Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2016

Uit de kwartaalcijfers van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds blijkt dat het fonds de afgelopen maanden bijna 10 miljard euro winst heeft gemaakt. Desondanks ziet het er naar uit dat mijn pensioen straks weer gekort gaat worden.


Het is voor de gewone man, die veertig jaar lang trouw pensioenpremies heeft betaald, niet te volgen. Ingewikkelde rekenregels, opgelegd door een overheid, waarvoor wat mij betreft zo langzamerhand de voorlaatste regel uit het zesde couplet van het Wilhelmus opgeld gaat doen: de tirannie moet worden verdreven.

Dwingelandij en troebele motiveringen lijken de belangrijkste instrumenten te zijn om de mondige, kritische burger om diverse tuinen te leiden. Ons pensioenstelsel is een van de rijkste stelsels ter wereld, maar schermend met het mantra dat het pensioen van ‘toekomstige generaties ambtenaren in gevaar komt, als nu niet de pensioenen met 10% (!) worden verlaagd’ wil men de hand op de knip houden. Zoals zo vaak maakt rijkdom extreem gierig lijkt het wel.

Rob de Brouwer, econoom en oud-directeur van Hoogovens, betoogt in een zeer lezenswaardig opinieartikel in de Volkskrant van 21 oktober dat deze korting absoluut niet nodig is. De Brouwer heeft berekend dat een langdurig rendement van zo’n 1,5% ruim voldoende is om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen.

Dat de overheid een veel hoger rendement in haar rekenregels hanteert is derhalve een misdaad tegen de belangen van hen die veertig jaar trouw hun premie hebben betaald en nu opnieuw mogelijk fors zullen worden gekort. Aangezien deze misdaad wordt begaan door een voltallig ministerie kun je spreken van georganiseerde criminaliteit en het ministerie dus een criminele organisatie noemen, die zich toelegt op pensioendiefstal. Dit alles natuurlijk onder leiding van een Godfather, de minister van financiën en zijn vazal.

.


 

Read Full Post »

Je zult maar hoogbejaard zijn en (om wat voor reden dan ook) klaar zijn met het leven. Nog goed bij zinnen en je volop bewust van je situatie. De liefde van je leven verloor je zes jaar geleden en ondertussen zijn ook al je generatiegenoten vertrokken naar de onbekende wereld, die achter de dood ligt. Er is niemand meer over die jou nog als kind gekend heeft. 


Mijn oud-oom Johan Karel Frederik overkwam het. Ik bracht hem het doodsbericht van mijn moeder persoonlijk. Hij moest het niet via de telefoon of een rouwbrief vernemen. Het feit dat ik naar hem vernoemd ben schiep een band en daarnaast was oom Johan ook nog eens een vreselijke lieve, aardige man. Het bericht deed hem deerniswekkend schreien. Een ander woord is er niet voor. Het kwam van zo diep en was zo indrukwekkend, dit was geen huilen. Dit was schreien. ‘Nu heb ik niemand meer. Iedereen is weg.’ Hij was 94 toen hij, drie jaar later, eindelijk stierf en de wereld achter de dood (zo die er is) mocht betreden. Mijn moeder was de laatste uit zijn generatie wier doodsbericht hij had gekregen.

Zo zijn er meer mensen. Pieter Maarten Jiskoot (95) is zo iemand. Zijn vrouw is overleden, zijn dochter eveneens, zijn grootste liefhebberij, lezen, kan hij door een oogaandoening niet meer beoefenen. Hij wil dood. Het gat dat is achtergebleven valt niet meer op te vullen, zegt hij. Hij zit en wacht tot hij dood gaat. Op hulp bij vervulling van die wens hoeft hij niet te rekenen, als het aan CDA, ChristenUnie, SGP, maar ook aan de SP ligt. En er zullen nog wel meer politieke tegenstanders op staan en hun NEE toelichten zonder te weten waar zij het over hebben.

Het gaat hier om een kleine groep mensen, die de pech hebben dat hun ondraaglijke en uitzichtloze geestelijk lijden niet gecombineerd wordt met een fysieke kwaal. Daarom vallen zij buiten de regelgeving die in Nederland bestaat op het gebied van actieve levensbeëindiging. Daar wil het huidige kabinet bij monde van twee VVD bewindslieden verandering in brengen. Weliswaar zal die verandering moeten komen van een volgend kabinet, maar toch…

Op de website van de SP valt te lezen waarom Renske Leijten vindt dat de door betrokkenen gewenste hulp er niet mag komen: ‘We moeten zorgen dat ouderen een waardige en goed verzorgde oude dag kunnen genieten. Een samenleving waarin ze een plek hebben en met uitmuntende zorg als die nodig is. Helaas heeft dit kabinet het tegenovergestelde gedaan, ze bezuinigde fors en dat heeft tot extreem verschraalde zorg geleid. Ik krijg te vaak van ouderen te horen dat ze zich teveel voelen, dat moet echt worden weggenomen’.
Hoewel ik Renske hoog acht, maakt zij hier een onvergeeflijke fout. Het gaat in het geval van Jiskoot niet om een man die zich teveel voelt, maar om een man, die alles wat hem dierbaar was kwijt is. Die slechts nog wacht tot de genade van de dood hem deelachtig zal worden. Zijn lijden gebruiken voor een politiek doel vind ik niet chique. Natuurlijk moet voorkomen worden dat mensen een voltooid leven krijgen, maar wie dat wel overkomt wordt door de SP in de steek gelaten.

Bonter maakt Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, het. In het programma Standpunt NL hoorde ik hem zeggen dat wij weliswaar de ogen niet mogen sluiten voor het lijden van mensen, dat wij alles moeten doen om dat lijden te verlichten door hen op te zoeken en met hen [sic] mee te lijden, maar het zelfsbeschikkingsrecht van een mens houdt wat van der Staaij betreft op bij het levenseinde. Hij gelooft (en ik neem aan oprecht) in het bestaan van God, de Almachtige wiens ondoorgrondelijke wegen allemaal zijn ontsproten aan allesomvattende Liefde en dus mag een man als Pieter Maarten Jiskoot geen hulp krijgen om zijn leven te beëindigen. Nee als het aan van der Staaij ligt komen zijn broeders en zusters bij Jiskoot op bezoek en gaan met hem mee lijden.

Natuurlijk moet er zorgvuldig gekeken worden naar de hulpvraag van mensen met een doodswens, maar wie de pech heeft niet getroffen te worden door bijvoorbeeld een herseninfarct, een terminale kwaal of wat voor andere fysieke malheur een mens maar kan treffen komt in Nederland niet in aanmerking voor actieve levensbeëindiging. Nota bene een groep die volkomen wilsbekwaam is en aan wier diepgevoelde wens na grondige gesprekken niet getwijfeld hoeft te worden.
Om daar nee tegen te zeggen vanwege een geloof dat niet door deze mensen wordt gedeeld, of om er een politiek verhaal van te maken dat vind ik beneden alle peil.

Maar ook mij bekroop de gedachte dat de VVD met dit voorstel een voorzetje geeft om het aantal dure, zorg consumerende, bejaarden terug te dringen.

Een wilsbekwame bejaarde met een diepe doodswens zal dat echter geen zorg zijn. Die heeft hele andere zorgen.

.


 

Read Full Post »

Dat ze in de VVD niet verder nadenken dan hun portemonnee dik is, mag bekend zijn. Ik heb in dit blog meerdere malen verkondigd dat rechtse partijen, de VVD voorop, vooral denken in simpele oplossingen voor complexe zaken. Armoede? Praat me er niet van! In Nederland? Kom nou op zeg! Pleur op met die onzin! Die manier van doen. Duizend euro beloven, belofte niet nakomen en nu weer beloven dat kiezers de komende vier jaar gaan merken dat het economisch beter gaat in Nederland. Erger kon niet, dacht ik, maar er is een nieuwe kampioen dom denken in de VVD opgestaan. Zijn naam? Sander Dekker. Zijn functie? Staatssecretaris van onderwijs.


Hoe die man ooit door zijn opleidingen heen is gekomen? Joost mag het weten, maar het is geen compliment aan de scholen en instituten waar hij leerling/student was. En al helemaal geen teken van excellentie.

Dekker presteerde het om afgelopen week op de Avond van Wetenschap en Maatschappij in de Ridderzaal een rede uit te spreken die hij al eerder heeft uitgesproken. (Gebrek aan inventiviteit!) Dekker betoogde dat wetenschap onze economie moet aanjagen. Niet (ver)dwalen in de speeltuin van de wetenschap, zoals de nieuwste Nederlandse wetenschappelijke held en Nobelprijswinnaar Professor Feringa graag wil:  onbetreden paden bewandelen, niet ontdekte gebieden verkennen en zo nieuwe ontdekkingen doen… of niet, want dat hoort bij dwalen in onbekend gebied.

Dekker heeft met zijn uitspraak nog eens laten zien dat zijn wetenschappelijk benul een diepgang heeft die gelijk staat aan de dikte van een sigarettenpapiertje. Beide zijn schadelijk voor de maatschappij, maar dat terzijde.
De VVD is duidelijk niet voor nieuwe ontdekkingen. Van Mark Rutte  is bekend dat hij niet aan toekomstvisie doet, maar wel wil hij dat Nederland meegaat in de technologische en geopolitieke veranderingen die de samenleving de komende jaren zullen treffen. (Uitgesproken tijdens de H.J. Schoo lezing op 2 september 2013).

Meegaan dus, maar niet voorop lopen. Geen onbekende gebieden betreden, niet (ver)dwalen in de speeltuin van de wetenschap. Nederland Kennisland in de ogen van de VVD.

De zeldzame stupiditeit van Sander Dekker om een lezing te herhalen waarin hij laat zien hoe de VVD echt denkt over kennis en wetenschap doet het ergste vrezen voor de toekomst van ons onderwijs, als de VVD in het centrum van de macht blijft. Maar dat hebben ze in die partij niet door, want daar doen ze niet aan toekomstvisie.

.


 

Read Full Post »

In Utrecht, Wageningen, Groningen en Tilburg start, met toestemming van staatssecretaris Jetta Klijnsma, een experiment met de bijstand. Kern van het experiment is meer vrijheid voor bijstandsgerechtigden. Onderzoeksvraag is (vrij weergegeven) Pakken bijstandsgerechtigden meer kansen als ze meer mogen?


Een interessant project, maar Jetta Klijnsma zou Jetta Klijnsma niet zijn als er niet aan de vrijheid van de onderzoekers getornd werd. De bijstandsgerechtigden die uitverkoren worden voor die experiment mogen niet (zoals de onderzoekers wilden) bijverdienen tot maximaal het wettelijk minimumloon. Nee, men mag de helft van de inkomsten houden tot een maximum van €199,00 per maand. Daar is een jaar over onderhandeld. Reden? Bijverdienen in de bijstand riekt de VVD teveel naar een vorm van basisinkomen, en daar zijn VVD-ers nu eenmaal mordicus op tegen.

Klijnsma verwoordt het echter anders. Zij ziet het als bescherming van de deelnemers aan het experiment. Want het is onwenselijk om bijstandsgerechtigden zonder plafond te laten bijverdienen. Daarmee laat de staatssecretaris zien dat ze niet goed heeft geluisterd tijdens het jaar van onderhandelen. Er is in de oorspronkelijke opzet wel degelijk sprake van een plafond. Het wettelijk minimum inkomen was het door de onderzoekers gewenste plafond.

De zichzelf socialist noemende staatssecretaris speelt in haar motivatie graag de beschermengel bij uitstek van de kwetsbaren in onze samenleving: “Dan kunnen ze in een armoedeval terecht komen, omdat ze hun toeslagen verliezen.” Alsof bijstandsgerechtigden dat zelf niet in de gaten kunnen houden.

Maar ook de politica Klijnsma doet een duit in het zakje. De solidariteit waarop ons stelsel van sociale zekerheid is gebaseerd komt onder druk te staan als een van de groepen deze vrijheid zou krijgen. Waarmee Klijnsma laat zien wetenschappelijk niet echt goed onderlegd te zijn. Het is namelijk juist heel wenselijk om juist deze twee aspecten in het experiment mee te nemen. Misschien worden de hypotheses van Klijnsma wel ontkracht en komen bijstandsgerechtigden niet in de door haar genoemde armoedeval terecht. En wie weet komt de solidariteit (zo die in onze samenleving nog bestaat) er helemaal niet door onder druk te staan, maar vinden we er nieuwe vormen en wegen voor.

Er is in ons land immers gewoon veel minder werk beschikbaar voor steeds meer mensen. Robotisering en verplaatsing van werk naar lagelonenlanden zijn daar de belangrijkste oorzaak van en met dank aan de wet Werk en Inkomen van Lodewijk Asscher (de man die onterecht AOW uitkeringen zonder korting verstrekt aan Joodse kolonisten in bezet gebied) is menig oudere het uitzicht op een vaste betrekking ontnomen. Hetgeen de politica Klijnsma wijselijk vergeet in haar ongetwijfeld door de aanstaande verkiezingen beïnvloede betoog.

Met het oog op de afname van de hoeveelheid beschikbaar werk staan wij voor een belangrijke principiële keus: Of we leveren allemaal grofweg 25% van onze arbeidsomvang in, waardoor velen weer aan het werk kunnen, of we kiezen voor een vorm van basisinkomen dat iedereen de mogelijkheid biedt een leefbaar menswaardig bestaan te leiden in Nederland.

Zolang links zich in de armen van Rutte c.s. laat drijven zal er voor de minst gefortuneerden in ons land echter weinig hoop zijn.

Bron: Volkskrant van 1 oktober 2016

.


 

Read Full Post »