Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Opinie’ Category

Uit de vele reacties die op Regio Hoogeveen en via facebook op mijn persoonlijke artikel over de onrust rond Bethesda binnenkwamen, trek ik de conclusie dat de Hoogeveense bevolking zich ernstig zorgen maakt over het beleid dat de raad van bestuur voor ogen staat. In mijn ogen zijn dat zeer terechte zorgen.

Dat de raad van bestuur bij monde van voorzitter Eric Janson de oorzaak voor de problemen in Bethesda voor een deel bij het verwijzingsbeleid van de huisartsen legt vind ik beneden peil. Voor zover mij bekend is het overleg met de huisartsen, dat de raad van bestuur in juli aankondigde, nog nooit gepleegd. Hoe belangrijk vind je hen dan?

Over de opmerking dat de heer Janson het  “betreurt dat de communicatie van het actiecomité voor onrust zorgt bij de Hoogeveense bevolking” heb ik slechts kunnen lachen. Dit is een uitspraak die niet gestaafd wordt door onderzoek onder de bevolking. Het is duidelijk, dat de heer Janson de bokshandschoenen heeft aangetrokken. Ik voorspel dat in de toekomst ook nog wel een keer zal worden gezegd dat het actiecomité Bethesda kapot heeft gemaakt.
Een manier van doen die je wel vaker tegenkomt: maak je tegenstanders zwart, schilder hen af als verantwoordelijk voor de afbraak die jij zelf pleegt en je hebt de tegenstand verzwakt. Maar niets is minder waar.

Laat ik mij baseren op feiten en het zal u duidelijk zijn waar mijn wantrouwen door wordt gevoed. In de notulen van de extra plenaire vergadering van de medische staf van 20 december 2012 staat letterlijk te lezen:

Betreffende de longchirurgie heeft de RVB (= raad van bestuur, FK) toegegeven, dat alle argumenten die zijn aangewend om dit in Emmen te laten plaatsvinden (kwaliteit, complexe chirurgie, level 2, etc,) niet correct zijn geweestDe RVB zal nu naar alle medewerkers een bericht doen uitgaan dat alle oncologische- en complexe chirurgie niet per definitie naar Emmen gaat, maar op iedere locatie mogelijk blijft. Hiervoor komt een evenredige verdeling. Vooralsnog blijft -volgens besluit van de RVB- de longchirurgie voor 1 jaar in Emmen. In de loop van 2013 wordt bekeken waar deze operaties definitief zullen plaatsvinden.

Uiteraard wil ik hier thans openlijk het mijne over zeggen.

Uit deze notulen blijkt dat de toenmalige raad van bestuur, Donkervoort,

  • de medische staf voor het lapje heeft gehouden;
  • de medische staf een worst heeft voorgehouden door te melden dat alle oncologische en complexe chirurgie niet per definitie naar Emmen gaat, maar op iedere locatie mogelijk blijft;
  • toezeggingen heeft gedaan die voor zover bekend nog steeds niet zijn nagekomen, namelijk dat er een evenredige verdeling zal komen voor bovengenoemde chirurgie.

Over de uitkomst van het “in de loop van 2013 bekijken waar deze operaties definitief zullen plaatsvinden” is niets gecommuniceerd met het actiecomité noch via de media, maar de uitkomst daarvan is duidelijk. Ook de endeldarmchirurgie is al naar Emmen verplaatst en naar verluidt raakt het Refaja ziekenhuis deze per 1 januari 2014 ook kwijt.
De heer Janson mag dan zeggen dat het slechts gaat om een goede twintig patiënten per jaar het lijkt er toch echt op dat alle complexe ingrepen naar Emmen zullen verhuizen. En dat is dan geheel in lijn met het streven van ZLM tot “behoud en/of uitbouw van zo veel mogelijk topklinische zorg in Drenthe en het bieden van een maximaal pakket aan zorg dichtbij.” (citaat uit Jaardocument 2012 van ZLM, pagina 31)

Eén keer raden waar dat gaat gebeuren. In mijn interview met professor Smalhout dat u op de actiewebsite van het comité kunt bekijken en beluisteren, waarschuwde deze al dat na verloop van tijd de chirurgen zullen aangeven dat al dat gereis inefficiënt is en dat men veel beter op één locatie kan opereren. Welke locatie dat wordt zal duidelijk zijn. Voor hoog complexe zorg moet u naar Emmen. Als u dat zelf tenminste wilt.

Overigens reageerde interim-manager Leo L. Schoots op het interview met professor Smalhout door deze zwart te maken, volgens het principe dat ik hierboven al heb beschreven: “Smalhout is een malloot. Een onruststoker en een malloot.”
Een meer dan voortreffelijke chirurg uit Bethesda, die oppositie tegen de fusie met Refaja pleegde, werd door Schoots beschreven als iemand die “één kunstje heel goed kan.” Het laat zien op wat voor manier deze interimmer, die de fusie met Refaja er door joeg, tegen zijn tegenstanders aankijkt.

Het is mij te veel gevraagd om vertrouwen te stellen in een dergelijke manier van doen.

.

.

Read Full Post »

Woord vooraf

Na lang wikken en wegen heb ik besloten op persoonlijke titel te reageren op het nieuws dat vandaag in het Dagblad van het Noorden en de Hoogeveensche Courant stond over ziekenhuis Bethesda. Ik wil mijn medestrijders in het actiecomité niet voor de voeten lopen, dus moet ik er voor zorgen dat zij niet kunnen worden aangesproken op wat hierna volgt. Daarom meld ik hier klip en klaar dat geen van de leden of adviseurs van het actiecomité weet hebben gehad van dit artikel voordat het werd geplaatst. Zij hebben er geen goed- dan wel afkeuring aan kunnen verbinden en zij hebben ook geen suggesties voor de inhoud kunnen leveren.

Leest u eerst het nieuws zoals het Dagblad van het Noorden vandaag naar buiten bracht. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

DvhN 29-11-13

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De grote vraag die dit nieuws oproept is natuurlijk wat de oorzaak is van het dalende patiëntenaantal. Er is namelijk sprake van een landelijke trend. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben te maken met dalende behandelvolumes. Daar spelen ongetwijfeld zaken in mee als het hogere eigen risico, waardoor mensen artsenbezoek uitstellen. Voeg daarbij het steeds kortere verblijf in een ziekenhuis en het is begrijpelijk dat er geen groei optreedt.

Onlangs sprak het actiecomité op vrijwel volle sterkte, inclusief de beide medische adviseurs met de heren Janson en Kuin. In dit gesprek vielen harde woorden en werd ons verteld dat het “zeer slecht gaat met Bethesda”. Er zouden “te veel artsen rondlopen en te weinig patiënten komen.”

In het ziekenhuis schijnt de indruk te bestaan dat de huisartsen niet voldoende naar Bethesda verwijzen. Dat zou natuurlijk kunnen. Onze huisartsen luisteren goed naar wat hun patiënten willen en steeds meer patiënten geven aan dat zij niet naar Emmen willen. Het ligt dus zeker niet aan het verwijsgedrag van de huisartsen, maar aan het feit dat de ontwikkelingen rond het ziekenhuis steeds meer mensen er toe brengen zich mondig op te stellen en duidelijk aan te geven wat men wel en niet wil. Een terechte houding. Het gaat immers om de eigen gezondheid. Bovendien betekent marktwerking ook een bewust kiezende consument.

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal vaart echter wel bij de ontwikkelingen binnen ZLM. Zeker na de toetreding van Refaja directeur Guus Bruins tot de raad van bestuur. Een toetreding die ik voor Hoogeveen zeer nadelig acht en bovendien ongepast vind. Het Refaja heeft geen krimp maar groei meegemaakt. Journaliste Daniëlle Molenaar meldde via Twitter dat in het artikel in het DvhN een verschrijving staat. Refaja heeft geen daling, maar juist een stijging van 2% in het patiëntenaantal. (Zie de schermkopie van de tweet van Molenaar hieronder.)

ScreenHunter_01 Nov. 29 14.02

De grote vraag is nu natuurlijk of de ontwikkelingen in Hoogeveen het gevolg zijn van bewust beleid. ZLM schermt met enige regelmaat met argumenten dat men om goede specialisten aan te trekken een “top-klinisch ziekenhuis” moet zijn. In het jaarboek 2012 staat ook de doelstelling vermeld om één van de locaties van ZLM te laten uitgroeien tot een top-klinisch ziekenhuis. U mag één keer raden welke locatie dat moet worden.

In de vijftien maanden sinds ik vorig jaar 15.000 handtekeningen onder mijn petitie wist te krijgen, heb ik te maken gehad met leugen, list en bedrog. Voormalig bestuurder Donkervoort heeft willens en wetens bedrog gepleegd bij de verplaatsing van de longchirurgie naar Emmen. Er werd zelfs niet geschroomd om een hoogleraar van het UMCG te schofferen. Vervolgens werd de medische staf in de waan gelaten dat men met 2/3 meerderheid voor de fusie met Refaja moest zijn om deze door te laten gaan. Toen puntje bij paaltje kwam waren Donkervoort en Schoots vertrokken. De nieuwe voorzitter Eric Janson meldde dat er geen enkel beletsel was om de fusie met Refaja door te laten gaan aangezien op één na alle adviezen positief waren.

En nu beweert men dat het al sinds 2005 zeer slecht gaat met Bethesda. De jaarboeken spreken andere taal. Die geven een beeld van een goed renderend bedrijf dat flinke winsten genereert na een periode aan de rand van de afgrond. De raad van toezicht heeft blijkbaar zitten slapen. (Voorzitter Bas Eenhoorn toucheert daar €15.000 per jaar voor. Zo wil ik ook wel slapen, maar dat ter zijde.)
Er is dus sprake van bedrog. De vraag is of de bedriegers in het verleden gezocht moeten worden of in het heden. Ik hou het maar op het heden, want daar is het makkelijker tegen vechten dan tegen het verleden.

De heer Janson betreurt het, zo schrijft de Hoogeveensche Courant, dat door de communicatie van het actiecomité de burgers bezorgd worden. Hij durft wel. Op onze vraag hoe het zit met de patiëntenstromen, met name hoeveel mensen uit Hoogeveen naar Emmen/Stadskanaal moeten en hoeveel mensen uit Stadskanaal/Emmen naar Hoogeveen gaan voor behandeling, weigert hij in te gaan. Het is heel makkelijk de schuld elders te leggen. Huisartsen die onvoldoende doorverwijzen, een actiecomité dat negatief communiceert. Mijnheer Janson vergeet dat er vijftien maanden geleden een houtskoolschets op tafel leg waarmee Bethesda tot een dagziekenhuis zou worden omgevormd. Mijnheer Janson vergeet dat sindsdien de inwoners van Hoogeveen voortdurend zijn geconfronteerd met de zuigkracht van Emmen. Allemaal zaken die voor rekening en verantwoording komen van de raad van bestuur. Logisch dat burgers zich zorgen maken. Hoogeveners zijn van nature gezagsgetrouw en niet geneigd tot opstandigheid, maar zij zijn niet gek en weten heel goed wanneer er onraad dreigt. De raad van bestuur van ZLM vergist zich nog steeds in de oriëntatie van de Hoogeveners op west en noord. Dat kompas draait ook ZLM echt niet zomaar in de richting oost.

Hoogeveners, ik vraag het u opnieuw: laat u in het jaar van haar eeuwfeest Bethesda uitkleden of laat u zich opnieuw massaal horen en oefent u druk uit op de raad van bestuur (mailadres: rvb@zlm-zorg.nl) en zorgverzekeraar Achmea (mailadres landelijk woordvoerster: christine.rompa@achmea.nl)?
Ik hoop het laatste want dat helpt om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen blijft bestaan.

U wilt toch niet dat hier hetzelfde gebeurt als in Meppel?

Denk niet dat het geen zin heeft om uw stem te laten horen. Men is bevreesd voor maatschappelijke onrust en Achmea vreest zeer voor imagoschade.

.

.

Read Full Post »

Reeds twee maal eerder wijdde ik een blog aan de Sanquin bloedbank. De eerste maal nadat EenVandaag had bekend gemaakt dat een kwart van de bloeddonoren bereid zou zijn tot een donatiestaking, de tweede maal heb ik zowel de Landelijke vereniging van  bloeddonoren (LVB) als de Sanquin bloedbank benaderd om te reageren, mede naar aanleiding van een passage in het boek  Echte leiders hebben een verhaal.

En opnieuw is de bloedbank in opspraak gekomen. Dit keer omdat de bloedbank het salaris van de in september vertrokken topman Theo Buunen tot aan zijn pensioen in 2014 moet doorbetalen. Volgens Sanquin-woordvoerder Robert Heckert beschikt Buunen nog over voldoende vakantiedagen om tot aan zijn formele pensioendatum te worden doorbetaald.
De kamerleden Van Gerven en Leijten (beiden SP) hebben voor de vierde maal kamervragen gesteld. Dit maal willen zij onder meer weten wat minister Schippers ervan vindt dat Sanquin enerzijds een bezuiniging, reorganisatie en banenverlies heeft doorgevoerd, maar anderzijds ‘een ex-topman van 1 september 2012 tot 1 maart 2014 met vakantie kan met behoud van een enorm salaris’. Van Gerven hecht weinig waarde aan de verklaring van Sanquin dat Buunen zoveel vakantiedagen zou hebben opgespaard dat hij tot zijn pensioen moet worden doorbetaald. ‘Dat lijkt op een truc. Het is helemaal niet meer mogelijk vakantiedagen op te sparen. Bovendien is het maatschappelijk onaanvaardbaar. Gisteren twitterde ik over de kwestie, en ik heb zelden zoveel reacties gehad.’  (Bron: Medisch contact).

Eens te meer wordt duidelijk dat de roofridders in Nederland een moraal hebben die op zijn zachtst gezegd onfatsoenlijk genoemd kan worden. De hebzucht en de hoogmoed die deze lieden in zich dragen heeft mijn goede vriend en collega EleMenTaal al eens beschreven in een cynische schets van de familie Avaritia, die hij als volgt beschrijft:

De veroorzakers van deze ellende zijn allen nazaten van de hebzuchtige Avaritia en de hoogmoedige Superbia,  de ouders aller hoofdzonden. Hun kinderen zijn Luxuria de wellustige slet, Invidia het jaloerse kreng, Gula de mateloze inneemster, de woedende Ira  en tot slot de vadsige Acedia.”

Nooit zal dit kwaad uitgeroeid worden, simpel omdat velen van ons, eenmaal in de gelegenheid om ook een graai te doen, dat niet zullen nalaten. Mijn grootmoeder is opgegroeid met de Heidelbergse catechismus. Dat leverde haar genoeg stof tot nadenken in vragen en antwoorden voor een heel jaar.
Zo moest vraag acht: ‘Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?’, beantwoord worden met: ‘Ja tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.’ Nu geloof ik in geen enkele versie van het opperwezen dus hoef ik van die kant ook geen actie te verwachten.

Ik zal moeten leren leven met het kwaad van deze lieden. Het ergste van alles vind ik hun hoogmoed. Een hoogmoed waaruit minachting spreekt voor u en mij, eenvoudige hardwerkende aardkluiten.

.

Read Full Post »

Terwijl de regenbuien mijn tuin koesteren, mijn hond de lof der luiheid in praktijk brengt en ik mij herinner dat ik tijdens de recente hittegolf plechtig heb beloofd nooit meer te klagen als het regent in dit land,  lees ik mijn favoriete ochtendblad de Volkskrant. Digitaal tegenwoordig, want papier neemt mij teveel tafelruimte in. De dag belooft veel goeds. Serene rust heerst in mijn huis en mijn hoofd. Of misschien wel net andersom in mijn hoofd en daardoor in mijn huis.
Ik lees hoe Toine Heijmans in zijn column Prins Friso gedenkt. Op een waardige manier, zonder de hijgerigheid die gisteren de media beheerste en dat ongetwijfeld de komende dagen zal blijven doen. Er ligt meer beneden zeeniveau dan alleen een groot deel van ons grondgebied.

In het journaal zei een van de geïnterviewde mensen op straat: Als het leven niet meer waard is om geleefd te worden, komt de dood als een bevrijding. En zo is het. Een volk dat van zijn koningshuis houdt omarmt niet de dood van de prins die geen prins wilde zijn alsof het een dierbare uit eigen kring betreft. Dat volk gedenkt zijn prins door zijn dood te registreren en de familie in alle rust haar verdriet te laten verwerken. Daarmee doet dat volk zijn koningshuis en zijn overleden prins recht. En dat volk keert zich ook tegen de media die paparazzi-achtig nieuws brengen en doorkijkjes filmen waarop prinses Beatrix naar buiten komt of prinses Mabel met haar kinderen die door de tuin loopt. Ik weet wel dat hoge bomen veel wind vangen, maar soms mag een hoge boom ook wel eens uit de wind gehouden worden en daar zouden in dit geval de media de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar ja… ik ben natuurlijk naïef want nieuws is geld zelfs als het geen nieuws is. En geld is de wortel van alle kwaad.

Dat blijkt naast de column van Toine Heijmans al meteen. Ik lees een verhaal over interim-bestuurder Peter Ruigrok die met een uurtarief van €275,00 (ex. BTW en autokosten) in negen maanden tijd bij de noodlijdende Woningstichting Geertruidenberg een half miljoen euro declareerde. Hij was daar omdat zijn voorganger -die ongetwijfeld ook niet voor niets werkte- er een puinhoop van gemaakt schijnt te hebben. Ruigrok was  binnengehaald omdat hij zoveel nuttige ervaring had opgedaan bij een -nu zwaar verliesgevend- ontwikkelbedrijf van bouwgigant BAM en het -nu in een van fraude omgeven faillissement (bron VK)- verkerend ontwikkelingsbedrijf, Lips Development.

Nederland zakt volgens mij steeds dieper onder de zeebodem. Of komt dat alleen maar omdat de zeespiegel stijgt?

.

Read Full Post »

Hoe het begon

Elke morgen volg ik na het ontwaken een vast ritueel. Smartphone pakken, op dichtstbijzijnde toiletpot plaatsnemen, smartphone opstarten en het nieuws van dat moment via twitter, nu.nl en de volkskrant app op me in laten werken. Dit alles tot groot ongenoegen van huisgenoot I, maar een mens moet de dag beginnen op de wijze die het beste bij hem/haar past en ik ben nou eenmaal geen ochtendmens, dus mijn start is traag en moeizaam.

Soms stemt het nieuws mij vrolijk en weet ik dat ik een mooie dag tegemoet ga. Soms zou ik willen dat ik het nieuws niet had gelezen en zeggen mijn huisgenoten tegen mij dat het volledig mijn eigen schuld is. Ik had mijn smartphone ook gewoon uit kunnen laten. Vanochtend was weer zo’n dagstart uit die laatste categorie. Mijn hond week zelfs van mijn zijde zo veel woede kwam uit mijn poriën.

Op twitter las ik een bericht over een wanhopige vrouw die al een jaar geteisterd wordt door zware nachtelijke aanvallen van clusterhoofdpijn. RTV Oost maakt  op haar website melding van het feit dat zorgverzekeraar Menzis een behandeling in België weigert te vergoeden omdat die “te experimenteel” zou zijn. De behandeling kost naar verluid €30.000,00, wat ongeveer overeenkomt met één maandsalaris van bestuursvoorzitter Roger van Boxtel.

Nu heb ik geen verstand van clusterhoofdpijn, maar ik ga er van uit dat de problemen echt zijn en ernstig. Op YouTube is een filmpje geplaatst waarin u getuige kunt zijn van zo’n aanval. Ik waarschuw u: het is niet prettig om te zien en te horen. Je moet wel behoorlijk wanhopig zijn als je tot dit soort acties overgaat. Normaal gesproken zou ik zo’n filmpje embedden, maar in dit geval volsta ik met de link naar het filmpje. Beslist u zelf of u het wilt zien. https://www.youtube.com/watch?v=raCnH6BPdKM

Hoe het afliep

Menzis buigt toch
Inmiddels heeft Menzis bekend gemaakt de behandeling van de wanhopige vrouw in België toch te zullen vergoeden “uit coulance.” Een toelichting op deze beslissing is te vinden op de website van Menzis. In deze toelichting meldt Menzis onder meer: “Menzis begrijpt de uitzonderlijke situatie waarin Andrea verkeert en dat zij wanhopig is: elke dag vertraging is er een te veel. We hebben de situatie van Andrea daarom opnieuw beoordeeld en ook toestemming gekregen van Andrea om een medisch adviseur contact op te laten nemen met de behandelend arts.”

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met mijn lange ervaring in het onderwijs heb ik geleerd hoe leerlingen zich ergens uit proberen te praten en al mijn alarmbelletjes slaan op tilt bij het lezen van deze toelichting. De situatie van Andrea zou opnieuw zijn beoordeeld omdat “elke dag vertraging er een te veel is.” Met alle respect voor de dieren die ik nu ga aanroepen, maar dit is echt Bullshit (stierenstront in goed Nederlands). Menzis is gewoon bang voor imagoschade. Ze zijn zich kapot geschrokken van de commotie die veroorzaakt werd door hun beslissing om de behandeling niet te vergoeden. Ik zou van Menzis graag willen weten hoe men tot andere gedachten is gebracht. Alleen al het feit dat Menzis meent u en mij op deze manier af te kunnen poeieren is schandalig. Wie gelooft nu werkelijk dat Menzis zonder alle commotie ook tot deze nieuwe afweging was gekomen?

Ik heb het eerder meegemaakt. Vorig jaar wilde Achmea dolgraag een gesprek met het comité Actie voor Bethesda omdat men onaangenaam getroffen was door de actie “Stuur een ansichtkaart naar Achmea.” In het gesprek, dat nog steeds integraal op de actiewebsite van het comité valt terug te kijken, zegt Mevrouw Haveman, zorgmanager van Achmea voor Noord-Nederland letterlijk “en als dat ons dan 5000 klanten kost, dan is dat maar zo.” Uiteindelijk heeft Achmea door alle rumoer rond Bethesda 1700 klanten verloren en men is op vrijwel alle fronten anders gaan kijken naar de zorg in de regio. Dat was zonder alle rumoer in Hoogeveen nooit gebeurd.

Overigens is het aardig eens te kijken wat voor reacties Menzis via Twitter op haar veranderde beslissing krijgt. Nu krijgt men er van langs omdat men gezwicht is voor het rumoer op de social media. Men is gewoon te laat tot inkeer gekomen. En daarmee is de imagoschade onvermijdelijk geworden.

ScreenHunter_03 Aug. 12 15.55

Read Full Post »

Publicist Hugo van der Wedden, die tevens medisch socioloog en naar eigen zeggen zorgdeskundige is, geeft op zijn weblog in een zwart-wit schildering van de thuiszorg een merkwaardig beeld van mensen die thuiszorg consumeren. En daarmee doet hij de gemiddelde thuiszorgconsument groot onrecht aan.

In zijn verhaal over een ongetwijfeld afgrijselijk vervelende, verwende en veeleisende vrouw aan de ene kant en  “psychiatrische patiënten die verwaarloosd zijn, ernstig ontregelde diabeten met een taalachterstand, ondervoede ouderen met een delier” aan de andere kant, tekent hij een verwrongen realiteit.

Op twitter meldt van der Wedden niet per definitie tegen beknibbelen op thuiszorg te zijn. Dat ben ik ook niet. Een inkomensafhankelijke bijdrage voor thuiszorg zou wat mij betreft een goede zaak zijn. De verwende mevrouw kan dan haar eisen stellen, als ze bereid is om er ook voor te betalen. En de kwetsbaren kunnen gewoon de noodzakelijke zorg krijgen. Ik begrijp dan ook niet waarom van der Wedden zich te buiten gaat aan zo’n schets in uitersten. Waarom niet een verhaal over een haalbare en rechtvaardige manier om thuiszorg voor iedereen duurzaam beschikbaar te houden?

Wat moet mevrouw van Zetten uit Tiel hiervan denken? Ben je je hele bestaan door Mart Smeets ten overstaan van heel Nederland neergezet als iemand aan wie alles uitgelegd moet worden, ben je een alleenstaande bejaarde zonder kinderen en heb je door het sterven van een groot aantal kennissen en vrienden niet meer de buren waar je een beroep op kon doen. Dus heb je, tot je eigen verdriet thuiszorg nodig, van steeds andere mensen, die hun contactminuten aan jou besteden en daarna meteen weer weg zijn.

Mevrouw van Zetten is een heel bescheiden mevrouw. Ze leeft van een AOW-tje voor een alleenstaande. De (volgens van der Wedden hooguit) veertig euro in de week voor een werkster kan mevrouw niet missen. Een rollator heeft ze geërfd van haar inmiddels overleden broer. Voor het aan- en uittrekken van haar steunkousen heeft ze hulp nodig. Douchen zonder hulp durft ze niet meer sinds ze een keer lelijk ten val is gekomen, waarbij ze gelukkig geen blijvend letsel heeft opgelopen. Ze is niet verwend, geen psychiatrische patiënt, heeft geen taalachterstand en dankzij “tafeltje dekje” niet ondervoed, maar ze heeft wel flink wat thuiszorg nodig om nog zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Gelukkig heeft ze geen internet en kijkt ze niet op twitter, dus zal ze het blog van van der Wedden ook wel niet lezen. Het valt voor haar dus nog wel mee.

Read Full Post »

Schaamteloos,
Veel bestuurders zijn zo schaamteloos,
Waar zij zijn is altijd wel iets loos,
’t Is bar en boos,
zo schaamteloos.

Bovenstaande tekst valt goed te zingen op de melodie van Yesterday van Lennon en McCartney. Helaas is de tekst niet van gisteren, maar volledig van deze tijd. De schaamteloosheid waarmee bestuurders hun waarde overschatten is hemeltergend. Tot heden heb ik mij stil gehouden over wat ik in het afgelopen jaar heb meegemaakt op dit gebied, maar dat stilzwijgen doorbreek ik nu, zoals je een puist uitknijpt om van de pijnlijke onderhuidse spanning af te komen.

In oktober 2012 nam burgemeester Loohuis uit handen van het oudste nog levende bestuurslid van ziekenhuis Bethesda, de toen bijna 90-jarige Auke Pot, symbolisch bijna 15.000 handtekeningen onder de petitie “Bethesda moet volwaardig blijven” in ontvangst. Uiteraard gaf de burgervader de petitie onmiddellijk door aan vice-voorzitter Cees Donkervoort van Zorggroep Leveste Middenveld,

Op mijn uitdaging de petitie ook te ondertekenen ging Donkervoort gretig in. Hij stak zelfs als een enthousiaste supporter na een overwinning van zijn club een juichend gebalde vuist de lucht in. Oudere en gezagsgetrouwe mensen zoals mijn 82-jarige schoonmoeder vatten zijn gebaar toen op als een capitulatie en dachten werkelijk dat hij zijn plannen opgaf.

Korte tijd later zat ik voor het eerst, samen met mijn comitégenoten bij Donkervoort (toen nog geflankeerd door directeur van Berckel) aan tafel. Uiteraard liet ik mij de kans niet ontnemen om  hem te vragen wat zijn handtekening waard was. Hij kwam met een lang verhaal, dat kort samengevat kan worden als: geen ene cent. Ik had niet anders verwacht. De man had, in de voor hem vreemde situatie met een menigte tegenstanders tegenover zich, er voor gekozen de popie jopie uit te hangen.

Het was van mijn kant slechts een opwarmertje, want ik wilde hem ook laten weten dat ik zijn salaris idioot hoog vond, maar hij was mij voor. Letterlijk ging het gesprek als volgt:

“Je hebt het een en ander in de media geroepen over mijn salaris.”
“Ja dat vind ik onmaatschappelijk hoog, zoiets hoort niet.”
“Ik geef toe dat het veel geld is, maar dat bedraag staat nou eenmaal in de CAO voor deze functie. Bovendien hebben wij de raad van toezicht gevraagd of de volgende verhoging niet door hoeft te gaan.”

Alsof er een CAO voor topbestuurders bestaat. Er is sinds 2009 een beloningscode van de NVZD (Nederlandse vereniging van bestuurders in de zorg), waarin een plafond van €200.000,00 wordt bepleit. Donkervoort had als hij werkelijk meende wat hij toen zei moeten zeggen: “Wij hebben besloten ons contract te laten wijzigingen en aan de code van de NVZD aan te laten passen.”
Hij keek wel uit.

In mijn toespraak op 2 januari 2013 heb ik, als kersverse Hoogevener van het jaar, gewaarschuwd voor de roofridders die ook bezig waren in de zorg toe te slaan. Daar heb ik geen namen of toespelingen bij gebruikt, maar ik had Donkervoort wel op mijn netvlies toen ik het uitsprak.
Kort daarna belde hij me op om te vertellen dat hij niet zo blij was met die kwalificatie. Ik heb toen geantwoord dat ik geen namen of anderszins toespelingen in zijn richting heb uitgesproken en dat wat mij betreft het gezegde “Wie de schoen past, trekke hem aan” van toepassing was.

Kort nadien trad interim bestuurder Leo L. Schoots aan. Een bestuurder die nog beter van wanten weet dan Donkervoort en Rutgers tezamen. Schoots wilde graag een één op één kennismakingsgesprek met mij en ik ben de beroerdste niet, ik heb toegestemd, op voorwaarde dat ik het hele gesprek op integraal mocht opnemen. Nadat ik mijn woord had gegeven dat het uitsluitend voor eigen gebruik was, ging hij akkoord. Dat eigen gebruik omvat natuurlijk dat ik kan bewijzen dat iets wat ik citeer ook inderdaad gezegd is, zodat ik nooit voor leugenaar kan worden uitgemaakt.

Ik sprak Schoots aan op het salaris dat hij had verdiend bij de totstandkoming van de Tergooiziekenhuizen in Hilversum e.o. Hij ving daar ca. een kwart miljoen euro voor een half jaartje werk. Zijn reactie: “Daar moest nog wel BTW af.” Laten we even voor het gemak uitgaan van 20%. Dus 50.000 euro.
Op de vraag of hij enig idee had hoe lang een modale werknemer voor die BTW afdracht moest werken, bleef hij het antwoord schuldig.

Mijn conclusie is dat deze mensen zo ver van de werkelijkheid af leven, dat het eigenlijk onverantwoord is dat zij zulke belangrijke functies vervullen. Maar ja, ze voeren wel het smerige werk uit dat de overheid heeft ingezet toen de marktwerking in de zorg werd ingevoerd.

Schaamteloos,
Ook de overheid is schaamteloos,
Geen geblik en ook geen gebloos,
’t Is bar en boos,
zo schaamteloos.

Naschrift
Overigens heeft ZLM laten weten dat de nieuwe bestuurders zich houden aan de Balkenendenorm, zoals die in de wet Normering Topinkomens is vastgesteld.
We zullen echter pas weten of dit daadwerkelijk het geval is in 2014 als het jaardocument 2013 uitkomt, met daarin de jaarrekening die deze week zoveel stof deed opwaaien, dat Donkervoort en Rutgers zelfs de Telegraaf haalden waar zij aan de schandpaal werden genageld.

Read Full Post »

Older Posts »