Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Geert’

Thierry Baudet mag Mark Rutte c.s. intens dankbaar zijn. Dankzij het gelieg en bedrieg in het Catshuis, waar Mark de eindverantwoordelijke voor is, groeit de rechtse weerzin tegen de VVD. En eerlijk is eerlijk die weerzin deel ik maar dan meestal langs de linkse route.


Toch bekroop mij deze week de neiging om eens flink op de rechtse tour te gaan en de Turkse dictator Erdogan als voorbeeld voor het Nederlandse asielbeleid te stellen. Die weet tenminste van uitzetten. Meteen nadat een Nederlandse journaliste door het Nederlandse OM bij de Turken was gemeld als ex van een Syriër die onder verdenking staat van terroristische vriendschappen werd Ans Boersma Turkije uitgezet, zonder pardon en zonder dat zij thuis nog bezittingen mocht ophalen. Gewoon eruit.

En dat, hou u vast, zou Nederland wat mij betreft moeten doen met asielzoekers die aantoonbaar én meer dan één maal overlast veroorzaken. Als je niet in staat bent om je te gedragen, gewoon weg. Naar je land van herkomst. Op het vliegveld van bestemming eruit, deur weer dicht en opstijgen. Je redt je maar. Hier past hard optreden en geen pappen en nathouden. Pak hierin nou maar eens door in plaats van kinderen uit te zetten. En kom niet aan met smoesjes.

De enigen die blij mee zijn met deze houding heten Wilders en Baudet. Zij spinnen garen bij dit slappe gedoe. Zoals zij ook garen spinnen bij al het gelieg en bedrieg van bewindslieden. Vooral bij defensie. Nu blijkt weer dat Hans Hillen de Kamer onjuist heeft geïnformeerd over afvalverbranding in Afghanistan, waardoor tientallen militairen mogelijk kanker hebben opgelopen. Respect voor de bevolking spreekt hier niet uit en Thierry en Geert staan te springen van vreugde bij zoveel onkunde. Hun aanhang groeit. Vooral die van Thierry die zich als intellectueel gedraagt. Hooligan Wilders heeft zijn beste tijd wel gehad denk ik.

Elk volk krijgt de regering die het verdient, althans in parlementaire democratieën als de onze. Ik weet nog niet wat ik straks ga stemmen, maar het zal niet op Thierry of Geert zijn. SP of Partij voor de Dieren maken de meeste kans.


Read Full Post »

PVV kamerlid Harm Beertema vind zichzelf waarschijnlijk een toonbeeld van fatsoen. Anders valt niet uit te leggen dat hij leerlingen wil dwingen om “U” te zeggen tegen hun docenten. Overigens wil hij daarmee ook de docenten dwingen om zich met U te laten aanspreken, maar dit terzijde.
Hetzelfde kamerlid vergeleek een dag nadat hij in de tweede kamer was weggehoond Groen Links met de Rode Khmer van Pol Pot. Een beweging die, zoals algemeen bekend, bijna twee miljoen levens op gruwelijke wijze heeft verwoest. Natuurlijk werd hij door kamervoorzitter Verbeet tot de orde geroepen, maar de opmerking was gemaakt en de toon gezet. Het laat zien wat voor vlees men in de kuip heeft met de PVV, een partij waarvan wel eens beweerd is dat zij lijkt op de NSB in de jaren dertig.

En nu wij toch aan het vergelijken zijn geslagen: een samenleving kan worden vergeleken met een schip. Niet voor niets wordt wel gesproken over het “schip van staat.” Wat voor de bemanning op een schip geldt, is eveneens van toepassing op de bemanning van het schip van staat.

Op een schip zijn een aantal zaken van groot belang:

  • een kundig schipper;
  • gedegen kennis van de vaarregels en de vaarwegen;
  • strikte hiërarchie aan boord;
  • het bewustzijn de elementen nooit de baas te zullen worden.

Tezamen moeten officieren en schepelingen voor de gewenste scheepsdiscipline zorgen. In een zeevarende natie als de onze zal niemand deze opsomming betwisten. Hoewel… Harm Beertema c.s. acht ik er goed toe in staat.

In zijn “Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië” * schrijft J. Olivier Jz. “voormaals secretaris te Palembang”:

“In onze tijden, met de aanzienlijke en bewonderenswaardige vorderingen, welke de scheepvaart en de scheepsbouw gemaakt hebben, bij de heilzame verbeteringen in de scheepsdiscipline en in de uitdeeling der levensmiddelen aan de schepelingen (…), bij de naauwkeurige kennis der meest geschikte vaarwaters en koersen, mitsgaders van den juisten loop der voorheen zeer gebrekkig gekende passaatwinden; bij alle deze en meer andere voordeelen, (…) geschiedt de overtogt naar Oost-Indië, zoo als ieder weet, werkelijk in de tijdruimte van negentig of honderd dagen.”

Olivier schrijft dermate lange zinnen dat zijn werk vermoedelijk niet door PVV kamerleden gelezen wordt. Ik som daarom even op wat de factoren zijn die de snelle ‘overtogt’ naar Oost-Indië destijds mogelijk maakten.

  • vorderingen binnen de scheepsbouw;
  • verbeteringen in de scheepsdiscipline;
  • uitdeling van levensmiddelen.

Daarnaast een nauwkeurige kennis van

  • vaarwaters;
  • koersen;
  • windrichtingen.

De schipper op “de Nederlanden” heet Mark Rutte. De bemanning bestaat uit kooplieden en christenen (aangevoerd door de bootsman Maxime Verhagen). De Nederlanden is uitgevaren met een onderbezette bemanning en moet onderweg waar nodig tijdelijke bemanning zien te ronselen. Daarbij kan schipper Rutte (naar eigen zeggen tot tevredenheid) in een aantal havens een beroep doen op het uitzendbureau van Geert Wilders, die heeft toegezegd voor bepaalde etappes een tijdelijke ondersteuningsbemanning te leveren. Maar er zijn ook havens waar Rutte ondersteuning moet zoeken bij lieden die vanaf het begin hebben geroepen dat zijn bemanning en koers niet deugen.

Het mag duidelijk zijn dat de Nederlanden weinig kans maakt deze ‘overtogt’ naar behoren te volbrengen.  Met name onder de christenen rommelt het regelmatig van onvrede. Zij hebben er geen moeite mee als sommige bemanningsleden zwart zijn, terwijl de kooplieden hen het liefst bij een bevoorradingsstop in een Angolese haven van boord zouden zetten.
Recent knarsten echter ook de kooplieden met hun tanden nadat zij de christenen hadden gesteund in hun streven om de weigerambtenaar te handhaven. De kooplieden redeneerden dat je op zee meer hebt aan een vaste koers dan aan principes. Daarbij rekenden zij (ten onrechte naar is gebleken) op medewerking van uitzendbureau Wilders. De stemming aan boord van de Nederlanden heeft volgens de optimistische schipper vooralsnog niet geleden. Hij lacht en haalt steevast de schouders op bij de kritische vragen van de landrotten die voor krant, radio of televisie werken. Voorwaar een schipper die beseft dat rust aan boord van het allergrootste belang is.

Hij weet echter ook dat het uitzendbureau uiteindelijk op zijn ondergang uit is. Kapitein Withaar droomt er van het gezag aan boord over te nemen en zijn eigen mensen op sleutelposities te plaatsen. Te vrezen valt dat de Nederlanden in het (voor schipper Rutte) gunstigste geval in het zicht van de haven van bestemming aan muiterij ten onder zal gaan.

* Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië werd in 1836 uitgegeven door G.J.A. Beijerinck in Amsterdam

.

Read Full Post »