Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Bas Eenhoorn’

Eind 2016 vond binnen de Treant Zorggroep een bijna Shakespeariaans koningsdrama plaats. Bestuursvoorzitter Marcel Kuin zag de bui hangen en nam de benenwagen naar Sneek. Bestuurder Guus Bruins, pleitbezorger van volwaardige regionale ziekenhuizen, had niets in de gaten. Logisch want hij had (kort voor de toenmalige voorzitter van de medischestaf hem een dolk in de rug stak) een voortreffelijk beoordelingsgesprek gehad met de raad van toezicht. In het vonnis van het Scheidsgerecht gezondheidszorg stond onder meer, “verweerder (Bruins – fk) hoefde er niet op bedacht te zijn dat de raad van toezicht plotseling het vertrouwen in hem en de voorzitter van de raad van bestuur zou opzeggen.” In hetzelfde vonnis worden de raad van toezicht ernstige verwijten gemaakt. In mijn iSay Heftige interne machtstrijd bij Treant heb ik een goed leesbare samenvatting van het vonnis gegeven, waaruit de dubieuze rol van de medische staf duidelijk blijkt.


In de jaren na het konigsdrama zijn er nogal wat interimmers in de Treant top werkzaam geweest. Dat is niet raar, gezien de verwijten die in het (openbare) vonnis worden gemaakt aan de werkgever. Dat maakt je als werkgever toch minder aantrekkelijk. En dat heeft de Zorggroep flink geld gekost. Interimmers declareren niet het gebruikelijke salaris, maar minimaal een dubbel tarief. Ik heb daar destijds Leo L. Schoots in een, door hem gevraagd, kennismakingsgesprek op aangesproken. Op internet had ik ontdekt dat hij bij de totstandkoming van het Tergooiziekenhuis (fusieziekenhuis in Hilversum en Blaricum) ruim een kwart miljoen euro voor een half jaar declareerde. Zijn reactie hierop was: “Ja, maar daar moest nog wel BTW van af.” Man had kennelijk geen idee hoe lang een gewone werknemer moet werken om alleen dat BTW bedrag te verdienen.

Wat de interimmers na de bestuurscrisis van 2016 hebben gedeclareerd gaan we uitzoeken, maar het zal ongetwijfeld een fors bedrag zijn. De totale kosten van het koningsdrama in 2016 zullen eerder boven het miljoen dan daaronder liggen.

We moeten daarvoor de volgende posten minimaal optellen:

  • Ontslagvergoeding Bruins
  • Drie opeenvolgende interimmers op financiën tot augustus 2019
  • Een interim voorzitter, die sinds het vertrek van mw van de Wiel Treant leidt
  • Juridische kosten (advokaat, proceskosten Scheidsgerecht etc.)
  • Ontslagvergoeding Bas Eenhoorn (vz. raad van toezicht)

Het totale bedrag kan pas na verschijning van het jaarverslag in mei 2020 bepaald worden, omdat daarin de vergoeding van interimvoorzitter de Folter en financieel passant Van Beers over 2019 staan vermeld.

Daarnaast krijgen interimmers over het algemeen ook hun overnachtings- en reiskosten vergoed. Die staan niet in de jaarrekening omdat onkostenvergoedingen niet onder de Wet Normering Topinkomens vallen als de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.

Als we uitgaan van 3 nachten per week à €50,00 per nacht, gedurende 45 weken per jaar en dat twee jaar lang, zit je aardig in de buurt van €15000,00. En misschien is voor dit kaliber heren vijftig euro aan de veel te lage kant.

In de jaarrekening van 2017 valt te lezen dat Bas Eenhoorn een (weliswaar kleine maar zeer ongebruikelijke) ontslagvergoeding kreeg toegekend. Omdat hij voorzitter van de raad van toezicht was, lijkt het er op dat hij die vergoeding aan zichzelf toekende.

Ik ga niet speculeren over het totale kostenplaatje van het koningsdrama, maar ik durf de stelling dat het om veel geld zal blijken te gaan wel aan. Volgend jaar mei zal het antwoord komen.

.


Lees ook:

Heftige interne machtsstrijd bij Treant

Welkom bij Treant mijnheer Akkerman

Read Full Post »

bethesdaDe onrust binnen de Treant Zorggroep is niet van gisteren en zal ook niet op korte termijn worden opgelost. We hoeven maar te kijken naar Zwolle om ons dat te realiseren. De totstandkoming van het Isala ziekenhuis door een fusie van de ziekenhuizen Sophia en de Wezenlanden ging gepaard met beschamende trammelant. Schijnt bij fusies heel normaal te zijn. 


Tot zover zou het niet verontrustend moeten zijn dat binnen Treant de baren ook nog steeds woelig zijn. Maar er is iets anders aan de hand, dat wel verontrustend is en er om schreeuwt in alle openheid bekend te zijn. Per slot van rekening vindt de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht Bas Eenhoorn ook dat voor ernstige conflicten in alle openheid een oplossing moet worden gezocht.

Wat is nu het probleem?
Uit stukken die bij het arbitrale vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zijn gevoegd blijkt dat de medische staf mede schuldig is aan het niet boeken van de gewenste voortgang met het fusieproces van de vakgroepen.
De rol die de medische staf in het najaar van 2016 heeft gespeeld met als gevolg dat twee bestuurders het veld ruimden, is op zijn mildst uitgedrukt schimmig en dubieus.

Op 8 november meldde de medische staf aan de Raad van Bestuur: “hierdoor ontstaat een gebrek aan vertrouwen, het vertrouwen dat dit bestuur het hoofd kan bieden aan de uitdagingen waar Treant voor staat.”
(Klik hier voor de brief van de medische staf)

Op 9 november vond een gesprek plaats tussen leden van het stafbestuur en de Raad van Bestuur onder leiding van Bas Eenhoorn.
Op 14 november volgde een gemeenschappelijke verklaring, waarin de betrokken partijen onder meer schreven ‘dat de persoonlijke en professionele relatie over en weer is goed is, en dat er over en weer vertrouwen is; de brief [van 8 november, FK] moet worden gezien als kapstok om de discussie aan te gaan met voldoende urgentiebesef, niet als motie van wantrouwen van stafbestuur naar raad van bestuur.’
De verklaring sluit af met de melding dat op korte termijn in een of meer gemeenschappelijke sessies met het voltallige stafbestuur en de raad van bestuur, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider/facilitator, verder zal worden gepraat over verbetering van de samenwerking. Kortom: van enig wantrouwen geen sprake.
(Klik hier voor deze verklaring)

Maar hoe anders bleek de werkelijkheid. Kort voor de kerst, zo blijkt uit het vonnis, zegde de medische staf alsnog – en zonder dat de afspraken van 14 november waren nagekomen – het vertrouwen in de Raad van Bestuur op.

Dergelijk wispelturig  en onbetrouwbaar handelen mag natuurlijk nooit leiden tot een bestuursconstructie waarbij de medische staf op enigerlei wijze bestuurlijke invloed krijgt. En precies dat is wat er momenteel binnen Treant speelt. Er ligt een voorstel van de Raad van Toezicht om twee specialisten in een duobaan te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. De ondernemingsraad verzet zich daartegen en heeft een gang naar de rechter aangekondigd. Op 12 oktober staat een zitting van de ondernemingskamer over dit onderwerp ingepland, maar er wordt ongelooflijke (mogelijk zelfs ongeoorloofde) druk op de OR uitgeoefend om deze zaak te annuleren.

In reactie op de publicaties in Dagblad van het Noorden en op RTV Drenthe meldt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel dat belangenverstrengeling te voorkomen is als de voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevende stem krijgt. Mevrouw van de Wiel zegt daarmee feitelijk: ‘Geef mij een doorslaggevende stem en dan kan er geen sprake meer zijn van belangenverstrengeling.’ Toegegeven Mevrouw van de Wiel heeft lef. Maar ook ongelijk.

Treant heeft zich statutair verbonden aan de Governance Code Zorg waar in artikel 2.6.1 (hoofdstuk waarden en normen) wordt voorgeschreven:  Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de raad van bestuur of van de raad van toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

Om te begrijpen waarom door de plaatsneming van specialisten in de Raad van Bestuur de schijn van belangenverstrengeling ontstaat is het nodig om kort uit te leggen hoe de financiering van ziekenhuizen sinds 2015 geschiedt. Voor die tijd kreeg een ziekenhuis namelijk twee verschillende budgetten. Simpel gezegd eentje voor personeelskosten en eentje voor te leveren zorg. Vanaf 2015 werkt men met een integrale bekostiging waarbij het ziekenhuis één budget krijgt en zelf mag bepalen waar dat aan wordt besteed. Met andere woorden de leden van de raad van bestuur kunnen in theorie beslissingen nemen die rechtstreeks van invloed zijn op de inkomsten van de specialisten. En om die reden alleen al mogen specialisten niet in de Raad van Bestuur zitten. Dat leidt tot een schijn van belangenverstrengeling die beslist niet kan worden weggenomen door een doorslaggevende stem van de bestuursvoorzitter. De enige manier om geen enkele schijn te veroorzaken is geen specialisten in de RvB opnemen.

De Raad van Toezicht heeft met dit voorstel voor grote onrust binnen Treant gezorgd en opnieuw laten zien niet geschikt te zijn om toezicht te houden op het reilen en zeilen van Treant. Men kiest met dit voorstel voor de makkelijkste weg. De medische staf is een belangrijk deel van het probleem en de gedachte dat door een plaats in het bestuur in te ruimen voor de medische staf is naïef en gaat alleen maar meer problemen oproepen. Ik heb de RvT op basis van het arbitrale vonnis in ‘de zaak Bruins’ in een open brief opgeroepen onmiddellijk en voltallig af te treden. Bovenstaand verhaal onderstreept wat mij betreft de noodzaak om een nieuwe en onbesmette Raad van Toezicht samen te stellen.

.


 

 

Read Full Post »

Hoogeveen, 11 september 2017

 

Aan de leden van de Raad van Toezicht
van Zorggroep Treant,
p.a. Postbus 30.000
7900 RA Hoogeveen

 

Geachte dames en heren,

Na lezing van het arbitrale vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in de door u begonnen zaak tegen de heer G.P. Bruins, destijds lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Treant, kan ik niet anders dan u oproepen voltallig af te treden, aangezien uw geloofwaardigheid door dit vonnis onaanvaardbaar laag is geworden.

Gelet op het feit dat u ten tijde van het persbericht – dat voor zover mij bekend eigenstandig is opgesteld door uw toenmalige voorzitter de heer Eenhoorn – geen pogingen hebt gedaan deze berichtgeving tegen te houden noch naderhand hier afstand van hebt genomen, bent u, in gelijke mate als de heer Eenhoorn, verantwoordelijk voor het slechte werkgeverschap waarover het Scheidsgerecht in zijn vonnis van 25 juli jongstleden het oordeel ‘ernstig verwijtbaar’ velde.

Het feit dat het Scheidsgerecht uit de stukken die u hebt aangeleverd niet kon vaststellen of de verwijten aan de heer Bruins terecht zijn, doet de vraag rijzen wat de ware reden was van het door u ingediende verzoek tot ontslag. Uw toekomstig functioneren kan daardoor nooit meer los worden gezien van uw kennelijk verborgen agenda.

U allen bent hoog opgeleid en op dat niveau actief. Derhalve is uw reactie dat u nu anders tegen de situatie van eind december aankijkt, en dat u ‘daarvan leert’, ten zeerste misplaatst. Van u mag, gezien uw opleidings- en arbeidsniveau, verwacht worden dat u zich in december rekenschap had gegeven van het feit dat een persbericht op dat moment prematuur, onzorgvuldig en onnodig beschadigend voor de betrokken bestuurders zou zijn. Door dit na te laten hebt u laten zien niet de juiste instelling te hebben om toezicht te houden op een Zorggroep die in bijzonder zwaar financieel weer verkeert. Indien u het belang van de mensen die voor hun ziekenhuiszorg afhankelijk zijn van Zorggroep Treant serieus neemt, trekt u de enig juiste conclusie uit het vernietigende oordeel van het Scheidsgerecht over uw functioneren in deze en treedt u per onmiddellijk voltallig af. Ik roep u daar in volle overtuiging toe op en zal hier op mijn weblog en via alle mij ter beschikking staande media aandacht aan besteden.

In de veronderstelling dat u niet voor uw eigen gewin deel uitmaakt van de Raad van Toezicht ga ik er van uit dat u aan deze oproep gehoor zult geven. Ik ben er van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de 15.000 ondertekenaars van mijn petitie Bethesda moet volwaardig blijven mijn oproep ondersteunt en zal derhalve deze brief als open brief aan diverse media aanbieden.

Met grote belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,
w.g. Frits Kappers,
Hoogevener van het jaar 2012
Petitionaris van de petitie Bethesda moet volwaardig blijven

 

Read Full Post »

De Treant Zorggroep wordt geteisterd door een interne machtsstrijd, die een groot gevaar inhoudt voor de ziekenhuiszorg in onze provincie. De ondernemingsraad van de ziekenhuizen heeft zelfs een gang naar de rechter aangekondigd.


Eind vorig jaar werd duidelijk dat de Raad van Toezicht van de Treant Zorggroep niet verder wilde met de bestuurders Kuin en Bruins. In de media werd gemeld dat beiden ontslagen waren wegens disfunctioneren. Een melding die onjuistheden bevatte en zeer grote gevolgen zou krijgen.

De uitspraak van het Scheidsgerecht kwam deze week online. En direct in de inleiding blijkt al dat niet Bruins een zaak heeft aangespannen tegen Treant, maar dat het juist omgekeerd is. Treant spande een zaak aan tegen Bruins.

ScreenHunter_184 Sep. 08 10.59

Dit werd door de raad van toezicht gevraagd

Hieruit blijkt duidelijk dat pas op 31 mei 2017 een verzoek werd gedaan aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg om

  1. de arbeidsovereenkomst die Treant met Bruins had afgesloten voor onbepaalde tijd, te ontbinden;
  2. aan Bruins geen andere dan de wettelijke transitievergoeding toe te kennen;
  3. Bruins voor de kosten van de ontslagaanvraag op te laten draaien.

In december 2016 ging een persbericht uit dat leidde tot berichtgeving in het Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, Regiohoogeveen.nl en de Hoogeveensche Courant. In dit persbericht bracht de Raad van Toezicht van Treant naar buiten dat er een wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur plaats ging vinden.

Dat het ontslag van Bruins naar buiten werd gebracht was – mild gezegd – prematuur en onzorgvuldig, aangezien pas op 31 mei 2017 (zo blijkt uit de gepubliceerde uitspraak van het Scheidsgerecht) een verzoek tot ontbinding door Treant werd ingediend. Treant sprak dus (bij monde van Bas Eenhoorn) meer dan een half jaar voor zijn beurt en de overige leden van de RvT namen hier geen afstand van. In de uitspraak wordt deze handelwijze van de Raad van Toezicht als ernstig verwijtbaar geclassificeerd. Het slechtst mogelijke rapportcijfer. Begrijpelijk, omdat de Raad van Toezicht volgens het vonnis […] in 2015 en 2016 tot aan de gebeurtenissen in december (waarover hierna meer) zich jegens verweerder en de leden van de raad van bestuur meer in het algemeen nooit op het standpunt heeft gesteld dat zij tekortschoten in hun functioneren en/of niet over de vereiste capaciteiten zouden beschikken en het vertrouwen van de raad van toezicht
dreigden te verliezen. […] Uit de verslagen van functionering- en teamgesprekken valt eerder het tegendeel af te leiden. Verweerder hoefde er niet op bedacht te zijn dat de raad van toezicht plotseling het vertrouwen in hem en de voorzitter van de raad van bestuur zou opzeggen naar aanleiding van de problemen met de medische staf, zoals in december 2016 is gebeurd ook vanwege de financiële gang van zaken in de voorafgaande jaren.”

Ook over het vroegtijdig naar buiten brengen van het ontslag heeft het Scheidsgerecht geen goed woord over.

ScreenHunter_188 Sep. 09 10.11

Het deel uit het vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waarin de berichtgeving naar buiten wordt veroordeeld

Bruins was sinds 17 mei 2005 directeur/bestuurder van het Refajaziekenhuis in Stadskanaal. Na de fusie met de rechtsvoorganger van Treant (ZLM) werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor de duur van anderhalf jaar. Maar na het onverwachte vertrek van toenmalig voorzitter Eric Janson is, met name door het stafbestuur, aangedrongen op aanblijven van Bruins als bestuurder. Hetgeen geschiedde.

In artikel 4.4 van de uitspraak stelt het Scheidsgerecht  dat “vastgesteld moet worden dat de raad van toezicht in 2015 en 2016 tot aan de gebeurtenissen in december (waarover hierna meer) zich jegens verweerder en de leden van de raad van bestuur meer in het algemeen nooit op het standpunt heeft gesteld dat zij tekortschoten in hun functioneren en/of niet over de vereiste capaciteiten zouden beschikken en het vertrouwen van de raad van toezicht dreigden te verliezen […] uit de verslagen van het functioneringsgesprek en het teamgesprek valt eerder het tegendeel af te leiden. Verweerder hoefde er niet op bedacht te zijn dat de raad van toezicht plotseling het vertrouwen in hem en de voorzitter van de raad van bestuur zou opzeggen.”

De rol van de medische staf in de vertrouwenscrisis
Wie de uitspraak goed bestudeert zal tot de conclusie komen dat de medische staf een merkwaardige ommezwaai heeft gemaakt en zonder enig signaal vooraf opeens het vertrouwen in twee leden van de Raad van Bestuur opzegde. Een korte chronologische beschrijving van de gebeurtenissen in de tweede helft van 2016 (zoals vermeld in het vonnis) is hier op zijn plaats.

Op 30 juni 2016 vond een teamgesprek plaats tussen de raad van bestuur en de remuneratiecommissie* van de raad van toezicht. Over het individueel functioneren van Bruins meldt het verslag van die bijeenkomst ‘verbindende rol goed gespeeld; grote lastige projecten goed afgerond; handelt goed met ‘gedoe’ met medici, over de rolverdeling in de RvB is de keuze gemaakt voor voorzitter en vicevoorzitter (Kuin en van de Wiel) en dat moet zo blijven.’

Op 11 oktober vergaderde de raad van toezicht met de raad van bestuur over irritaties die ontstonden als gevolg van een briefwisseling tussen beiden, waarin de RvT de RvB aansprak op de zorgwekkende financiële ontwikkelingen van de ziekenhuispoot van Treant. In deze vergadering verklaart RvT-voorzitter Eenhoorn ‘De raad van toezicht heeft op dit moment niet de behoefte een vertrouwensdiscussie te gaan voeren.

Op 8 november meldde het stafbestuur schriftelijk dat er een gebrek aan vertrouwen in de raad van bestuur is ontstaan. Daags daarna vond, onder leiding van RvT-voorzitter Eenhoorn, een gesprek plaats tussen een delegatie van het stafbestuur en de RvB.

Op 14 november werd in een door de voorzitters van de medische staf en de raad van bestuur ondertekende verklaring onder meer gemeld dat ‘de persoonlijke en professionele relatie over en weer is goed is, en dat er over en weer vertrouwen is; de brief moet worden gezien als kapstok om de discussie aan te gaan met voldoende urgentiebesef, niet als motie van wantrouwen van stafbestuur naar raad van bestuur.
Over verbetering van de onderlinge samenwerking sprak men af dit ‘op korte termijn in een of meer gemeenschappelijke sessies met het voltallige bestuur medische staf en raad van bestuur, onder leiding een onafhankelijke gespreksleider/facilitator‘ uit te werken.

Aan dit traject is echter nooit uitvoering gegeven omdat de medische staf in december 2016 ‘al of niet tijdens een vergadering‘ het vertrouwen in de raad van bestuur opzegde.

Op 23 december 2016 vond een bespreking plaats tussen stafbestuur, rvb en rvt. De medische staf bleef er bij het vertrouwen in Kuin en Bruins definitief kwijt te zijn.

Wat zit hier achter?
Je vraagt je dan natuurlijk meteen af wat hier achter zit. Hoe kan het dat men op 14 november over en weer vertrouwen uitspreekt en men bereid is in een gemeenschappelijk traject de onderlinge samenwerking te verbeteren als – zonder dit traject daadwerkelijk in te gaan – men op 23 december het vertrouwen definitief opzegt?

In dit verband is het interessant om te melden dat uit interne stukken, die in mijn bezit zijn, blijkt dat binnen Treant plannen bestaan om te komen tot een ‘participerende bestuursvorm’ waarbij twee specialisten uit de medische staf voor 50% zullen toetreden tot de raad van bestuur. Meerdere bronnen noemen in dit veband de namen van stafvoorzitter David Post en Chirurg Marco Dam uit Emmen.

Het kan goed zijn dat dit een nadrukkelijke wens van de medische staf is. Men verkrijgt daardoor een grotere invloed op de keuzes die Treant maakt. Maar in mijn ogen leidt dit plan tot een onaanvaardbare belangenverstrengeling. De keuzes die de RvB maakt zijn immers van grote invloed op het inkomen van de specialisten. Nog niet zo lang geleden geschiedde de financiering van ziekenhuizen langs twee lijnen. Simpel gezegd kreeg een ziekenhuis geld voor de salarissen (ook van de artsen) en geld voor de zorg. In 2015 werd dit systeem vervangen door ‘integrale bekostiging’ waardoor het bestuur van het ziekenhuis zelf kan bepalen welk geld waar naar toe gaat.

Mochten er nu twee artsen uit de medische staf van Treant in de Raad van Bestuur plaatsnemen – terwijl zij daarnaast ook nog als specialist in het ziekenhuis werkzaam zijn – dan doet zich de ongewenste situatie voor dat zij beslissingen kunnen nemen die rechtstreekse gevolgen hebben voor hun inkomen. Je reinste belangenverstrengeling. Onwenselijk en schadelijk voor het ziekenhuis. Het lijkt mij zo toe dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) zou moeten ingrijpen en een bestuurder naast de huidige bestuurder Carla van de Wiel aanwijst.

Wordt medezeggenschap actief tegengewerkt?
De ondernemingsraad van de Cure (ziekenhuispoot van Treant) heeft negatief geadviseerd over deze plannen en heeft aangekondigd hierover een gerechtelijke procedure te starten bij de ondernemingskamer in Amsterdam. Op 12 oktober behandelt de ondernemingskamer deze zaak tenzij de OR zijn negatieve advies herroept. De raad van toezicht hoopt hier natuurlijk vurig op en toonde zich bereid meer informatie te geven. Maar het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de OR bakzeil zal halen.
Uit een intern stuk van de OR blijkt namelijk dat diverse hoofden en managers druk op de OR uitoefenen om niet naar de ondernemingskamer te gaan. Deze hoofden en managers tonen ‘normaliter geen enkele interesse‘ in de medezeggenschap. Mogelijk is er dan ook sprake van een gecoördineerde actie, waardoor het uitoefenen van medezeggenschap wordt tegengewerkt.
Een bron meldde mij dat onlangs een van de managers de afdelingshoofden bijeen heeft geroepen voor een vergadering met als enige onderwerp de ondernemingsraad. Tijdens deze vergadering zouden de hoofden gestimuleerd zijn zich te kandideren voor de OR en om hun afdelingen te motiveren om op hen te stemmen.
Als dit waar is, dan worden er nadrukkelijke pogingen ondernomen om de ondernemingsraad monddood te maken en onder controle van de top van Treant (lees de medische staf) te brengen. Dezelfde bron meldde dat het dagelijks bestuur van de cliëntenraad van de Care (zeg maar de verzorgingshuizen van Treant) uit onvrede over het beleid van RvT en RvB voltallig is afgetreden.

Zoals specialist Frank Huvers tijdens de dialoogavond in de Weideblik zei: “Het gaat altijd om één van deze drie zaken: Sex, geld of macht.” Volgens mij gaat het binnen Treant vooral om de macht over het geld.

.

* remuneratiecommissies adviseren doorgaans over de arbeidsvoorwaarden (waaronder de beloning) van de leden van de Raad van Bestuur en soms ook over het beleid en de uitgangspunten waarop de arbeidsvoorwaarden voor de leden van de Raad van Bestuur en het topmanagement van ondernemingen zijn gebaseerd.

Read Full Post »

De bestuurlijke soap rond de Treant Zorggroep duurt voort. Het plotselinge en onmiddellijke vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht overviel mij onlangs enorm. In de Hoogeveensche Courant en op Regio Hoogeveen speculeerde ik over de aanleiding tot dit vertrek en de mogelijke gevolgen daarvan voor Bethesda. Inmiddels heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg uitspraak gedaan in een zaak die de vorig jaar ontslagen Treant bestuurder Guus Bruins tegen de zorggroep was begonnen. Die uitspraak is waarschijnlijk een belangrijke factor bij het vertrek van Eenhoorn geweest. “Onnodig beschadigend” en “niet wat van een goed werkgever verwacht mag worden”, zo oordeelde het Scheidsgerecht.

Eenhoorn is weg, maar de overige leden van de Raad van Toezicht zijn blijven zitten en dat is op zijn zachtst gezegd raar en verontrustend. De overige leden van de RvT hebben vorig jaar ongetwijfeld ingestemd met het ontslag, anders waren zij toen wel opgestapt. Nu is de voorzitter geofferd en blijven de overige leden zitten. Dat valt niet te rijmen. Dus vraag ik mij af welk(e) belang(en) zij dienen. Is het gewoon hun eigen betaalde functie, dus eigenbelang? Of is er misschien vanuit de Raad van Bestuur druk uitgeoefend? In dit licht wordt de nadrukkelijke steunbetuiging die een lid van de Raad van Toezicht in Westerbork bij de update over de dialoogavonden uitsprak, ineens voorzien van een pikant sausje, dat aanleiding tot verder speculeren geeft.

Ik riep in mijn reactie op het vertrek van Eenhoorn Treant impliciet op om in alle openheid duidelijkheid te verschaffen. Zoals ik voorspelde reageerde de Zorggroep niet. Derhalve herhaal ik die oproep nu expliciet: Raad van Bestuur van Treant, u en u alleen bent verantwoordelijk voor het afbrokkelende vertrouwen dat de bevolking van Hoogeveen heeft in het beleid van de Treant Zorggroep. Niet, zoals u maar wat graag beweert in de kwaliteit van de door het personeel van Bethesda geleverde zorg, maar in uw beleid heeft Hoogeveen geen vertrouwen. Het wordt hoog tijd dat u zich dat realiseert en uw belofte van meer duidelijkheid en een open communicatie (op 13 februari gedaan) gestand doet.

In vijf jaar tijd was dit de vijfde ingrijpende verandering in de samenstelling van de Raad van Bestuur. De schuld voor de moeizame fusie kan onmogelijk bij Kuin en Bruins gelegd worden. Zij stonden aan het eind van een jaren durend conflict tussen de medische staven aan het roer. En met een ruziënde bemanning is het lastig varen. Dat de toezichthouders nu, binnen nog geen jaar, hun opstelling afdoen met “terugkijkend delen wij de conclusie van het Scheidsgerecht, daar leren wij van” doet het ergste vrezen over de kwaliteit van het toezicht dat men uitoefent.

Bruins heeft door de uitspraak van het Scheidsgerecht een jaarsalaris tegoed, alsmede een ontslagvergoeding en je mag aannemen dat Treant ook opdraait voor de proceskosten. Dan kom je al gauw op een bedrag van zo’n € 350.000,00. De zittende leden van de Raad van Toezicht hebben dit mede op hun geweten. Daarom roep ik hen op de volle verantwoordelijkheid te nemen en per onmiddellijk hun functie neer te leggen. Ik voorspel dat de kans dat mijn oproep gehoor zal vinden klein is, maar dat is geen reden om hem achterwege te laten.

.


 

Read Full Post »

Hoewel ik niet kan zeggen dat ik rouwig ben om het vertrek van Bas Eenhoorn als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Treant Zorggroep, roept zijn plotselinge vertrek en de motivering die de zorggroep via een persbericht verspreidde bij mij toch de nodige vraagtekens op.

In de wereld der bestuurders gaat men doorgaans ‘in goed onderling overleg’ en vaak ook nog eens ‘om persoonlijke redenen’ uit elkaar. Maar het persbericht van Treant maakt gewag van een ‘verschil van inzicht’ tussen de toezichthouder en de bestuursvoorzitter. Voeg dit bij de opmerking van specialist Huvers (gedaan tijdens de dialoogbijeenkomst in de Weideblik) dat het bij conflicten altijd gaat om macht, geld of sex en laat uw fantasie eens goed werken.

Zou het kunnen zijn dat er sprake is van een hoog oplopend conflict waar Treant (gezien haar nieuwe openheid) niet de status van goed onderling overleg aan wil geven en dus met de formulering verschil van inzicht op de proppen komt? Zou het misschien kunnen zijn dat Eenhoorn Treant ten onder ziet gaan en dat hij (met het oog op zijn cv) het mogelijk zinkende schip verlaat zonder zijn termijn tot 2018 uit te dienen. Het vertrek geschiedt ‘met onmiddellijke ingang’ dus het is voorwaar geen kattenurine waar het hier om gaat. Sex kan ik mij niet voorstellen in dit conflict. Geld eerlijk gezegd ook niet zo. De heer Eenhoorn is de ongekroonde koning van de goed betaalde bijbaantjes en Mevrouw van de Wiel hoeft ook beslist niet op een houtje te bijten. Dus het gaat om macht, als ik de woorden van Dr. Huvers goed heb begrepen.

Blijft de vraag open of dat voor Bethesda gunstig is of niet. Wilde Eenhoorn zijn greep op de RvB verstevigen en de voortgaande concentratie in Emmen stoppen? Dan zou dat betekenen dat Mw vd Wiel juist door wil gaan met het beleid dat in de Locatieprofilering werd geschetst. Slecht voor Bethesda dus. Maar het kan natuurlijk ook omgekeerd zijn. Dat Eenhoorn voort wilde gaan op het pad dat onder zijn verantwoordelijkheid zo’n beetje elk (anderhalf) jaar een nieuwe bestuursvoorzitter opleverde. En dat zou kunnen betekenen dat Mw vd Wiel (en de overige leden van de Raad van Toezicht) juist van dat pad af willen gaan wijken. Wat mogelijk gunstig voor Bethesda zou kunnen uitpakken.

Wie het weet mag het zeggen. Ik denk niet de Treant er voorlopig veel over zal zeggen, bevreesd als men is voor hernieuwde onrust in Hoogeveen. Maar de tot nu toe uitgesproken mantra’s hebben hun zeggingskracht inmiddels verloren en men moet toch echt met iets nieuws op de proppen komen.

.


 

Read Full Post »

Als door een slang gebeten zo heftig was de reactie van de Treant Zorggroep op het redactionele commentaar in de Hoogeveensche Courant van 26 juni. Nicole Donkervoort liet geen spaan heel van de wijze waarop de Raad van Bestuur van de zorggroep communiceert.


Het was slimmer geweest als Treant langer had nagedacht over een inhoudelijke reactie op de verwijten van Donkervoort. Misschien was het dan overbodig geweest om de realiteit van het contact met de Denktank te manipuleren. Op het verwijt dat Treant niet met de Denktank praat reageert de woordvoerder van de Zorggroep als volgt: We hebben Nicole Donkervoort bij geen van de dialoogbijeenkomsten mogen ontmoeten. We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog.”

Treant laat hiermee zien dat de belofte van betere communicatie die men in februari deed niet gestand wordt gedaan. In de dialoogavonden was immers nauwelijks sprake van dialoog, maar vooral van hernieuwde uitleg over de plannen van de zorggroep. Verder heeft Nicole Donkervoort eigenlijk geen recht van schrijven omdat zij geen dialoogavonden heeft bezocht. En haar bewering dat er geen overleg met de Denktank is wordt weerlegd met een te mooie voorstelling van zaken. De zinsnede We spreken wel degelijk met de Denktank, vanavond zelfs nog is een schoolvoorbeeld van manipulatie van de realiteit. De indruk wordt gewekt dat er al meerdere gesprekken met de DT zijn geweest en dat er vanavond (= 26 juni) opnieuw gesproken wordt. De realiteit is dat het gesprek vanavond het eerste gesprek is dat tussen beide partijen gevoerd wordt. Een kennismakingsgesprek dus. Niet meer dan dat.

De realiteit is wel even anders. Tijdens de dialoogbijeenkomsten is Treant meerdere malen opgeroepen met de Denktank in gesprek te gaan. Zelfs wethouder Giethoorn riep daar onlangs nog toe op. Dit alles zonder resultaat. Van Treant kwam taal noch teken. Tot RTV Drenthe op haar website meldde dat de Denktank het rapport Bij Trommelslag klaar had en aan de gemeenteraad van Hoogeveen zou aanbieden. Binnen een halve dag stuurde Treant de Denktank een email met een uitnodiging voor een gesprek op 26 juni. Nog geen half uur na het verzenden van deze uitnodiging stond op RTV Drenthe al een bericht met als kop Treant wil gesprek met Denktank over ziekenhuiszorg: “Hoe eerder hoe beter.” Men was gewoon vreselijk nieuwsgierig naar de inhoud van het rapport. Bevreesd als men is voor kritiek.

De wijze waarop Treant vandaag de indruk wekte regelmatig met de Denktank te overleggen laat zien hoe men communiceert. Zo gauw de Raad van Bestuur in een hoek wordt gezet die haar onwelgevallig is wordt de criticaster zwart gemaakt en de werkelijkheid vertekend voorgesteld. Maak u derhalve geen illusies; het mantra over goede, betaalbare en bereikbare zorg dat als door een robot uitgesproken al maanden over u wordt uitgestrooid, vaak in combinatie met ‘Alles wat we doen is erop gericht goede zorg voor de hele regio te behouden en in de ziekenhuiszorg te kunnen blijven investeren’ is net zo’n vertekende voorstelling van de werkelijkheid.

In Engeland wordt Theresa May spottend Maybot genoemd omdat zij als een robot keer op keer haar mantra’s over de Brexit rond strooit. Ik dacht er aan om Mevrouw vd Wiel voortaan Mw vd Wielbot te gaan noemen, maar dat vind ik bij nader inzien te veel eer.

.


 

Read Full Post »