Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2015

Als er iets is wat de Griekse Europatragedie ons laat zien dan is dat de stinkende rol van het geld. Geld stinkt niet zeggen de rijken, maar dat ligt anders. De stank bereikt hun fijnbesnaarde neuzen niet, die wordt slechts ingeademd door armen, paupers, minima en gepensioneerden. Hoe erg die stank is, dat is weer afhankelijk van de moraal van de rijken.

De banken zijn de ware schuldigen aan de kredietcrisis, die uiteindelijk landen als Griekenland, Spanje en Portugal omver dreigde te kegelen. Zij hebben onverantwoord geïnvesteerd en daar zitten risico’s aan. Ook voor banken geldt dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. In Amerika zijn banken failliet gegaan en hebben misdadige elementen bij die banken fikse gevangenisstraffen gekregen. Zo niet in Europa. Daar gaan bankiers ongestraft door met hun eenrichtingsverkeer, dat geld de bank in brengt, maar er uit ho maar.

Geen wonder dat Griekenland gestemd heeft zoals het heeft gestemd. Het is een wonder dat Syriza geen absolute meerderheid behaalde. De ware schuldigen aan deze moderne Griekse tragedie hebben hun kapitaal op tijd weggesluisd. Veiliggesteld in Zwitserland, dat in de recente geschiedenis vaker een paradijs voor dubieuze praktijken was. Europa en het IMF kunnen niet beweren dat zij die praktijken niet kennen. Dat zij ondertussen een volk opzadelen met perverse leningen en voorwaarden heeft alles te maken met hun eigen hachje. En wie zijn daar de dupe van?

Ten eerste de Grieken zelf. Een derde van de bevolking leeft (ver) onder de armoedegrens. De economie is naar de knoppen bezuinigd en heeft decennia nodig om zich te herstellen.
Ten tweede U en ik. Het uitgeleende geld, waar ook U en ik garant voor staan, daar kunnen we naar fluiten. Mooie woorden van de voormalige baas van de Nederlandsche Bank, Nout Wellink, en minister Jan Kees de Jager ten spijt. Dat kost ons vele malen meer, dan het failliet laten gaan van banken die dubieuze investeringen hebben gedaan.

Als ik een gewone Griek was, zou ik mijn middelvinger ook opsteken naar Merkel en Rutte.

.


.

Read Full Post »

Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Het is eeuwen geleden al vastgesteld. Zie het Nieuwe Testament 1 Tim: 6-10.
Hoewel ik atheïst ben sluit ik mij niet af voor oude moraal. En natuurlijk, hij komt in mijn straatje te pas, maar even goed wist men het toen al. En het is niet de enige verwijzing hiernaar. Eerder zal een kameel door het oog van een naald gaan, dan dat een rijke het koninkrijk Gods zal binnengaan. (Marcus, 10:25).

Helaas kun je altijd twee kanten op met dit soort uitspraken. Het zijn óf zoethoudertjes die een geweldig hiernamaals beloven aan armen en verschoppelingen, óf het zijn oproepen tot revolutie tegen rijke overheersers. In Griekenland hebben de rijken, die de kredietcrisis hielpen ontstaan hun geld al lang veiliggesteld in … Zwitserland (alweer). En de armen draaien op voor de rekening. Zoals in het klein in Nederland overigens ook al zichtbaar is. Maar in Griekenland kraait de revolutie. Wat laat zien hoe erg het is.

Vorige week stierf een dictatoriale heerser, onder wiens bewind de mensenrechten in onze ogen niets voorstelden. Onze koning én onze minister van buitenlandse zaken gingen er heen. Er was nogal wat om te doen. Aanvankelijk haalde ik mijn schouders op en dacht, ach… zo gaat het toch altijd. Tot ik vanochtend onderstaand artikeltje in het Dagblad van het Noorden zag staan. Inderdaad zo gaat het altijd. Zaken gaan boven mensenrechten. Geld- en hebzucht maken veel meer kapot dan ons lief zou moeten zijn.

.

ScreenHunter_01 Jan. 28 09.51

Bul Super in de Bommelstrips en romans zei altijd: “Zaken zijn zaken.” En dan mist men een twee mensenlevens niet.

.


.

Read Full Post »

De ruzie tussen brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en DSW escaleert. Een ontwikkeling die enerzijds te betreuren valt, maar aan de andere kant ook duidelijk maakt dat de arrogantie en machtswellust van de vier grote zorgverzekeraars nog veel groter is dan wij menen te weten.

Wat is er aan de hand? DSW is lid van ZN, maar weigert toe te treden tot het bestuur. Volgens de directie is dat logisch omdat toetreding tot het bestuur betekent dat men zich als verzekeraar conformeert aan het door ZN gevoerde beleid. En daar zit hem nou net het probleem. DSW is uiterst kritisch over dat beleid en dat wordt de kleine zorgverzekeraar door voorzitter Rouvoet c.s. hoogst kwalijk genomen. Reden voor ZN om DSW de bestuursstukken niet meer te doen toekomen. Rouvoet redeneert “Niet in het bestuur, dan ook geen stukken.”
Bestuursvoorzitter Oomen van DSW is hier woedend over en heeft de branchevereniging tot vandaag gelegenheid gegeven om terug te komen van haar besluit. “Juist omdat ik die informatie nodig heb, ben ik nog lid van ZN”, zegt hij (bron: NOS).

Er rest Oomen ogenschijnlijk nu de keuze tussen twee opties: of hij verlaat ZN en pakt ze juridisch aan op verdenking van kartelvorming of hij treedt toe tot het bestuur en houdt recht op de bestuursstukken.

Aan deze kant zit een voor mij grappige parallel. ZN beschuldigt Oomen er niet alleen van de vertrouwelijkheid van interne stukken te hebben geschonden. De DSW-bestuursvoorzitter heeft volgens ZN ook “een vertekend beeld gegeven” van interne gesprekken. De verwijten zijn vrijwel identiek aan de verwijten die de raad van bestuur van de Treant Zorggroep het actiecomité voor Bethesda maakt. Kennelijk komen Oomen daar en het actiecomité hier te dicht in de buurt van de waarheid.

En die waarheid is dat ZN nog steeds het aantal SEH’s (spoedeisende hulp) in de Nederlandse ziekenhuizen wil terugdraaien, wat weer gevolgen heeft voor het ‘aanbod’ van patiënten op de IC’s. Als het aan de grote zorgverzekeraars ligt zullen steeds meer ziekenhuizen hun afdelingen voor Spoedeisende Hulp en IC kwijt raken. Met het huichelachtige argument dat hierdoor de kwaliteit van de zorg zal verbeteren.
Houden ze ons voor zó dom?

.


.

Read Full Post »

In september 2012 dacht ik met een petitie voor Bethesda te kunnen volstaan om de maatschappelijke weerstand duidelijk te maken tegen de plannen die (toen nog) ZLM had voor het in 2009 tot beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe uitgeroepen Hoogeveense ziekenhuis.
Ik had geen benul van de honger bij ZLM om in Emmen een topklinisch ziekenhuis te vestigen. Ik had geen idee dat de specialisten in Emmen op de achtergrond de boosdoeners waren die het KPMG rapport over de toekomst van de zorg in Zuid-Oost Drenthe blokkeerden en daarmee enige tonnen onderzoeksgeld verspilden.

We schrijven nu januari 2015 en ik heb een hoop geleerd over het machtsspel en het krachtenveld waarbinnen dat spel zich afspeelt. Helemaal aan de top van de Treant piramide staat de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van Bas Eenhoorn een (volgens zijn website) met hart en ziel aan het openbaar bestuur verknochte VVD-er, die bij een groot aantal activiteiten betrokken is. Dan komt de raad van bestuur van de Treant Zorggroep onder voorzitterschap van Eric Janson, de voormalig bestuurder van het Amsterdamse BovenIJ-ziekenhuis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in alle geledingen van de zorggroep, zoals daar zijn drie ziekenhuizen (cure) en diverse verzorgingshuizen (care). Door zijn functie is Janson derhalve formeel de eindverantwoordelijke voor de ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis, Bethesda.

Recent werden wij geconfronteerd met plannen van de intensivisten van Treant om in Hoogeveen en Stadskanaal de IC’s af te schalen tot afdelingen Special Care. Daarbij vermelden zij dat alle operaties waarbij IC-opname te verwachten valt voortaan zullen worden ingepland in Emmen. Het stuk blijkt bij nader inzien een intern discussiestuk te zijn in het kader van de realisering van de plannen zoals verwoord in het Beleidskader 2015-2020Wij stonden voor de keuze hierover met de raad van bestuur in gesprek te gaan of er mee naar buiten te treden.
Na een periode van vijf maanden waarin wij ons stil hielden en ons zelfs voorzichtig positief opstelden met betrekking tot het voornoemde beleidskader, besloten wij dat we in dit geval alarm moesten slaan. Zeer tot ongenoegen van bestuur en intensivisten van Treant, die ons beschuldigden van “verkeerde interpretaties” en “tendentieuze berichtgeving”. Bekende kwalificaties die gebruikt worden door beleidsmakers en bestuurders die in het nauw worden gedreven.

Een gepensioneerd intensivist waarschuwde mij dat, hoewel voorzitter Janson, gezien zijn functie, formeel wel de eindverantwoordelijke is, het beleid, de route naar een stip aan de horizon, wordt gemaakt door de specialisten. De verklaring hiervoor is even simpel als logisch: de kennis van zaken op dit gebied is dusdanig gespecialiseerd dat alleen (in dit geval) intensivisten werkelijk kunnen oordelen over de vraag of de beoogde koers de juiste is. Welnu, dat ontslaat mij van de verplichting om naar de medisch inhoudelijke kant van deze zaak te kijken. Men kan mij alles wijsmaken.

Daarom beperk ik mij tot de feiten rond de IC die in het onderhavige krachtenveld waarneembaar waren en aantoonbaar zijn.

 • In november 2012 wordt in de medische staf in Hoogeveen geklaagd over het feit dat de intensivisten uit Emmen geen diensten willen draaien in Bethesda.
 • Hoewel (nog lang) niet gefuseerd met het Refaja ziekenhuis bestond er in 2012 wel een overeenkomst tussen de intensivisten uit Emmen en het Refaja ziekenhuis, waarbij de Emmer specialisten diensten draaiden in Stadskanaal.
 • Als het aan de intensivisten ligt, zo blijkt uit hun visiestuk, moeten de IC’s in Hoogeveen en Stadskanaal worden afgeschaald tot afdelingen voor Special Care.
 • De term Special Care is volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care niet gedefinieerd en kent derhalve ook geen richtlijnen. (Zie het interview met de voorzitter van de NVIC onder deze Kantlijn)
 • Als het aan de intensivisten ligt zullen alle operaties met mogelijk post-operatieve IC opname in Emmen plaatsvinden.
 • Op de vraag (gesteld in het overleg met huisartsen, Raad van Bestuur, B&W, actiecomité en cliëntenraad) hoe de spectaculaire daling van het aantal IC-opnames in Hoogeveen te verklaren is, was het antwoord: “Dat weten wij niet.”
 • Intensivist Lutisan uit Assen gaf op Radio Drenthe in het programma Cassata nadrukkelijk aan dat een ziekenhuis zonder IC geen volwaardig ziekenhuis kan blijven. (Beluister het gesprek onder deze Kantlijn)
 • Een onderzoek dat online is gepubliceerd op Intensive Care Medicine toont aan dat de gedachte dat grotere geconcentreerde IC’s beter zijn voor patiënten op een misvatting berust (zie het artikel uit de NRC onder deze Kantlijn)

Met deze feiten op een rijtje kom ik tot de conclusie dat er met betrekking tot de toekomst van ons Bethesda nog steeds grote waakzaamheid nodig is. Het is een kwestie van lange adem en het actiecomité kan daarom niet anders dan voortdurend laten merken dat wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en niet zullen schromen maatschappelijke aandacht te vragen voor ongewenste plannen.

.

Meer informatie:

 1. Peter de Feiter (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) over special care


  .
  .

 2. Johan Lutisan (intensivist Wilhelminaziekenhuis Assen)
  in Cassata


  .
  .

 3. Het artikel uit de NRC over het onderzoek naar grote en kleine IC’s

.

NRC over kleine en grote IC's

.


.

Read Full Post »

Twee keer in één week tijd werd duidelijk dat de IC van ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen niet dicht moet/hoeft. Niet uit de monden van actievoerders, politici of andere belanghebbenden. Uit de monden van specialisten die weten waarover zij praten.

Intensivist Johan Lutisan uit Assen maakte in begrijpelijke taal duidelijk dat een basisziekenhuis dat de IC verliest een groot probleem heeft. “Een ziekenhuis is een geheel van allerlei zaken samen”, zei Lutisan in het programma Cassata op Radio Drenthe. “Het is een kaartenhuis. Als je er één uithaalt, kan het instorten. Als je een bepaald stuk zorg weghaalt, dan valt op een gegeven moment je ziekenhuis om.”

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Peter de Feiter, liet weten niets over een afdeling Special Care te kunnen vertellen, omdat dit een nog niet bestaande term is waar dan ook geen definitie voor bestaat. Laat staan richtlijnen.

Kortom: de term special care is een doekje voor het bloeden.
En die worden gebruikt op de SEH en in de operatiekamers, niet op de IC.

.

Meer informatie

 1. Peter de Feiter in Drenthe Nu


  .
  .

 2. .Johan Lutisan in Cassata

.


.

Read Full Post »

Lezer reageerde op de Kantlijn van gisteren, waarin ik nadacht over de vraag wie er feitelijk de baas is over Bethesda. Lezer heeft zich een etmaal bezig gehouden met zoeken naar informatie over de nieuwe interim-manager Leonard van den Pol uit Barneveld.

Hoewel lezer vermoedt dat het door mij geschilderde scenario waarschijnlijk de bekende spijker op de kop is, toont lezer zich een groot optimist. Hij schrijft namelijk verder:

“Het zou ook kunnen zijn (zeker niet ongebruikelijk in het bedrijfsleven) dat van den Pol de “vrije jongens” te lijf moet gaan. Dat hij als als breekijzer ingezet wordt om weerstand te bieden. Dat zou het geval kunnen zijn als de raad van bestuur nu eindelijk is gaan inzien dat hij door de “Emmer Boys” in de mangel is genomen. Leonard van den Pol is, gezien zijn achtergrond (financieel en bedrijfskundig onderlegd en m.i. geen medicus) waarschijnlijk een echte vechtersbaas. En vooral dit laatste zou wel eens kunnen betekenen dat hij inderdaad als breekijzer is ingehuurd.
Wat het ook wordt,…..het is wel spannend. Afwachten maar.”

Hoop doet leven. Misschien heeft lezer, die het bedrijfsleven goed kent, wel gelijk en is de aanstelling van de nieuwe interim-manager een strategische meesterzet van de RvB.

(wordt ongetwijfeld vervolgd)

.


.

Read Full Post »

De ontwikkelingen rond de IC afdeling in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen roepen de vraag op wie nou eigenlijk de baas is over het ziekenhuis. De raad van bestuur of de specialisten uit Emmen. Ik neig er steeds meer toe om het laatste te denken. Al in 2012 werd een zeer duur (enkele tonnen) betaald rapport van KPMG door de medische staf in Emmen geblokkeerd. Wouter Bos had bij de presentatie geadviseerd om een nieuw interventieziekenhuis “in de periferie van Hoogeveen” (zeg naast het NS station) te bouwen en de ziekenhuizen Bethesda en Scheper om te zetten in ziekenhuizen voor dagbehandeling, al dan niet met een beddenhuis.
Voor het interventieziekenhuis waren ook een locatie aan de A37 bij Holsloot en de A28 bij Beilen beoordeeld, maar Hoogeveen verdiende volgens Bos financieel en vanwege de geografisch gunstige ligging de voorkeur. Dit rapport stond de specialisten in Emmen niet aan. Je vraagt je dan toch af hoe de medische staf in Hoogeveen onder leiding van dr. Herman de Boer, deze blokkade heeft laten gebeuren.

Nu is van belang te beseffen dat de medische staf in Hoogeveen voor ca. 2/3 bestaat uit artsen die in loondienst bij het ziekenhuis hun werk doen. In Emmen bestaat de staf in grote meerderheid uit vrijgevestigde artsen die in verschillende maatschappen werken. Zij hebben een persoonlijk financieel belang in tegenstelling tot artsen die in loondienst zijn.

Het lijkt er nu met de perikelen rond de IC op dat het opnieuw een kwestie is van artsen die een weg uitstippelen en een raad van bestuur die niet bij machte is om dat tegen te houden. Een gepensioneerd intensivist schreef mij “Besef dat hij (de voorzitter van de raad van bestuur) slechts woordvoerder is  op een terrein waarin hij onmogelijk deskundig kan zijn, zelfs met zijn kennis als generaal arts niet. 
De aanstelling van interim manager Leonard van der Pol uit Barneveld lijkt dit te bevestigen. Van der Pol moet orde op zaken stellen rond de IC, maar (saillant détail) hij moet ook de integratie van de SEH (spoedeisende hulp) en de huisartsenpost voor zijn rekening nemen.

Interim managers worden meestal aangesteld voor de ‘smerige klussen’. Die voeren ze tegen een vorstelijk honorarium uit en dan zijn ze weer weg. Het actiecomité kan voorlopig nog niet met een gerust hart gaan slapen.

.


.

Read Full Post »

Older Posts »