Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for november, 2017

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft gisteravond een motie van de SP en GroenLinks verworpen. In deze motie werd het college van B&W opgeroepen om de nieuwe bestuursstructuur van de Treant Zorggroep te laten toetsen door de Governancecommissie. Dat is een toetsingscollege dat kijkt of het bestuur van een zorgorganisatie voldoet aan de in de Governancecode gestelde eisen voor goed bestuur. De raad vindt het belangrijk om een goede gesprekspartner voor de Raad van Bestuur van Treant te zijn en acht het daarom onjuist een dergelijk toetsingsverzoek te doen.


Negen maanden geleden (een voldragen zwangerschap) organiseerde deze zelfde raad de historische Tamboeravond. Een avond die bestuursvoorzitter Carla van de Wiel “nooit meer wil meemaken”, zo liet zij diverse malen weten. De gemeenteraad bedient mw van de Wiel dus op haar wenken. Vergeten is de woede van de burgers van Hoogeveen, vergeten is de kinderachtige reactie van Treant op de dialoogavond die de gemeenteraad hield. Een korte briefwisseling tussen raad en Treant was voldoende om weer vertrouwen te schenken.

Waarom een verzoek tot toetsing?
Vorig jaar werd vlak voor de kerst geheel onverwacht bestuurder Guus Bruins ontslagen. Althans dat werd nog voor de jaarwisseling via de media naar buiten gebracht door de Raad van Toezicht. Voorbarig, want in de arbeidsovereenkomst van Bruins was vastgelegd dat eenzijdige ontbinding van de overeenkomst slechts kon plaatsvinden door een uitspraak van de kantonrechter of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De Treant Zorggroep wendde zich met een ontslagverzoek tot dit laatste rechtscollege dat op 25 juli een arbitraal vonnis uitsprak. In dit vonnis staat onder meer te lezen dat de Raad van Toezicht slecht werkgeverschap te verwijten valt en dat de onderbouwing van het ontslagverzoek op zich geen aanleiding tot ontslag was, maar dat gezien de verstoorde verhoudingen een terugkeer van Bruins ook niet mogelijk was. Bruins kreeg een stevige ontslagvergoeding en Treant was van hem af.

Maar uit het vonnis blijkt ook klip en klaar welke rol het bestuur van de medische staf heeft gespeeld in deze affaire, die voor bestuursvoorzitter Marcel Kuin aanleiding was om zijn conclusies te trekken en naar het Antoniusziekenhuis in Sneek te vertrekken. Ik heb in mijn analyse van het vonnis hier uitgebreid bij stilgestaan. De handelwijze van het stafbestuur lijkt verdacht veel op een interne machtsgreep. Wie de moeite neemt om het vonnis, of de samenvatting daarvan in mijn analyse, te lezen zal ontdekken dat op 14 november het stafbestuur en de raad van bestuur in een gezamenlijke verklaring meldden dat ‘de persoonlijke en professionele relatie over en weer goed is, en dat er over en weer vertrouwen is’.
Over verbetering van de onderlinge samenwerking sprak men af dit ‘op korte termijn in een of meer gemeenschappelijke sessies met het voltallige bestuur medische staf en raad van bestuur, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider/facilitator’ uit te werken.
Die sessies zijn er echter nooit gekomen, omdat de medische staf in december 2016 plotseling en totaal onverwacht het vertrouwen in de raad van bestuur opzegde.

De toenmalige voorzitter van de medische staf was anesthesist David Post, die thans – samen met chirurg Marco Dam uit Emmen – als duoraadslid in de Raad van Bestuur zit. Saillant gegeven hierbij is dat in een verslag van het jaargesprek met de inspectie op 13 februari gemeld wordt dat de inspectie vindt dat de stafvoorzitter zich te dominant gedraagt!

Niet voor niets heeft de Ondernemingsraad van de ziekenhuizen zich verzet tegen deze bestuursstructuur. De voorgenomen gang naar de Ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam is naar verluidt onder immense druk van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur (die op dat moment slechts uit mw van de Wiel en interimmer Peter Hoppener – inmiddels al weer vervangen – bestond) ingetrokken, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad.

Het argument dat juist de aanwezigheid van twee artsen in de Raad van Bestuur de betrokkenheid van de artsen bij het ziekenhuis zou vergroten is te belachelijk voor woorden. Er záten immers twee artsen in de Raad van Bestuur: Eric Janson en Guus Bruins. Janson ging “om persoonlijke redenen” weg. Bruins werd pootje gelicht door het stafbestuur dat onder leiding van David Post stond. Dezelfde Post die nu in de Raad van Bestuur zit. Alleen al hierom is een toetsing wenselijk. De (door de governancecode verboden) schijn van belangenverstrengeling is veel te groot en zal bij eventuele verdenking nooit weg te nemen zijn. Waarom zouden Post en Dam de betrokkenheid meer bevorderen dan Bruins en Janson deden? Omdat de medische staf nu vaker zijn zin zal krijgen?

Gezien deze gang van zaken zou een toetsingsverzoek door de Gemeenteraad van cruciaal belang kunnen zijn voor het vertrouwen dat men (gebaseerd op een paar brieven en een of twee gesprekjes) nu weer aan de Raad van Bestuur van de zorggroep schenkt. Het is een betreurenswaardige houding, die niet anders is dan de houding die men in 2012 aannam toen ik in korte tijd 15.000 handtekeningen ophaalde. Dat SP en GroenLinks nu definitief breken met de afspraak dat de raad met één stem over Bethesda/Treant spreekt is een goede zaak, maar of het veel uit zal maken waag ik te betwijfelen. De overgrote meerderheid van onze gemeenteraad laat zich nog steeds maar wat graag in slaap brengen. Het is te hopen dat dankzij de stap van GroenLinks en de SP Bethesda een belangrijk item wordt tijden de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Read Full Post »