Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2017

Hoewel ik niet van plan ben inhoudelijk in te gaan op de brief van de initiatiefneemsters van de petitie tegen het door mij onderhouden Uitkijkpunt Bethesda, kan ik wel ingaan op de gevolgen van dat initiatief. Om te beginnen is duidelijk geworden hoe de hazen lopen. Wie mij en mijn strijdwijze steunen bijvoorbeeld en wie achter het beleid van de Treant top staan. Transparante duidelijkheid is boven alles het doel van mijn strijd.


Duidelijkheid (vooral met cijfers) was ook waar het actiecomité de Treant bestuurders om vroeg. Als antwoord liet de Treant top weten dat zij nu toch echt genoeg energie hadden gestopt in pogingen de actievoerders te overtuigen. Daarom stopte men met op bestuurlijk niveau met het comité te praten. Voortaan konden de leden van het comité contact opnemen met de afdeling mooie praatjes, die ook wel communicatie wordt genoemd. Maar het was wel duidelijk. Geen gesprekken meer.

Het comité was daarmee monddood gemaakt. Dacht Treant. Maar onze bronnen droogden niet op en via het Uitkijkpunt kan ik tot de dag van vandaag schrijven over interne zaken met dank aan de onvolprezen helden, die in de ogen van de Treant top “niet bij Treant hoeven te blijven.” De onuitgesproken dreiging in deze woorden is als betonrot. Langzaam maar zeker wordt de kracht uit het verzet gezogen.

Het dringende verzoek van de petitionaressen om te stoppen met negatief over (het) Treant(beleid) te schrijven, heeft naast duidelijkheid ook een brief opgeleverd die mij vanochtend bereikte. De afzender wil om hem moverende redenen anoniem blijven, maar naam en adres zijn bij mij bekend. Ook verzocht hij mij de tekst van zijn brief in eigen woorden weer te geven teneinde ook op die manier herkenning onmogelijk te maken. Het betoog is duidelijk, maar ik ben een nitwit op het gebied van de bedrijfsrekenarij, dus voor ik de strekking van de brief weergeef verzoek ik de Treant Zorggroep dringend om inhoudelijk te reageren. Bij voorkeur via het Uitkijkpunt.

Schrijver vertelt in zijn brief dat onder meer tijdens de in Hoogeveen gehouden dialoogbijeenkomsten door het a.s. duo bestuurslid dokter Post werd verteld dat de door Treant geleden verliezen voor een groot deel te wijten zijn aan achterstallig onderhoud, waarvoor grote investeringen gedaan moesten worden.

Ik was bij de bijeenkomst in de Weideblik aanwezig en kan bevestigen dat Post deze uitspraken deed. Hij zei het in reactie op een opmerking van een van de aanwezigen dat Bethesda tot de fusie met Scheper een winstgevend bedrijf was. Spreker vermeldde daar toen niet bij dat dit volgde op een bijna rampzalige situatie begin deze eeuw waarbij Bethesda technisch vrijwel failliet was en slechts door ingrijpende maatregelen van bestuursvoorzitter Wouter van der Kam van de dreigende ondergang werd gered.

Die maatregelen leidden er binnen een paar jaar toe dat de jaarrekeningen weer fraaie in zwarte cijfers geschreven bedrijfsresultaten konden tonen. Van die fraaie resultaten beweerde dokter Post dit jaar dus dat ze waren bereikt door geen investeringen te doen, bijvoorbeeld in de operatiekamers, waar Treant juist deze week juichend over bekend maakte dat ze groots worden opgeknapt.

Schrijver meldt dat hij de argumentatie van Treant waarbij de verliezen aan investeringen worden gewijd een kulverhaal vindt en daarom in de jaarstukken is gedoken. In de resultatenrekening viel hem het een en ander op.

  • t.o.v. 2015 werd een omzetgroei gerealiseerd van ca. 2,4 miljoen euro
  • de toename van de personeelskosten bedroeg ca. 13 miljoen euro

​Geprikkeld door deze informatie ging schrijver aan het rekenen.

  • De loonkostenstijging in de zorg bedroeg voor 2016 ca. 1,74%
  • Bij gelijkblijvend aantal personeelsleden in 2016 zouden de personeelskosten dus ca. €170.626.000 euro mogen bedragen.
  • Er blijft dan een verschil van ca. 11 miljoen euro over die voor rekening zouden moeten komen van een toename van het aantal personeelsleden.
  • De jaarstukken melden voor 2015 1988 personeelsleden.
  • De loonkosten over 2016 gedeeld door 1988 toont een gemiddeld loon van ca. € 86.000.
  • Het hierboven berekende verschil van 11 miljoen euro gedeeld door 86.000 leidt tot een personeelsgroei in 2016 van ca 125 personen banen.

Schrijver besluit zijn brief met de melding dat in 2016 het aantal personeelsleden t.o.v. 2015 met slechts 28 is gestegen en vraagt zich af hoeveel vraagtekens hij moet plaatsen bij het argument dat het verlies te wijten is aan de door Treant gedane investeringen.

Op het eerste gezicht schrok ik mij te pletter van dit betoog. En nog steeds duizelt het mij in het rekencentrum van mijn brein. Komend jaar moet Treant vijftien miljoen euro bezuinigen, of zoals men dat noemt, de (nog steeds niet behaalde) fusiewinst verzilveren. Verzilveren betekent volgens mij “minder uitgeven” en niet “meer ontvangen”. Dat kun je natuurlijk winst noemen, maar als ik iets in de staatsloterij win, dan ontvang ik altijd een (miniem) bedrag. In dat licht bezien is een onverklaarde loonkostenpost van elf miljoen euro geen klein bier, maar meer dan 2/3 van de te verzilveren fusiewinst.

Als ik nu zou stoppen met schrijven geef ik mijn criticasters voedsel om mij tendentieuze schrijverij te verwijten. Derhalve verzoek ik de rekenmeesters bij de Treant Zorggroep om helder en in voor gewone mensen begrijpelijke taal te verwoorden of de schrijver zich terecht de vraag stelt hoe het zit met de oorzaak van de verliezen. En met het door schrijver berekende bedrag van elf miljoen euro aan voor hem onverklaarbare personeelskosten.

Met grote belangstelling kijk ik uit naar de reactie op dit verzoek.

Bijlagen 2 schermkopieën uit de de door schrijver bestudeerde stukken.

2017-10-27 (1) (1)

De vermelde aantallen werknemers over 2015 en 2016

2017-10-27 (2)

De cijfers waarop schrijver zijn berekeningen heeft gebaseerd.

 

Read Full Post »

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Dus je mag verwachten dat de politieke partijen zich weer meer en meer om des kiezers gunst zullen gaan bekommeren. Plotseling zal Hoogeveen niet meer lijken op het dubbeltje dat nooit een kwartje werd, maar op het dubbeltje dat op de eerste rang wil zitten.
Het wordt dus ook weer tijd voor burgers om zich te laten horen richting politiek. Het zal u niet verbazen dat ik een van die mensen zal zijn.


Soms speel ik met de gedachte aan een ‘één onderwerp partij’ (goed Nederlands voor one issue party). Ik zou mij dan verkiesbaar kunnen stellen voor de Gemeenteraad, met als enige programmapunt (en keiharde belofte!) om tijdens iedere vergadering van de raad de vraag te stellen of men nog steeds vindt genoeg te doen voor de terugkeer van een volwaardig ZIEKENHUIS Bethesda. Het is natuurlijk een belachelijk idee en tot nu toe heb ik het steeds zonder moeite in de hoek met alle niet uitgevoerde plannen kunnen zetten; ik wil immers niet net zo’n malloot worden als die pianist uit de Tweede Kamer.

Maar dat begint een stuk lastiger te worden. Zeker nu de belettering van Bethesda is veranderd en de gemeenteraad positieve gevoelens heeft over het recente bezoek aan de ‘acute zorg afdeling’. Geen kritische vragen over het verschil tussen IC en AZA, de nieuwe bestuursstructuur of het gebrek aan cijfermatige onderbouwing van de eerlijke uitruil van behandelingen. Niets van dat al.

Althans… volgens het verslag dat de Treant Zorggroep op de website plaatste. Maar ook vrijwel geen berichten op sociale media of in de krant vanuit de raadsfracties. Alleen de SP liet zich op regiohoogeveen.nl daarover horen. Daarmee wekt de raad de indruk toch weer in slaap gebracht te zijn. Niet zo vreemd als men bedenkt dat in het bestuur van Treant de kennis over slaapmiddelen rijkelijk voorhanden is.

treantbethesda

En ook geen vragen over de naam, waarvan Eric Janson in 2013 zei dat die in geen honderd jaar zou veranderen. Je gaat je afvragen of Bethesda geen ziekenhuis meer mag heten zonder IC. Of is het gewoon megalomane hoogmoed van Treant? Op Uitkijkpunt Bethesda heb ik Treant om uitleg gevraagd.

De enige manier waarop de bevolking van Hoogeveen nog duidelijk kan maken hoe men over Bethesda denkt is te EISEN dat men in Bethesda behandeld wordt en – wanneer dit niet kan – nadrukkelijk te melden dat men dan niet zomaar slaafs de gang naar Emmen of Stadskanaal zal maken, maar als 21-eeuwse mondige burger/patiënt via bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl zelf eerst maar eens de beste behandeling elders zal gaan opsporen. Als er dan toch gereisd moet worden dan ook naar de beste optie. En als dat Scheper of Refaja is, dan is dat prima, maar wel de eigen keus van de patiënt en niet gestuurd door Treant.

Het is te hopen dat Bethesda in de komende campagne voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad een ‘heet onderwerp’ (goed Nederlands voor ‘hot issue’) zal zijn. Misschien moet ik toch nog maar eens in de hoek met niet uitgevoerde plannen gaan zoeken.

.


 

Read Full Post »

Op Uitkijkpunt Bethesda vroeg een reageerder mij indirect naar mijn motieven voor mijn scherpe benadering van de gevolgen die het beleid van de Treant Zorggroep heeft voor ziekenhuis Bethesda. Dit naar aanleiding van de handtekeningenactie waarin mij gevraagd wordt mij niet meer negatief over Treant uit te laten. 


Ik neem aan dat u mij gelooft als ik u zeg dat ik mij niet voor de lol tegen het beleid van Treant verzet. De voortgaande concentratie van zorg in Emmen is slecht voor de hele regio. Alle woorden van de Treant top ten spijt. Het kost patiëntenaanbod in het westelijk deel van het verzorgingsgebied en in het noordelijk deel zal voor velen het nieuwe ziekenhuis in Scheemda aantrekkelijker lijken dan het Scheperziekenhuis in Emmen.

Ondernemingsraad
De verklaring van de ondernemingsraad over het intrekken van de gang naar de rechter spreekt door zijn nietszeggendheid boekdelen. Er is reusachtige druk op hen uitgeoefend, naar verluidt op het randje van het toelaatbare. Het feit dat de tijdelijke (!) voorzitster van de raad van toezicht in de media meldt dat men het niet eens is geworden, maar binnen de kortste keren wel de beide omstreden artsen in de raad van bestuur benoemt, spreekt boekdelen. Mevrouw is van beroep toezichthouder, van binding met de organisatie is dan meestal niet echt sprake.

Gemeenteraad
De gemeenteraad laat zich maar wat graag keer op keer weer in slaap sussen, zo bleek uit de verslaggeving van het bezoek van de fractievoorzitters aan de ‘acute zorg afdeling’. Blijkbaar is men vergeten hoe de sfeer in de Tamboer op 13 februari was. De IC is – ondanks eerdere toezeggingen – verdwenen uit Hoogeveen en daarvoor is een niet officieel gedefinieerde afdeling in de plaats gekomen, waar je alle kanten mee op kunt.
Het argument dat dit landelijk belangstelling trekt had doorgeprikt kunnen worden, maar daarvoor ontbreekt het de fractievoorzitters aan voldoende kennis. Dus koketteert Treant opgetogen met het enthousiasme van de politici. Natuurlijk is er brede belangstelling voor. Er zijn meer ziekenhuisgroepen die op mogelijkheden broeden om IC’s te sluiten.

Good Governance
Echte tegenspraak, waarvan in de Governancecode voor de zorg sprake is, wordt – mild gezegd – niet op prijs gesteld. De Denktank heeft voor de diplomatieke weg gekozen, zonder resultaat. Treant heeft – in strijd met de waarheid – de indruk gewekt geregeld met de denktank te spreken. Ik kan u verzekeren dat er slechts één gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanbieding van het rapport Na de Tamboer, bij trommelslag.

Het zou mij veel waard zijn als ik kon stoppen met mij te verzetten, maar zolang er zo weinig werkelijke tegenspraak uit de Hoogeveense gemeenschap komt moet ik mij aan mijn belofte van 4 januari 2013 houden: ik zal niet zwijgen!

Helaas. Het is niet anders.

Read Full Post »

In toenemende mate plaatsen medewerkers van de Treant Zorggroep kritische reacties op berichten op Uitkijkpunt Bethesda. De medewerkers hebben met elkaar gemeen dat zij (al dan niet enthousiast) achter het beleid van de Raden van Bestuur en Toezicht staan. Kern van de boodschappen is de overtuiging dat Bethesda zonder Treant geen overlevingskansen heeft. Daar reageer ik op en soms ontstaat er een discussie die bredere aandacht verdient. Zo ook vandaag.
In een reactie werd namelijk geschreven: “Wat u niet onder ogen wilt zien is dat de ziekenhuiswereld in heel Nederland in beweging is. De overheid wil terug naar circa 60 ziekenhuizen in Nederland waardoor relatief kleine perifere ziekenhuizen zonder samenwerking dan wel fusie geen bestaansrecht meer hebben. Het toenmalig bestuur van het Bethesda heeft voor de richting Emmen gekozen. Dat u dat liever anders had gezien moge duidelijk zijn maar dat kunt u alleen het toenmalige bestuur verwijten en niet Treant.”


Het is goed mogelijk om hier een welles-nietes spelletje van te maken, maar wat deze medewerker schrijft is dermate fundamenteel dat een uitgebreidere stellingname op zijn plaats is. Bij de grote demonstratie in april 2013 heb ik de (toen nieuwe) voorzitter Eric Janson duidelijk gemaakt dat hij bij het aanvaarden van zijn functie als voorzitter de verantwoordelijkheid van zijn voorgangers overnam. Dat valt te vergelijken met de ministeriële verantwoordelijkheid waarbij een bewindspersoon verantwoordelijkheid draagt voor al het (al dan niet) handelen van de voorgangers.

Het was inderdaad niet het huidige bestuur dat voor de fusie heeft gekozen, maar betekent dit dan ook dat een verwijt over de fusie niet aan dit bestuur mag worden gericht? Mag het bestuur zich, zoals de medewerker schrijft, beroepen op het feit dat de overheid terug wil naar zo’n zestig ziekenhuizen in Nederland?
Wat mij betreft mag het huidige bestuur verweten worden, dat zij de fusie verdedigen en verder uitbouwen. Het bestuur zegt braaf te doen wat de overheid wil, maar er leiden meer wegen naar Rome en de weg die de Raad van Bestuur kiest, met toenemende concentratie van complexe zorg in Emmen, zal doodlopend blijken te zijn.

Deze weg is doodlopen, aangezien die Treant patiënten kost aan de westzijde van het verzorgingsgebied. Een keuze die ook niet logisch was in de ogen van Wouter Bos, die het KPMG rapport (op verzoek van het bestuur uit 2010) opstelde. Bij de presentatie van dat rapport meldde Bos dat voor een nieuw interventiecentrum een locatie in de periferie van Hoogeveen de meest aangewezen plek was. Ook een locatie aan de A28 in de omgeving van Beilen was geografisch gezien handig. Op die manier zou een groot regionaal ziekenhuis op de lijn Groningen – Zwolle ontstaan.

Het was de medische staf in Emmen, die dit rapport blokkeerde en in de bureaulade deed verdwijnen. Opvallend is de slotzin van het vorig jaar via Uitkijkpunt Bethesda uitgelekte advies locatieprofilering.

ScreenHunter_115 Oct. 18 10.10

Opeens is weer sprake van een interventiecentrum zoals in het KPMG rapport werd geadviseerd. Met dien verstande dat het aan de uiterste oostgrens (zonder achterland) van het verzorgingsgebied van Treant is gelegen in plaats van centraal in Drenthe. En het draagvlak waarover wordt geschreven is in Hoogeveen in ieder geval uiterst gering. Dat bleek op 13 februari in de Tamboer en het is door de dialoogsessies hier ter plaatse niet gegroeid.

Adherentieverlies* aan de westzijde van het verzorgingsgebied en te verwachten adherentieverlies aan de noordkant waar binnenkort het nieuwe ziekenhuis in Scheemda West een aanzuigende werking op de omgeving van Stadskanaal zal ontwikkelen maken de toekomst van de Treant Zorggroep er niet rooskleuriger op. En dat is niet alleen slecht voor Hoogeveen, maar vooral slecht voor de inwoners van Emmen.

* adherentie is heel simpel gezegd het ‘aanbod van patiënten’

Allemaal het gevolg van het beleid dat onder verantwoordelijkheid van thans Carla van de Wiel, Marco Dam en David Post tot stand komt. De eventuele ondergang van Treant die tussen de regels door al een aantal keren aan de actievoerders is verweten, zal geheel en al de verantwoordelijkheid zijn van de Raad van Bestuur.

.


 

Read Full Post »

Sinds een paar weken rijdt (bij wijze van experiment) op reguliere basis een busje met acht zitplaatsen tussen de drie locaties van de Treant Zorggroep. Omdat ik benieuwd ben naar de effecten van deze service, vindt u in deze Kantlijn een gefingeerde uitgewerkte situatie.
De dienstregelingen treft u onderaan deze Kantlijn aan. De ik-figuur in deze situatie is een man van 69, wat minder goed ter been, maar met een wandelstok kan hij zich nog goed verplaatsen. Zo lang de ik-figuur geen beroep op anderen hoeft te doen wil hij onafhankelijk en zelfstandig zijn wegen zoeken en begaan. Hieronder volgt zijn (eveneens gefingeerde) verslag van een bezoek per Treant bus aan de polikliniek in Stadskanaal.


Ik heb een afspraak in Stadskanaal om 09:05 uur. Daarom moet ik de Treant bus van 7:30 naar Stadskanaal nemen. Mijn budget staat mij geen taxi toe, dus ik moet vanuit de Leeuweriklaan in Hoogeveen met regulier openbaar vervoer naar de Dr. Amshofweg. Daar zijn twee mogelijkheden voor, waarvan er eentje is met een belbus (beltijd 1 uur). Deze mogelijheid is mij te riskant. Als ik de Treantbus van 7:30 uur mis, kom ik te laat in Stadskanaal aan.

Dit betekent dat ik om 6:36 uur mijn huis moet verlaten. Bij de halte Industrieweg moet ik overstappen, maar dat kan ik gelukkig nog wel zonder al te veel moeite volbrengen. Om 7:00 uur ben ik bij ziekenhuis Bethesda. Hier eet ik als ontbijt de eerste van mijn gisteravond klaargemaakte boterhammen en drink een kop koffie uit de thermosfles. Gelukkig kan ik in de hal van Bethesda warm zitten wachten.
Om 7:30 uur zit ik in het Connexion busje met acht zitplaatsen. We rijden via het Scheperziekenhuis in Emmen naar Stadskanaal waar ik geheel volgens dienstregeling om 8:45 uur arriveer.

Mijn afspraak sluit gelukkig goed aan. Ik word om 9:05 uur bij de specialist verwacht. Na 11 minuten wachten kan ik om 9:16 uur naar binnen. Een foto wordt noodzakelijk geacht. Dat gaat gelukkig vlot. Om 9:41 uur zit ik weer in de wachtkamer en blijkbaar hoef ik nu niet op mijn beurt te wachten want om 9:43 uur mag ik al voor de uitslag bij de specialist naar binnen. De specialist neemt rustig tijd voor het gesprek. Het duurt in totaal 18 minuten en ik verlaat de spreekkamer om 10:01 uur. Een vervolgafspraak maken kost me nog acht minuten, dus kan ik om 10:09 uur het Refaja al weer verlaten en mijn busje naar Hoogeveen opzoeken. Dat staat op het punt van vertrek, maar de chauffeur hoort mijn luid geroepen “Wacht even op mij!” en blijft nog even staan. Een tien met een griffel voor deze mevrouw. Geheel volgens plan stap ik om 11:30 uur in Hoogeveen weer uit de Treantbus.

Ik blijk geluk te hebben want om 11:39 kan ik instappen in Qbuzz 31, maar op de Industrieweg heb ik pech en moet ik 23 minuten wachten alvorens ik met Syntusbus 30 verder kan naar de Leeuweriklaan. Om 12:21 ben ik weer thuis. Al met al vijf uur en drie kwartier na mijn vertrek uit huis. En dan heb ik een hartstikke gunstig scenario gehad.

Ik was opgestaan om 5:45 uur. Uiteraard wilde ik goed verzorgd bij de specialist verschijnen, dus heb ik mij uitgebreid gedoucht, wat mij tegenwoordig meer tijd kost dan in mijn jongere jaren. Als ik deze tijd ook nog bereken ben ik dus zes uur en zesendertig minuten bezig geweest met een doktersbezoek in Stadskanaal. En dan heb ik (afgezien van het wachten op de overstap aan de Industrieweg) een voorspoedige reis gehad.

Het had nog iets sneller gekund maar dan had ik met die belbus het risico gelopen niet op tijd bij Bethesda te zijn, dus die mogelijkheid was geen echte optie voor mij.


De dienstregelingen voor deze reis

De rit die de ik-figuur niet als een optie beschouwde.ScreenHunter_220 Oct. 17 11.01


De rit die de ik-figuur wel gebruikte.

ScreenHunter_221 Oct. 17 11.10


De dienstregeling van de Treantbus

ScreenHunter_218 Oct. 17 10.29


De dienstregeling voor de terugreis van Bethesda naar huis

ScreenHunter_222 Oct. 17 11.26

.


 

Read Full Post »

Stelt u zich eens voor dat uw televisie en uw bankstel worden gestolen. En dat u dan een uitnodiging van de dieven krijgt om bij hen thuis, op uw ontvreemde bankstel, naar uw ontvreemde televisie te gaan kijken. Wat zou u dan doen?


Zo ongeveer voelen veel inwoners van Hoogeveen zich over wat er sinds de fusie met Scheper (en in het verlengde daarvan Refaja) is gebeurd met ziekenhuis Bethesda. Ik heb het meer dan eens zorgroof genoemd. En ik heb meer dan eens de medewerkers van Bethesda geprezen om het feit dat zij zich nog steeds volledig uit de naad werken om zorg van hoog niveau te leveren en het verblijf van patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Dat blijkt uit alle reacties die ik krijg van mensen die in Bethesda zijn behandeld. Daar zit – tot heden – geen enkel negatief verhaal bij.

Toch wordt mij op facebook van alles verweten door medewerkers die klaarblijkelijk achter het beleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht staan. Er is zelfs een klacht gestuurd aan het partijbureau van de SP om melding te maken van het feit dat de lokale afdelingsvoorzitter mijn echtgenote is en dientengevolge (?) “onder invloed van haar man” een actie tegen Treant heeft georganiseerd in de Hoofdstraat in Hoogeveen. Het is om te beginnen een belediging aan het adres van mijn echtgenote, verder heeft niet zij, maar het voltallige afdelingsbestuur besloten tot de actie en zal deze binnenkort ook in Emmen en Stadskanaal plaatsvinden. Bovendien heeft klager blijkbaar geen kennis van het feit, dat ik juist door de SP ben gevraagd om in het voormalige actiecomité plaats te nemen en tot de dag van vandaag word ik nog steeds van harte ondersteund door kamerlid Nine Kooiman en voormalig kamerlid Henk van Gerven. Toch verwijt klager mij op facebook dat ik feiten verdraai, onvolledig communiceer en zomaar wat schrijf. Ook al geef ik aan dat ik mij baseer op (1) stukken die in mijn bezit zijn en (2) op bronnen, die de afgelopen jaren meer dan eens hebben bewezen betrouwbaar én goed geïnformeerd te zijn.

Ten bewijze van deze kwalificatie citeer ik een zinsnede uit een intern stuk van de ondernemingsraad Cure en OD (ondersteunende diensten) over de bestuursparticipatie, die tot de ‘Postdam’ heeft geleid. Letterlijk staat hierin te lezen: “Wij worden regelmatig benaderd door de pers en om een reactie gevraagd. Uit de vragen die gesteld worden, leiden wij af dat men over veel informatie beschikt.” Naast de pers worden ook de actievoerders goed en veelvuldig geïnformeerd. Het voormalig actiecomité heeft volkomen terecht aan de bel getrokken toen drie jaar geleden duidelijk werd dat de IC’s uit Hoogeveen en Stadskanaal zouden verdwijnen. Het werd ten stelligste ontkend door Treant. Vorig jaar december meldde het comité dat er een advies locatieprofilering binnen Treant aan de orde was, met opnieuw vervelende gevolgen voor Hoogeveen. De bijeenkomst in de Tamboer op 13 februari was hier een rechtstreeks gevolg van. Daar werd ’s avonds gewoon gezegd dat het slechts een intern discussiestuk was, maar in een verslag van het jaargesprek met de inspectie (IGZ), dat diezelfde dag (!) plaats had gevonden, valt het volgende te lezen: “Een project kan alleen opgestart worden wanneer dit aantoonbaar bijdraagt en past binnen de locatieprofilering.” Dat is een totaal ander verhaal dan ’s avonds in de Tamboer werd verteld.

Dieven ontkennen altijd. Dat zou ik ook doen als ik iets had gejat. Daar kan ik nog wel begrip voor opbrengen. Dat dieven de ontkenning koppelen aan rechtvaardiging van de diefstal door te zeggen dat als men de televisie en het bankstel niet had gestolen u uw hele huisraad op termijn was kwijtgeraakt, getuigt van arrogantie.
Zo ongeveer kunnen we kijken naar de woorden van toenmalig stafvoorzitter David Post in de Hoogeveensche Courant van 5 februari 2016 als hij (gevraagd naar de lage positie in de ranglijsten van AD en Elsevier) zegt “Ik verwacht niet dat we in 2016 in de top tien zullen staan, maar voor 2017 heb ik er een fles wijn op verwed.” Een weddenschap waarvan ik in mijn Kantlijn van 10 november 2016 heb herbevestigd dat ik hem aannam.

Over een week of drie zullen we weten of ik het kersverse lid van de Raad van Bestuur mag belonen voor zijn visionaire blik. Ik vrees dat ik in het omgekeerde geval kan fluiten naar mijn fles wijn, want de heer Post heeft nooit gereageerd op mijn meldingen via de (ook door hem gelezen) sociale media dat ik de weddenschap aannam.

Het is te hopen voor de heer Post dat hij waarlijk een visionair zal blijken te zijn, want anders heeft de Raad van Toezicht een grootspreker benoemd als duoraadslid. En daar is dan het laatste woord nog niet over gesproken, dat beloof ik bij deze.
De waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, Coba Anninga, mag dan vinden dat de discussie over de nieuwe bestuursstructuur bij Treant is gesloten, maar ik voorspel dat zij nog lelijk van de bok zal dromen, want zij mag dan gaan zwijgen. Het verzet gaat door.

.


 

Read Full Post »

Het begon allemaal met een redactioneel commentaar in de Hoogeveensche Courant. Daarin werd gemeld dat er een anonieme brandbrief uit Ziekenhuis Bethesda door de krant was ontvangen. Uit de brief bleek dat er in Bethesda een houtskoolschets op tafel lag waarin een grijze en grauwe toekomst voor het Hoogeveense ziekenhuis werd beschreven. Vanaf 1 januari 2013 zou volgens de klokkenluid(st)er in Hoogeveen slechts een dagziekenhuis overblijven, waar je alleen nog terecht kon op poliklinieken en voor dagbehandeling. Geen beddenhuis meer en dus geen opnames. Voor een beetje operatie zou je naar Emmen moeten. Hoogeveen zou voortaan op het Scheperziekenhuis in Emmen aangewezen zijn.


Ik stelde een petitie op en dacht, naïef als ik toen nog was, daarmee mijn burgerplicht te hebben vervuld. Maar daar dachten de media anders over. Binnen de kortste keren hingen RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden aan de telefoon. De Hoogeveensche Courant meldde zich met de mededeling dat zij mijn petitie wilde adopteren. Ineens stond ik midden in de schijnwerpers in plaats van in alle rust en stilte aan het boek te werken dat ik voor uitgeverij Malmberg aan het schrijven was. Gelukkig was ik door 37 jaar in het onderwijs wel gewend geraakt aan de status van ‘lokaal bekende burger’, maar terugkijkend naar het 1e interview met Andries Ophof voor de camera van Drenthe Nu, moet ik lachend bekennen dat ik van toeten noch blazen wist.

Maar de petitie sloeg aan. Bijna 15.000 handtekeningen lieten een grote ongerustheid zien. En het was niet een kwestie van ‘even snel online zo’n petitie tekenen’ zoals de toenmalige voorzitter van de cliëntenraad het verwoordde. Bijna de helft van de handtekeningen kwam op papier binnen bij de balie van de Hoogeveensche Courant die toen nog in de Hoofdstraat was gevestigd. De mensen deden er moeite voor om hun handtekening te zetten. En ik kreeg steun en scholing van  voormalig huisarts Klaas Reenders, die mij in een aantal ‘privécolleges’ het reilen, zeilen en besturen in een ziekenhuis duidelijk maakte.

Bethesda leefde ineens volop en daar wilde Hoogeveen best vaker blijk van geven. Op 20 april 2013 trok een stoet van ruim 1000 Hoogeveners in een historische mars naar het ziekenhuis om duidelijk te maken dat Bethesda volwaardig moest blijven. En op 13 februari 2017 vond een zo mogelijk nog indrukwekkendere bijeenkomst plaats in de Tamboer in Hoogeveen die tot de nok toe gevuld was met bezorgde burgers. De boodschap was luid en duidelijk: Treant wordt in Hoogeveen niet omarmd. Bethesda wel.

Die boodschap werd door bestuurder Carla van de Wiel misverstaan, getuige haar opmerking in de media, dat zij tegenover allemaal “lieve mensen zat, die de meest vreselijke dingen riepen over haar personeel.” Terwijl die vreselijke dingen niet op het personeel, maar op het stafbestuur en de Raad van Bestuur werden gericht.

Onbedoeld (neem ik aan) gaf zij hiermee de kwaal prijs waar de Treant bestuurders en (vermoedelijk het merendeel van de) managers aan lijden. Men heeft zich vijf jaar lang op het standpunt gesteld dat Bethesda zonder Treant geen duurzaam bestaansrecht heeft. Nog steeds gaat men daarvan uit en wie zich daar niet in kan voegen is niet welkom. Personeel dat moeite heeft met het uitgestippelde beleid krijgt actief te horen dat “niemand bij Treant hoeft te blijven.” En het voormalig actiecomité werd zwart gemaakt met beschuldigingen als zou het comité het ziekenhuis kapot maken.

Daarmee werd het bestaansrecht van het comité ondubbelzinnig duidelijk. Als men de moeite neemt om je zwart te maken, wordt duidelijk dat men bevreesd is voor de invloed die je hebt. In de afgelopen vijf jaar heb ik mogen ervaren hoe het is om ingepalmd te worden, maar ook – toen bleek dat inpalmen niet lukte – hoe het is om verguisd te worden. Verschillende medewerkers van Treant reageren momenteel op vrijwel ieder bericht dat ik op de facebook community van Uitkijkpunt Bethesda plaats. Suggestief, soms agressief en vooral emotioneel. Uit de reacties blijkt niet dat men zich in de Kantlijnen en iSays die ik heb gepubliceerd heeft verdiept, want op de inhoud wordt niet ingegaan. Het wordt afgedaan met termen als ‘ongelooflijke kul’ ‘aan het zien van medewerkers van Bethesda is kennelijk al te zien hoe zij zich voelen’ ‘absoluut onwaar’. “Hoogtepunt” is de reactie: ‘personeel wordt stapelgek van deze mijnheer (ik dus) met constante negativiteit rond te strooien, hij heeft geen idee wat hij teweeg brengt, hierdoor is er over een paar jaar inderdaad geen Bethesda meer. Is dat wat hij wil?’

Bijzondere erkenning van mijn activiteiten zou je kunnen zeggen. Als het op realiteit zou berusten, maar dat doet het niet: het is natuurlijk niet mijn schuld dat de IC (ondanks beloften die anders deden geloven) is verdwenen; het is natuurlijk niet mijn schuld dat er de afgelopen jaren gemiddeld één voorzitter RvB per jaar verdween; het is ook niet mijn schuld dat vorig jaar een bestuurder en een orthopedisch chirurg werden ontslagen en vervolgens bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in het gelijk werden gesteld, waardoor Treant nu met een kostenpost van vele tonnen zit opgescheept. Net zo min is het mijn schuld dat Treant binnenkort afscheid neemt van interimmer Peter Hoppener als financiële topman en in zijn plaats een andere interimmer aan zal moeten nemen.

Actievoeren betekent ook ‘vijanden’ maken. Een actievoerder die alleen vrienden heeft doet fundamenteel iets verkeerd. Ik kan daar goed tegen. Maar leuk is anders. En dat geldt ook voor al die hardwerkende mensen in Bethesda, die zich elke dag uit de naad werken om de patiënten hoogwaardige zorg te bieden en het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het geld dat aan de top verspild wordt zou beter naar hen kunnen gaan.

.


 

Read Full Post »