogeveen kan worden gerealiseerd. Daar zou hij gelijk in kunnen hebben, ware het niet dat dit al sinds 2012 het adagium van de raad is. Ik hoef hier niet te gaan herhalen wat er is gebeurd sinds ik vijf jaar geleden de raad via mijn petitie opriep om daadkrachtiger voor Bethesda op te treden. Even leek het er vorig jaar op dat de raad zich van een slagvaardigere kant ging laten zien. De historische Tamboeravond staat nog fris in het geheugen van velen. Evenals de valse toon van bestuursvoorzitter Carla van de Wiel toen zij de honderden aanwezigen achteraf via de media verweet ‘lelijke dingen over haar personeel’ gezegd te hebben. Ook vers in het geheugen ligt de dialoogavond die de gemeente organiseerde, waarop Treant met een eigen dialoogavond (op hetzelfde moment) antwoordde. Omdat men niet mee mocht praten.
Het vuurwerk dat de gemeente leek te gaan afsteken bleek echter nat te zijn, want verder dan deze ouverture bracht de gemeenteraad het niet. Eén brief en één gesprek en men keerde terug naar het beproefde en niet succesvol gebleken adagium van de gezamenlijke dialoog.

Een motie van GroenLinks en de SP om een toetsingsverzoek over de omstreden bestuurswijziging bij Treant bij de Governancecommissie in te dienen werd door de overige partijen afgewezen. En zo was de gemeenteraad weer net zo ver als vijf jaar geleden. Toen verweet men Bianca Behr dat zij een actiecomité in het leven riep (en een eigen koers ging varen). Een comité dat vervolgens zonder last of ruggespraak met de SP kon handelen.
In 2018 bemoeit de burgemeester zich er zelfs persoonlijk mee. Hij is voorzitter van de gemeenteraad, dus wat mij betreft heeft hij zich niet te bemoeien met handel en wandel van de democratisch gekozen leden van de raad. Zolang die handel en wandel maar binnen de regels van democratisch bestuur vallen. De vrees uitspreken dat partijen straks tijdens de verkiezingscampagne goede sier gaan lopen maken met hun activiteiten voor Bethesda is derhalve misplaatst (en dan zeg ik het nog zacht).  Sinds wanneer zou een partij niet meer mogen laten zien wat men doet/gedaan heeft voor…. noem maar op. En daar valt uiteraard ook de reuring om Bethesda onder.

Met veel tegenzin hebben wij het voormalig Comité Actie voor Bethesda gereanimeerd toen ook de Denktank om hen moverende redenen niet wilde overgaan tot het indienen van een toetsingsverzoek bij de Governancecommissie. Dan moeten wij het voortouw maar weer nemen was óns adagium.
Bestuurders vinden het heerlijk om zich van actiecomité’s te distantiëren. Lekker makkelijk. Daarom onze tegenzin.
Uiteraard hebben wij de SP en GroenLinks gevraagd of zij opnieuw deel van het Comité willen uitmaken en die uitnodiging is aanvaard, zodat wij weer vrijwel dezelfde samenstelling hebben als anderhalf jaar geleden toen Treant de gesprekken met ons beëindigde.
Ons enige actiepunt is op dit moment het toetsingsverzoek, waarin wij aan de beoordelingscommissie vragen om te toetsen of de gewijzigde bestuursstructuur bij Treant  in overeenstemming is met de Governancecode Zorg. Wij hebben daar zo onze twijfels over en die leggen wij voor aan de commissie.

Blijkbaar is onze burgemeester bevreesd, anders vallen zijn woorden niet uit te leggen. En angst is – zo heeft eeuwenlange geschiedschrijving ons geleerd – de slechtste raadgever die men maar kan kiezen. Ik heb geruime tijd geleden de partijen in de raad al opgeroepen zich tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen (#GR2018 op twitter) uit te laten over de ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda. Die oproep herhaal ik hier graag. De bevolking moet kunnen beoordelen wat van de verschillende partijen te verwachten valt in de komende raadsperiode en daar hoort ook bij hoe men zich inzake Bethesda denkt te gaan opstellen.

Dan kan de bevolking van Hoogeveen vervolgens een keuze maken.

.


 

Read Full Post »

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Dus je mag verwachten dat de politieke partijen zich weer meer en meer om des kiezers gunst zullen gaan bekommeren. Plotseling zal Hoogeveen niet meer lijken op het dubbeltje dat nooit een kwartje werd, maar op het dubbeltje dat op de eerste rang wil zitten.
Het wordt dus ook weer tijd voor burgers om zich te laten horen richting politiek. Het zal u niet verbazen dat ik een van die mensen zal zijn.


Soms speel ik met de gedachte aan een ‘één onderwerp partij’ (goed Nederlands voor one issue party). Ik zou mij dan verkiesbaar kunnen stellen voor de Gemeenteraad, met als enige programmapunt (en keiharde belofte!) om tijdens iedere vergadering van de raad de vraag te stellen of men nog steeds vindt genoeg te doen voor de terugkeer van een volwaardig ZIEKENHUIS Bethesda. Het is natuurlijk een belachelijk idee en tot nu toe heb ik het steeds zonder moeite in de hoek met alle niet uitgevoerde plannen kunnen zetten; ik wil immers niet net zo’n malloot worden als die pianist uit de Tweede Kamer.

Maar dat begint een stuk lastiger te worden. Zeker nu de belettering van Bethesda is veranderd en de gemeenteraad positieve gevoelens heeft over het recente bezoek aan de ‘acute zorg afdeling’. Geen kritische vragen over het verschil tussen IC en AZA, de nieuwe bestuursstructuur of het gebrek aan cijfermatige onderbouwing van de eerlijke uitruil van behandelingen. Niets van dat al.

Althans… volgens het verslag dat de Treant Zorggroep op de website plaatste. Maar ook vrijwel geen berichten op sociale media of in de krant vanuit de raadsfracties. Alleen de SP liet zich op regiohoogeveen.nl daarover horen. Daarmee wekt de raad de indruk toch weer in slaap gebracht te zijn. Niet zo vreemd als men bedenkt dat in het bestuur van Treant de kennis over slaapmiddelen rijkelijk voorhanden is.

treantbethesda

En ook geen vragen over de naam, waarvan Eric Janson in 2013 zei dat die in geen honderd jaar zou veranderen. Je gaat je afvragen of Bethesda geen ziekenhuis meer mag heten zonder IC. Of is het gewoon megalomane hoogmoed van Treant? Op Uitkijkpunt Bethesda heb ik Treant om uitleg gevraagd.

De enige manier waarop de bevolking van Hoogeveen nog duidelijk kan maken hoe men over Bethesda denkt is te EISEN dat men in Bethesda behandeld wordt en – wanneer dit niet kan – nadrukkelijk te melden dat men dan niet zomaar slaafs de gang naar Emmen of Stadskanaal zal maken, maar als 21-eeuwse mondige burger/patiënt via bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl zelf eerst maar eens de beste behandeling elders zal gaan opsporen. Als er dan toch gereisd moet worden dan ook naar de beste optie. En als dat Scheper of Refaja is, dan is dat prima, maar wel de eigen keus van de patiënt en niet gestuurd door Treant.

Het is te hopen dat Bethesda in de komende campagne voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad een ‘heet onderwerp’ (goed Nederlands voor ‘hot issue’) zal zijn. Misschien moet ik toch nog maar eens in de hoek met niet uitgevoerde plannen gaan zoeken.

.


 

Read Full Post »

Burgemeester Loohuis is boos. Dat bleek tijdens een vergadering van de gemeenteraad in Hoogeveen. Er heeft ‘iemand’ op de sociale media gerept over een verziekte sfeer in de gemeenteraad. Die opmerking werd gemaakt naar aanleiding van het voortijdig vertrek van twee raadsleden. Wegens gezondheidsklachten. Zij waren in deze raadsperiode de nummers vier en vijf en we zijn ongeveer op de helft van de periode. Loohuis noemde de criticaster en wie er op reageerden, “azijnpissers, die soms zelf ook in de raadszaal aanwezig zijn” (bron: Hoogeveensche Courant).


De burgemeester heeft het kennelijk moeilijk. Als lid van een partij die landelijk steeds verder wegzakt in het marginale moeras wordt hij geacht leiding te geven aan een gemeentebestuur waar zijn eigen partij geen deel van uitmaakt. Feitelijk wordt hij geacht zijn beste krachten te bieden aan een bestuur waar zijn eigen partij oppositie tegen voert. Had ie maar geen bestuurder moeten worden, zou je kunnen zeggen, maar dat is te makkelijk.

Daarom waag ik mij aan een – waarschijnlijk tot mislukken gedoemde – poging om onze burgemeester een glaasje suikerwater aan te bieden als tegenhanger van de zure urine, die de azijnpissers online in het rond sproeien. Misschien is dat zelfs wel een vorm van digitaal wildplassen en zijn zij te bekeuren voor overtreding van de APV, maar dit terzijde.

Het is natuurlijk lastig om leiding te geven aan een college van B&W waar een wethouder in zetelt die openlijk voor zijn politieke schizofrenie uitkomt. Die zonder blikken of blozen in de media verkondigt dat hij als wethouder een andere mening is toegedaan dan als supermarktmanager. En zich daarbij beroept op het afgesloten akkoord tussen de drie collegepartijen. Slimme zet trouwens, je eigen politieke schizofrenie presenteren als blijk van trouw aan gemaakte afspraken.

Zelfs in zijn boosheid legt de burgemeester een milde, bijna vergoelijkende houding aan  de dag. Loohuis houdt de sociale media zo nauwkeurig in de gaten, dat hem duidelijk is dat de azijnpissers in meerderheid twee ernstige problemen hebben: ze hebben teveel vrije tijd en ze hebben geen hobby, maar zijn daar wel naar aan het zoeken. Dat ze soms zelfs in de raadzaal aanwezig zijn komt dan ook waarschijnlijk voort uit pure verveling. Sneu hè?

Onze barmhartige burgervader zal ongetwijfeld vinden dat dringend hulp nodig is voor deze zielenpoten. En als de azijnpisserij daarmee wordt teruggedrongen, maken we ook nog als bijvangst een forse milieuwinst. Zure urine is namelijk slecht voor het milieu en met verlaging van de zure-urine-uitstoot slaan we twee vliegen in een klap.

Laat ik de burgemeester daarom een handje helpen en daarmee indirect ook de azijnpissers. De sfeer in de gemeente raad is niet verziekt. Die is zelfs zo constructief dat bij mijn weten de raad in deze raadsperiode nog geen een keer een voorstel van B&W heeft tegengehouden. Dualisme is dus helemaal niet nodig in Hoogeveen.

.


 

Read Full Post »

Dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen was al tijdens de vergadering van de raad over het afvalplan van de gemeente goed te merken. En als de eerste schermutselingen niet bedriegen dan wordt het een campagne waarin harde woorden zullen vallen. Oppositiepartijen SP en GroenLinks kregen er flink van langs. Waarbij zaken behoorlijk uit hun verband werden getrokken.

Zo twitterden PvdA-ers onder meer “GroenLinks niet meer groen. SP wat zich niet meer interesseert voor een paar euro.” En wat dacht u van “GroenLinks Hoogeveen gooit duurzaamheidsambities te grabbel om gunst van kiezers binnen te halen. Treurig.” Het is verkiezingsretoriek die een stevige campagne (in ieder geval online) belooft.

De veronderstelling dat GroenLinks niet meer groen is en niet meer in duurzaamheid gelooft, omdat men vindt dat de verlengde proef anders van opzet zou moeten zijn is een forse misser. Wanneer je onderzoek doet en niet voldoende helderheid krijgt uit een eerste proef, dan herhaal je de proef in verschillende opstellingen waarbij steeds één variabele wordt aangepast. De verlengde proef waar de raad nu mee heeft ingestemd is nog niet werkelijk doordacht. De locaties zijn nog niet bekend gemaakt en de enige variabele waarvan zeker is dat die aangepast wordt is de demografische samenstelling van de wijk. In natuurwetenschappelijke kringen begint men met zo weinig denkwerk niet aan een onderzoek. Tenzij het de bedoeling is om de oorspronkelijke hypothese bewezen te kunnen verklaren.

De veronderstelling dat de SP zich niet interesseert voor een paar euro zou wel eens kunnen wijzen op angst voor de aantrekkingskracht van die partij. Fractievoorzitter Behr wees er in haar betoog op dat de veel aangehaalde verlaging van de afvalstoffenheffing slechts een paar euro betreft. Te weinig om als stimulerende prikkel voor een ander afvalgedrag bij het gros van de Hoogeveense burgerij te zorgen.

Al tijdens mijn opleiding ben ik geïnspireerd door de ideeën van de christelijke onderwijzer en pedagoog Jan Ligthart. Kern van zijn ideeën is dat je mensen moet verleiden om gewenst gedrag te vertonen in plaats van ze te dwingen. Ik vraag mij wel eens af hoeveel van deze wijsheid bij onze huidige bestuurders nog bestaat. Een ezel krijg je ook niet met duw- of trekwerk in beweging. Je kunt hem beter een wortel voorhouden. Maar of een (geringe) verlaging van de afvalstoffenheffing, waar de VVD zo voor is, verleidelijk genoeg is, waag ik te betwijfelen.

Het worden mooie tijden tot 19 maart, dat is zeker.

.

.

 

Read Full Post »