Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juli, 2013

Hoogeveen heeft een eigen real life soap. Toneelvereniging het Nieuwe Masker kan er zo een Shakespeareaanse theaterversie van maken. Titel: Een scala aan treurzangen. Ik waarschuw u: het wordt een zware voorstelling. De afloop is nog ongewis, maar vermoedelijk diep tragisch. Er schijnen zelfs lijken in kasten te zitten.

Sinds 1 januari 2006 zijn de Gemeenschappelijke Muziekschool en het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (CKV) in Hoogeveen samengegaan en bundelen zij hun krachten onder de naam Scala – Centrum voor de kunsten.
De naam verraadt een megalomaan trekje. Scala verwijst naar de wereldberoemde concertzaal in Milaan.

Shakespeare verwerkte veel menselijke (on)deugden in zijn oeuvre en de scenarioschrijver van het Nieuwe Masker zal dus ongetwijfeld een vorm van grootheidswaan in zijn stuk verwerken. William Shakespeare was onder meer schrijver voor het hof van Elisabeth en James I. Daarnaast durfde hij het aan het koningschap van zijn masker te ontdoen en de onvolmaakte mens daaronder te tonen. Zo openbaarde hij diepgravende waarheden over koningen, maar ook over gewone mensen als u en ik. Voorwaar een prachtige mogelijkheid voor de scenarist van het Nieuwe Masker om geschiedenis te schrijven. Met dit artikel wil ik een bijdrage aan de totstandkoming van dit scenario leveren.

Eind maart verscheen een artikel op Regio Hoogeveen waarin melding gemaakt wordt van een dreigend faillissement van Scala. Oorzaak? Het aantal leerlingen daalde met 30% en de gemeente verlaagde de subsidie tot €135.000,00. Dat het aantal leerlingen daalde is natuurlijk vervelend, maar het is ook een teken aan de wand.

In ieder geval moet het reden zijn tot bezinning op basale vragen zoals daar zijn: zijn wij te duur? Spreekt onze manier van doen nog aan? Is het aanbod in overeenstemming met de vraag? De voorzitter van Scala is werkzaam op een grote scholengemeenschap en moet bedreven zijn in het stellen van dit soort vragen die zelfreflectie vergen.

Voor organisaties als Scala is mond tot mond reclame ongehoord belangrijk. Wat mijn oren de laatste jaren bereikte was echter niet dat je zegt “Oh ik mis echt iets als ik geen cursus bij Scala volg.” En dat is jammer, want onze steeds cynischer wordende samenleving heeft dringend behoefte aan creativiteit. Creativiteit verwarmt immers het hart, dat door cynisme is bevroren.

De gemeenteraad van Hoogeveen stelde onder stringente voorwaarden een eenmalige donatie van €600.000,00 beschikbaar voor de uitvoering van een plan waarbij vaste contracten ontbonden moeten worden. Doel van dit alles is om Scala om te vormen tot een flexibele organisatie en daarmee in te haken op de landelijke ontwikkeling dat organisaties  zich ontwikkelen van een organisatie met vast personeel naar een organisatie die flexibel is door de inzet van voornamelijk ZZP’ers, met een kleine vaste kern. Doel is te komen tot een aanbod dat goed aansluit op de vraag.  Daarnaast kunnen docenten flexibel en tegen lagere kosten ingezet worden.

Hier kan de scenarist zijn tweede Shakespeareaanse moment neerzetten. Mooie woorden, die de fouten en stommiteiten moeten verhullen. Doel is “te komen tot een aanbod dat goed aansluit op de vraag.” Dus het aanbod sloot niet aan op de vraag? Deed men dan maar wat? Zou het verhaal van de cursus Photoshop dan waar zijn. Had alleen de docent de beschikking over een laptop? Moesten de cursisten maar gewoon onthouden wat de docent liet zien? Was er werkelijk geen gelegenheid tot oefening van praktische vaardigheid?

De duivel fluistert en doet valse beloften in verschillende gedaantes. De eerste keer vermomd als slang. Sindsdien in ontelbaar veel (vaak menselijke) gedaantes. Shakespeare wist daar wel weg mee. Hij veegde op fijnzinnige wijze de vloer aan met beloftes als:  Als Scala Hoogeveen de organisatie kan reorganiseren, levert dit de gemeente Hoogeveen een besparing van ca €150.000 per jaar op. Dat komt doordat de gewenste inhoud tegen een lagere prijs en meer flexibel geleverd kan worden. En dat zorgt ervoor dat de gemeentelijke subsidie omlaag kan. 

In deze belofte spreekt men van gewenste inhoud. Die kent men helemaal nog niet. Dat blijkt uit de doelstelling te komen tot een aanbod dat goed aansluit op de vraag. Het college van B&W laat zich verleiden door de suggestie een besparing van ca €150.000,00.

Vermoedelijk zou Shakespeare hierna een scène schrijven waarin dronken magistraten zichzelf de hemel in lallen. Menig lachsalvo klonk bij dit soort scènes door de bossen rond het Dieverse Shakespearetheater, dus ik adviseer de scenarist met klem een dergelijke breedsprakige scène in elkaar te schrijven.

Ondertussen roepen oprechte kleine luiden die reikhalzend uitkijken naar het moment dat zij de plaatsen der magistraten mogen overnemen, hun bezorgdheid over de gang van zaken van de daken. Het groene geluid maakt gewag van het feit dat Scala niet voldoet aan de garantie voorwaarde die het college heeft gesteld. Immers in het besluit van de gemeenteraadom €600.000,00 te doneren staat op 23-5-2013 bij punt 4: “Dit besluit te effectueren onder de ontbindende voorwaarde dat Scala Hoogeveen garandeert dat zij met dit bedrag inderdaad in staat zal zijn haar organisatie aan te passen naar de nieuwe en flexibele organisatie”. 

Een garantie die volgens hetzelfde groene geluid in het moeras ten onder gaat gezien een mededeling van het bestuur van Scala in een brief d.d. 05-06-2013:  “Wij kunnen met het oog op de te verwachten liquidatie van Scala geen garanties geven voor de nieuwe organisatie “. 

Het groene geluid wordt vergezeld door een rood geluid. Het rode geluid maakt melding van geluiden dat de vergoeding die mensen krijgen niet in verhouding is met de zes ton die de raad beschikbaar heeft gesteld.

Dit kan niet los gezien worden van de geluiden dat een bestuurslid gepoogd zou hebben, onder een mooi gesproken dekmantel over kosten en dergelijke, een (naar verluid mislukte) greep in de zes ton te doen teneinde er zelf beter van te worden.

De magistraten hebben zich om de tuin laten leiden. Mopperend gingen zij overstag. Maar de kleine luiden nemen daar geen genoegen mee. Alleen vormen zij (nog) geen meerderheid.

List, leugen, bedrog, ijdelheid, hebzucht en naïviteit. Prachtige ingrediënten voor een Shakespeareaans hoogstandje.

(wordt ongetwijfeld vervolgd)

Read Full Post »