Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2016

“In goed overleg” is in het parallelle universum der bestuurders de manier waarop men duidelijk maakt dat er gedonder in de tent was. Het goede overleg gaat dan vrijwel altijd over de ontslagvergoeding, die in dit universum altijd ‘bescheiden’ genoemd wordt, maar al gauw twee á drie jaarsalarissen van Jan Modaal bedraagt. In dat licht moeten we dan ook het vandaag, 29 december, bekendgemaakte ontslag bezien van voorzitter Kuin van de Raad van Bestuur van Treant en zijn collega Guus Bruins.


Het is inmiddels overduidelijk dat in de Treant Zorggroep orde nog lang niet op zaken is gesteld, nu in vier jaar tijd al de vierde topman bij Treant verdwijnt (in dit geval dus met een subtopper in zijn kielzog). Niet verbazingwekkend gezien de weerstand die nog steeds in Hoogeveen bestaat, ondanks alle toegepaste intimidatie- en eliminatietechnieken (die door de stafvoorzitter en de Raad van Bestuur categorisch worden ontkend uiteraard).

De onstilbare honger van de ‘locatie Scheper’ maakt weinig vrienden in Hoogeveen, maar heeft inmiddels wel de nodige slachtoffers gemaakt. Medici die om hen moverende redenen naar elders vertrokken, of (vervroegd) van hun oudedagsvoorziening gingen genieten, verlieten bedroefd het eens beste ziekenhuis van Noord-Nederland, om plaats te maken voor nieuwe artsen die geen historische binding met Bethesda hebben.

En toch is de weerstand tegen de langzame zorgroof die vanuit Emmen wordt gepleegd niet verdwenen. Sterker nog, het is heel goed mogelijk dat verzet in Hoogeveen heeft geleid tot het ontslag van Kuin en Bruins. Maar het is net zo goed mogelijk dat de Raad van Toezicht, die onder leiding staat van Bas Eenhoorn (een man met zoveel betaalde functies, dat het vrijwel onmogelijk moet zijn om een betrokken en voortdurend goed geïnformeerde bestuurder te zijn) heeft besloten dat er nu eens en voor altijd schoon schip gemaakt en orde op Emmer zaken gesteld moet worden.

De toekomst zal het uitwijzen, maar gevreesd moet worden dat de uitkomst voor Hoogeveen niet goed zal zijn, tenzij de Raad van Toezicht meent dat het advies dat Wouter Bos namens KPMG-Plexus opstelde nu maar eens uitgevoerd moet worden, ook al willen de Emmer zorgrovers anders. Wat dat advies inhield? Simpel, heel simpel gezegd: een groot nieuw ziekenhuis naast het NS station in Hoogeveen.

.


 

Read Full Post »

Voor het derde jaar hebben Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de Treant Zorggroep, die de ziekenhuizen Bethesda, Scheper en Refaja bestuurt, grote moeite om een contract met elkaar af te sluiten. Opnieuw is de Treant Zorggroep een van de lastigste jongetjes in de klas. Volgens woordvoerster Christine Rompa van Achmea is de zorgverzekeraar nog in onderhandeling met twee ziekenhuizen, waaronder die van Treant.


Dit is voor verzekerden van Achmea uiterst vervelend, want voor de derde keer op rij verkeren zij tot het laatst in onzekerheid over de vraag of zij volgend jaar nog wel een (volledige) vergoeding zullen krijgen voor onderzoek en/of behandeling in een van de ziekenhuizen van Treant. De oorzaak van deze jaarlijks terugkerende wanprestatie is waarschijnlijk dit jaar opnieuw terug te voeren op twee belangrijke factoren, die in 2015 en 2014 ook al oorzaak waren van moeizame gesprekken.

Achmea vindt dat de prijzen die Treant berekent te hoog zijn. Iets wat vorig jaar door verzekeraar DSW aan het toen nog bestaande actiecomité werd bevestigd. Treant hoort qua prijsstelling bij de top in de Nederlandse ziekenhuiswereld. Daarmee wordt duidelijk dat de fusie tussen de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal de kosten allesbehalve omlaag heeft gebracht.

Verder is het Achmea een doorn in het oog dat de Treant Zorggroep veel te weinig vaart zet achter het ontwikkelen van een regionale zorgvisie. De verzekeraar streeft naar meerjarige contracten met ziekenhuizen, maar komt blijkbaar met Treant geen stap vooruit. Dit in tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen waarmee al een aantal jaren geleden meerjarencontracten werden afgesloten.

Dat die regionale zorgvisie maar niet van de grond komt is het gevolg van de volslagen misplaatste en heilloze fusie die op 1 januari 2012 van start ging met de bestuurlijke fusie tussen de zorggroepen Leveste en Middenveld. Tot dat moment was ziekenhuis Bethesda een uit de as herrezen Phoenix, waar uitstekende zorg werd geleverd tegen goede prijzen. Het ziekenhuis maakte mooie winsten en de toekomst zag er zonnig uit. In die tijd werd Bethesda zelfs uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Noord Nederland.

En toen kwam de fusie met het Scheperziekenhuis. Een fusie tussen twee totaal niet bij elkaar passende culturen. De overgrote meerderheid van de specialisten in Hoogeveen was dienstverbander. Specialisten, die een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis hadden. In het Scheperziekenhuis daarentegen is de overgrote meerderheid van de specialisten vrij gevestigd. Het zijn dus ondernemers die vaak hoge kosten hebben moeten maken om zich in een maatschap in te kopen. Daardoor speelt naast het patiëntenbelang bij hen het eigen (financiële) ondernemersbelang een niet te onderschatten rol.
Vanuit dat verschil in cultuur is het ook heel goed te verklaren dat de Emmer medische staf dwars voor het advies van Wouter Bos in het KPMG-Plexus rapport is gaan liggen. De bouw van een groot nieuw interventiecentrum in (de omgeving van) Hoogeveen was een nagel aan de Emmer doodskist.

Sindsdien is er een hoop gekissebis geweest tussen Emmen en Hoogeveen. Refaja werd er bij gehaald om het geografisch zwaartepunt meer richting Emmen te doen verschuiven. Alles werd in het werk gesteld om van Emmen het interventiecentrum te maken dat volgens KPMG het beste in de ‘periferie van Hoogeveen’ of langs de A28 bij Beilen gebouwd kon worden. Van ontwikkeling van een regiovisie is daardoor tot heden nog steeds vrijwel geen sprake geweest. De focus is vooral gericht op concentratie van vrijwel alle ingrijpende zorg in het Scheperziekenhuis en daarvoor wordt zorgroof gepleegd in Hoogeveen en Stadskanaal.
Wat doet u als inbrekers uw huis leeg halen en u vervolgens uitnodigen om bij hen thuis naar de van u gestolen televisie te komen kijken? Feitelijk is dat wat er gebeurt als een arts u naar Emmen verwijst voor een behandeling die voorheen in Bethesda werd gedaan.

Voor de inwoners van Hoogeveen is dit alles een zeer slechte zaak, maar zij kunnen nog steeds wel kiezen. Als je toch niet in Hoogeveen behandeld kunt worden, waarom dan naar het oosten gaan, en zo ver mogelijk verwijderd zijn van de meest nabije topklinische ziekenhuizen? Dan is een keus voor Zwolle, Assen, of zo nodig Groningen veel meer voor de hand liggend. Dat zullen de specialisten in Emmen bovendien in hun beurs gaan voelen en mogelijk zullen zij dan op hun schreden terugkeren.

Voor wie nog steeds niet gelooft dat deze plannen echt binnen Treant leven stel ik hierbij het uitgelekte ‘Advies Locatieprofilering Treant’ ter beschikking. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting en lees en zie hoe Bethesda wordt leeggeroofd en gedegradeerd tot een productiefabriek voor laagcomplexe hoogvolume zorg. Als wingewest voor het Scheperziekenhuis in Emmen.

Let u vooral op de ‘second best’ optie in de slotalinea. Het daar genoemde interventiecentrum werd dus in 2012 geadviseerd door Wouter Bos en de meest strategische plek was het braakliggende stuk grond naast het NS station in Hoogeveen. 

Hiermee ontmaskeren de Emmer medici zichzelf. Emmen is wat hen betreft ‘first best’. Een rapport van ca. een half miljoen euro werd daarom door hen naar de prullenbak verwezen.


Tip: klik op elke pagina om die in een nieuw venster te openen. In dat venster kunt u op de tekst inzoomen, waardoor deze makkelijker te lezen valt.


advies-locatieprofilering-treant-pagina-1

advies-locatieprofilering-treant-pagina-2

advies-locatieprofilering-treant-pagina-3

advies-locatieprofilering-treant-pagina-4

Read Full Post »

Voorzitter, dank u wel. Ik realiseer mij dat het zéér uitzonderlijk is dat ik toestemming van u heb gekregen om deze raad op dit moment toe te spreken en ik ben u daar heel erkentelijk voor.
Er is mij echter ter ore gekomen dat een aantal leden van deze raad bijna onoverkomelijke bezwaren hadden tegen de toestemming die mij is gegeven om hier te spreken. Omdat ik wil voorkomen dat u het gevoel krijgt gedwongen naar mij te luisteren, wat in totalitair geregeerde landen aan de orde van de dag is, wil ik u graag de gelegenheid geven om de zaal eerst te verlaten en alvast te gaan pauzeren.

(stilte, geen reacties)

Dank u dat u blijft zitten. Ik beschouw uw aanwezigheid daarom als instemming met de keuze die de burgemeester vandaag heeft gemaakt.

Geachte leden van de raad, dames en heren,

Gisteren meldde een in Hoogeveen woonachtige werknemer van ziekenhuis Bethesda mij in het ziekenhuis een sfeer van ‘gelaten acceptatie’ te bespeuren; men ziet dat het ziekenhuis wordt uitgekleed, maar kan er weinig tot niets aan doen. Iedereen is bang voor het eigen hachje en dat is begrijpelijk, schrijft de bezorgde werknemer, die besluit met de vermelding dat waar men voorheen elke klus nadrukkelijk met elkaar klaarde nu een ‘ieder voor zich’ beleving heerst. Dergelijke verhalen komen geregeld bij ons binnen.

Het actiecomité mag dan zijn opgeheven, onze bronnen zijn niet opgedroogd. Men vertrouwt er nog steeds op dat wij indien nodig voor reuring en ophef zorgen. Zo ook deze week met het Advies locatieprofilering Treant, dat u via uw collega Buskes inmiddels hebt ontvangen.

Voor de duidelijkheid met ‘wij’ bedoel ik Klaas Reenders, Marnix Koppe en mijzelf. Reenders en ik spreken op reguliere basis met wethouder Giethoorn over actuele zaken en ontwikkelingen en daarbij is ondubbelzinnig duidelijk geworden in welke ingewikkelde positie het gemeentebestuur zich bevindt. Enerzijds moet men proberen de Treant Zorggroep te weerhouden van een onzalige afslanking van Bethesda, anderzijds heeft men veel belang bij een goede samenwerking met Treant inzake de opbouw van de anderhalve lijnszorg in Hoogeveen. Een spagaat waarin het lastig manoeuvreren is, daarvan ben ik mij ten volle bewust.

Op de kop af twee jaar geleden lekten plannen uit om de IC’s van Bethesda en Refaja op te heffen en te vervangen door afdelingen Special Care. Voorzitter Janson reageerde op de commotie die hierover ontstond door te melden dat het slechts een discussiestuk was, waar nog verder over moest worden gepraat en waar nog geen beslissingen over waren genomen.
Inmiddels zijn wij twee jaar verder en de plannen zijn tot in het kleinste detail uitgevoerd. De IC in Hoogeveen is nog slechts een wachtlokaal in een buitenpost, die als wingewest voor Emmen dienst moet gaan doen. Als u er IC-behoeftig binnenkomt wordt u gestabiliseerd en zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 24 uur) naar Emmen getransporteerd.

De term Special Care werd door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care op televisie een niet gedefinieerd begrip genoemd, waar je alle kanten mee op kunt. Toch is er in het nu voorliggende Advies locatieprofilering Treant opnieuw sprake van een afdeling Special Care, die het downsizen van de Spoedeisende hulp moet compenseren.

Hoewel uw raad niets over Bethesda te vertellen heeft kunt u wel de Treant Zorggroep aan de toezeggingen houden die men u op 3 oktober 2014 heeft gedaan.

Treant zegde toe dat Bethesda een volwaardig ziekenhuis zou blijven met:

  1. 24/7 spoedeisende hulp
    Daarvan gaat nu 75% gedownsized worden.
  2. Acute verloskunde en moeder- en kindzorg.
    Dit is een harde eis van Achmea, niet een positieve keuze van Treant. In Stadskanaal mag verloskunde worden opgegeven en aan de Ommelander Ziekenhuisgroep worden overgelaten. Zo gauw Achmea haar harde eis laat vallen, bijvoorbeeld omdat Meppel weer volwaardige verloskunde aanbiedt, zal Treant in Bethesda verloskunde opgeven.
  3. Zorg op IC-niveau.
    De zorg zou op het niveau van de level-1-IC zijn. Dit is inmiddels al lang niet meer het geval.

Tot slot: In 2012 presenteerde Wouter Bos het KPMG-Plexus rapport waarin hij de bouw van een nieuw interventiecentrum adviseerde. Scheper en Bethesda zouden dan ziekenhuizen met poliklinieken en dagbehandeling moeten worden.
Saillant detail is dat Bos de periferie van Hoogeveen  heeft genoemd als meest strategische ligging voor een dergelijk centrum, goede tweede was een locatie in Beilen, bij voorkeur aan de A28 nabij de afslag naar Emmen. Van Refaja was toen officieel nog geen sprake.

Het peperdure rapport is door de medische staf van het Scheperziekenhuis geblokkeerd en naar de prullenbak verwezen. Het is nooit openbaar gemaakt, maar desondanks hebben twee leden van het actiecomité het wel kunnen lezen. Een voor de leek vrijwel onleesbaar en niet te begrijpen rapport, met echter één glashelder advies: een interventiecentrum in de buurt van Hoogeveen of Beilen. Niet aan de uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied.

Ik dank Burgemeester Loohuis voor deze spreektijd en ik dank u voor uw aandacht.

Read Full Post »

Gisteravond heb ik voor een primeur in de Hoogeveense gemeenteraad gezorgd. Een kleine weliswaar, maar die ging wel gepaard met de nodige opschudding. Het betrof het inspreekrecht voor burgers, waar volgens diverse leden van de raad te weinig gebruik van wordt gemaakt. Volgens de regels die de raad voor dit recht op burgerparticipatie heeft opgesteld, mogen burgers informatief inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

toespraak-gemeenteraad-foto-catharine-van-hien

Inge Oosting, fractievoorzitter van de PvdA fractie, zou tijdens de raadsvergadering van 8 december (namens alle fracties) vragen stellen aan wethouder Giethoorn over het deze week via leden van het voormalige Comité Actie voor Bethesda uitgelekte Advies locatieprofilering Treant. Omdat ik vermoedde dat de wethouder vager zou moeten antwoorden dan ik mij kan permitteren ben ik gisterochtend naar het raadhuis gegaan en heb bij de griffie een verzoek ingediend om te mogen inspreken over dit uitgelekte advies.

“Helaas, mijnheer Kappers, Bethesda is geen agendapunt en dus hebt u geen inspreekrecht,” kreeg ik tot mijn verbijstering te horen. Regels zijn regels, zo redeneerde de overigens zeer bereidwillige en coöperatieve ambtenaar. De keus werd daarmee even simpel als lastig. Vier jaar geleden heb ik tijdens mijn dankwoord als kersverse Hoogevener van het Jaar 2012 diverse malen gezegd dat ik niet zou zwijgen, dat ik niet kon zwijgen, niet wilde zwijgen en niet mocht zwijgen terwijl ons ziekenhuis onder onze ogen wordt leeggeroofd. Een wat mij betreft heilige belofte. Het was gisteravond tijd die belofte gestand te doen. Liever goedschiks, desnoods kwaadschiks.

Regels… als iedereen zich altijd aan ‘de regels’ had gehouden zou er nog steeds apartheid in Zuid-Afrika heersen en zouden vrouwen nog steeds geen stemrecht hebben. Regels zijn gemaakt om veranderd te worden. Ze karakteriseren de tijdgeest en op dat gebied valt voor Hoogeveen nog een forse inhaalslag te plegen. Het conservatieve bastion aan het Raadhuisplein is nog niet zo gecharmeerd van inspraak door burgers dat men een vrije inspraakronde heeft ingevoerd als vast onderdeel van elke raadsvergadering. De dames en heren willen nog steeds dat er slechts wordt ingesproken over wat er op de agenda staat, die door het Presidium onder leiding van de burgemeester wordt vastgesteld.

Na langdurig aandringen kreeg ik toegang tot de heer Loohuis, die duidelijk moeite had met het gegeven dat ik mogelijk ’s avonds de raadsvergadering zou verstoren door op een geschikt moment, als het even stil zou zijn, het woord te nemen en desnoods door te praten tot ik uit de zaal verwijderd zou worden. Als schipper op een zeiljacht heb ik geleerd bij tegenwind creatieve koersveranderingen door te voeren en het idee dat een gedwongen verwijdering uit de raadszaal een hoop publiciteit zou opleveren gaf me de moed om het desnoods zo ver te laten komen, maar ik prefereerde een normale inspreekbeurt omdat ik niet op confrontatie met de raad uit was.

Loohuis liet zien ook creatief te kunnen zijn bij tegenwind en stelde voor om de regels te omzeilen. Dat kon wat hem betreft door aan het begin van de pauze in te spreken en de pauze vervolgens te verlengen met de door mij gebruikte tijd. Een oplossing die van moed getuigde en van de wil om burgerparticipatie te bevorderen en de durf om een niet alledaagse keuze te maken, waarvoor de burgemeester lof verdient. Bij deze. Chapeau!

Het was ook een oplossing die voor behoorlijk wat commotie zorgde bij diverse raadsleden, die vonden dat regels nou eenmaal regels zijn. De raadsleden Okken (Gemeentebelangen) en Top (ChristenUnie) verlieten zelfs de raadszaal bij het begin van de pauze en voor het begin van mijn toespraak, waar de overige leden met duidelijke interesse er naar bleven luisteren.

Misschien zal het conservatieve bastion scheurtjes gaan vertonen en burgers meer ruimte geven om in te spreken. Als men werkelijk vindt dat de politiek beter naar burgers zou moeten luisteren tenminste.

Waarmee niet gezegd is dat daarmee blindelings de waan van de dag gevolgd zal moeten worden.

Read Full Post »