Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘iSay’ Category

Dat een ziekenhuisbestuur medisch deskundig hoort te zijn behoeft geen enkele toelichting. En dat met Peter Hoppener en Carla van de Wiel in de raad van bestuur van de Treant Zorggroep die deskundigheid vermoedelijk onder de maat is durf ik hier met een gerust hart te schrijven. Hoppener is opgeleid als econoom en van de Wiel is opgeleid voor het management in de gezondheidszorg. Met andere woorden: aan de medische deskundigheid van de Raad van Bestuur van Treant valt nog wel een en ander te verbeteren.


De Raad van Toezicht, die dit jaar twee keer door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg op de vingers werd getikt (in de zaak van orthopeed Lucas Degen tegen Treant en de zaak van Treant tegen bestuurder Guus Bruins), meent dat de oplossing gezocht moet worden in het aanstellen van twee bij Treant praktiserende specialisten (naar verluidt in duobaan met beperkte zeggenschap) als lid van de Raad van Bestuur. Op Facebook heeft Treant vier voorbeelden gegeven van ziekenhuizen waar dit net zo geregeld zou zijn. Bij het Reinier de Graafziekenhuis met locaties in Ypenburg, Naaldwijk, Voorburg en Delft maakt prof. dr. C.G.J.M. Hilders, geregistreerd gynaecoloog, deel uit van de Raad van Bestuur. Zij doet dit echter niet in een dubbelfunctie zoals bij Treant de bedoeling is. Mevrouw Hilders voert momenteel namelijk geen praktijk.

Het Diaconessenhuis Utrecht/Zeist kent een constructie waarbij alle specialisten (vrijgevestigden en dienstverbanders) zijn verenigd in één combinatie, die namens alle specialisten geregeld overleg pleegt met de Raad van Bestuur over bijvoorbeeld de verdeling van gelden, investeringen, huisvesting en dergelijke. Essentieel hierbij is dat de Raad van Bestuur over voldoende medische deskundigheid beschikt en daarnaast eigenstandig beslissingen neemt. Elke schijn van belangenverstrengeling op bestuurlijk niveau is hierdoor afwezig. Een constructie die niet op gespannen voet staat met wat de Governancecode van de overheid voorschrijft met betrekking tot (schijn van) belangenverstrengeling.

Waarom wil de Raad van Toezicht bij Treant praktiserende artsen in deeltijd aan de Raad van Bestuur toevoegen? Wat biedt die constructie meer dan de constructies in het Diaconessenhuis Utrecht/Zeist en het Reinier de Graafziekenhuis? Los van bovenstaande geldt ook nog dat een Raad van Bestuur weggestuurd kan worden, maar een medische staf kun je niet wegsturen.

De medische staf heeft zich, zo blijkt klip en klaar uit het vonnis van het Scheidsgerecht, eind 2016 onbetrouwbaar getoond. Gemaakte afspraken werden zonder enige voorafgaande waarschuwing niet nagekomen, waardoor Treant uiteindelijk met een onkostenpost van meerdere tonnen werd opgezadeld. Daarmee heeft de medische staf zichzelf niet een verantwoordelijk opererende partij getoond. Het is alleen al hierom te hopen dat de ondernemingsraad van het ziekenhuis de gang naar de rechters van de ondernemingskamer door zal zetten, ondanks de immense druk die op de raad wordt uitgeoefend om op dit voornemen terug te komen.

Een bindende uitspraak van een onafhankelijk rechtscollege is wat Treant op dit moment nodig heeft om een fundament voor rust te scheppen. Elke andere oplossing zal alleen maar meer onrust veroorzaken en daar zal de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor worden gehouden.

.


 

Read Full Post »

Kort voor de kerstdagen in 2015 betrad een man met een rugzak de Noorderkerk in Amsterdam. Hij keek om zich en maakte tijdens de dienst van dominee Paul Visser foto’s. Jannetje Koelewijn schrijft er vandaag in de NRC een boeiende column over. De column eindigt met de steniging van Jezus’ discipel Stéfanus, wiens laatste woorden “Here, reken hun deze zonde niet toe” zouden zijn geweest. Dominee Visser herinnert ons tenslotte aan de belofte van God die ons hoop geeft: het kwaad zal niet het laatste woord hebben.


Die belofte werd (zo het al gebeurde) eeuwen geleden gedaan en orthodoxe christenen zullen mij ongetwijfeld (en terecht) een ongelovige noemen als ik beweer dat deze belofte zijn geloofwaardigheid inmiddels wel heeft verloren. Het is een zoethoudertje, meer niet. ‘Het kwaad’ zal nooit overwonnen worden, om de simpele reden dat ‘het kwaad’ als zelfstandige entiteit niet bestaat.

Vele malen geraffineerder dan een kameleon verandert ‘het kwaad’ voortdurend van gedaante. Ben je inwoner van Hoogeveen en maak je je druk om wat er met je ziekenhuis gebeurt, dan zul je al gauw geneigd zijn de raad van bestuur van de Treant Zorggroep tot ‘het kwaad’ te rekenen. Ben je lid van een actiegroep die de plannen van de zorggroep wil dwarsbomen dan wil je voorkomen dat het kwaad is geschied voor het te laat is en de bevolking tot de ontdekking komt bestolen te zijn.
Ben je wethouder en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de totale zorg in Hoogeveen dan wil je met de raad van bestuur on speaking terms blijven, per slot van rekening wil je redden wat er te redden valt, behouden wat er te behouden valt en neem je de raad van bestuur op de koop toe, waarna menig activist je medeplichtig zal vinden.

Ben je aanhanger van de islamitische denker en geleerde Fethullah Gülen, dan belichaamt president Erdogan het kwaad, ben je aanhanger van president Erdogan dan belichaamt Gülen het kwaad. Het ziet er naar uit dat de laatste vastbesloten is de aanhangers van zijn voormalige bondgenoot volslagen monddood te maken en gezien de dreigende herinvoering van de doodstraf misschien niet alleen monddood.

Kortom ‘het kwaad’ is voor de massa altijd de vijand, die anders denkt, anders wil en de massa bedreigt in haar zekerheden. Massa’s komen niet op het idee dat het kwaad ook in henzelf kan huizen.

Ben je minister van buitenlandse zaken dan moet je voortdurend kiezen tussen diverse kwaden. Heb je een afspraak gemaakt met een (steeds dictatorialer wordende) president over de opvang van vluchtelingen dan moet je om wille van die deal toch niet al te kritisch worden over zijn binnenlands beleid, in de wetenschap dat die deal anders onmiddellijk in gevaar komt en er ontelbare hoeveelheden vluchtelingen onze kant op zullen komen.

In 1938 dacht de Engelse premier Neville Chamberlain dat hij de vrede had gered door in München afspraken met Hitler te maken. Maar Hitler had zijn eigen agenda, en die kostte miljoenen mensen het leven.

Met het kwaad vallen geen afspraken te maken, zolang we ons dat niet realiseren zal het kwaad niet te overwinnen zijn.

.


 

Read Full Post »

Het is de hoogste tijd om het maar eens gewoon nadrukkelijk te stellen. Geert Wilders is geen democraat. En zijn aanhangers hebben niet in de gaten dat wie achter de kudde aanloopt uiteindelijk door de stront moet lopen. 


Het zal me wel de nodige onaangename tweets opleveren, maar dat moet dan maar. Ik maak gebruik van de vrijheid van meningsuiting die voor Geert Wilders vrijwel geen grenzen kent en noem hem zoals ik hem zie: een nepdemocraat.

In onze parlementaire democratie zijn een aantal uitgangspunten van groot belang. Eén van die uitgangspunten is de scheiding van machten. De Trias Politica, waarvoor het fundament werd geschapen door de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu. Het door hem beschreven systeem heeft bij ons geresulteerd in de wetgevende macht (vooral het parlement), de uitvoerende macht (vooral de regering) en de rechterlijke macht (de rechters).

Heel simpel gezegd komt het er op neer, dat het parlement (de wetgevende macht) wetsvoorstellen van de regering bespreekt, al dan niet aanpast en uiteindelijk (al dan niet) instemt met het voorstel. Na verkregen instemming moet de uitvoerende macht (minister en zijn ministerie) er voor zorgen dat de wet wordt in- en uitgevoerd. Wanneer de wet wordt overtreden kunnen inwoners van dit land daarvan aangifte doen en zal uiteindelijk de rechterlijke macht een oordeel uitspreken en een vonnis vellen.

Voor een goede werking van de democratie is het van belang dat de drie machten onafhankelijk van elkaar hun werk kunnen doen. En daar ligt de kern van mijn stelling dat Geert Wilders een nepdemocraat is. In één enkele tweet heeft de blonde leider duidelijk laten merken dat de rechterlijke macht wat hem betreft de pot op kan. De tweet is een reactie op hetgeen het Openbaar Ministerie hem ten laste legt.

ScreenHunter_108 Mar. 09 20.34

In een goed werkende democratie heeft de rechterlijke macht uiteindelijk het laatste woord. In Nederland moet je daarvoor tot de Hoge Raad procederen en als je niet al te veel van Europa walgt kun je daarna nog naar het Europese Hof. Maar dat zal een stap zijn die Geert Wilders vermoedelijk nooit zal nemen.

Gesteld dat de Hoge Raad nadrukkelijk aangeeft waar de grenzen van meningsuiting liggen dan geldt dat ook voor Wilders, die vermoedelijk zijn zitvlak zal afvegen aan het papier waarop het vonnis geprint is. Daarmee geeft hij aan de grondbeginselen van de Nederlandse democratie niet te onderschrijven. En dus is hij als lid van het democratisch gekozen parlement een nepdemocraat.

Wie kritiek op hem uit via twitter wordt onmiddellijk geblokkeerd. Die eer is mij ook te beurt gevallen. Je moet er niet aan denken wat Premier Wilders met kritiek zal gaan doen. Mocht Nederland ooit met deze anti-democraat als premier opgezadeld worden dan staat de democratie in Nederland aan de rand van de afgrond.

Read Full Post »

Het tuig dat in Keulen vrouwen lastig viel is koren op de molen voor mensen als Geert Wilders en zijn Franse vriendin Marine le Pen. Zij zullen ongeremd de lankmoedige overheden de schuld van geven. Die laten immers een ongeremde instroom van asielzoekers toe.

Wilders wil alle asielzoekers terugsturen. Hij riep het deze week opnieuw in het spotje vlak voor het journaal van zes uur. Allemaal terug, zodat de mensensmokkelaars hun ‘werk’ verliezen.
Hoe we dat dan moeten doen vertelt hij er niet bij. Zou toch een aardig werkgelegenheidsproject zijn voor de overheid. Levert duizenden banen op en dat is in een land vol werkloze Henk en Ingrids nooit weg. Toch komen er geen voorstellen van de man die niet vergeleken wil worden met de nazi’s maar zijn uiterste best doet om er als een blonde edelgermaan uit te zien. Dat het volk dat piemels in mevrouwen wil steken van eenzelfde kaliber is daar horen we de blonde roeptoeter evenmin over.

Laat ik ondubbelzinnig duidelijk zijn: dat tuig uit Keulen moet wat mij betreft zo snel mogelijk Europa uitgezet worden. Van mij mogen ze midden in de Sahara worden neergezet. Met elk één flesje water, camera aan een drone er boven en als een soort Real Expeditie Robinson volgt een nog in het leven te roepen themakanaal van het ministerie van veiligheid hen om de kosten van hun uitzetting terug te betalen. Dat belooft spannende tv, want het zijn enge mannen, van het soort dat ooit in het Wilde Westen de wet ten westen van de Pecos bepaalde.

Maar nu de realiteit. In Keulen is voor zover ik weet nog niemand gearresteerd, dus zo makkelijk krijgen we ze Europa niet uit. De politie schijnt machteloos te staan. Als je de verhalen mag geloven (en waarom zouden we die niet geloven) zijn de Bronx niet meer de enige plek vol wetteloosheid in de beschaafde wereld. In Europa zijn er meerdere te vinden.

Geert Wilders, de man die zich in Nederland afficheert als de Redder des Vaderlands is niet bereid de portemonnee te trekken. De afslanking van het politiekorps is met zijn instemming gebeurd. Hij riep wel dat er meer blauw op straat moest, maar hij deed geen enkele moeite om de middelen die daarvoor nodig waren, vrij te maken.
En zo zal het aantal no go area’s in Nederland en de ons omringende landen toenemen. Je hoeft echt geen rechts extremistische idioot zonder hersens te zijn om daar bezorgd over te zijn. Integendeel, er is alle reden om daar bezorgd over te zijn.
Er zijn genoeg wijken in Nederland waar enge mannen de dienst uit maken. En dat zijn lang niet altijd enge mannen van allochtone afkomst. Vraag een willekeurige burgemeester in Brabant maar eens naar de ervaringen met de outlaws ter plekke. En hoeveel steun kregen zij om hun strijd daartegen te voeren? Ook Wilders hield zich stil.

De Oberbürgemeister van Keulen, Henriëtte Reker, die eind vorig jaar ernstig gewond raakte bij een aanslag op haar leven, roept vrouwen op om een armlengte van vreemde mannen verwijderd te blijven. Ik heb diep respect voor Frau Reker, die ondanks de aanslag, haar kandidatuur voor het burgemeesterschap handhaafde. Toch vrees ik dat de aanslag haar beoordelingsvermogen blijvende schade heeft toegebracht. Die gnädige Frau hat wirlich keine Ahnung. Met zulke roergangers krijgen alle enge mannen in Europa vrij spel. Zowel de criminele enge mannen, als de politieke enge mannen (en vrouwen).

En ook ik heb de oplossing niet in de hand. Mijn geweten dwingt mij om te zien naar de verdrukten in deze wereld en het overgrote deel van de vluchtelingen is verdrukt. Maar mijn gezonde angst dwingt mij om me te realiseren dat er grenzen zijn en dat Diederik Samsom zichzelf tot enge man degradeert als hij roept dat we er nog makkelijk 200.000 bij kunnen hebben.

Mijn ergste nachtmerrie is dat Nederland in een politiestaat verandert, met veel groen en blauw op straat. En dat ik daar dan nog blij om ben ook. Laat het alsjeblieft niet zo ver komen.

.


 

 

 

 

Read Full Post »

De belangstelling voor mijn samenvatting van het SP rapport over de beloftes van Geert Wilders en het stemgedrag van zijn fractie heeft mij overdonderd. Meer dan 20.000 bezichtigingen. Terechte kanttekening die veel gemaakt werd was dat het ging over de periode tussen 2010 (verkiezingen die leidden tot het 1e kabinet Rutte) en 2011 (verkiezingen die leidden tot het 2e kabinet Rutte. Ook werd nogal eens opgemerkt dat kiezersbedrog bij alle partijen voorkomt en niet alleen maar bij de PVV.

Laat ik beginnen met te reageren op die laatste opmerking. Die is volkomen waar. Ik heb de Partij van de Arbeid het afgelopen jaar menigmaal getackeld op gebroken beloftes. Ook de VVD zou ik daar op kunnen tackelen, maar dat laat ik liever over aan mensen die zich door de VVD bedrogen voelen. En zo komt iedere kiezer van om het even welke partij wel bedrogen uit. Dat is inherent aan een parlementaire democratie waar geen enkele partij de absolute meerderheid heeft. En dat is eigenlijk maar goed ook, want we zien in Polen en Turkije waar absolute meerderheden toe kunnen leiden.

Toch beschouw ik het Wilderiaanse beloven als een unieke vorm van beloven. De PVV weigert stelselmatig verantwoordelijkheid te nemen.
Een voorbeeld? De opvang van vluchtelingen in de regio. Wilders heeft de mond vol over het opvangen in de regio, maar zo gauw daar geld voor op tafel moet komen, roept ie dat ze het daar maar mooi moeten bekijken en dat de rijke buurlanden het maar moeten opknappen.

Zo acteert de blonde leider, wiens naam ik zowaar uit mijn toetsenbord begin te krijgen, veel vaker. Denk aan de AOW-leeftijd. Die was bij de PVV veilig tot de dag na de verkiezingen. Ongevraagd en uit eigen initiatief liet Wilders weten dat wat hem betreft de leeftijd van 65 jaar geen breekpunt zou zijn als het om regeringsdeelname zou gaan. De man is een gevaar voor de mensen die in hem geloven. Zij worden het zwaarst bedrogen. De Henk en Ingrids zijn voor hem geen doelgroep, maar een middel om zijn eigen doel te bereiken. In het eerdere overzicht heb ik daar voldoende voorbeelden van gegeven. Het gaat om het gedraai. De onbetrouwbaarheid, die Sybrand Buma er al toe bracht om de PVV nu al als mogelijke coalitiepartner uit te sluiten.

In 2004 scheidde Wilders zich af van de VVD en in 2005 schreef hij in een verklaring dat

 1. de te royale verzorgingsstaat moest worden uitgekleed
 2. het minimumloon moest worden afgeschaft
 3. het ontslagrecht moest worden versoepeld
 4. dat er één belastingtarief (vlaktaks) moest komen
 5. bijstandsgerechtigden verplicht moesten werken bij plantsoenendiensten of in de zorg

In 2010 neemt Wilders daar al weer afstand van en in het verkiezingsprogramma staat dat de PVV inzet op verdediging van de verzorgingsstaat, zelfs dat de AOW leeftijd van 65 het enige breekpunt bij de formatie van een kabinet zou zijn. Die laatste belofte bleek gewoon een ordinaire leugen te zijn geweest.

De verzorgingsstaat
Opkomen voor de verzorgingsstaat deed de PVV in de afgelopen vijf jaar door te stemmen

 • tegen het opstellen van armoedebeleid
 • tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers
 • voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen
 • voor het verlagen van de huurtoeslag

.

Zorg en onderwijs
De beloften dat de zorg beter betaalbaar zou worden en ouderen meer voorzieningen zouden kijgen en dat de studiefinanciering gehandhaafd zou worden om er voor te zorgen dat het hogere onderwijs voor iedereen toegankelijk bleef resulteerden in steun voor

 • hogere eigen bijdragen
 • bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verdere bevordering van de marktwerking in de zorg
 • het leenstelsel in de masterfase

.

Henk en Ingrid
Opkomen voor gewone mensen doet de PVV op een bijzondere wijze. Men is voor:

 • instandhouding van Nederland als belastingparadijs
 • verlagen van vennootschapsbelasting voor kleine én grote bedrijven
 • een wachttijd van vier weken voor een werkeloze een bijstandsuitkering krijgt
 • onbeloonde tegenprestaties van bijstandsgerechtigden

.

Geen bevoegdheden van Nederland overdragen
De PVV wil niet dat Nederland meer bevoegdheden overdraagt aan de EU maar men is voor TTIP waardoor

 • soevereiniteit wordt afgestaan aan grote multinationals
 • sociale rechten en publieke voorzieningen worden afgebroken
 • multinationals door speciale rechtbanken (ISDS) staten kunnen aanklagen als zij vinden dat hun belangen worden geschaad
 • Europese burgers niets meer in de melk te brokkelen hebben

Wilt u meer over TTIP weten? Klik dan hier.

.


.

Samengevat: De PVV heeft de verzorgingsstaat in 2010 een bron van trots genoemd, maar de realiteit is dat de PVV sindsdien

 • niets doet om grote bedrijven meer en eerlijker te belasten en hun macht in te perken,
 • er niet voor terugdeinst om mensen in de bijstand bij het minste of geringste te korten op hun uitkering en een verplichte tegenprestatie te laten leveren
 • ouderen te lokken met beloftes die binnen het etmaal worden genuanceerd (mooi woord voor gebroken)
  Zie onderstaande video

.


 

Achtergrondinformatie:

Wat beloofde en hoe stemde de PVV?
Tribune september 2015
(pagina 24 en 25)
Vreemd: De PVV verlaten omdat de koers te links is (Elsevier)
Verkiezingsprogramma PVV 2012
Quotenet: Geert Wilders houdt wél van belastingparadijs Nederland
Doorbraak.eu: Wilders pakt werklozen graag keihard aan

Wilt u zelf vergelijken hoe verschillende partijen over verschillende onderwerpen hebben gestemd, kijkt u dan eens op partijgedrag.nl

.

Read Full Post »

De oudejaarsconference 2015 van Herman Finkers en een bericht over opnieuw belaagde hulpverleners in de digitale kranten van 1 januari hebben mij geïnspireerd tot een vorm van spijtbetuiging.
Soms doe je namelijk iets waar je trots op bent op het moment dat je het doet, maar na verloop van tijd bekruipt je een ongemakkelijk gevoel en heel soms ontwikkelt zich dat tot spijt.


 

Op 2 januari 2012 werd ik uitgeroepen tot Hoogevener van het jaar 2012. Volkomen uit het niets was ik door een petitie voor het ziekenhuis en daarop volgende acties zo populair geworden dat deze eer mij ten deel viel. En door twee doorzichtige telefoontjes van het bestuurssecretariaat van Hoogeveen wist ik dat vlak voor de jaarwisseling al.
Het betekende dat ik de kans kreeg een toespraak voor te bereiden. Een toespraak in het hol van de leeuw, de burgerzaal van de gemeente Hoogeveen. Mijn verhouding met een zeer groot deel van de raad was ronduit slecht te noemen en de kans om eens even flink van mij af te bijten liet ik niet aan mijn neus voorbij gaan.

Inmiddels ben ik alleen nog maar trots op mijn openingszin, omdat die vol humor zat. Onder verwijzing naar de smoes waarmee ik naar de nieuwjaarsreceptie was gelokt concludeerde ik tot flinke hilariteit van de toehoorders dat de overheid inderdaad onbetrouwbaar is.
De rest was humorloos en cynisch en daar heb ik nu spijt van. Maar het is geen berouw na de zonde, want het heeft zich niet tegen mij gekeerd. Integendeel, men weet wat men in het beroerdste geval van mij kan verwachten en dat is voor een actievoerder een geducht wapen. Toch had ik met de kennis van nu liever een humoristische toespraak gehouden. Een goede grap brengt een tegenstander niet op andere gedachten, maar verlaagt wel drempels en roept geen weerstand op.

Humor kan van een vernietigend verbaal kanonschot een liefdevolle draai om de oren maken. Met meer zeggingskracht dan het kanonschot ooit zal kunnen hebben. Zoals Herman Finkers gisteravond bijvoorbeeld de PVV opriep om het iets ongenuanceerder te gaan doen, of concludeerde dat volgens de RK kerk homo-seksualiteit een wonder moest zijn.
Na de ontluisterende spreekkoren tijdens de openbare bijeenkomst over het AZC in Steenbergen zou je natuurlijk kunnen zeggen dat de hersens van die onruststokers in hun balzak zitten, maar met een lied als Hoor de wind waait door de hoofden kun je mogelijk meer bereiken.
De ‘heren’, die uit angst voor aantasting van de lichamelijke integriteit van hun dochters de piemel in een mevrouw met een andere mening willen steken, komen waarschijnlijk niet verder dan trots zijn op wat ze daar hebben gedaan. Ongemakkelijk er bij voelen, laat staan er spijt van krijgen lijkt mij in hun geval een kilometerslange brug te ver. Of humor hen in de goede richting kan bewegen waag ik ook te betwijfelen, maar het stimuleert in ieder geval niet de gang naar nog extremer gedrag.

Tijdens de snelrechtprocedures die na de jaarwisseling lik op stuk moeten geven, zal vast wel een aantal personen spijt betuigen, maar dat is berouw dat na de zonde komt. Had nagedacht voordat je met een dronken kop vuurpijlen afschoot op hulpverleners. Wees blij dat onze politie je in het ergste geval in elkaar mept, maar niet, zoals in Amerika, doodschiet. Haal de wind uit je hoofd, breng tochtstrips aan, blijf met je klauwen van drank en onze hulpverleners af. En brom wat mij betreft maar eens een flinke poos in isolatie. Wie niet horen wil moet voelen.

Zo … dat moest me even van het hart. Mijn gevoel voor humor gaat niet zo ver dat ik me hier met humor over kan uitlaten. En dat spijt mij gek genoeg nou weer niet.

Tot slot. De groeiende onverdraagzaamheid in Nederland wordt gevoed vanuit emoties. Dat is heel begrijpelijk want ook al herstelt de economie zich en vindt de neo-liberale kant van het politieke spectrum dat dit aan hun beleid is te danken, een veel te grote groep mensen zit (mogelijk voorgoed) in het verdomhoekje. En een kleine groep maakt daar voor dubieuze politieke doeleinden dan weer misbruik van.
Het is te hopen dat men daar in het neo-liberale segment een keer spijt van krijgt.

Ik wens u een liefdevol 2016 vol gezondheid en verdraagzaamheid toe.

.ScreenHunter_01 Jan. 01 12.05

 

Read Full Post »

Stel u voor: uw partner zit in de medezeggenschapsraad van de school van uw kinderen en wordt betrapt op overspel. Niet zo maar een keer een faux pas, maar structureel overspel. U confronteert uw partner daarmee en die reageert door te zeggen: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid, het blijkt nu wat de taken zijn van een partner.” En vervolgens verlaat uw partner met onmiddellijke ingang de medezeggenschapsraad.”

Dit is – weliswaar in een andere setting – precies wat VVD senator Loek Hermans deed, naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak over het Meavitaschandaal.

ScreenHunter_01 Dec. 22 10.57

Hermans, in het dagelijks leven bijbaantjesgrossier, had zitten slapen. Misschien wel liggen slapen. Waar en met wie is niet duidelijk, maar hazenslaapjes kunnen het onmogelijk geweest zijn. Dat het al meer dan zes jaar geleden is doet er niet toe. Het spreekwoord dat de tijd alle wonden heelt, geldt voor de tienduizenden gedupeerde werknemers van het zorgconcern niet. Net als voor hun evenzeer gedupeerde cliënten.

In het NOS journaal liet Hermans begin november weten dat “nu duidelijk is wat een toezichthouder moet doen…” Daarmee gaf hij vrij expliciet toe dat hij ondanks zijn imposante CV dus gewoon geen flauw benul had van wat de directie van Meavista, als uitvoerder van het beleid van de zorginstelling, had moeten doen. Had hij dat benul wel gehad, dan was de organisatie nooit failliet gegaan. Dan had Hermans namelijk zijn werk gedaan in plaats van lekker door te slapen.

De FNV stapte naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam en werd begin november in het gelijk gesteld in een voor Hermans en zijn mede-commissarissen vernietigende uitspraak. De vakbond liet in een reactie weten dat nu eens en voor altijd is vastgelegd dat “besturen en toezicht houden geen erebaantje is, maar serieus en hard werken.”

En dus verkondigde Hermans in het NOS journaal meteen dat hij zijn verantwoordelijkheid had genomen en met onmiddellijke ingang was opgestapt als senator voor  de VVD in de Eerste Kamer.

Ik weet niet hoe het u verging bij het horen van deze verklaring.Ik denk bij het verantwoordelijkheid nemen vooral aan het schadeloosstellen van degenen die schade hebben geleden onder mijn verantwoordelijkheid. Daarbij moet u denken aan zes jaar misgelopen salaris voor 20 000 werknemers. Mogelijk minus de ontvangen ww en daarop volgende bijstandsuitkering. Maar wel vermeerderd met een vergoeding voor de geleverde tegenprestaties, die gemeentes tegenwoordig van bijstandsgerechtigden verlangen.

De FNV is van plan om bij de door de rechter verantwoordelijk gestelde bestuurders en toezichthouders forse schadeclaims neer te gaan leggen. Daar zouden wij als belastingbetalers misschien wel bij aan moeten sluiten, aangezien het Meavita echec de staat tientallen miljoenen heeft gekost.

In mijn Kantlijnen zou ik het hierbij laten. Dat is immers geroeptoeter in de marge van de samenleving, maar omdat we hier weer te maken hebben met een zwam die in de bestuurswereld woekert als in een warme, vochtige kruipruimte van een huis met houten vloeren, stel ik hier toch de vraag aan u en mijzelf Doet u wel eens een Loek Hermansje?

Wat doet u als u op een parkeerplaats door een onhandige manoeuvre lakschade toebrengt aan een derde? Stapt u dan uit en schrijft u dan een briefje waarin u de verantwoordelijkheid neemt en uw telefoonnummer achterlaat? Of doet u als Loek Hermans en verlaat u de parkeerplaats onmiddellijk en keert u er nooit meer terug?

Wat doet u als een caissière een fout maakt in uw voordeel? Denkt u dan “You make my day!” of wijst u het vermoedelijk zwaar onderbetaalde meisje er op dat ze zich vergist?

Wat doet u als u een positie wordt aangeboden, waarbij u een keer of tien per jaar een middag moet vergaderen tegen een vergoeding van enige tienduizenden euro’s? Belt u mij dan op, zodat ik in een Kantlijn kan gaan roeptoeteren, of trekt u ’s avonds samen met uw partner (zo u die hebt) een fles champagne open?

De gelegenheid maakt altijd de dief, maar wie is er het meest verantwoordelijk? Degene die zijn iPhone op het dashboard van de auto achterlaat of degene die vervolgens de auto openbreekt? Ik hou het op de inbreker. Ook al doet de gelegenheid zich voor je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Hetzelfde geldt voor leden van raden van toezicht en raden van commissarissen. Zij horen persoonlijk aansprakelijk te zijn voor door hun handelen (of juist niet handelen) berokkende schade.


Wilt u eens zien hoe het CV van Loek Hermans er uit ziet, kijk dan op deze pagina.


 

.

Bekijk (en vooral) beluister ook eens deze vergelijking door Willem Scheepers

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »