Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2016

Het is de hoogste tijd om het maar eens gewoon nadrukkelijk te stellen. Geert Wilders is geen democraat. En zijn aanhangers hebben niet in de gaten dat wie achter de kudde aanloopt uiteindelijk door de stront moet lopen. 


Het zal me wel de nodige onaangename tweets opleveren, maar dat moet dan maar. Ik maak gebruik van de vrijheid van meningsuiting die voor Geert Wilders vrijwel geen grenzen kent en noem hem zoals ik hem zie: een nepdemocraat.

In onze parlementaire democratie zijn een aantal uitgangspunten van groot belang. Eén van die uitgangspunten is de scheiding van machten. De Trias Politica, waarvoor het fundament werd geschapen door de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu. Het door hem beschreven systeem heeft bij ons geresulteerd in de wetgevende macht (vooral het parlement), de uitvoerende macht (vooral de regering) en de rechterlijke macht (de rechters).

Heel simpel gezegd komt het er op neer, dat het parlement (de wetgevende macht) wetsvoorstellen van de regering bespreekt, al dan niet aanpast en uiteindelijk (al dan niet) instemt met het voorstel. Na verkregen instemming moet de uitvoerende macht (minister en zijn ministerie) er voor zorgen dat de wet wordt in- en uitgevoerd. Wanneer de wet wordt overtreden kunnen inwoners van dit land daarvan aangifte doen en zal uiteindelijk de rechterlijke macht een oordeel uitspreken en een vonnis vellen.

Voor een goede werking van de democratie is het van belang dat de drie machten onafhankelijk van elkaar hun werk kunnen doen. En daar ligt de kern van mijn stelling dat Geert Wilders een nepdemocraat is. In één enkele tweet heeft de blonde leider duidelijk laten merken dat de rechterlijke macht wat hem betreft de pot op kan. De tweet is een reactie op hetgeen het Openbaar Ministerie hem ten laste legt.

ScreenHunter_108 Mar. 09 20.34

In een goed werkende democratie heeft de rechterlijke macht uiteindelijk het laatste woord. In Nederland moet je daarvoor tot de Hoge Raad procederen en als je niet al te veel van Europa walgt kun je daarna nog naar het Europese Hof. Maar dat zal een stap zijn die Geert Wilders vermoedelijk nooit zal nemen.

Gesteld dat de Hoge Raad nadrukkelijk aangeeft waar de grenzen van meningsuiting liggen dan geldt dat ook voor Wilders, die vermoedelijk zijn zitvlak zal afvegen aan het papier waarop het vonnis geprint is. Daarmee geeft hij aan de grondbeginselen van de Nederlandse democratie niet te onderschrijven. En dus is hij als lid van het democratisch gekozen parlement een nepdemocraat.

Wie kritiek op hem uit via twitter wordt onmiddellijk geblokkeerd. Die eer is mij ook te beurt gevallen. Je moet er niet aan denken wat Premier Wilders met kritiek zal gaan doen. Mocht Nederland ooit met deze anti-democraat als premier opgezadeld worden dan staat de democratie in Nederland aan de rand van de afgrond.

Read Full Post »

Na de openlijke revolutiedreiging door Geert Wilders is het de vraag welke revolte er plaats moet gaan vinden. Voor het eerst van mijn leven ben ik het een keertje eens met de blonde leider die ik verder verafschuw.
Er zijn in korte tijd vier zaken aan het licht gekomen die mij er toe brengen om te roepen Wil je revolutie? Dan krijg je revolutie! De vraag is alleen wanneer en gericht tegen wie?


De eerste zaak
Deze betreft de schaamteloze inhaligheid van ‘topman’ Arnoud Kamerbeek van energiebedrijf Delta. Man kreeg anderhalf jaarsalaris mee (achthonderdduizend euro) als vertrekvergoeding. Terwijl de toekomst van het personeel door een aanstaande splitsing uiterst onzeker is en de provincie € 150.000.000,00 extra schulden moet maken om de financiële problemen die het gevolg zijn van die splitsing op te vangen. (bron: Financieel Dagblad)

De tweede zaak.
Deze betreft de grenzeloze onbeschoftheid waarmee Ahold topman Dick Boer vorige week het exorbitante bonussysteem verdedigde. Het alom bekende lulkoekverhaal, dat je anders niet de goede mensen op de goede plek krijgt. Terwijl dit soort mensen doorgaans meer kapot maakt dan goed doet. Man verdient in  één maand meer dan de meeste werknemers van AH in een heel leven.
(bron: NOS.nl)

Verzet loont
Dat verzet loont blijkt uit het feit dat AH kort voor de fusie met Delhaize heeft besloten de exorbitante beloningen te schrappen. Een woordvoerder verwoordt dit in het typische jargon uit het financiële universum: ‘We constateren dat het brede draagvlak dat we afgelopen maanden onder investeerders en andere belanghebbenden hebben gezien voor de fusie in het algemeen, ontbreekt voor dit specifieke onderdeel van het beloningsbeleid’.
(bron: Financieel Dagblad)

De derde zaak.
Deze betreft echtgenoot $ander $pijker van onze minister van volksgezondheid en sport mevrouw €dith $chippers. Haar beleid brengt zorgverleningsinstanties in financieel lastige omstandigheden, die haar man dan tegen forse vergoeding voor die instanties weer oplost door ze te leren om maximaal en vooral heel creatief te declareren. Een voorbeeld daarvan is de ronduit frauduleuze manier waarop een gesprekje bij een koffieautomaat omgezet wordt in een declaratie.
(bron: Follow the Money)
Als je bij de koffieautomaat toevallig een collega treft waarmee je spreekt over een patiënt dan moet je dat declareren. Een gesprek van een paar minuten kun je niet declareren in het systeem, maar een bespreking van een kwartier wel, dus breng je automatisch 15 minuten in rekening terwijl je in werkelijkheid misschien maar vijf minuten hebt gesproken. En van 20 minuten maak je een half uur; dat is wat slim declareren inhoudt.

De vierde zaak.
Deze werd gemeld door dagblad de Gelderlander. Egbert Reijnen, de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van het dr. Leo Kannerhuis (landelijk behandelcentrum voor autisme, in Doorwerth) kreeg bij zijn vertrek in 2014 niet alleen een koninklijke onderscheiding, een groots afscheidsfeest in de Schouwburg van Arnhem, maar ook een premie van ruim 182.000 euro. Op een moment dat de zorginstelling al kampte met forse financiële problemen, die uiteindelijk 70 personeelsleden hun baan kostten. De premie was ruim hoger dan het wettelijk toegestane bedrag, maar een gevolg van afspraken uit het verleden, uit 2010. “Die afspraken vielen destijds binnen de geldende wettelijke regelingen”, aldus woordvoerster Anneke Heijmen

De inhaligheid van dit soort mensen valt niet anders te stoppen dan door een revolutie. Dat de gevolgen daarvan verschrikkelijk zijn heeft de volslagen verkeerd afgelopen Russische revolutie van ongeveer honderd jaar geleden wel geleerd. Maar als deze ondersoort van de mensheid gewoon zijn gang kan blijven gaan… arme klein- en achterkleinkinderen die in de daardoor geschapen wereld moeten leven. Alleen vrees ik dat de revolte waar Wilders op doelt dit soort mensen nog vrijer baan zal geven.

ScreenHunter_01 Mar. 09 11.47

.

 

Read Full Post »

A.s. zaterdag 12 maart wordt in het programma Ontbijt met politiek geruis aandacht besteed aan de ervaringen van cliënten van de sociale dienst in Hoogeveen. In dit programma komen een aantal cliënten zelf aan het woord of worden geschreven verklaringen van cliënten voorgelezen. Dit laatste omdat de betrokkenen bang zijn herkend te worden aan hun stem. Een feit dat op zich al een teken aan de wand is.


In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 voerde de SP in Hoogeveen een eigen onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten van de sociale dienst. Dat onderzoek riep een droefgeestig beeld op. Vooral omdat de respondenten, die in vaak schrijnende omstandigheden door het leven gaan, doodsbenauwd zijn voor de macht die door medewerkers van de sociale dienst wordt gebruikt en de willekeur waarmee cliënten worden behandeld.

De huidige wethouder Gert Vos (ChristenUnie) is niet bereid te reageren op anoniem geuite klachten. De gemeente geeft aan dat cliënten via de daartoe in het leven geroepen procedure hun klachten kenbaar kunnen maken, waarna een commissie de klacht zal behandelen. Een procedure waar veel mis mee lijkt te zijn, bleek destijds uit het onderzoek van de SP, dat aanleiding werd tot het (op initiatief van de VVD) houden van een ‘klanttevredenheidsonderzoek’ onder cliënten van de sociale dienst. Hoewel de cliënten anoniem konden reageren was de respons bedroevend laag. Slechts 20% van de aangeschreven cliënten reageerde. Dat is  ruim 30% lager dan bij vergelijkbare onderzoeken in andere gemeenten het geval was.

Nu kan men zeggen dat de 80% die niet reageerde daarmee aangaf niet ontevreden te zijn, men zou zelfs kunnen zeggen u hebt uw kans gehad en deze niet gegrepen, maar dat is toch echt te kort door de bocht. Bekijkt u de vragenlijst eens. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik zo’n lijst moet invullen ben ik na een paar items al helemaal gaar. Wie denkt nou op zo’n manier? Buiten de mensen die dit soort onderzoeken uitvoeren. En daar rapporten over schrijven.

En dan het rapport. Daarin worden geen absolute aantallen genoemd, bij diverse vragen ontbreken de antwoorden en worden slechts de percentages per categorie genoemd. Rapportcijfers en percentages worden door elkaar gebruikt. Dan lijkt een score van 70% een voldoende, maar als op honderd cliënten er dertig ontevreden zijn, kun je onmogelijk spreken van een onvoldoende.
Het college van B&W was echter behoorlijk ingenomen met het rapport en noemde een klein aantal verbeterpunten. Toevallig net de punten die onderzoeksbureau BMC bij de presentatie van het rapport al had benoemd. Het is dus maar zeer de vraag of het college de moeite heeft genomen om het rapport echt goed te bestuderen.

Cliënten bij de sociale dienst verkeren in een afschuwelijke positie. Daar zijn ze vaak in beland door oorzaken, waar men geen invloed op kon hebben. Het is veelal een uitzichtloze, inkomensloze situatie. Daar bovenop krijgen ze in toenemende mate het gevoel aangepraat profiteur te zijn.
De voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer (CDA), bezondigde zich er vorig jaar zelfs aan hen uitvreters die labbekakken te noemen. Je zult maar zo’n etiket opgeplakt krijgen. En dan te bedenken dat deze zelfde Hans de Boer in 2013 in het geniep een miljoen euro wist binnen te slepen met de verkoop van een met veel belastinggeld opgezet (en mislukt) Vakcollege (zie deze Kantlijn).

Het heeft er alle schijn van dat medewerkers van de sociale dienst niet schuwen om te dreigen met korting of stopzetting van de uitkering. Bij huisbezoeken wordt naar verluid zonder toestemming in kasten gekeken. Vermoedelijk op zoek naar overtredingen, waarop maatregelen genomen kunnen worden. Privacyregels lijken niet van toepassing op cliënten van de dienst.
En aangezien veel gesprekken plaats vinden onder vier ogen kan men altijd zeggen iets ‘niet zo gezegd of gedaan te hebben’.  Het is dan het ene woord tegen het andere. Als ik uitkeringsgerechtigd was liet ik mij bij gesprekken door een vertrouweling begeleiden. Of plaatst het simpele feit dat ik dat zou doen mij al aan de verkeerde kant van de willekeur?

Ik kijk met veel belangstelling uit naar de uitzending van a.s. zaterdag. De wethouder is niet bereid in daarin te reageren op de verhalen van cliënten om redenen van privacy. ‘Cliënten die een probleem met de gemeente hebben, kunnen een klacht indienen’, aldus een woordvoerder.

ScreenHunter_08 Mar. 08 13.48


 

Beeld: Pixabay

Read Full Post »

In de aanloop naar het referendum op 6 april ben ik op zoek naar mijn persoonlijke en definitieve antwoord op de vraag of ik voor of tegen zal stemmen. Ik wist al vier keer zeker dat ik voor zou stemmen en inmiddels weet ik ook al vier keer zeker dat ik tegen zal stemmen. 4-4 dus. Als dat zo blijft kan ik denk ik maar beter niet gaan stemmen, zodat het referendum ongeldig zal zijn. In welk geval de ratificatie van het verdrag door Nederland niet in gevaar komt. Wat dus betekent dat ik in dat geval door niet op te komen voor heb gestemd.

Volgens premier Rutte is het van groot economisch belang om  in het referendum op 6 april voor het associatieverdrag te stemmen omdat het economisch goed voor ons is. Want het verdrag maakt het mogelijk om meer handel met Oekraïne te drijven.

Mark Rutte, de man die zeven (!) jaar geschiedenis studeerde in Leiden, heeft duidelijk geen verstand van economie. Wel van lulkoek. Daar heeft hij zelfs heel veel verstand van. De economie van Oekraïne heeft een omvang gelijk aan de economie van Noord Holland. En met die omvang heeft het land een staatsschuld van zo’n slordige zeventig miljard euro. Daar valt dus nauwelijks iets te halen voor de BV Nederland. De zoveelste portie lulkoek van de neo-liberale je-kunt-mij-toch-niet-pakken-want-ik-lach-alles-weg premier. Hij zal er een hele klus aan krijgen om een Nederlands ‘NEE’ straks in Europa uit te leggen. Als voorzitter nog wel. Dat wordt lachen. Als een boer met kiespijn.

Stel u voor: de provincie Noord Holland met een schuld van €70.000.000.000,00. Denkt u dat daar veel handel mee te drijven valt? En dat is dan gelijk het belangrijkste argument van de voorstanders.
Maar niet het enige. Wie niet gevoelig is voor de uiterst discutabele economische reden om voor te zijn, wordt emotioneel gechanteerd met de bevolking, die zo graag bevrijd wil worden van de corrupte bovenklasse. En wie moet daar dan voor zorgen? De corrupte bovenklasse van Nederland, het land dat met stip stijgt in de top100 van corrupte landen? De partij van de lulkoekpremier weet daar alles van. En die zouden we dus moeten geloven? Team Rutte schiet met deze argumenten in eigen doel… en dat brengt de stand op

ScreenHunter_04 Mar. 06 12.29.jpg

 

 

Read Full Post »

Je verwacht het niet in een stad, die nog geen honderd jaar geleden op gruwelijke wijze met de terreur van de Nazi’s te maken heeft gehad, maar het beleid met betrekking tot de sociale woningbouw lijkt toch verduveld veel op deportaties. Verpakt in een jasje dat door de Leefbaarwethouder uitgelegd wordt als het ‘in balans brengen van wijken’.

Twintigduizend goedkope woningen worden gesloopt en daar komen dan duizenden veel betere en veel duurdere woningen voor terug. Ik ben jarenlang docent natuurkunde geweest en ik heb zo’n idee dat ik weet wanneer iets in balans is, maar in de sloop van 20.000 goedkope woningen en de bouw van 36.000 veel duurdere woningen zie ik geen balans.

Het is ook helemaal de bedoeling niet om balans aan te brengen, ook al zegt de Leefbaarwethouder het woord nog zo vaak. Het is alleen maar bedoeld om hoger opgeleiden aan te trekken. Rotterdam, de stad die uit de puinhopen herrees, maakt er voor mensen met de laagste lonen een dikke puinhoop van. Voor hen is straks geen plaats meer in het ‘kloppend hart van onze economie.’

Tenzij het referendum dat is afgedwongen de plannen tegenhoudt en de Leefbaar-balans verstoort.

ScreenHunter_08 Mar. 05 13.40

Beeld: Pixabay


Read Full Post »

De bestuurlijke soap bij Vanboeijen roept natuurlijk veel vraagtekens op. Maar daarnaast is het een diep trieste toestand. De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) is er inmiddels toe overgegaan om de instelling onder verscherpt toezicht te plaatsen, omdat de IGZ van mening is dat de bestuurlijke onrust risic0’s inhoudt voor de kwaliteit van de zorg.

Het is verleidelijk om hier nu meteen weer giftige pijlen te richten op de bestuurders. Te melden dat de huidige generatie bestuurders meer bezig is met het bestuurder zijn dan met de instelling waar men bestuurder van is. Je zou de voorzitter van de Raad van Toezicht kunnen verwijten dat zij in haar motivatie om aan te blijven als voorzitter tot er een voltallige Raad van Toezicht is, vooral de continuïteit van bestuur centraal stelt en niet de kwaliteit van de zorg, maar dat zou te makkelijk zijn.

Blijft dus de vraag wat er nou echt aan de hand is. Hebben de bestuurders elkaar de tent uitgevochten? Is er een vertrouwensbreuk tussen directie en bestuur? Of tussen directie en personeel? Voldoet het personeel niet meer aan de kwaliteitseisen? Als een familielid van je afhankelijk is van de zorg in Vanboeijen dan heb je grote zorgen.

Het is te hopen dat er snel een definitieve oplossing komt die recht doet aan de belangen van de cliënten, de kwetsbare groep die absoluut niet gebaat is bij dit soort gevechten.

.

 

Read Full Post »

U kent ze vast wel. Echtelieden die bij elkaar blijven ‘voor de kinderen’. Het lijkt er nu toch echt op dat het niet alleen echtelieden betreft, maar ook de regeringspartners PvdA en VVD willen de indruk wekken nog steeds niet op elkaar uitgekeken te zijn. De kinderen? Dat zijn u en ik. Minderjarige blagen die één keer in de vier jaar mogen melden wat ze er van denken. De ouders denken dat de kinderen niks in de gaten hebben. Maar ondertussen…

Edith loopt in het geniep met blonde Geert te sjansen. Ze wil dolgraag na deze relatie wat met die blonde hunk beginnen. Zou ze beseffen dat ze daarbij de rol van het onderdanige, slaafse meisje op zich zal moeten nemen en braaf zal moeten doen wat Meester Geert wil? De meester heeft eerder slaven en slavinnetjes als bakstenen laten vallen. Oom Sybrand heeft het er nog wel eens over.

PvdA broer Diederik doet alsof er niets aan de hand is. Misschien ziet hij er wel naar uit zusje Edith straks in de klauwen van blonde Geert te zien spartelen. Machteloos en monddood.

En de kinderen? Die kijken weg. Ze troosten zich met de hoop dat het straks allemaal anders zal worden. Mama’s blonde vriend is toch heel aardig? Je kunt best met hem lachen.

En hij heeft al beloofd dat ze samen gauw naar Disneyland zullen gaan.

 

.

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »