Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2015

Nederland kampt met drie problemen.

 1. Er is werk zat, maar het wordt niet gedaan. Zo ontstaat er achterstallig werk. Bijvoorbeeld bij de politie, die over onze veiligheid hoort te waken.
 2. Er zijn werknemers zat, maar die worden weg-georganiseerd of raken hun werk kwijt door faillissementen.
 3. Er is een kabinet aan de macht dat zegt dat er geen geld is voor stimuleringsmaatregelen.

Probleem 1 en 2 verdwijnen zodra probleem drie is opgelost. Daarvoor hoeft het kabinet niet eens weg. Het enige wat ze moeten doen is zich realiseren dat er geld zat is in Nederland, maar dat het, net als de plastic soep in de Grote Oceaan, is geconcentreerd bij een veel te kleine groep.

De inkomsten van het kabinet moeten met belastingen worden binnengehaald. Een miljonairsbelasting, die de miljonairs zelf niet eens aan den lijve zouden voelen, zou volstaan om probleem 1 en 2 op te lossen.

.


 

Read Full Post »

“Hallo Loek, Clemens hier. Hoe gaat het amice?”
“Het is wel eens beter gegaan.”
“Ja, dat snap ik, maar misschien kan ik je een beetje opvrolijken.”
“Vertel.”
“Zutphen.”
“Zutphen?”
“Ja, ligt in Gelderland, noordelijkste punt van de Achterhoek.”
“Oh.”
“Heeft een waarnemend burgemeester nodig.”
“Hoe lang?”

We weten dat het zo ongeveer moet zijn gegaan. Het Old Boys Network blijft zijn best doen voor zijn leden. Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland en tevens lid van de integriteitscommissie van de VVD, dacht vermoedelijk Loek Hermans, de man van het wanbeleid bij Meavita een dienst te bewijzen.

Na enige aarzelen was de reactie van de gemeente Zutphen, vrij vertaald, “Nee dank u vriendelijk. Wij prefereren iemand van onbesproken gedrag en geen wanpresteerder.”
De fraaie stad bracht hiermee een slogan van de provincie Gelderland in de praktijk: Gelderland levert u mooie streken!

Ik vind het een prachtstreek van Zutphen.

.

Read Full Post »

Via de social media luchtte een lezer zijn hart over Achmea. Mijnheer is vorig jaar overgestapt naar DSW maar mevrouw bleef noodgedwongen bij Achmea. Noodgedwongen want er was sprake (geweest) van betalingsachterstand en dus moest mevrouw als verzekeringnemer achterblijven, want zo staat dat in de voorwaarden van Achmea.

Mijnheer was vlak voor het einde van 2012 komen te vallen en brak een arm. Niet echt ernstig, maar het kostte wel een (voor het echtpaar) flink bedrag aan eigen risico over 2012.
Omdat in 2013 nogmaals zorgkosten waren door ziekte en ziekenhuisopname, moest dat eigen risico ook al snel geheel voldaan worden. Mijnheer en mevrouw hadden geen reserves en konden niet betalen. ‘Gelukkig’ konden ze een betalingsregeling treffen met Achmea.

In januari 2014 werd een zoon 18 jaar en deze verzekerde zich zelf met ingang van februari. Hij heeft dat in januari telefonisch geregeld, maar Achmea ging er (voor het gemak?) van uit dat de premie gewoon bij de ouders afgeschreven kon worden.
Omdat het gezin niet uit een vetpot kan putten lukte die afschrijving niet en Achmea beschouwde dat als een nieuwe schuld, waarmee de bestaande regeling ook meteen kwam te vervallen.

Het gezin werd vanaf dat moment door een incassobureau belaagd en er werden bedragen geclaimd, die volgens mijnheer en mevrouw niet klopten. Uitleg werd niet gegeven en Achmea wilde niet meer communiceren omdat de zaak in handen van het incassobureau was gegeven.

Mijnheer is toen eind 2014 uit puur chagrijn overgestapt, maar mevrouw moest blijven, omdat er volgens Achmea nog een bedrag openstond van ongeveer €230,00. Of dat klopte werd niet duidelijk gemaakt, maar het echtpaar betwijfelde dat zeer.
Mijnheer stelde uiteindelijk voor om €200,00 ineens te voldoen (hoe hij dat bij elkaar moest krijgen beschouwde hij als van later zorg) om zo voor zijn vrouw de vrijheid te krijgen om nu (2015) over te stappen. Een vorm van finale kwijting dus.

Achmea eiste daarop een verklaring van inkomsten en uitgaven om het voorstel te beoordelen. Zonder die verklaring geen beslissing. Mijnheer weigerde om privégegevens hiervoor vrij te geven en kreeg te horen dat er dan niet overgestapt kon worden naar DSW waar mevrouw voor vrijwel hetzelfde bedrag dat ze bij Achmea kwijt zou zijn aan alleen basispremie ook aanvullend verzekerd zou zijn.

Ten einde raad vroeg mijnheer mij om raad. Ik heb dit probleem voorgelegd aan een verzekeringsadviseur en bemiddelaar in zorgverzekeringen die mij meldde dat het riekt naar onwil en traineren. Hij kon het echtpaar gelukkig wel deskundig adviseren en mijnheer en mevrouw zien weer mogelijkheden om tot een bevredigende oplossing te komen, maar het heeft hen gedurende lange tijd zwaar op de schouders gedrukt.

En zo worden mensen, die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen dus eigenlijk ordinair gegijzeld door het almachtige Achmea.

 

 

Read Full Post »

Een paar regels op de voorpagina van de Volkskrant van 23 december wekten mijn achterdocht. Een oude bekende keerde terug in mijn blikveld. De orthopeed Herman de Boer, ten tijde van de fusies die Bethesda door de strot werden gedrukt, voorzitter van de medische staf in Hoogeveen. De man waarvan wij in het actiecomité vonden dat hij Bethesda uitleverde aan het Scheperziekenhuis.

De Boer verdween vorig jaar van de ene op de andere dag uit Bethesda. Officieel omdat hij zich wilde gaan wijden aan zijn passie: onderzoek. Officieus hoorden wij vanuit het ziekenhuis via onze vaste (en zeer betrouwbare bronnen) dat er heel andere redenen aan zijn plotselinge vertrek ten grondslag lagen. Zo zeer in de privésfeer gelegen dat ik het niet waag ze hier te benoemen, teneinde een aanklacht wegens smaad te voorkomen.

En nu duikt hij ineens op in een onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat instellen naar dubieuze praktijken met stamcellen. Onder meer door Herman de Boer, in een privékliniek in Amsterdam.
Plotseling vraag ik mij af of Bethesda voor hem te klein was om zijn (naar het nu lijkt zelfs mogelijk dubieuze) ambities te realiseren. Hij heeft zich destijds in onze ogen veel te makkelijk (nu denk ik graag) bij de fusies neergelegd.

Het bericht plaatst in ieder geval een aantal meldingen, die bij het actiecomité binnenkwamen in een ander perspectief. De berichten gingen steeds over het (bijna dwingend) voorschrijven van een medicijn dat door een bedrijf van de Boer werd verhandeld. Ik heb dat altijd hoofdschuddend naast me neer gelegd, ook omdat er heel positieve berichten over de man bij ons binnenkwamen, maar nu…

Ik vraag mij al een etmaal af of fusie met Scheper en zijn eigen zakelijke belangen door elkaar hebben gespeeld en Bethesda misschien mede door zijn toedoen is meegesleurd in twee fusies die (misschien een paar specialisten uitgezonderd) helemaal niemand in Hoogeveen wilde.*

Het is een wrang idee dat ik op het bordes van het raadhuis, bij de aanbieding van 15.000 handtekeningen onder mijn petitie, misschien wel de hand heb geschud van een man die Bethesda verkwanselde. De werkelijkheid zal vermoedelijk nooit bekend worden, maar het idee alleen al…

Bah!

*Onderstaande reactie van Ik blijf liever anoniem maakt in ieder geval zeer aannemelijk dat ik met mijn veronderstelling over de Boers motieven fout zat. Waarvan akte.

.

 

Read Full Post »

De verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 is geopend door Edith Schippers, de VVD bewindsvrouw die ons gezondheidsstelsel zo bereikbaar voor iedereen zegt te houden.

De Volkskrant van vandaag (23-12-2015) meldt dat zij samenwerking met de PVV niet uitsluit na de volgende verkiezingen. Ook vraagt zij zich openlijk af of de houdbaarheid van Mark Rutte “zich uitstrekt tot de volgende verkiezingen” en twijfelt zij er geen moment aan dat zij de capaciteiten heeft om lijsttrekker van de VVD te worden.

Toegegeven, mevrouw Schippers durft. De vorige vrouw die de moed had om aan Mark Rutte zijn poten te knagen was Rita Verdonk en wie hoort daar nog ooit iets van?

Interessante vraag die zich nu aandient is natuurlijk of en zo ja wanneer hierdoor het onzalige kabinet Rutte II vroegtijdig ten val komt. En wie dan de breker is. Wat is de strategie van het campagneteam? En hoe zal de PvdA op deze flirt gaan reageren?

Wat mij betreft moeten we maar niet meer wachten. Hoe eerder een kabinet PVVD de afbraak van dit land versneld kan voortzetten hoe liever. Dan zullen al die misleide PVV stemmers snappen waarom ze toch beter eens goed naar het stemgedrag van de blonde leider, van wie slechts de initialen uit mijn toetsenbord willen komen, hadden moeten kijken.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar PVV kiezers houden er niet van om verder te kijken dan het geschreeuw van GW hoorbaar is. Toch mogen zij nooit zeggen dat ze niet hadden kunnen weten hoe de PVV in de Tweede Kamer heeft gestemd. Ik maak het ze extra makkelijk met dit overzicht.

Henk en Ingrid zullen er niet blij van worden.

.

 

Read Full Post »

Update: Naar aanleiding van de reacties op deze samenvatting heb ik een aanvulling verzorgd die u hier kunt vinden


 

Veel mensen zijn terecht afgeknapt op de manier waarop in den Haag politiek wordt bedreven en hebben hun hoop gevestigd op de PVV van Geert Wilders. Maar is de PVV nou anders dan? Zal een regering met PVV (waar de VVD inmiddels bij monde van minister Edith Schippers naar aast) het zoveel anders aanpakken. Zullen gedane beloften dan wèl worden nagekomen?

In 2011 bracht de SP een rapport uit over het stemgedrag van Partij voor de Vrijheid in de periode na de verkiezingen. Beloftes en stemgedrag in de tijd dat de PVV net geen regeringsverantwoordelijkheid droeg en daardoor maximale invloed op het beleid kon uitoefenen.
Wie overweegt om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen (uiterlijk voorjaar 2017) op de PVV te stemmen doet er goed aan onderstaande samenvatting van dat rapport te lezen. Er is namelijk nogal wat verschil tussen wat men roept en wat men stemt. Daarin lijkt de PVV dus gewoon op alle andere partijen.


 

De zorg
De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen.

In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer

 • voor hogere eigen bijdragen
 • voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget
 • voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70

De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde

 • voor particuliere investeringen in ziekenhuizen
 • voor winstuitkeringen in ziekenhuizen
 • voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen
 • tegen een meer inkomensafhankelijke premie
 • tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen
 • tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg
 • tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb

Veiligheid
De PVV zei te kiezen voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moest worden tegengegaan. 

In werkelijkheid ging de PVV akkoord met

 • bezuinigingen op de politieopleiding
 • afschaffing vergoeding aspirant-agenten, waardoor het voor zij-instromers onmogelijk werd om politieagent te worden
 • afschaffing van middelen die gemeentes konden aanwenden voor hun veiligheidsbeleid

De PVV was tegen

 • het aanpakken van alcoholverslaafden in het verkeer
 • het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit
 • het terugdringen van recidive en stemde voor bezuiniging op de reclassering
 • snelle re-integratie van ex-gedetineerden.

Verkeer en vervoer
De PVV beloofde maar liefst 2 miljard euro extra in nieuwe wegen en wegverbreding te steken; vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer; keiharde aanpak van verkeersagressie of hufterig gedrag en beter onderhoud van wegen.

De PVV stemde

 • voor elite-tolrijbanen, waarop mensen tegen betaling de files sneller kunnen passeren
 • tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers
 • tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen
 • tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen
 • tegen het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen bij stations

De PVV verklaarde zich

 • tegen het weerbestendig maken van de spoorwegen
 • voor een snellere stijging van de prijs van een trein- of buskaartje in vergelijking met de kosten van een auto
 • tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail
 • tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor
 • tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het OV
 • tegen verbetering van de reisinformatie en communicatie bij ongelukken op het spoor
 • tegen het instellen van maatregelen tegen autorijdende alcoholisten
 • voorstander van het afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen.

Dierenwelzijn
De PVV stelde fatsoen en respect voor weerloze levende wezens voorop. Niet alleen t.a.v. onze huisdieren, maar ook vanwege onze primaire levensbehoeften melk, kaas en vlees. De rechten van het dier moesten van de PVV in de grondwet worden verankerd. De PVV verklaarde zich  tegenstander van plezier- druk- en drijfjacht, maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier

De PVV stemde

 • tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand
 • tegen betere controle op de intensieve veehouderij
 • tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen
 • tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie
 • tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn
 • tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015
 • tegen een vergunningenstop voor megastallen
 • voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen

Het milieu
DE PVV vond dat het goed gaat met het milieu in Nederland. De lucht is sinds decennia niet zo schoon geweest. Illegale lozingen moesten met kracht worden tegengegaan. Wetten moesten strikt worden nageleefd. Straatvuil was volgens de PVV voor veel mensen ergernis nummer één. De PVV was tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. Dus geen ontpoldering. In de Westerschelde wilde de PVV geen nieuwe verdiepingen meer.

De PVV stemde

 • tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems
 • tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken
 • tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept
 • tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales
 • voor de bouw van nieuwe kolencentrales

Democratisch Nederland
De PVV vond dat onze democratie in de grootste crisis sinds Thorbecke verkeerde. De macht moest worden teruggegeven aan de burger. Het EU-nationalisme moest de kop worden ingedrukt. De macht uit Brussel moest naar Nederland gerepatrieerd worden en subsidies aan politieke partijen waren uit den boze.

De PVV stemde

 • tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop
 • tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken
 • tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan
 • voor meer invloed van ‘Brussel’ op onze begroting

De PVV verleende geen steun aan voorstellen om

 • meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw
 • de groeiende bemoeienis van Europa met onze woningcorporaties een halt toe te roepen

En tot slot: De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de PVV stemde

 • tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen

.


 

Bron: Rapport Gebroken beloften Geert Wilders
Lees ook over de flirt van Edith Schippers in de richting van de PVV
Wilt u eens testen in hoe verre partijen net zo stemmen als u zou doen? Kijk dan hier.

 

 

Read Full Post »

Stel u voor: uw partner zit in de medezeggenschapsraad van de school van uw kinderen en wordt betrapt op overspel. Niet zo maar een keer een faux pas, maar structureel overspel. U confronteert uw partner daarmee en die reageert door te zeggen: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid, het blijkt nu wat de taken zijn van een partner.” En vervolgens verlaat uw partner met onmiddellijke ingang de medezeggenschapsraad.”

Dit is – weliswaar in een andere setting – precies wat VVD senator Loek Hermans deed, naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak over het Meavitaschandaal.

ScreenHunter_01 Dec. 22 10.57

Hermans, in het dagelijks leven bijbaantjesgrossier, had zitten slapen. Misschien wel liggen slapen. Waar en met wie is niet duidelijk, maar hazenslaapjes kunnen het onmogelijk geweest zijn. Dat het al meer dan zes jaar geleden is doet er niet toe. Het spreekwoord dat de tijd alle wonden heelt, geldt voor de tienduizenden gedupeerde werknemers van het zorgconcern niet. Net als voor hun evenzeer gedupeerde cliënten.

In het NOS journaal liet Hermans begin november weten dat “nu duidelijk is wat een toezichthouder moet doen…” Daarmee gaf hij vrij expliciet toe dat hij ondanks zijn imposante CV dus gewoon geen flauw benul had van wat de directie van Meavista, als uitvoerder van het beleid van de zorginstelling, had moeten doen. Had hij dat benul wel gehad, dan was de organisatie nooit failliet gegaan. Dan had Hermans namelijk zijn werk gedaan in plaats van lekker door te slapen.

De FNV stapte naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam en werd begin november in het gelijk gesteld in een voor Hermans en zijn mede-commissarissen vernietigende uitspraak. De vakbond liet in een reactie weten dat nu eens en voor altijd is vastgelegd dat “besturen en toezicht houden geen erebaantje is, maar serieus en hard werken.”

En dus verkondigde Hermans in het NOS journaal meteen dat hij zijn verantwoordelijkheid had genomen en met onmiddellijke ingang was opgestapt als senator voor  de VVD in de Eerste Kamer.

Ik weet niet hoe het u verging bij het horen van deze verklaring.Ik denk bij het verantwoordelijkheid nemen vooral aan het schadeloosstellen van degenen die schade hebben geleden onder mijn verantwoordelijkheid. Daarbij moet u denken aan zes jaar misgelopen salaris voor 20 000 werknemers. Mogelijk minus de ontvangen ww en daarop volgende bijstandsuitkering. Maar wel vermeerderd met een vergoeding voor de geleverde tegenprestaties, die gemeentes tegenwoordig van bijstandsgerechtigden verlangen.

De FNV is van plan om bij de door de rechter verantwoordelijk gestelde bestuurders en toezichthouders forse schadeclaims neer te gaan leggen. Daar zouden wij als belastingbetalers misschien wel bij aan moeten sluiten, aangezien het Meavita echec de staat tientallen miljoenen heeft gekost.

In mijn Kantlijnen zou ik het hierbij laten. Dat is immers geroeptoeter in de marge van de samenleving, maar omdat we hier weer te maken hebben met een zwam die in de bestuurswereld woekert als in een warme, vochtige kruipruimte van een huis met houten vloeren, stel ik hier toch de vraag aan u en mijzelf Doet u wel eens een Loek Hermansje?

Wat doet u als u op een parkeerplaats door een onhandige manoeuvre lakschade toebrengt aan een derde? Stapt u dan uit en schrijft u dan een briefje waarin u de verantwoordelijkheid neemt en uw telefoonnummer achterlaat? Of doet u als Loek Hermans en verlaat u de parkeerplaats onmiddellijk en keert u er nooit meer terug?

Wat doet u als een caissière een fout maakt in uw voordeel? Denkt u dan “You make my day!” of wijst u het vermoedelijk zwaar onderbetaalde meisje er op dat ze zich vergist?

Wat doet u als u een positie wordt aangeboden, waarbij u een keer of tien per jaar een middag moet vergaderen tegen een vergoeding van enige tienduizenden euro’s? Belt u mij dan op, zodat ik in een Kantlijn kan gaan roeptoeteren, of trekt u ’s avonds samen met uw partner (zo u die hebt) een fles champagne open?

De gelegenheid maakt altijd de dief, maar wie is er het meest verantwoordelijk? Degene die zijn iPhone op het dashboard van de auto achterlaat of degene die vervolgens de auto openbreekt? Ik hou het op de inbreker. Ook al doet de gelegenheid zich voor je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Hetzelfde geldt voor leden van raden van toezicht en raden van commissarissen. Zij horen persoonlijk aansprakelijk te zijn voor door hun handelen (of juist niet handelen) berokkende schade.


Wilt u eens zien hoe het CV van Loek Hermans er uit ziet, kijk dan op deze pagina.


 

.

Bekijk (en vooral) beluister ook eens deze vergelijking door Willem Scheepers

 

Read Full Post »

Older Posts »